Afgørelse

energynordic.dk

Energy Nordic ApS

MOD

Jesper Wagner

19. november 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”energynordic.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Registranten har tidligere været ansat i virksomheden, og har under sin ansættelse registreret domænenavnet i sit eget navn. Ved ansættelsen ophør er den tidligere medarbejder (registrante• blevet bedt om at overdrage alle virksomhedens ejendele, men domænenavnet er alligevel fortsat registreret privat. Nu har registranten misligholdt opretholdelsen af domænenavnet, med store komplikationer for vores kommunikation med virksomhedens virke i kundeservice. Da al virksomhedens regnings- og markedsføringsmateriale målrettes mod det domæne som registranten fortsat uretmæssigt er i besiddelse af. ... Vi ønsker hurtigst muligt domænet oprettet så vi kan få genoptaget dialogen med vores kunder.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er stiftet med startdato den 1. april 2017, at indklagede er medlem af klagerens bestyrelse, og at virksomheden Jesper Wagner Holding IVS, der har samme adresse som indklagede, er medstifter og en af de legale ejere af klageren. Det fremgår endvidere, at indklagede udtrådte af klagerens direktion den 8. juli 2019. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”jeg har opfundet energynordic og har registret energynordic.dk og kan vel selv bestemme hvor vidt jeg ønsker at overdrage et domæne - jeg er forsat medejer af energynordic og pt. forgår der en retslig twist imellem to af de stiftende parter og den resterende ejerkreds .... energynordic driver udelukkende forretning i Spanien og har aldrig anvendt energynordic.dk og derfor fastholder jeg retten til energynordic.dk ..... postulatet om at det skulle være til gene vil jeg meget gerne se understøttet af en skriftlig dokumentation.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Energy Nordic ApS har som den retmæssige indehaver af domænet udelukkende aktivitet i Danmark. Det er korrekt at der er et datterselskab med udenlandsk aktivitet, men hverken det eller den igangværende retssag mod den indklagede ... har relevans i forhold til klagen. Domænet bruges fortsat aktivt i al markedsføring, og gjorde ligeledes dette frem mod den indklagedes bortvisning fra selskabet. Vi har vedhæftet eksempler på markedsføringsmateriale som har været anvendt da den indklagede fortsat havde ansættelse hos Energy Nordic. Endvidere har vi vedhæftet kopi af bilag, der viser at det er en anden tidligere medarbejder, der har lagt ud for betaling af domænenavnet, og efterfølgende fået beløbet refunderet af firmaet.” Bilagogfremstår som skærmprint fra hjemmesiden for klagerens spanske datterselskab ”Energy Nordic S.L.”, hvorpå er angivet domænenavnet ”energynordic.dk”. Bilagfremstår som skærmprint fra hjemmesiden for klagerens spanske datterselskab ”Energy Nordic S.L.”, hvorpå er angivet kontakt-e-mailadressen”info@energynordic.dk”. Bilager kopi af betalt faktura af april 2017 udsted til en anden af klagerens medejere og –stiftere end indklagede for webhosting i forbindelse med domænenavnet ”energynordic.dk” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Aktiviteter i DK: EnergyNordic ApS er udelukkende et holdingselskab for de Spanske aktiviteter i energiselskabet Energia Nordica Gas Y Electricidad S.L hvilket jo tydeligt bevises ved gennemgang af selskabets seneste regnskab. Som det også tydeligt ses af den mailadresse som Klageren (administrerende direktør for Energy Nordic ApS) anvender ml@energynordic.com Og som virksomhedens bestyrelsesformand i øvrigt også anvender moe@energynordic.com Den enkelte medarbejder der har siddet med bogholderi i Danmark han endda også anvendt samme domæne loe@energynordic.com. Domæne i alt marketingmateriale: At domænet skulle anvendes i alt markedsføring fremstår en anelse mærkværdigt. De fremsendte annoncer blev anvendt i slutningen af 2017 og starten af 2018, da virksomheden startede. Det blev hurtigt vurderet, at det ikke skabte den værdi, som man havde håbet på. Herefter blev stort set al kommunikation med DK-domænet stoppe, og fokus rettet mod at bruge .COM Ved meget få aktiviteter, og i en overgang, blev domænet anvendt til en info-mail for at samle de enkelte brugere op, der evt. kunne huske anvendelsen af DK domænet. Se annonce som Klager selv har uploadet (Bilag 3) Her anvendes domæne til info-mail, men i adresselinje i bunden af annoncen er .COM domænet anvendt. Hvilket igen understreges af, at de 3-4 gange man har valgt at kommunikere til danskere på virksomhedens facebookside i 2019/2020, ikke anvender domænet som link til hjemmesiden. Man har en enkelt gang anvendt føromtalte infomail – stort set samme tid som føromtalt annonce – og så en enkelt gang brugt https://energynordic.com/da/dk/kampagner/powerquiz_dk/ Så ingen anvendelse af energynordic.dk Behov for DK domæne: Energia Nordica Gas Y Electricidad S.L (Energy Nordi• kunde og forretningsområde er salg af el til udlændinge bosat i Spanien fra et spansk selskab i Spanien nærmere betegnet Fuengirola, Andalusien. Fordelingen af kunde massen har historisk været 80% UK og resten fordelt på DK/SE/NO/DE. Hvilket virksomhedens facebookside