Afgørelse

hardline.dk

Hard Line

MOD

[A]

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”hardline.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Hard Line er et dansk politisk parti, som er i gang med at indsamle vælgererklæringer til opstilling til valg til Folketinget. Hard Line har indtil videre en aktiv adresse på domænet hard-line.dk, som aktivt benyttes, jf. bilag 1. Domænet hardline.dk var allerede optaget, da Hard Line blev stiftet. Ved opslag på hardline.dk ses det, at domænet ikke benyttes, jf. bilag 2. Hard Line har via kontaktfunktionen hos DK Hostmaster A/S forsøgt at få kontakt til registranten for hardline.dk uden resultat. ... Hard Line er et registreret parti i Danmark, som er eneste forening eller anden juridiske person, der bærer dette navn. Hard Line er godkendt af Valgnævnet som partinavn til indsamling af vælgererklæringer til opstilling til Folketinget. Det fremgår, at registranten af hardline.dk slet ikke benytter domænet. Af disse grunde anser Hard Line, at domænet hardline.dk rettelig bør registreres til Hard Line.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er en frivillig forening registreret med startdato den 7. februar 2020. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Hardline.dk er mit ([A’s]) personlige brand på Internettet og har været det i over ti år. Hovedsageligt brugt som pseudonym på sociale medier og til personlig email. Brugen af navnet stammer tilbage til 2001 hvor airsoft butikken hardline.dk var sponsor for vores hardball(airsof• hold. Da butikken lukkede registrerede jeg domænet for at bruge det som privat portal for venner og bekendte, i et forsøg på at føre ”hardline filosofien” om specialbygget hardware og informeret forbrug videre. Det har siden været brugt i den kapacitet. Eksempler er en mailingliste for sportsinteresserede bekendte med ”UFC tipskupon”, hjælp til selvhjælp med foto og computer hardware med videre. Navnet er også flittigt brugt på sociale medier, hovedsageligt youtube,(facebook og Steam grupper er nu lukke• hvor min identitet ganske simpelt er ”Hardline.dk”. ... Klagers udsagn at domænet ikke benyttes er forkert. Mit webhotel benyttes på nuværende tidspunkt ikke, men domænet, som feks. vedhæftes email er i brug hver dag. Der findes ingen varemærkeregistrering eller lignende af hardline.dk for [A]. Domænet bliver brugt som online personlighed og har været det i over et årti. Jeg er hardline.dk og jeg har bekendte der ikke ved at mit navn er [A], som faktisk kalder mig Hardline når vi ses i virkeligheden. Klager har valgt at kalde sin organisation Hard Line i to ord og har til formålet et passende .dk domæne (hard-line.dk). Jeg har altid været Hardline i et ord og det er sådan jeg kendes på Internettet.” Som bilag A, B og D har indklagede fremlagt skærmprint fra hjemmesiden YouTube (”youtube.com”), med forskellige udsagn fra en profil med navnet ”Hardline.dk”. Bilag C er skærmprint fra en e-mailkonto knyttet til domænenavnet ”hardline.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”1) Om indklagede benytter brugernavnet "Hardline.dk" på YouTube er fuldstændigt uden relevans for klager og for benyttelsen af domænet hardline.dk. Klager er ligeglad med, om indklagede også fremover benytter det pågældende brugernavn på YouTube. Benyttelsen af brugernavnet betyder åbenlyst ikke, at indklagede også benytter domænet. 2) Det af indklagede fremlagte dokumenterer blot, at indklagede for mange år siden benyttede domænet hardline.dk til email. Det er ikke dokumenteret, at indklagede i nyere tid har benyttet domænet. Hverken til email eller noget andet. Derfor mener jeg, at nævnet kan lægge til grund, at indklagede ikke på nuværende tidspunkt benytter domænet.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”hard-line.dk” har sekretariatet den 18. oktober 2020 taget følgende kopi, jf. bilag 1: Ved opslag på domænenavnet ”hardline.dk” har sekretariatet den 9. juli 2020 og igen 18. oktober 2020 taget følgende kopier, jf. bilag 2: Det fremgår af akterne i sagen, at indklagede anvender en e-mailadresse knyttet til domænenavnet ”hardline.dk” som kontaktadresse i forhold til DK Hostmaster. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et dansk politisk parti, som er godkendt af Valgnævnet, og som er i gang med at indsamle vælgererklæringer til opstilling til valg til Folketinget, • at klageren har en aktiv adresse på domænenavnet ”hard-line.dk”, • at domænenavnet ”hardline.dk” ikke benyttes, • at klageren er den eneste forening eller anden juridiske person Danmark, som bærer navnet Hard Line, • at indklagedes anvendelse af ”Hardline” som brugernavn ikke betyder, at indklagede også anvender domænenavnet ”hardline.dk”, og • at indklagede ikke har dokumenteret, at indklagede i nyere tid har benyttet domænenavnet ”hardline.dk” hverken til e-mail eller noget andet.
Indklagede har gjort gældende:
• at ”hardline.dk” i overår har været indklagedes personlige brand på internettet, • at indklagede har brugt ”hardline.dk” som pseudonym på sociale medier og til personlig e-mail, • at indklagedes brugen af navnet ”hardline” stammer fra 2001, hvor airsoft-butikken ”hardline.dk” var sponsor for et hardball(airsoft)-hold, som indklagede var en del af, • at da butikken ”hardline.dk” lukkede, registrerede indklagede domænenavnet for at bruge det som privat portal for venner og bekendte med henblik på aktiviteter vedrørende specialbygget hardware og informeret forbrug, • at domænenavnet ”hardline.dk”, siden indklagede registrerede det, har været brugt til bl.a. en mailingliste for sportsinteresserede bekendte med ”UFC tipskupon” og hjælp til selvhjælp med foto og computer hardware m.v., • at navnet ”hardline.dk” er flittigt brugt på sociale medier, hovedsageligt YouTube, hvor indklagedes identitet er ”Hardline.dk”, og • at det ikke er korrekt, at domænenavnet ”hardline.dk” ikke anvendes, da domænenavnet bl.a. anvendes til e-mailadresser.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”hardline.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for hverken klageren eller indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”hardline.dk” er i strid med god domænenavnsskik i medfør af domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er ifølge oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister en frivillig forening med navnet Hard Line, der er registreret med startdato den 7. februar 2020. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren er et dansk politisk parti, der er godkendt af Valgnævnet, og som er i gang med at indsamle vælgererklæringer til opstilling til valg til Folketinget, og at klageren har en hjemmeside på domænenavnet ”hard-line.dk”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i tillige at kunne gøre brug af det kvasi-identiske domænenavn ”hardline.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har oplyst, at ”hardline.dk” i overår har været indklagedes personlige brand på internettet, og at indklagede har brugt ”hardline.dk” som pseudonym på sociale medier og til personlig e-mail. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at betegnelsen ”Hardline.dk” har været anvendt som navn på en profil på YouTube, og at indklagede har anvendt domænenavnet ”hardline.dk” til e-mailadresse. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”hardline.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”hardline.dk”. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”hardline.dk” mange år forinden klagerens registrerede startdato i Det Centrale Virksomhedsregister, samt at manglende brug af et domænenavn til en hjemmeside med reelt indhold ikke i sig selv er i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Hard Line, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.