Afgørelse

elbilen.dk

Motor Leasing ApS

MOD

Karsten Gudiksen

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”elbilen.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi ønsker at gøre brug af dette domain til vores forretning, da vi har sat ekstra fokus på salg og leasing af elbiler. Vi er en forretning der har eksisteret i snartår, og ønsker at være mere markante på EL bils markedet. Vi har forsøgt at rette henvendelse til domaine ejer, men han vil ikke overdrage domain, da han på et tidspunkt mener at skulle bruge dette, og han har oplyst os at han også bruger det til mail. Men da han oplyste os en kontakt mail, hed den intet med elbilen.dk, det var en alm hosted Gmail elller lign. Deraf kan vi konstatere at hvis og såfremt der er en mail tilknyttet domain. Så gør han ikke brug af den.” Som bilag 1, 2,oghar klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med gengivelse af de hjemmesider, der er arkiveret henholdsvis den 17. november 2015, 3. oktober 2016, 14. marts 2018 og 1. september 2019 i forbindelse med domænenavnet ”elbilen.dk”, og som alle indeholder teksten ”Her åbner elbilen.dk inden længe”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har haft domænet iår. Domænet har været brugt til bla. et internt forum for elbilsentusiaster og i den forbindelse en masse mailadresse der har kørt i mange år. Inkl. min egen, der har fra dag ét efter jeg købte domænet. Jeg brugte det også domænet i en periode hvor jeg købte og solgte brugte ellerter. Jeg har siden midt 90'erne haft en stor interesse for elbiler og har den dag i dag fx den sidste Danskfremstillede City-El. Så det er ikke et domæne jeg bare har købt for ikke at bruge det. Det er blevet flittigt brugt i mange år og er bestemt ikke købt for at tjene penge på at videresælge. Jeg kender ikke klageren. Han ringede til mig og insisterede på at ville "købe domænet - bare nævn en pris". Jeg måtte gentagne gange forklare at jeg ikke har interesse i at sælge domænet. Dels fordi jeg og flere åndsfæller med elbiler som interesse, har haft mailadresser på domænet i mange år. Dels fordi jeg har arbejdet på en prissammenligningsplatform for leasing af elbiler siden sidste efterår, som domænet skal bruges til. ... Jeg kan ikke se hvordan en nystartet bilforretning, der ikke hedder noget der har med mit domæne at gøre, kan komme og påstå at de har mere ret til domænet end jeg har, der troligt har brugt det iår! Klager skriver at jeg ikke bruger mails på domænet. Det er en lodret løgn. Jeg oplyste min gmail-adresse, da jeg altid bruger den som min primære adresse. Klager har åbenbart ikke forstået, at man kan have flere mailadresser.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af logo med teksten ”Elbilen.dk. Leasing af elbiler. Find det billigst her. Ved opslag på domænenavnet ”elbilen.dk” den 19. august 2020 og igen den 8. november 2020 har sekretariatet taget følgende kopi: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”elbilen.dk” til brug for sin virksomhed, • at klagerens virksomhed har eksisteret i snart tre år, og • at klageren i sin virksomhed har valgt at sætte ekstra fokus på salg og leasing af elbiler.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden midten af 1990'erne har haft stor interesse for elbiler, • at domænenavnet ”elbilen.dk” har været brugt til bl.a. et internetforum for elbilentusiaster, • at der igennem en længere årrække er oprettet mange e-mailadresser knyttet til domænenavnet ”elbilen.dk”, heriblandt indklagedes e-mailadresse, • at indklagede i en periode har brugt domænenavnet ”elbilen.dk” til at købe og sælge brugte ellerter, • at indklagede ikke har registreret domænenavnet ”elbilen.dk” for at tjene penge på at videresælge det, og • at indklagede vil anvende domænenavnet ”elbilen.dk” til en prissammenligningsplatform for leasing af elbiler, som han har arbejdet på siden sidste efterår.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”elbilen.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren beskæftiger sig med salg og leasing af biler. Klageren har oplyst, at klageren i sin virksomhed har valgt at sætte ekstra fokus på salg og leasing af elbiler, og at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”elbilen.dk” til dette formål. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”elbilen.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”elbilen.dk” består af det almindelige danske ord ”elbil” i bestemt form. En sådan betegnelse kan i udgangspunktet anvendes frit, og det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at mange andre end sagens parter, som beskæftiger sig med eller er interesserede i elbiler, kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst, at han siden midten af 1990'erne har haft stor interesse for elbiler, og at domænenavnet ”elbilen.dk” har været brugt til bl.a. et internetforum for elbilsentusiaster samt et større antal e-mailadresser, heriblandt indklagedes egen e-mailadresse. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede i en periode har brugt domænenavnet ”elbilen.dk” til at købe og sælge brugte ellerter, og at indklagede vil anvende domænenavnet ”elbilen.dk” til en prissammenligningsplatform for leasing af elbiler, som han har arbejdet på i ca. et år. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”elbilen.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn på nuværende tidspunkt væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”elbilen.dk”. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”elbilen.dk” mange år forinden klagerens registrerede startdato i Det Centrale Virksomhedsregister, samt at manglende brug af et domænenavn til en hjemmeside med reelt indhold ikke i sig selv er i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Motor Leasing ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.