Afgørelse

nvy.dk

NVY MEDIA HOUSE ApS

MOD

Jonas Torp Laurien

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”nvy.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet NVY MEDIA HOUSE ApS (med CVR-nummer 37758248) med startdato den 30. maj 2016. Selskabets formål er at drive virksomhed inden for film- og medieproduktion i erhvervsmæssig regi samt al hermed forbundet virksomhed, herunder konsultativ rådgivning. Selskabet er registreret under branchekode ”591110 Produktion af film og videofilm” og med bibrancherne ”702100 Public relations og kommunikation”, ”731110 Reklamebureauer” og ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”. Blandt de reelle ejere i selskabet er registreret Valdemar Shin Sato Kühl, der også udgør direktionen i selskabet. Penguin Group IvS er registreret som ophørt legal ejer med afhændelsesdato den 13. februar 2017. Ifølge klageskriftet råder klageren over bl.a. domænenavnet ”nvymediahouse.dk”. Ved opslag den 13. november 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”nvymediahouse.dk” er registreret den 30. december 2018, og at domænenavnet er registreret af klageren. Ved opslag den 13. november 2020 på ”nvymediahouse.dk” blev sekretariatet viderestillet til domænenavnet ”nvynvy.com”, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Registranten (tidl. medejer af virksomheden med samme navn som domæne• svarer ikke på henvendelse ang. domænet. Registranten er ikke længere medejer af virksomheden (Nvy Media House ApS, CVR: 37758248) og domænet er blot passivt ejerskab — hvorved vi ikke kan vide os sikre på domænets fremtidige anvendelse. Ligesom vi gerne vil bruge det, som navnet til vores mails. Vi har i forvejen nvynvy.com (som også nvy.dk henviser ti• og nvymediahouse.dk. [...] Registranten benytter ikke domænet og svarer ikke på vores henvendelser for en mindelig løsning. Registranten bør ligeledes ikke have interesse i at holde på domænet, og vi kan kun gisne om, hvorfor han ønsker at holde på domænet på trods af vores henvendelse.” Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift af 7. juli 2020 vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Ved opslag den 8. juli 2020 på ”nvy.dk” blev sekretariatet viderestillet til domænenavnet ”nvynvy.com”, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 13. november 2020 på ”nvy.dk” blev sekretariatet viderestillet til domænenavnet ”nvynvy.com”, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede anført følgende: ”Der verserer i øjeblikket en tvist ved retten i Aarhus (BS-12341/2018-ARH). Vedrørende Valdemar Shin Sato Kühl og [A’s] frasalg af selskabet (NVY Media House). Hvorfor en overdragelse af domænet før afklaring ikke nødvendigvis ville være retmæssigt, ej heller korrekt. Ønskes der mere indsigt heri, gives dette gerne. Jeg kender ikke til gentagende gange at skulle være kontaktet omkring domænet.” Indklagede har ved skrivelse af 12. august 2020 redegjort nærmere for, hvorfor indklagede finder, at nærværende klagesag vedrørende domænenavnet ”nvy.dk” bør sættes i bero. Af skrivelsen fremgår bl.a. følgende: ”Den omtalte retstvist går på hvorvidt klager Valdemar Shin Sato Kühl har været berettiget til at overdrage kapitalandele i NVY Media House ApS mod indklagedes vilje, fra tidligere fælles ejet Holding selskab til nyt holdingselskab under kontrol af Valdemar Shin Sato Kühl, samt summen for denne overdragelse. Der er derfor ikke grundlag for, at kunne afgøre hvorvidt selskabet samt dettes værdigenstande og løsøre på nuværende tidspunkt er under retmæssig kontrol og ejerskab, hvorfor berettigelse til brugsret af nærværende domæne ligeledes kan bestrides, og ikke kan afklares før, der ligger en domsafsigelse i BS-12341/2018-ARH. Hovedforhandlingen i BS-12341/2018-ARH er på nuværende tidspunkt berammet til 26. oktober 2021 kl. 09:00 - 15:00 ved Retten i Aarhus. For yderligere indblik i nærværende retstvist er stævning der danner grundlag for BS- 12341/2018-ARH vedhæftet som bilag stævning.” Som bilag til skrivelsen har indklagede fremlagt kopi af en udateret stævning fra februar 2018 mod Valdemar Shin Sato Kühl og [A]. Af stævningen fremgår det bl.a., at Penguin Group IVS har nedlagt påstand om at de sagsøgte dømmes solidarisk til at betale sagsøgeren 60.000 kr. med tillæg af procesrente. Klagenævnet meddelte ved e-mail af 20. august 2020, som berigtiget ved e-mail af 26. august 2020, at indklagedes anmodning om udsættelse af sagen havde været forelagt klagenævnets formand, som ikke har fundet grundlag for at udsætte sagen på det foreliggende grundlag, jf. § 7, stk. 5, i klagenævnets forretningsorden. Af denne bestemmelse fremgår, at ”klagenævnets formand eller næstformand eller den, som formanden eller næstformanden bemyndiger hertil, kan, hvis omstændighederne taler herfor, beslutte, at de i stk.nævnte frister skal forlænges, at der skal indhentes yderligere oplysninger til brug for sagens afgørelse, eller at sagen skal udsættes på en afgørelse i en anden sag, som verserer for en ret eller en administrativ myndighed, vedrørende et retsforhold af betydning for sagens udfald”. