Afgørelse

gl-kirstineberg.dk

Gl Kirstineberg v/Lars J Hvidtfeldt Nielsen

MOD

[A]

19. november 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Gl Kirstineberg v/Lars J Hvidtfeldt Nielsen (CVR-nummer 26563488) med startdato den 1. april 2002. Selskabet er registeret under branchekode ”011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø” og som bibranche ”021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter”. Som fuldt ansvarlig deltager er registreret Lars Jørn Hvidtfeldt Nielsen. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vores virksomhed har siden 2. juli 1999 haft/ejet domænet gl-kirstineberg.dk. Domænet er relateret til vores virksomhed Gl. Kirstineberg gods og har også tidligere været domæneadressen for vores planteskole Kirstineberg A/S, som gl-kirstineberg adressen har peget ind til efter vi forkortede virksomhedens navn fra Gl. Kirstineberg planteskole A/S til Kirstineberg A/S, hvorfor vi så også oprettede det kortere domæne Kirstineberg.dk og Kirstineberg.com. Kirstineberg A/S er en planteskole som er førende i Europa indenfor sit produkt. Jeg opdager ved et tilfælde da vi skulle udbygge vores hjemmeside, at domænet er overtaget af nogle andre, som sælger finansielle ydelser. Jeg har vedhæftet et skærmprint som bilag. Kigger man nærmere på den hjemmesiden kan man se at det er en side der er oversat af en robot, da det er dårligt dansk ligesom hjemmesiden intet har med Gl. Kirstineberg gods eller planteskole at gøre. Jeg har så efterforsket sagen hos DK Hoastmaster og de kan oplyse og bekræfte at vi har haft domænet sidenjuli 1999 til den 28. februar 2019. se vedhæftede bilag med mailtråden fra Dk Hoastmaster. Det der er sket er at vi i forbindelse med en oprydning af gamle e-mail adresser i 2018 har slettet den mail som fakturaen fra DK Hoastmaster er kommet på. Da vi ikke kunne modtage nogen rykker har vi først nu et år efter opdaget hvad der er sket, nemlig at vi har mistet domænet og nogle andre har taget det over. Vi har så efterfølgende fået en henvendelse fra et "domæne" firma der hedder DNS, som vil beskytte vores domæne og linke endnu et domæne gl- kirstineberg.com til vores hjemmeside, men det linker også til den før omtalte finansielle hjemmeside. Det er klart efter DK Hoastmasters forretningsbetingelser, at vi har mistet domænet fordi vi ikke har betalt en faktura. Men det er omvendt også vanskeligt når man ikke får en rykker. Da vi lukkede den tidligere e-mail adresse mente vi at vi havde tjekket at der ikke kom vigtige mails på den, men her begik vi en fejl. Endelig var vi i periodenjanuar 2019 - ca.marts 2019 blevet hacket og alle vores data var krypteret. Vi har fra den perioden haft den del oprydning med leverandører, da vi ikke kunne modtage elektroniske fakturaer i den periode. [...] Jeg vil på baggrund af ovenstående anmode klagenævnet om hjælp til at vi kan få domænet tilbage fordi; 1.) det hedder det som vores virksomhed hedder 2.) det nuværende sted hvor det ligger ligner en "fup" hjemmeside. 3.) vi frygter det kan skade vores virksomhed, hvis vi ikke har rådighed over det - og når jeg her skriver virksomhed mener jeg i relation til vores planteskole Kirstineberg A/S, som idag har domænet Kirstineberg.dk.” Bilager en kopi af en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren. Bilagfremstår som en udateret e-mail fra DK Hostmaster til klageren, hvor det oplyses, at klageren var registrant af domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” i perioden fra den 2. juli 1999 til den 28. februar 2019. Bilagfremstår som et skærmprint af et opslag på domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk”. Ved opslag den 13. august 2020 på ”gl-kirstineberg.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved sekretariatets fornyede opslag på ”gl-kirstineberg.dk” den 6. oktober 2020 fremkom der ikke nogen hjemmeside. Ved e-mail af 13. august 2020 har DK Hostmaster oplyst til sekretariatet, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” siden den 15. marts 2019. Indklagede har den 22. august 2020 oplyst til sekretariatet, at domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” er sat til sletning. Ved e-mail af 24. august 2020 har DK Hostmaster oplyst til sekretariatet, at domænenavnet ”gl- kirstineberg.dk” er markeret til sletning på DK Hostmasters Selvbetjening, men at sletningen ikke har kunnet gennemføres, mens den foreliggende sag verserer for klagenævnet. Sekretariatet har ved breve af 24. august og 1. september 2020 oplyst til indklagede, at sletningen af domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” ikke kan gennemføres, mens den foreliggende sag verserer for klagenævnet, og i den forbindelse anmodet indklagede om at underskrive en vedlagt overdragelseserklæring, hvis indklagede ønsker at tage bekræftende til genmæle over for klagers påstand om overdragelse af domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk”. Indklagede ses ikke at have besvaret eller i øvrigt reageret på sekretariatets henvendelser. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har været registrant af domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” siden den 2. juli 1999, • at domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” er relateret til indklagedes virksomhed Gl. Kirstineberg Gods, ligesom domænenavnet tidligere har været anvendt i forbindelse med indklagedes planteskole, der drives i virksomheden Kirstineberg A/S, • at klagerens registrering af domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” er blevet slettet på grund af manglende betaling, som skyldtes, at DK Hostmasters faktura er blevet fremsendt til klagerens tidligere e-mailadresse, og at domænenavnet herefter er blevet registreret af indklagede, • at domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” svarer til navnet på klagerens virksomhed, • at domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” på nuværende tidspunkt ses at indeholde en ”fup- hjemmeside”, • at indklagede frygter, at den manglende rådighed over domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” vil kunne skade klagerens virksomhed, og • at domænenavnet på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har oplyst til sekretariatet, at domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” er sat til sletning, men har ikke i øvrigt svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden 2002 har drevet virksomhed under navnet Gl Kirstineberg v/Lars J Hvidtfeldt Nielsen, og at klageren i perioden fra den 2. juli 1999 til den 28. februar 2019 har været registrant af domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk”. Klageren har oplyst, at domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” har været anvendt til en hjemmeside i forbindelse med dennes virksomhed, og at klagerens registrering er blevet slettet på grund af manglende betaling som følge af en fejl hos klageren. Klageren har endvidere oplyst, at klageren på ny ønsker at benytte domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig og kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”gl- kirstineberg.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ” gl-kirstineberg.dk” involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har i forbindelse med sagen oplyst, at domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” er sat til sletning, men har ikke i øvrigt svaret i sagen. DK Hostmaster har oplyst over for klagenævnets sekretariat, at domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” er sat til sletning i DK Hostmasters Selvbetjening, men at sletningen ikke har kunnet gennemføres, så længe den foreliggende sag verserer for klagenævnet. Klagenævnet finder på den baggrund at kunne lægge til grund, at indklagede ikke har nogen væsentlig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk”. På baggrund af det anførte er det klagenævnets vurdering, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”gl-kirstineberg.dk” skal overføres til klageren, Gl Kirstineberg v/Lars J Hvidtfeldt Nielsen. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klagerenTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.