Afgørelse

droneluftfoto.dk

Drone LuftFoto

MOD

Bjarne Morsing Larsen

19. november 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”droneluftfoto.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet peger på et andet domæne (http://morsingdata.d• dette domæne indeholder intet indhold omkring droner. ... Vi skal have medhold i klagen fordi vi markedsføre os under drone-luftfoto.dk og mener vores trafik kan ende på det domæne klagen omhandler. Domænet peger på et andet domæne, som ikke omhandler droner. Domænet er registæret 16. Juli 2019 og det må derfor forventes at domænet ikke er tiltænkt et formål.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er en enkeltmandsvirksomhed registreret med startdato den 5. juni 2020. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet ”www.droneluftfoto.dk” er tilkøbt i forbindelse med drone luftfoto service i Morsing Data ApS Min Medarbejder , og Søn Malthe Morsing Larsen har taget dronebevis : Reg. No. : 6996312 Og i Mit firma ”Morsing Data ApS” tilbyder vi Foto jobs. Desuden er droneluftfoto Aps et binavn til Morsing Data ApS.” Som bilag A har indklagede fremlagt ”Bevis for dronetegn til flyvning med mindre droner uden for bymæssigt område” udstedt til Malthe Morsing Larsen. Bilag B er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede har fået registreret binavnet ”Droneluftfoto ApS”. Bilag C er skærmprint fra indklagedes Facebook-profil med et opslag af 26. december 2019 med et fotografi af en båd i fugleperspektiv med teksten ”Det kan vi også lave! – Certificeret dronepilot. Spørg efter Malthe Morsing Larsen”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Det gøres opmærksom på at fremsendte dronebevis (Bilag B) ikke er gyldigt til at drive erhvervsmæssig drone virksomhed, men alene giver lov til at flyve med drone i privat regi hvis denne er over 250g og uden for bymæssig bebyggelse. for erhvervsmæssig flyvning kræves et andet dronebevis, dette har alle vores piloter i Drone LuftFoto (Klage• Se uddrag fra Trafik bygge og boligstyrelsen (Bilag 3) dronebeviset der er gyldigt til erhvervs brug vedlægges ikke da det indeholder personfølsomme informationer, men kan sendes til klagenævnet direkte uden offentliggørelse. Ligeledes gøres opmærksom på at binavnet Droneluftfoto ApS (Bilag B) er oprettet efter denne klage, og det må defor godtgøres at indklaget har registæret dette for alene at få medhold i denne klage (Bilag 2). Derfor godtgøres det at indklaget ikke kan påråbe sig retten til domænet, der henvises til paragrafom god domæne skik. Ligeledes fremgår det ingen steder på http://morsingdata.dk/ som droneluftfoto.dk peger på at der udføres drone virksomhed (sidst besøgt 11/07 2020). Det godtgøres at domænet ikke er registæret med et kommercielt formål.” Bilag er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede fik registreret binavnet Droneluftfoto ApS den 3. juli 2020. Bilager skærmprint fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside med oplysninger om dronebeviser. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Da vi besluttede os for at starte en Drone foto Firma i 2019, var noget af det første, at undersøge hvilke domæner som var ledig til dette formål - Her faldt vi så over droneluftfoto.dk, og registrerede dette navn hos DK Hostmaster den.16-07-2019. Det er min søn, Malthe Morsing Larsen, som skulle starte denne Underforretning til Morsing Data ApS op. Malthe har efterfølgende været på kursus 18-09-2019, og har taget et prof. Drone Certifikat no. 7084011, (Dette certifikat kan selvfølgelige fremsendes). Dronen er i øvrigt også forsikret lovpligtig korrekt. Vi skulle langsom bygge denne forretning op, og vi er jo som alle andre også blevet bremset af Corvid-19. Derfor er vi endnu ikke kommet helt i gang endnu. Men vi på råber os stadigvæk retten til at bruge droneluftfoto.dk. Men det undrer mig en del, at hvis Pixel Pro ApS, virkelig ønskede mit domænenavn – hvorfor de så ikke har kontaktet mig? måske i forbindelse med deres registrering hos DK-Hostmaster d. 05-06-2020 af domænet: droneluftfoto.dk, hvor de nemt kunne se at det andet domæne var optaget af mig! Når jeg kikker på CVR registret, kan jeg se at Pixel Pro – også har ændret deres vedtægter. Inden skiftet til Drone Luftfoto, hed firmaet Drone Media ApS, og ved dette skifte kunne man jo også have undersøgt hvilke muligheder der var med et nyt navn? – Her havde man så valgt med Drone-luftfoto.dk. Dette kunne man så også have valgt i CVR registret. – og derved var der ingen tvivl.” I klagerens supplerende processkrift I er bl.a. anført følgende: ”Vi sender en mail til Erhvervsstyrelsen den 12/07/2020 hvornår vi spørger ind til om det kan være rigtigt at andre firmaer kan registere navne der er optaget ved bare at tilføje ApS eller A/S efter. Hvorpå styrelse skriver tilbage at der i deres optik ikke er navne sammenfald pga eventuelt selskabs betegnelser samt eventuelt - , Dog oplyser styrelsen at de har annuleret Morsing Data ́s registering af bi navnet Droneluftfoto ApS. Begrundelser herfor kendes ikke, men styrelsen bekræfter at det ikke er pga af skrivelsen den 12/07/2020 (Billag 4) Bjarne undre sig over at vi ikke har undersøgt markedet før registering af domæne navne og at vi burde have opdaget at domæne droneluftfoto.dk var optaget, Vi har undersøgt markedet og besidder følgende domæner (drone-luftfoto.dk, droneluftfotos.d• sidst nævnte ender på S dette er en tastefejl og derfor opdagede vi ikke at droneluftfoto.dk var optaget. Bjarne påråber iøvrigt at de ønsker at starte dronefirma, dette er ser dog ikke ud til at være tilfældet pga følgende påstande. 1. Domænet har været registeret i næstenår uden indhold 2. Der er ingen indikationer på morsingdata.dk som omtalte domæne henviser til at der udføres drone services 3. Uagtet Covid-19 ville der stadig kunne udvikles hjemmeside på domænet Derfor købes denne påstand ikke.” Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede, hvor det under overskriften ”Registreringshistorik” om binavnet Droneluftfoto ApS pr. 15. juli 2020 er anført: ”Registreringen af binavnet foretaget den 01.07.2020 beror på en nullitet, og Erhvervsstyrelsen har derfor administrativt udslettet den foretagne registrering.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”drone-luftfoto.dk” har sekretariatet den 18. oktober 2020 taget følgende kopier: Ved opslag på domænenavnet ”droneluftfoto.dk” den 30. juni 2020 blev viderestillet til domænenavnet ”morsingdata.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 18. oktober 2020 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren markedsfører sig på domænenavnet ”drone-luftfoto.dk”, • at domænenavnet ”droneluftfoto.dk” viderestiller til domænenavnet ”morsingdata.dk”, der ikke har indhold vedrørende droner, • at internettrafik tiltænkt klageren kan ende på indklagedes domænenavn ”droneluftfoto.dk”, • at det af indklagede fremlagte dronebevis ikke er gyldigt til at drive erhvervsmæssig dronevirksomhed, • at indklagedes binavn Droneluftfoto ApS er registreret efter indgivelse af klagen i denne sag og er i øvrigt efterfølgende blevet ophævet, • at der ikke er noget på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”morsingdata.dk”, som tyder på, at der udbydes tjenesteydelser vedrørende dronevirksomhed, og • at domænenavnet ”droneluftfoto.dk” ikke er registreret med et kommercielt formål.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede i 2019 besluttede at starte et firma vedrørende dronefoto, • at domænenavnet ”droneluftfoto.dk” er registreret i forbindelse med drone luftfotoservice i Morsing Data ApS, • at indklagede tilbyder fotojobs, • at indklagedes medarbejder og søn har taget dronebevis, og • at Droneluftfoto ApS er indklagedes binavn. 7