også bærer præg af. Som nævnt – 3-4 danske opslag på de senestemåneder. Hvorfor det igen virker mærkværdigt, at domænet skulle være anvendt i alt marketingmateriale. Et andet argument fra klager er at man ikke kan drive dansk kundeservice med mindre man er i besiddelse af EnergyNordic.dk. Så er det jo vel yderst bemærkelsesværdigt at man ikke har valgt at købe domæner for UK/SE/NO/DE hvilket må betyde at man ej heller her vil drive kundeservice på over 80% af kundedatabasen. Annoncer rettet mod UK/SE/NO/DE med anvendelse af .COM domænet kan fremsendes. Vedhæftede kvittering har intet med en domæneregistrering at gøre. Hvis Klager (Klagers advokat) havde ulejliget sig med at læse kvitteringen, og undersøge sagen, ville han vide, at det er til hosting af site og mail. Registreringen af hvem der ejer domænet har Klager selv uploadet fra dk-hostmaster (whoi• og det er indklagede. Bemærkning – hvis Klager (Klagers advokat) ikke vurdere det faktum at der er en twist/verserende sag imellem parterne har nogen former for betydning i relation til den indbragte sag for ankenævnet, er det vel en smule besynderligt at han ønsker at udspecificere, og på denne måde forhånds kriminalisere mig som person, upåagtet af at der selvfølgelig er et modkrav i sagen og at sagen ikke har været for retten.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”energynordic.com” har sekretariatet den 4. oktober 2020 taget følgende kopier: Ved opslag på domænenavnet ”energynordic.dk” den 1. juli 2020 fremkom der ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved fornyet opslag den 4. oktober 2020 blev viderestillet til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”energynordic.dk”. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”energynordic.dk” den 8. august og den 31. august 2018 viderestillede til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”energynordic.com”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede tidligere har været ansat hos klageren og i den funktion registrerede domænenavnet ”energynordic.dk” til brug for klageren og har fået udgiften herved refunderet af klageren, • at en tidligere ansat hos klageren har betalt registreringsgebyret for domænenavnet ”energynordic.dk” • at indklagede er blevet bortvist fra klageren, • at indklagede ved ophør af sin ansættelse hos klageren blev bedt om at overdrage alle klagerens ejendele til klageren, hvilket imidlertid ikke skete, • at al klagerens regnings- og markedsføringsmateriale er målrettet mod domænenavnet ”energynordic.dk”, • at manglende kontrol med domænenavnet ”energynordic.dk” skaber store komplikationer for klagerens kommunikation med klagerens kunder, • at klageren er den retmæssige indehaver af domænenavnet ”energynordic.dk”, og • at klageren udelukkende har aktiviteter i Danmark.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har opfundet ”energynordic”, • at indklagede forsat er medejer af klageren, • at der pt. pågår en retlig tvist mellem to af medstifterne af klageren på den ene side og den resterende ejerkreds på den anden side, • at klageren udelukkende driver forretning i Spanien og aldrig har anvendt domænenavnet ”energynordic.dk”, • at klageren kun har anvendt domænenavnet ”energynordic.dk” i sin markedsføring og til kommunikation med klagerens kunder i slutningen af 2017 og starten af 2018, da klageren startede, • at klageren kun har et lille antal danske kunder, • at indklagede ikke har set dokumentation for, at det forhold, at indklagede er registrant af domænenavnet ”energynordic.dk”, skulle være til gene for klageren, og • at de af klageren anvendte e-mailadresser er knyttet til domænenavnet ”energynordic.com”.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har navnet Energy Nordic ApS. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”energynordic.dk” for øjeblikket viderestiller til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”energynordic.com”, og at domænenavnet ”energynordic.dk” i hvert fald i 2018 blev anvendt på samme måde. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede er medstifter og medejer af klageren, og at der for øjeblikket verserer en tvist mellem klagerens medejere. Indklagede har ikke oplyst, at indklagede skulle have nogen selvstændig interesse i domænenavnet ”energynordic.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at domænenavnet ”energynordic.dk” blev registreret af indklagede til brug for klageren. Det forhold, at der efterfølgende er opstået uoverensstemmelser i klagerens ejerkreds, kan ikke føre til andet resultat. Som sagen er oplyst, må klageren derfor antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Da klageren må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn, ”energynordic.dk”, kan klageren kræve registreringen af domænenavnet overført til sig. Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet ”energynordic.dk” samt nægtelse af at overføre registreringen af domænenavnet til klageren er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 7

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”energynordic.dk” skal overføres til klageren, Energy Nordic ApS. Overførslen gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.