Afgørelse

legalfinance.dk

Legal Finance ApS

MOD

LEGALIS ADVOKAT ANS

10. december 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”legalfinance.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klager driver virksomhed med finansiering af retssager, opkøb af krav og hermed beslægtet virksomhed under navnet Legal Finance ApS. Klager ønsker også at registrere domænet www.legalfinance.dk, men domænet har været optaget af LEGALIS advokat ANS siden den 20. april 2019. Som dokumentation for klagers anvendelse af forretningskendetegnet i klagers virksomhed, fremlægges udskrift fra CVR.dk som sagens bilag 1. Ved en søgning på domænenavnet bliver man automatisk omdirigeret til domænet ”parked.fastname.no”, hvor det fremgår, at ”domænenavnet er parkert hos FastName”, som sagens bilagfremlægges udskrift www.legalfinance.dk. På siden er det muligt at søge efter et domænenavn, og ved en søgning af domænenavnet i nærværende sag, fremgår det at registranten udelukkende har domænenavnet til brug for videresalg. Udskrift af domænenavne, som sælges gennem ”FastName” fremlægges som sagens bilag 3.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 28. juni 2019. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Therium Capital Management Nordic AS (Theriu• blev grundlagt den 10.03.2016 med norsk selskabs registreringsnummer 916 998 163 og med advokat Henrik A. Jensen som bestyrelsesformand. Selskabet her følgende registrerede formål: "Rådgive investorer samt investere kapital i faglige aktørers tvister, og andre aktiviteter i forbindelse med dette" (Bilag A, firmacertifikat). Therium er involveret i juridisk finansiering i hele Norden og er regelmæssigt i Sverige, Finland og Danmark, samt Norge, hvor kontoret i øjeblikket er placeret (Bilag B, præsentation af virksomheden). Virksomheden er vokset med tiden, og da andre aktører i branchen også er kommet til konkurrence, har det været ønskeligt at sikre domæner, der lettere kan give potentielle kunder viden og Therium. Derfor blev der også registreret andre relevante domæner i april og maj 2019, dvs. legalinsurance.no, legalinsurance.se og legalinsurance.dk. Disse domæner er i dag i bruk og bliver forwarded til Therium sin hovedside der findes på hjemmesiden ... www.therium.no. Årsagen til, at registreringen er foretaget i selskabet Legalis advokat ANS, som nu hedder advokatfirmaet Legalis AS, og som også har Henrik A. Jensen som bestyrelsesformand, er kun, fordi selve kontoen hos registrator FastName er registreret i selskabet. Den juridiske kendsgerning er, at domænenavnet legalfinance.dk er registreret af advokat Henrik A. Jensen på hans brugerkonto hos registrator FastName til brug i Theriums nordiske aktiviteter...” Som bilag A har indklagede fremlagt ”Firmaattest” vedrørende virksomheden ”Therium Capital Management Nordic AS”. Bilag B fremstår som skærmprint fra virksomheden Theriums hjemmeside. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Det fremgår af indklagedes svarskrift, at flere domæner er sikret, så det lettere kan give potentielle kunder viden om Therium. Hvis dette er tilfældet, kunne indklagede havde anvendt domænenavnet Therium.dk. Denne er ikke anvendt. Therium har registreret minimumforskellige domænenavnet.af disse omdirigerer til deres hovedside www.therium.com. ... Til støtte for den af sagsøgte nedlagte påstand gøres det gældende, at Therium kunne have anvendt domænenavnet Therium.dk. Derudover gøres det gældende, at det ikke er nødvendigt for en virksomhed at have domænenavne. At bruge domænenavne som legalfinance.dk, giver ikke potentielle danske kunder viden om Therium, da denne ikke på sin hjemmeside har markedsført sig på dansk. Det gøres yderligere gældende, at da klagen blev indgivet den 22. juni 2020 blev domænenavnet ikke brugt, da dette stod parkeret hos FastName, se sagens bilag 2. Som det fremgår af klageskriftet fra den 22. juni 2020, havde domænenavnet legalfinance.dk været optaget af advokatfirmaet Legalis AS siden den 20. april 2019, men endnu ikke taget i brug over et år efter. Indklagede har dermed ikke haft den fornødne interesse i domænenavnet. Derudover bliver domænenavnet først taget i brug efter, at nærværende klagesag er anlagt.” Ved opslag på domænenavnet ”legalfinance.dk” den 26. juni 2020 blev viderestillet til domænenavnet ”fastname.no”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi, jf. bilag 2: Ved fornyet opslag den 1. november 2020 blev viderestillet til domænenavnet ”therium.com”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopier: Ved søgning på domænenavnet ”legalfinance.dk” på hjemmesiden ”fastname.no” den 31. oktober 2020 fremkom følgende