Afgørelse

tidløs.dk

Tidlös ApS

MOD

SORDAHL ApS

19. november 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”tidløs.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Tidlös ApS (CVR-nummer 40562486) med startdato den 3. juni 2019. Selskabet har til formål at drive detailvirksomhed med salg af møbler samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”475990 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.” Ifølge klageskriftet markedsfører klageren aktuelt sin virksomhed under domænenavnet ”tidlosdesign.dk”. Ved opslag den 17. oktober 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”tidlosdesign.dk” er registreret den 22. august 2018, og at domænenavnet er registreret af INTERIØR A/S. Ved opslag den 17. oktober 2020 på ”tidlosdesign.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”Om Tidlös” på ovenstående hjemmeside fremkom bl.a. følgende beskrivelse af klagerens virksomhed: ”Iværksætterparret Janus Mortensen og Moonis Kamil startede Tidlös i smilets by, Aarhus. Med hjælp fra højt respekterede danske møbeldesignere, erfarne folk fra møbelindustrien og endeløse lange snakke mellem de to iværksættere, blev de første konceptuelle frø sået og virksomheden Tidlös blev til. Formålet med virksomheden er at løse de udfordringer og ikke mindst udgifter der er forbundet med at skulle skifte sin sofa og de miljømæssige påvirkninger koblet til produkterne. [...] Vores koncept er enkelt, vi har lavet et klassisk abonnement, hvor du dog får en sofa, til en fast månedlige rate. Dit abonnement løber imdr. af gangen, til en fast pris på 279 kr. pr. måned. Prisen inkluderer alt, fra selve produktionen, til leveringen og returhentning til og fra din bopæl. Ønsker du at beholde dit tidlös møbel efter demåneder, så fortsætter du blot abonnementet i blotmåneder mere og køber derved møblet ud.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Vi har 3. juni 2019 etableret virksomheden Tidlös ApS med det formål at sælge designer- sofaer online. 10. juni 2020 retter vi henvendelse til ejer af domænet tidløs.dk for at høre om han er villig til at overdrage det til os, da det ikke ser ud til at blive brugt til noget. Vi får svar 10. juni 2020 fra ejer, at domænet var tiltænkt et projekt der ikke er kommet i gang, og han vil overveje at sælge hvis prisen er den rigtige. 24. juni forhører vi os til den rigtige pris og han vil ikke sælger for under 10.000 kr. Vi har måtte etablere vores webshop på tidlosdesign.dk selvom ordet ”design” ikke indgår i vores navn. [...] Vi mener at vi er den rette ejer af domænet, da vi hedder Tidlös ApS, ö er ø i Danmark og vi er ved at få tilføjet binavnet tidløs ApS til vores virksomhed. Den nuværende ejer forsøger at tjene penge på et domæne der ikke bliver brugt – endda hele 10.000 kr., hvilket er helt ublu for et domæne. Vi mener vores brand er krænket ved at nuværende ejer fastholder domænet på sine hænder.” Som bilagog(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en udskrift af 1. juli 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er kopi af en e-mailkorrespondance mellem Mikkel Christensen Bay v/ Interiør A/S og Morten Sørdahl v/ indklagede. Af korrespondancen, der har fundet sted i perioden fra den 10. juni 2020 og til den 24. juni 2020, fremgår bl.a. følgende: Mikkel Christensen Bay: ”Vi er ved at skulle lancere vores nye sofa-brand: Tidlös og i den forbindelse har vi kig på domænet tidløs.dk. Vi kan se at I pt. ejer domænet, men måske ikke bruger det, da der ikke er noget på url’en. Derfor vil vi høre, om I vil sælge domænet til os?” Morten Sørdahl: ”Jeg købte tidløs.dk til et projekt der aldrig helt er kommet i gang – jeg kunne godt overveje at sælge hvis prisen er den rigtige :)”. Mikkel Christensen Bay: ”Det lyder godt – men hvad er den rigtige pris? Vi tænker omkring 1.000 kr. hvad tænker du?” Morten Sørdahl: ”1.000 kr. er desværre langt fra hvad jeg tænker det er værd men sætter pris på jeres bud. Der har været nogle bud de sidste år og jeg føler ikke jeg kan lade det gå for under 10.000”. Bilag (litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”tidlosdesign.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Ved opslag den 17. oktober 2020 på ”tidløs.