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”droneluftfoto.dk” er i strid med god domænenavnsskik i medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klagerens enkeltmandsvirksomhed, der er registreret med startdato den 5. juni 2020, og som har virksomhedsnavnet Drone Luftfoto beskæftiger sig med at tage luftfotografier ved hjælp af droner. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren markedsfører sin virksomhed bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”drone-luftfoto.dk” under brug af betegnelsen ”Drone Luftfoto”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i tillige at kunne gøre brug af det kvasi- identiske domænenavn ”droneluftfoto.dk”, der er beskrivende for den virksomhed, som klageren driver. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”droneluftfoto.dk” består af de almindelige danske ord ”drone”, ”luft” og ”foto”, der også som sammenstilling har en deskriptiv betydning. Sådanne betegnelser kan i udgangspunktet anvendes frit, og det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst, at indklagede i 2019 besluttede at starte virksomhed, der beskæftiger sig med dronefoto, og at domænenavnet ”droneluftfoto.dk” er registreret i forbindelse med drone luftfotoservice, der udføres hos indklagede. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede udbyder fotojobs, og at indklagedes medarbejder og søn har taget dronebevis. Idet klagenævnet forstår indklagede således, at domænenavnet ”droneluftfoto.dk” skal anvendes til markedsføring af tjenesteydelser vedrørende luftfoto taget ved hjælp af droner, finder nævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet, da en sådan anvendelse er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”droneluftfoto.dk”. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at manglende brug af et domænenavn på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi, ikke i sig selv er i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Drone LuftFoto, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.