Afgørelse

rumbles.dk

Great Food and Drinks ApS

MOD

[A]

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”rumbles.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klager (Great Food and Drinks ApS) driver burgerkæden Rumbles og har købt alle aktiver herunder varemærket fra konkursboet Rumbles ApS, hvorefter Great Food and Drinks ApS har retten til at drive burger restauranterne under samme navn Rumbles. Den tidligere direktør i det konkursramte selskab ([A]) har registreret domænet privat og anvender ikke domænet siden konkursen, men miskrediterer alene kæde navnet på den eksisterende hjemmeside, hvilket ødelægger brand og forretning for klageren. Vedhæftet fremsendes kopi af overdragelsesaftale, hvor firmanavn mv. overdrages af det konkursramte selskab (Rumbles ApS) til klager (Great Food and Drinks ApS). Derudover vedlægges kopi af vurderingsrapport, hvor det fremgår at varemærke er en del af vurderingen. (side 5). ... Klager driver burgerkæden Rumbles og kunderne kender burger kæden under dette navn og har tidligere anvendt rumbles.dk. Desværre har det ikke været muligt at få den afgående direktør fra det konkursramte selskab til at opgive domænet, som han har registreret privat, hvorfor klager anmoder om at få medhold i nærværende klage. Rumbles burger har siden 2017 været associeret med rumbles.dk og gæsterne har været vant til at besøge denne hjemmeside. Det er skadeligt for klagers virksomhed at kunder og gæster besøger rumbles.dk da siden miskrediterer klagers virksomhed og klager mister kunder, der går forgæves på grund af kendskabet dertil. Klager mener at have dokumenteret det reelle ejerforhold af varemærke og navn i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen og anmoder derfor om at domænet overdrages til klager.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, og hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 6. november 2018, og at klagerens formål navnlig er at drive restaurationsvirksomhed. Bilager kopi af en virksomhedsoverdragelsesaftale af 2. august 2019 mellem Rumbles ApS (sælge• og klageren (køber), som omfatter overdragelse af alle aktiver, idet sælger ønsker at standse driften og frasælge alle aktiverne. Overdragelsen omfatter alle rettigheder og forpligtigelser hertil. Bilager kopi af ”Registrering og vurdering af Driftsaktiver pr. den 28.juli 2019” for Rumbles ApS. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indklagede er tidligere direktør i Rumbles ApS under konkurs, som Indklagede har været med til at stifte gennem sit holdingselskab. I forbindelse med stiftelsen af selskabet købte Indklagede personligt domænenavnet rumbles.dk, og Indklagede kan således bekræfte at være ejer af det omtvistede domæne. Indklagede er imidlertid allerede blevet kontaktet af Brandvenue ApS, CVR-nr. 29791082, repræsenteret af Németh Sigetty, advokat Martin Rothe, som har oplyst, at Brandvenue ApS har købt rettighederne til varemærket Rumbles ApS, hvorfor Indklagede har indvilliget i at overdrage domænet rumbles.dk til Brandvenue ApS. Det bemærkes i øvrigt, at Klager klart er bekendt med, at denne ikke har erhvervet eller på anden måde ret til varemærket, idet Klager såvel i skifteretten som over for kurator har oplyst, at varemærket og domænet ikke er eller har været ejet af Rumbles ApS under konkurs og dermed ikke har været omfattet af den overdragelsesaftale, Klager indgik med Rumbles ApS under konkurs umiddelbart inden konkursen. I henhold til denne aftale har Klager netop alene erhvervet aktiver – bortset fra varemærket og domænet, ligesom det klart af aftalen og den dertilhørende vurderingsrapport af det overdragne fremgår, at "Domænenavn er ikke ejet af selskabet hvorfor det ikke er medtaget i nærværende rapport. Varemærket Rumbles er blevet ansøgt