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet noget tilsvarende fremkom ved opslag den 2. juli 2020: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Sordahl ApS er en konsulentvirksomhed med fokus på e-handel og CMS-systemer og blev etableret i 18.11.2014. Se Bilag A. Virksomheden udvikler også egne produkter herunder smalltasty.com tidløs.dk tidloes.dk og tidløst.dk der blev registreret 08.02.2016 (se Bilag B) og har været under udvikling de sidsteår. Tidløs er en webshop for livsstilsprodukter i bæredygtigt træ og forventes offentlig tilgængelig primo 2021. [...] Domænet tidløs.dk (samt tidloes.dk og tidløst.d• er registreret 08.02.2016, overår før klagers nye virksomhed blev registreret 03.06.2019. Se Bilag B og bilag C.” Som bilag A har indklagede fremlagt en udskrift af 15. juli 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende SORDAHL ApS (CVR-nummer 36436506). Af udskriften fremgår det, at selskabet er registreret med startdato den 18. november 2014. Bilag B er en udskrift af 1. juli 2020 fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”tidløs.dk”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag C er en udskrift af 15. juli 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. I replikken har klageren anført følgende: ”Vedhæftet er mailkorrespondance mellem E-Commerce Manager Mikkel Bay og Morten Sørdahl, hvor han vil sælge domænet idet projektet ikke er blevet til noget, han vil bare ikke acceptere den pris vi vil tilbyde. Så han vil gerne afgive domænet til den rigtige pris. Det kan ikke være meningen med .dk domæner, at man bare kan opkøbe disse, beholde dem, og afvente på der kommer nogen som har et behov for dette.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en udskrift af en e-mailkorrespondance mellem Mikkel Christensen Bay og Morten Sørdahl, der tilsyneladende er identisk med korrespondancen i bilag 2. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Domænet har aldrig og er ikke købt med henblik på salg, jeg og mit firma Sordahl ApS, har aldrig solgt domæner og vores forretning er bygget op på digitale projekter der showcaser vores virksomheds services. Tidløs er sammen med mange andre projekter en måde for os at promovere vores ydelser, flere projekter er allerede live: soulstore.com er en citat-plakat butik startet i 2012 smalltasty.com er et mad-blog koncept der efterfølgende blev udviklet til TV2, men stadig står som showcase, startet i 2016 getleap.io & leap.at er en abonnementsforretning med mulighed for at se ens nærmeste konkurrenter, startet i 2019 startupgame.io er en branding oversigt over top startups i Danmark baseret på digital markedsføring, startet i 2019. Tidløs.dk, tidloes.dk og tidløst.dk bliver en e-commerce webshop. Vi har aldrig haft henblik på at sælge tidløs eller nogle andre domæner, men da anklager kontaktede os var vi åbne for en mulighed hvor de kunne købe navnet / brandet og vi evt. skulle finde et nyt navn end tidløs som vores brand. Da anklager kontaktede os for en pris nævnte vi også domænet var købt med henblik på et projekt (se bilag 5), ønskede anklager at købe domænet skulle han derfor betale 10.000 hvilket vi stadig mener er en yderst fair pris for et stærkt navn/brand og domæner.” Ved opslag den 17. oktober 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”tidløs.dk”. På foranledning af sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 15. oktober 2020 oplyst, at indklagede er anført som registrant af yderligere seks domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: sordahl.dk tidloes.dk tidløst.dk webmonster.dk startup-game.dk startupgame.dk Sekretariatet har ved opslag den 17. oktober 2020 på ovenstående seks domænenavne, som indklagede er registrant af, konstateret, at der i fem tilfælde ikke fremkom nogen aktiv hjemmeside under de pågældende domænenavne. I det sidste tilfælde (”sordahl.dk”) fremkom der en hjemmeside for indklagedes virksomhed. Ved en søgning den 17. oktober 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der er registreret et anpartsselskab under navnet SORDAHL ApS (CVR- nummer 36436506) med startdato den 18. november 2014. Selskabet har til formål at drive handels- og servicevirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn, og selskabet er registreret under branchekode ”620100 Computerprogrammering”. Ved sekretariatets søgning på ”tidløs” den 17. oktober 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 470.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet navnlig omtale af ordet ”tidløs” i dets generiske betydning, men også bl.a. en bestemt maling fra Jotun og en blomst ved navn Høsttidløs. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren den 3. juni 2019 har etableret virksomheden Tidlös ApS med det formål at sælge designersofaer online, • at klageren indtil videre har etableret sin webshop under domænenavnet ”tidlosdesign.dk”, selvom ordet ”design” ikke indgår i klagerens navn, • at klageren desuden er ved at få tilføjet binavnet ”Tidløs ApS” til sin virksomhed, • at klageren kontakter indklagede i juni 2020 med henblik på at drøfte en overdragelse af domænenavnet ”tidløs.dk”, da indklagede ikke ser ud til at anvende domænenavnet, • at indklagede i den forbindelse tilkendegiver gerne at ville sælge domænenavnet ”hvis prisen er den rigtige”, hvilket ifølge indklagede er mindst 10.000 kr., • at indklagede dermed forsøger at tjene penge på et domænenavn, der ikke anvendes, • at klagerens nuværende brand er krænket ved at indklagede fastholder domænenavnet på sine hænder, og • at domænenavnet ”tidløs.