Afgørelse

medejer.dk

Andreas Pinstrup Jørgensen

MOD

Bo Jesper Østergaard Larsen

19. november 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”medejer.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har skrevet bogen Medejer, som er blevet udgivet d.juli 2020 på forlaget Gyldendal og ønsker at bruge Domænenavnet til information om bogen. Det har været offentligt tilgængeligt at bogen udkommer siden januar 2020. Domænenavnet bliver ikke brugt pt. eller har skadeligt indhold så man ikke kan tilgå domænet og skulle (så vidt jeg kan se af oplysningern• være opløbet sidst i maj 2020. Men af en eller anden grund kan jeg ikke overtage det. Det blev oprettet i 2012. Jeg har kontaktet ejeren, men endnu ikke hørt tilbage. Jeg vil gerne oprette en hjemmeside som informere om bogen. Da domænenavnet ikke bliver brugt pt., og da jeg, så vidt jeg kan se, er en af de få, der kunne have særlig interesse i domænenavnet (da det er navnet på min bo• tænker jeg, det er en fornuftig begrundelse for at kunne overtage navnet. Derudover kan det have offentlig oplysningsmæssig interesse, at der, når man søger på navnet medejer, faktisk kommer til en side, som forklarer om medejerskab i både bred og mere smal forstand. Der er ikke så vidt jeg kan se af søgninger på nettet ikke andre som skulle have en særlig interesse i navnet Medejer. Jeg tænker derfor, det vil være oplagt, at jeg kan bruge det til oplysning om bogen.” Bilager følgende skærmprint fra forlaget Gyldendals hjemmeside (gyldendal.dk), hvoraf fremgår, at klageren er forfatter til bogen ”Medejer”. Bilager et skærmprint af 27. juni 2020 af domænenavnet ”medejer.dk”, hvoraf fremgår, at der ikke fremkom nogen hjemmeside ved opslag på domænenavnet. I svarskrift er anført bl.a. følgende: ”Jeg bruger domænet Medejer.dk, som I kan se på bilag A. Medejer.dk er en portal, hvor virksomheder kan finde en ny medejer til deres virksomhed. Ligeledes vil det være muligt for investorer at finde virksomheder at investere i og dermed blive medejer af. Derudover vil der på Medejer.dk være muligt at finde nyttige informationer om det at blive medejer af en virksomhed, samt nyttige informationer omkring det at sælge en del af sin virksomhed til en ny medejer. Det er derfor særdeles oplagt og meget relevant, at jeg benytter domænet Medejer.dk. Hjemmesiden www.medejer.dk er online. ... Klager har vidst fra starten af og før bogen bliver udgivet at domænet Medejer.dk er optaget. Klager har haft rig mulighed for at vælge et andet navn til bogen, især hvis klager har haft et specielt ønske om at have en hjemmeside/domænenavn som passer til bogens titel. Jeg er uenig i, at der ikke er andre som har særlig interesse i domænet Medejer.dk end klager. Min interesse i domænet Medejer.dk er mindst lige så stor som klagers - vis ikke min interesse er større end klagers. Ordet ”medejer” er et almindeligt ord, som ikke har større tilknytning til klager end andre personer. Medejer.dk har ikke været tilføjet Google og har derfor ikke en særlig høj placering på Google. Klagers bog har kun en høj placering på Google, fordi hjemmesiderne som klagers bog bliver solgt igennem, bl.a. Bog-ide.dk, Saxo.com og Gyldendal.dk har en høj placering på Google i forvejen. Det er Bog-ide.dk, Saxo.com og Gyldendal.dk høje placering på Google ( Google PageRank), der gør, at klagers bog har en høj placering på Google. Det er derfor ikke fordi klager har en større tilknytning til ordet ”medejer”, at klagers bog har en høj placering på Google, men kun fordi hjemmesiderne som bogen bliver solgt igennem har en høj Google PageRank. Klager vil sagtens kunne oplyse om bogen ved at bruge et andet domænenavn, f.eks. www.bogen-medejer.dk. Jeg har været først i tid til at lade domænet Medejer.dk registrere, i forhold til min idé og plan om at lave en portal hvor virksomheder og investorer kan finde hinanden, og her er domænet Medejer.dk særdeles oplagt og meget relevant. Det at klager skriver en bog lang tid efter, at jeg har registreret domænet, giver efter min mening ikke klager større ret til at benytte domænet Medejer.dk, end det giver mig ret til fortsat at benytte domænet.” Bilag A er følgende udaterede skærmprint af domænenavnet ”medejer.dk”: Ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”medejer.dk” den 23. juli 2020 konstaterede sekretariatet, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. Ved fornyet opslag på domænenavnet den 20. oktober 2020 konstaterede sekretariatet, at domænenavnet fremstod som vist i bilag A. Sekretariatet har ved opslag den 20. oktober 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”medejer.dk”. DK Hostmaster har den 19. oktober 2020 – på baggrund af sekretariatets henvendelse – oplyst, at indklagede er registrant af over 5.000 domænenavne af meget forskellig karakter. Ved opslag på tilfældigt udvalgt af de pågældende domænenavne har sekretariatet konstateret, at der i ni tilfælde ikke fremkom nogen hjemmeside, og at der i ét tilfælde fremkom en hjemmeside med forskellige reklamer og online-spil. Ved opslag den 20. oktober 2020 på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at indholdet på domænenavnet ”medejer.dk” er lagretgange siden indklagede blev registrant af domænenavnet. I ingen af detilfælde var der nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved sekretariatets søgning på ”medejer” den 20. oktober 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 562.