og godkendt. Det ejedes dog ikke af selve selskabet... ". Kurator oplyser yderligere, at klager og dennes advokat direkte har informeret kurator om, at varemærke og domæne ikke er en del af overdragelsen, idet de begge ligger andet steds. Det synes dermed klart, at Klager i dennes klage bevidst har fremsat fejlagtige oplysninger for offentlige myndigheder i forbindelse med indgivelsen af klagen. Endelig skal opmærksomheden henledes på, at vilkårene for netop denne overdragelse nu er del af en omstødelsesundersøgelse, hvor Gældsstyrelsen har stillet sikkerheder for omkostningerne, jf. kreditororientering fra kurator, der er vedlagt som bilag A. Som nævnt er varemærket efter det oplyste i dag ejet af Brandvenue ApS, hvorfor Indklagede er af den opfattelse, at domænet rettelig tilhører Brandvenue ApS, og hvorfor Indklagede ikke ville kunne overdrage det til 3. part uden Brandvenue ApS' forudgående samtykke. ... Henset til, at Klager i dennes overdragelsesaftale med Rumbles ApS under konkurs eksplicit angav, at domænet ikke var en del af overdragelsen, og der i øvrigt verserer en omstødelsessag vedrørende denne overdragelse, synes det åbenbart, at Klager aldrig har betalt for eller på anden måde opnået ret til det omtvistede domænenavn. Hertil kommer, at Klager ikke ejer det underliggende varemærke, og dermed vil en overdragelse af domænenavnet til Klager reelt udgøre en krænkelse af 3. parts rettigheder. På baggrund af ovenstående anmodes Klagenævnet for Domænenavne om at afvise Klagers påstand om overførsel af rumbles.dk til Klageren. I forhold til klagers oplysninger, da fremgår det klar, at klager er fuldt ud bevist om, at denne afgiver fejlagtige oplysninger i dennes klage, idet klager selv har informeret omverdenen om, at varemærke og domænenavn netop ikke var en del af den overdragelse klager støtter ret på. Domæneklagenævnet kan få dette bekræftet hos kurator, advokat Line Lundorff Brokholm, Horten advokatfirma, llb@horten.dk, telefon 3334 4193. Henset til klager bevist afgiver fejlagtige oplysninger for offentlig myndighed, da er det min opfattelse, at Domæneklagenævnet på den baggrund bør politianmelde forholdet i henhold til straffelovens § 164, stk. 1.” Som bilag A har indklagede fremlagt ”ORIENTERING NR.MED REDEGØRELSE i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4” af 29. juni 2020 vedrørende Selskabet af august 2019 ApS (tidl. Rumbles ApS) under konkurs, hvoraf bl.a. fremgår, at den 26. august 2019 er dekretdag. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Rumbles ApS, hvilket selskab i dag er under konkurs, drev forud for konkursen en række burgerbarer under navnet ”Rumbles”. Forud for konkursens indtræden blev en række aktiver ejet af selskabet overdraget til klager ved en overdragelsesaftale. Det er korrekt at denne overdragelsesaftale efterfølgende og for nuværende er genstand for en omstødelsessag, hvor konkursboet har nedlagt påstand om betaling af et beløb, da det er konkursboets opfattelse, at overdragelsen er sket til en for lav købesum. Imidlertid synes dette forhold at være uden betydning for afgørelsen af nærværende sag, jf. straks nedenfor. Indledningsvis beklages det på vegne klager, at klager har anført at rettighederne til varemærke og domænenavn er købt af Rumbles ApS under konkurs. I forbindelse med drøftelserne med konkursboet omkring hvilke aktiver der var omfattet af købet forud for konkursen og købesummens størrelse, kunne det konstateres, at varemærket Rumbles, som er beskyttet ved registrering i Patent- og Varemærkestyrelsen, var og fortsat er ejet af selskabet Wiegand & Slass ApS. Som bilagfremlægges udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Som bilagfremlægges udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende Wiegand & Slass