hjemmeside, der efter det det oplyste giver mulighed for at sikre sig domænenavnet ”legalfinance.dk”, jf. bilag 3: Ved aktivering af linket med teksten ”Flytt” ud for domænenavnet ”legalfinance.dk” fremkom følgende besked ” Du må være en rettmessig eier av legalfinance.dk for å flytte det. Ja, jeg er rettmessig eier av legalfinance.dk”: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver virksomhed med finansiering af retssager, opkøb af krav og hermed beslægtet virksomhed og har navnet Legal Finance ApS, • at klageren på baggrund af sit forretningskendetegn er berettiget til domænenavnet ”legalfinance.dk”, • at indklagede udelukkende har registreret domænenavnet ”legalfinance.dk” med henblik på videresalg, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”legalfinance.dk” er sket i strid med domænelovens § 25, stk. 1, og stk. 2, • at indklagede på tidspunktet for klagens indbringelse for klagenævnet ikke anvendte domænenavnet ”legalfinance.dk”, • at indklagede i stedet for domænenavnet ”legalfinance.dk” kunne have anvendt domænenavnet ”therium.dk”, og • at Therium har fået registreret mindst ni forskellige domænenavne, hvoraf otte viderestiller til Theriums hovedside på domænenavnet ”therium.com”.
Indklagede har gjort gældende:
• at klageren har registreret domænenavnet ”legalfinance.dk” på vegne af virksomheden Therium, • at Therium har drevet virksomhed vedrørende retssager siden 2016 og dermed i betydelig længere tid end klageren, • at Therium beskæftiger sig med at rådgive investorer samt investere kapital i faglige aktørers tvister og andre aktiviteter i forbindelse med dette, • at Therium også har fået registreret andre relevante domænenavne i april og maj 2019, så som ”legalinsurance.no”, ”legalinsurance.se” og ”legalinsurance.dk”, • at klageren endnu ikke har en aktiv virksomhed, • at betegnelsen "juridisk finansiering" er et generisk ord og en beskrivelse af en type virksomhed eller en branche, • at klageren ikke bliver berettiget til domænenavnet ”legalfinance.dk” ved blot at registrere et virksomhedsnavn, der svarer til domænenavnet, og • at domænenavnet ”legalfinance.dk” i dag er i brug, da det viderestiller til domænenavnet ”therium.no”.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede udelukkende har registreret domænenavnet ”legalfinance.dk” med henblik på videresalg. Sagen giver derfor i første række anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”legalfinance.dk” er i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”legalfinance.dk” med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – domænenavnet til salg eller udlejning. Klagenævnet finder herved ikke, at domænenavnet kan anses for udbudt til salg ved den præsentation af domænenavnet, der er på hjemmesiden på domænenavnet ”fastname.no”. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at manglende brug af et domænenavn i en periode ikke i sig selv godtgør, at domænenavnet er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der har selskabsnavnet Legal Finance ApS, har oplyst at drive virksomhed med finansiering af retssager, opkøb af krav og hermed beslægtet virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”legalfinance.dk” til sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”legalfinance.dk” består af en sammenstilling af de to almindelige engelske ord ”legal” og ”finance”, og at sammenstillingen af disse to ord også i Danmark må anses for at have en deskriptiv betydning. Det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Domænenavnet ”legalfinance.dk” viderestiller for øjeblikket til hjemmesiden for virksomheden Therium på domænenavnet ”therium.com”, hvorfra der udbydes tjenesteydelser vedrørende finansiering af søgsmål og andre aktiviteter i forbindelse med dette. Indklagede har oplyst, at Therium, der er ejermæssigt forbundet med indklagede, har drevet sådan virksomhed siden 2016. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede anvender domænenavnet ”legalfinance.dk” på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi, og at indklagede derfor har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Det bemærkes i den forbindelse at manglende brug af et domænenavn i en periode ikke i sig selv er i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Klagenævnet bemærker endvidere, at indklagede registrerede domænenavnet ”legalfinance.dk” tidligere end klagerens registrerede startdato i Det Centrale Virksomhedsregister den 28. juni 2019. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”legalfinance.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Legal Finance ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.