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Jeg vil blot understrege, at vi fortsat gerne vil passe vores virksomhed og gør det blandt andet ved at benytte og sikre domænet. Jeg ønsker ikke at genere indklagede, men vil blot have et svar og handling på vores henvendelse.” I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Jeg kan ikke finde den nævnte e-mail. Ydermere er [udeladt]@vidio.dk ikke i brug. Jeg stiller mig dog samtidig uforstående overfor, hvorfor klager ikke har forsøgt at tage telefonisk kontakt, hvis domænet er så vigtigt for forretningen. Mit telefonnummer er kendt af klager, hvorfor dette måtte være et naturligt næste skrift. For god ordens skyld, jeg har heller intet ønske om at genere klager, dog vil jeg fortsat argumentere for, at brugsretten ikke kan fastslås, før det retmæssige ejerskab over selskabet er afgjort.” Ved opslag den 13. november 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”nvy.dk”. Ved en søgning den 14. november 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der er registreret et iværksætterselskab under navnet Penguin Group IvS (CVR-nummer 37756369) med startdato den 30. maj 2016. Endvidere har sekretariatet vedrørende ejerforholdene konstateret, at Jonas Torp Laurien er registreret som både legal og reel ejer af Penguin Group IvS med en ejerandel på 100 pct. Sekretariatet har ved opslag den 14. november 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at indholdet på domænenavnet ”nvy.dk” er lagret i alt fem gange i perioden fra indklagedes registrering af domænenavnet den 23. maj 2017 og til den 25. august 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at det omtvistede domænenavn i dette tidsrum i hvert fald periodevis har viderestillet til en hjemmeside under domænenavnet ”nvynvy.com”. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret den 25. august 2019: Ved sekretariatets søgning på ”nvy” den 14. november 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 29.400, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørteaf søgeresultaterne klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterende søgeresultater vedrørte forskellige produkter mv., bl.a. sandaler, sneakers, løbesko og briller. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede er tidligere medejer af klagerens virksomhed, NVY MEDIA HOUSE ApS, • at indklagede udøver et passivt ejerskab af domænenavnet ”nvy.dk”, hvorfor klageren ikke kan vide sig sikker på domænenavnets fremtidige anvendelse, • at klageren desuden gerne vil bruge domænenavnet ”nvy.dk” til e-mailkommunikation, • at klageren i forvejen råder over domænenavnene ”nvynvy.com” og ”nvymediahouse.dk”, • at det omtvistede domænenavn ”nvy.dk” henviser til klagerens domænenavn ”nvynvy.com”, • at indklagede ikke bør have en interesse i at holde på domænenavnet ”nvy.dk”, • at indklagede ikke har besvaret klagerens henvendelser vedrørende domænenavnet for at opnå en mindelig løsning, og • at domænenavnet ”nvy.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede ikke kender til at skulle være blevet kontaktet omkring domænenavnet ”nvy.dk”, • at der i øjeblikket verserer en tvist ved Retten i Aarhus vedrørende bl.a. Valdemar Shin Sato Kühls frasalg af selskabet NVY MEDIA HOUSE ApS, • at klageren intet ønske har om at genere klageren, men at brugsretten til domænenavnet ”nvy.dk” ikke kan fastslås, inden det retmæssige ejerskab over selskabet er afgjort, og • at domænenavnet ”nvy.dk” på den baggrund ikke skal overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”nvy.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, NVY MEDIA HOUSE ApS, er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med startdato den 30. maj 2016 under branchekode ”591110 Produktion af film og videofilm”. Desuden fremgår af sagens oplysninger bl.a., at klageren er registrant af domænenavnet ”nvymediahouse.dk”, som klageren anvender til at viderestille til sin hjemmeside under et andet domænenavn, ”nvynvy.com”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”nvy.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har været registrant af det omtvistede domænenavn ”nvy.dk” siden den 23. maj 2017. Af sekretariatets undersøgelser i sagen fremgår det, at domænenavnet ”nvy.dk” aktuelt anvendes til at viderestille til klagerens hjemmeside under domænenavnet ”nvynvy.com”. Herudover viser oplysninger fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), at domænenavnet ”nvy.dk” i hvert fald periode mellem den 23. maj 2017 og den 25. august 2019 har viderestillet til hjemmesiden under ”nvynvy.com”. Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, at indklagede har været registreret som legal (med)ejer i klagerens virksomhed gennem Penguin Group IvS, men at Penguin Group IvS er ophørt som legal ejer pr. 13. februar 2017. Det er herefter klagenævnets vurdering, at indklagede ikke har nogen anerkendelsesværdig interesse i at fastholde registreringen af domænenavnet ”nvy.dk”, som på nuværende tidspunkt alene anvendes til at viderestillet til klagerens hjemmeside. Det ændrer ikke ved nævnets vurdering, at indklagede har oplyst, at der på nuværende tidspunkt fortsat verserer en retstvist vedrørende overdragelsen af kapitalandele i klagerens virksomhed mod indklagedes vilje. Klagenævnet bemærker i den forbindelse bl.a., at indklagede over klagenævnet har fremlagt kopi af en udateret stævning indeholdende en betalingspåstand. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”nvy.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Klagenævnet træffer i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”nvy.dk” skal overføres til klageren, NVY MEDIA HOUSE ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.