ApS, hvilket selskab er ejet med 29,41 % af indklagede i nærværende sag og med 70,58 % af Emil Wiegand-Hansen. Da klager konstaterede hvem der var ejer af varemærket Rumbles, aftalte klager mundtligt med Emil Wiegand-Hansen, at klager fik en ikke nærmere tidsbestemt ret til at anvende varemærket Rumbles. Klager vil indhente en skriftlig erklæring fra direktøren i Wiegand & Slass ApS omkring klagers ret til brugen af varemærket Rumbles. Det er således på baggrund af denne historik, at klager i klageskriftet har anført, at han har erhvervet rettighederne til varemærket m.v. Det fastholdes imidlertid, på baggrund af den med Emil Wiegand-Hansen indgåede aftale, at klager med rette i dag anvender varemærket Rumbles, da dette sker efter aftale med direktøren i det selskab som ejer rettighederne til varemærket. Det bestrides følgelig, at varemærket kan være overdraget til Brandvenue ApS som hævdet af indklagede, hvilket da ej heller ses dokumentet på nogen måde. Det bestrides endvidere at en overdragelse af domænenavnet følgelig vil stride mod 3. mands bedre ret. Domænenavnet Rumbles.dk anvendes i dag ikke aktivt af indklagede. ...” I replikken er herefter gengivet skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”rumbles.dk”. I replikken er yderligere anført følgende: ”Intetsteds på hjemmesiden er indklagede nævnt. Det er klagers opfattelse, at indklagedes brug af domænenavnet er i strid med god domænenavnsskik, jf. domæneloven § 25. Som det fremgår af ovenstående skærmprints fra domænenavnet, anvendes det ene og alene med det klare formål at miskreditere burgerkæden Rumbles, som indklagede tidligere har været en del af. Klager har imidlertid en ret til anvendelse af varemærket Rumbles, og anvender det i dag aktivt i forbindelse med drift af burgerbarer der drives under navnet Rumbles. Det er derfor helt oplagt at klager gerne vil kunne anvende domænenavnet aktivt i forbindelse med markedsføring af burgerbarerne, herunder med oplysninger om beliggenhed for disse, særlige tilbud m.v. Indklagede synes derimod ikke at have nogen berettiget interesse i domænenavnet, og slet ikke i forbindelse med miskreditering af klager, som i dag driver virksomheden videre.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens database med registrantoplysninger om et figurmærke, der indeholder teksten ”Rumbles. Great food and drinks”, og hvoraf bl.a. fremgår at virksomheden ”Wiegand & Slass ApS” er indehaver af varemærkeregistreringen. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Wiegand & Slass ApS, hvoraf bl.a. fremgår, at Emil Wiegand-Hansen er selskabets direktør og reel medejer af selskabet med en ejerandel og stemmerettigheder på 70,58%. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Indledningsvis bemærkes det, at Klager i sin replik oplyser at ville fremlægge en skriftlig erklæring fra Emil Wiegand-Hansen ("EWH"). En erklæring denne antageligt skulle give i hans egenskab af direktør i Wiegand & Slass ApS ("W&S"). Først og fremmest bemærkes, at klager nu flere måneder efter endnu ikke har fundet anledning til at fremsende pågældende erklæring, men henset til, at EWH er en aktiv del af klagers virksomhed kunne det retmæssigt anføres, at en sådan "erklæring" ikke burde være så vanskelig at fremskaffe, at det tager flere måneder. Desuagtet hvilket indhold klager og EWH måtte kommer frem til de ønsker at indsætte i en sådan erklæring, da gør indklagede gældende, at en sådan erklæring synes uden relevans for sagen eller i øvrigt af nogen værdi, dels som konsekvens af, at selv samme EWH er og var involveret i driften af klager, og dermed åbenbart inhabil i forhold til en sådan udtalelse, dels som følge af, at det EWH slet ikke er valgt som direktør for W&S, og dermed slet ikke har nogen indsigt i det pågældende