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede driver en konsulentvirksomhed med fokus på e-handel og CMS-systemer, der blev etableret i november 2014, • at domænenavnene ”tidløs.dk”, ”tidloes.dk” og ”tidløst.dk” blev registreret den 8. februar 2016 og har været under udvikling de seneste fire år, • at ”Tidløs” er en webshop for livsstilsprodukter i bæredygtigt træ og forventes offentlig tilgængelig primo 2021, • at det omtvistede domænenavn ”tidløs.dk” aldrig er blev købt med henblik på videresalg, men at indklagede forholdt sig åbent til klagerens henvendelse, • at indklagede finder, at 10.000 kr. er en yderst fair for et stærkt navn/brand som det omtvistede domænenavn, • at ”Tidløs” sammen med mange andre projekter er en måde for indklagede at promovere sine ydelser på, og • at domænenavnet ”tidløs.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Sagen giver i første omgang anledning til at overveje, om indklagede har overtrådt § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Af denne bestemmelse fremgår det, at registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har til støtte herfor anført bl.a., at indklagede ikke ser ud til at gøre brug af domænenavnet ”tidløs.dk”, og at indklagede over for klageren har tilbudt at overdrage domænenavnet for et beløb på mindst 10.000 kr. Indklagede har på den anden side bestridt, at domænenavnet ”tidløs.dk” er registreret og opretholdt med videresalg for øje, idet indklagede ifølge egne oplysninger blot har forholdt sig åbent til klagerens henvendelse. Som sagen foreligger oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Klagenævnet finder efter en samlet vurdering, at de af klageren anførte forhold ikke i sig selv godtgør, at domænenavnet ”tidløs.dk” er registreret alene med videresalg eller udlejning for øje. Selvom klagenævnet således ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder at kunne lægge til grund, at indklagede har overtrådt bestemmelsen i domænelovens § 25, stk. 2, om forbud mod registrering og opretholdelse af registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet ”tidløs.dk” pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Tidlös ApS, er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med startdato den 3. juni 2019 under branchekode ”475990 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.”. Klageren beskæftiger sig efter det oplyste med salg/udlejning af designersofaer og anvender i den forbindelse domænenavnet ”tidlosdesign.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i (også) at kunne disponere over domænenavnet ”tidløs.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesse- afvejning må det tillige tages i betragtning, at betegnelsen ”tidløs” kan anvendes i mange forskellige sammenhænge, og at også andre end lige netop sagens parter må antages at have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også bekræfter. Endvidere må det indgå i afvejningen, at betegnelsen ”tidløs” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Indklagede har over for klagenævnet anført, at det omtvistede domænenavn ”tidløs.dk” blev registreret den 8. februar 2016 sammen med domænenavnene ”tidloes.dk” og ”tidløst.dk”, og at domænenavnene påtænkes anvendt for en webshop med livsstilsprodukter i bæredygtigt træ. Indklagede har desuden anført, at projektet er under udvikling, og at webshoppen ”Tidløs” forventes tilgængelig primo 2021. Der er efter klagenævnets vurdering ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagede ikke fortsat har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”tidløs.dk” til trods for, at indklagede ikke har dokumenteret sine planer for domænenavnet. Det ændrer ikke herved, at indklagede forud for klagens indgivelse har valgt at indgå i en dialog med klageren om en overdragelse af domænenavnet, hvor indklagede har udtrykt interesse i at overdrage domænenavnet mod betaling. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”tidløs.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke er tilvejebragt oplysninger i sagen, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”tidløs.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Tidlös ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.