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte tre klagerens bog ”Medejer”, mens ingen vedrørte indklagede. Resultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. ordforklaringer på betegnelsen ”medejer” og oplysninger om de skatteretlige konsekvenser af at være medejer kontra medarbejder. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er forfatter til bogen ”Medejer”, der udkom i juli 2020, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”medejer.dk” til en hjemmeside, hvorpå klageren vil informere om bogen, • at klageren således har en væsentlig interesse i at kunne anvende det omtvistede domænenavn, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”medejer.dk”, • at klageren således har en større interesse i domænenavnet end indklagede, og • at der ikke er andre, der ved søgning på internettet, fremstår som om de har en særlig interesse i domænenavnet.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede anvender domænenavnet ”medejer.dk” til en portal, hvor virksomheder kan finde nye medejere, hvor investorer kan finde virksomheder at investere i, og hvor der i fremtiden vil komme nyttig information vedrørende medejerskab, • at indklagede således bruger domænenavnet på en meget relevant måde, • at klageren allerede forud for udgivelsen af bogen ”Medejer” har vidst, at indklagede var registrant af domænenavnet ”medejer.dk”, hvorfor klageren kunne have valgt et andet navn til sin bog eller anvende et andet domænenavn til at reklamere for bogen, f.eks. domænenavnet ”bogen-medejer.dk”, • at det bestrides, at der ikke er andre end klageren, der har en særlig interesse i domænenavnet ”medejer.dk”, • at indklagedes interesse i domænenavnet er mindst lige så stor som klagerens, • at ”medejer” er et helt almindelige ord, der ikke har større tilknytning til klageren end indklagede, • at det forhold, at bogen ”Medejer” er højt placeret ved søgning på Google, ikke kan tillægges betydning, da forlaget mv. har betalt herfor, og • at indklagede har været først i tid med registreringen af domænenavnet.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst over for klagenævnet er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”medejer.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er forfatter til bogen ”Medejer”, der udkom i juli 2020. Klageren har oplyst, at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”medejer.dk” til en hjemmeside, hvorpå klageren vil oplyse om bogen. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af det omtvistede domænenavn. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at det omtvistede domænenavn består af det helt almindelige danske ord ”medejer. Det må endvidere indgå i denne interesseafvejning, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også bekræfter. Endelig må det indgå i afvejningen, at domænenavnet ”medejer.dk” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med hverken klageren eller indklagede. Indklagede har over for klagenævnet anført, at indklagede anvender domænenavnet ”medejer.dk” til en portal, hvor virksomheder kan finde nye medejere, hvor investorer kan finde virksomheder at investere i, og hvor der i fremtiden vil komme nyttig information vedrørende medejerskab. Indklagede registrerede domænenavnet ”medejer.dk” den 20. maj 2020, og klagenævnet lægger efter det fremkomne til grund, at der først efter klagens indgivelse er kommet en hjemmeside på domænenavnet. Indklagede er endvidere registrant af et meget stort antal domænenavne under ”.dk”- internetdomænet, og i hvert fald en ganske betydelig del af disse domænenavne benyttes ikke aktivt af indklagede. Klagenævnet finder på denne baggrund og i lyset af sagens omstændigheder i øvrigt, at der er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagede ikke har nogen reel interesse i det omtvistede domænenavn. På baggrund af det anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”medejer.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”medejer.dk” skal overføres til klageren, Andreas Pinstrup Jørgensen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.