forhold. Som det fremgår af CVR var indklagede frem til 19. juli 2019 direktør i såvel W&S, Rumbles ApS under konkurs, CVR-nr. 39560291 ("Rumbles"), og Byggeriet af 7. august IVS under konkurs (tidligere Rumbles All IVS), CVR-nr. 39037769 (herefter benævnt "Rettighedshaver"), som oprindeligt registrerede varemærket Rumbles. Selskaberne ejer(ed• indklagede i fællesskab med henholdsvis EWH og for så vidt angår Rumbles sammen med EWH og klagers eneejer. Grundet uenigheder mellem på den ene sider indklagede og på den anden side klager og EWH valgte indklagede i juli 2019 fratræde sin stilling som direktør i såvel W&S, som Rumbles. Uden indklagedes vidende eller samtykke, og efter indklagedes opfattelse i samarbejde med klager, registrerede EWH sig uretmæssigt som direktør i såvel Rumbles som W&S. Erhvervsstyrelsen har allerede forholdt sig til registreringen af Rumbles, hvoraf det af CVR fremgår, at de foretagne registreringer er uretmæssige: ... Kort efter registreringen af EWH som direktør for Rumbles, og inden Erhvervsstyrelsen kunne nå at omgøre registreringen overdrog EWH og klager primo august 2019 samtlige Rumbles aktiver til klager til en brøkdel af værdien, hvorefter man forsøgte navnet på Rumbles ændret og begærede selskabet konkurs. Henset til, at EWH aldrig har været direktør for Rumbles foreligger der grundlæggende ikke en underskrevet overdragelsesaftale, men det er dog værd at gentage den i svarskriftet anførte bemærkning om, at EWH og klager alligevel valgte at angive i overdragelsesaftalen, at Rumbles ikke var ejer af varemærkerettigheder, hvorfor disse ikke blev overdraget til klager. Netop forholdene omkring EWH og klagers overførsel af aktiver fra Rumbles til klager er i dag genstand for klager forfølges af kurator på vegne af kreditorer og Kammeradvokaten på vegne af Skattestyrelsen. I det lys synes det alt andet lige noget absurd, at klager indgiver en klage i et forsøg på at fravriste indklagede dennes retmæssigt registrerede domæne, hvor grundlaget for klagen er en købsaftale underskrevet af en uretmæssigt registreret direktør, hvor man til en brøkdel af værdien har overtaget et selskabs aktiver, men det til trods specifikt har angivet at overdragelsen ikke omfatter de immaterielle rettigheder (som jo netop ejes af indklagede og dennes selskaber). Klagen synes ydermere funderet i en fejlagtig antagelse af, at der er eller burde have været en sammenhæng mellem varemærket Rumbles og domænet rumbles.dk. Det er noget uklart, hvad der er baggrunden for denne sammenblanding, men først og fremmest synes det helt afgørende at bemærke, at klager registrerede domænet rumbles.dk forud for Rettighedshaver registrerede varemærket. Set i lyset af, at indklagede på intet tidspunkt har indvilliget i eller samtykket til, at dennes ret til domænet skulle overdrages eller ophøre, da synes denne sammenblanding grundløs. Sammenblandingen synes des mere besynderlig når det ses i lyset af, at det var indklagede der som direktør i Rettighedshaver forestod registreringen af varemærket. Klager synes ydermere at være af den fejlagtige opfattelse, at W&S skulle vare indehaver af varemærket Rumbles. Igen må henvises til, at indklagede var direktør for begge selskaber, og dermed eneste person som har et grundlag for at udtale sig om, hvem der er den retmæssige indehaver af varemærket. Indklagede oplyser i den forbindelse, at indklagede som direktør i Rettighedshaver påtænkte at overdrage varemærket fra Rettighedshaver til W&S, idet Rettighedshaver var truet af konkurs. Indklagede oplyser imidlertid, at denne overdragelse aldrig fandt sted, idet indklagede blev opmærksom på, at W&S ikke havde midler til at betale for varemærket, angiveligt som følge af, at EWH aldrig havde indbetalt selskabskapitalen. Det bestrides således, at W&S er eller har været ejer af varemærket, i hvilken forbindelse indklagede oplyser, at der • aldrig er indgået nogen overdragelsesaftale vedrørende denne overdragelse, i• der aldrig har været betalt nogen købesum for varemærket, og ikke mindst ii• kurator i Rettighedshaver efterfølgende har overdraget varemærket til tredjepart. Desuagtet spørgsmålet om hvem der er, eller ikke er, registreret som ejer af varemærket, da er det indklagedes klare opfattelse, at sådanne registreringer grundlæggende ingen relevans har for sagen. Nærværende klagesag vedrører spørgsmålet om en domæneregistrering til domænet rumbles.dk og ikke en sag vedrørende varemærkerettigheder. Indklagede har aldrig tilkendegivet eller samtykket til, at domænet skulle overdrages, hverken til Rumbles, W&S, Rettighedshaver eller for den sags skyld klager. Det er i den forbindelse helt afgørende at være opmærksom på, at indklagede frem til juli 2019 var direktør for alle de involverede selskaber, altså såvel Rumbles, W&S, som Rettighedshaver. Dermed synes indklagede alt andet lige, at være den eneste person som kan bidrage til en afklaring af spørgsmålet om hvem der retmæssigt er og skal være indehaver af domænet.” Klageren har i sit supplerende processkrift I oplyst ikke at have yderligere at tilføje til sagen. Ved opslag på domænenavnet ”rumbles.dk” har sekretariatet den 19. juni 2020 taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 14. november 2020 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”rumblesburger.com” har sekretariatet den 14. november 2020 taget følgende kopier: Sekretariatet har efter forespørgsel hos DK Hostmaster fået oplyst, at indklagede erhvervede domænenavnet ”rumbles.dk” den 9. august 2018. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver burgerkæden Rumbles og har købt alle aktiver herunder varemærket RUMBLES fra konkursboet Rumbles ApS, • at klageren i dag anvender varemærket RUMBLES aktivt i forbindelse med drift af burgerbarer, der drives under navnet Rumbles, • at klagerens kunder kender klagerens burgerkæde under navnet Rumbles, • at indklagede, der er den tidligere direktør i det konkursramte selskab, Rumbles ApS, har registreret domænenavnet ”rumbles.dk” og anvender det til at miskreditere klageren, hvilket ødelægger klagerens brand og forretning, • at da klager konstaterede, hvem der er indehaver af varemærket Rumbles, aftalte mundtligt med Emil Wiegand-Hansen, at klageren fik en ikke nærmere tidsbestemt ret til at anvende varemærket RUMBLES, • at domænenavnet ”rumbles.dk” i dag ikke anvendes aktivt af indklagede, • at indklagede ikke har nogen berettiget interesse i domænenavnet ”rumbles.dk”, og • indklagedes brug af domænenavnet ”rumbles.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domæneloven § 25.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er tidligere direktør i og har været med til at stifte Rumbles ApS under konkurs, og at indklagede i den forbindelse personligt registrerede domænenavnet ”rumbles.dk”, • at Brandvenue ApS har købt rettighederne til varemærket Rumbles ApS, og at indklagede har indvilget i at overdrage domænenavnet ”rumbles.dk” til Brandvenue ApS, • at klageren ikke har erhvervet retten til varemærket RUMBLES, idet varemærket og det tilsvarende domænenavn ikke er eller har været ejet af Rumbles ApS under konkurs og dermed ikke har været omfattet af den overdragelsesaftale, klageren har indgået med Rumbles ApS under konkurs, • at Brandvenue ApS er den reelle indehaver af brugsretten til domænenavnet ”rumbles.dk”, og at indklagede derfor ikke vil kunne overdrage domænenavnet til tredjepart uden Brandvenue ApS' forudgående samtykke, • at klageren ikke er indehaver af det varemærke, der svarer til domænenavnet ”rumbles.dk”, og dermed vil en overdragelse af domænenavnet til klageren udgøre en krænkelse af tredjemands rettigheder, • at domæneklagenævnet bør politianmelde klageren i henhold til straffelovens § 164, stk. 1, • at Emil Wiegand-Hansen ikke er berettiget til at give klageren tilladelse til at bruge varemærket RUMBLES, • at på grund af uenigheder mellem indklagede på den ene side og klageren og Emil Wiegand- Hansen på den anden side valgte indklagede i juli 2019 at fratræde sin stilling som direktør i såvel Wiegand & Slass ApS som Rumbles ApS, hvorefter Emil Wiegand-Hansen registrerede sig som direktør i de to selskaber, hvilket Erhvervsstyrelsen fandt var en uretmæssig registrering, • at på det tidspunkt, hvor Emil Wiegand-Hansen uretmæssigt var registreret som direktør for Rumbles overdrog Emil Wiegand-Hansen og klager primo august 2019 samtlige Rumbles aktiver til klageren til en brøkdel af aktivernes reelle værdi, og • at klagen beror på den fejlagtig antagelse, at der er eller burde have været en sammenhæng mellem varemærket Rumbles og domænet rumbles.dk.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”rumbles.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klagerens virksomhed beskæftiger sig med drift af fire burgerrestauranter forskellige steder på Sjælland, og at klageren markedsfører sin virksomhed bl.a. på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”rumblesburger.com” samt i de fire burgerrestauranter under brug af kendetegnet RUMBLES samt et figurmærke, der indeholder teksten ”Rumbles. Great food and drinks”, jf. bilag 4. Klageren har oplyst at have købt alle aktiver fra virksomheden Rumbles ApS, der nu er gået konkurs. Den konkursramte virksomhed, Rumbles ApS, beskæftigede sig lige som klageren med drift af fire burgerrestauranter på de samme adresser på Sjælland som klageren. Indklagede var direktør i Rumbles ApS og var tillige sammen med klagerens ejer og Emil Wiegand-Hansen reel medejer af Rumbles ApS. På den anførte baggrund finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at domænenavnet ”rumbles.dk” blev registreret til brug for den nu konkursramte virksomhed Rumbles ApS, og at klageren, der har fortsat de erhvervsmæssige aktiviteter i Rumbles ApS, har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”rumbles.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har oplyst, at indklagede personligt registrerede domænenavnet ”rumbles.dk”, og at Brandvenue ApS har købt rettighederne til varemærket RUMBLES. Indklagede har endvidere oplyst, at da Rumbles ApS under konkurs ikke har erhvervet retten til varemærket RUMBLES, har indklagede derfor indvilget i at overdrage domænenavnet ”rumbles.dk” til Brandvenue ApS, som er den reelle indehaver af brugsretten til domænenavnet ”rumbles.dk”. Bortset fra den af indklagede oplyste intention om at overdrage domænenavnet ”rumbles.dk” til selskabet Brandvenue ApS har indklagede ikke oplyst at skulle have planer for anvendelsen af domænenavnet. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har væsentlig større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”rumbles.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Det bemærkes, at klagenævnet ikke herved har taget stilling til, om virksomhedsoverdragelsesaftalen af 2. august 2019 mellem Rumbles ApS og klageren er omstødelig. Klagenævnet har endvidere heller ikke taget stilling til retsforholdet mellem klageren og tredjemand, som eventuelt måtte have stiftet varemærkeret til betegnelsen RUMBLES for restaurationsvirksomhed. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 13

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”rumbles.dk” skal overføres til klageren, Great Food and Drinks ApS. Overførslen skal ske indenuger fra nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.