Afgørelse

escaperoomroskilde.dk

Riddlehouse ApS

MOD

SEQURE ApS

19. november 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi - Riddlehouse - offentliggjorde i medierne 4. februar 2020 at vi åbnede escaperoom i Roskilde. Vi har brugt i omegnene af 500.000 til denne etablering ogdage senere tog Secure navnet "escaperoomroskilde" i brug - de benytter også vores firmanavn i deres SEO men det kører der en separat retssag om. Link til artikel vedr. åbning: https://sn.dk/Roskilde-Avis/Se-fotos-Venner-aabner-Escape- Room iRoskilde/artikel/911044 ... Vi går til dagligt under betegnelsen "escaperoom roskilde" eller "roskilde escaperoom", og derfor er domæneregistreringen (akkurat som med deres SEO) snyltning på vores goodwill. Deres formål er alene at dirigere vores trafik med tilhørende reservationer til deres hjemmeside.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint fra klagerens Facebook-profil med gengivelse af et opslag af 4. februar 2020, hvor det bekendtgøres, at klageren åbne escape room i Roskilde i foråret 2020. Bilager kopi af artikel af 4. februar 2020 fra Roskilde Avis med omtale af klagerens planer om at åbne escape room i Roskilde. Bilagoger udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Denne sag drejer sig om, hvorvidt Klager, Riddlehouse ApS, gennem sin benyttelse af betegnelsen "Escape Room" har opnået eneret til denne betegnelse. Klager er en virksomhed, der beskæftiger sig med salg af "forlystelser og fritidsaktiviteter" og benytter den almindeligt benyttede betegnelse "Escape Room" for sit produkt i lighed med adskillige andre virksomheder i både ind- og udland. Klager har hverken registeret ”Escape Room” eller "Escaperoom", "Riddle house" eller "Riddlehouse" som varemærke, jf. Bilag A. Indklagede er også en virksomhed i Danmark med salg af "forlystelser og fritidsaktiviteter" med drift af Escape Room. Indklagede blev etableret den 1. april 2003 og åbnede sit Escape Room officielt den 1. Juni 2020, jf. Bilag I. Det bemærkes at Klager først åbnede sit Escape Room efter Indklagede, nemlig den 12. Juni 2020, jf. Bilag J. Der eksisterer udover Klager og Indklagede adskillige andre virksomheder, der beskæftiger sig med drift af Escape Rooms, som er et alment anerkendt event og koncept i både ind- og udland, jf. Bilag B. Siden 2014 har det eksisteret i Danmark og findes i mange forskellige byer. Det udbydes desuden som brætspil både med navnet "Escape Room" samt andre lignende betegnelser, jf. Bilag C. ... Indklagede gør gældende, at Klager ikke har eneret til at benytte betegnelsen ”Escape Room” eller "EscapeRoom", hverken i Roskilde eller andetsteds, da betegnelsen ikke har fornødent særpræg og er den alment benyttede og beskrivende forklaring for netop denne type forlystelse. Herunder også benyttelse af domænenavne hvor betegnelsen indgår. "Escape Room" og "Escaperoom" er to sider af samme sag - blot to stavemåder af samme betegnelse. Udover Klager og Indklagede, benytter en række andre danske og udenlandske enheder betegnelsen "Escape Room" i deres firmanavne, domænenavne, forlystelser og produkter, da dette netop er en alment benyttet betegnelse. Ved søgning på ordet "Escape Room" på cvr.dk fremkommer såledessøgeresultater, herundervirksomheder ogP-enheder, jf. Bilag D. Blandt søgeresultaterne er Indklagedes selskab, men ej Klagers. En google søgning på betegnelsen "Escape Room" giver tusindvis af danske resultater, forlystelser, produkter og domæner, hvor betegnelsen indgår og overmilliard resultater i alt, jf. Bilag E. Der sælges desuden fysiske spil med betegnelsen "Escape Room" i både Danmark og udenlandet, hvor betegnelsen også bruges som en generel forklaring i beskrivelsen, jf. Bilag F. I henhold til varemærkelovens §oger det en betingelse for erhvervelse af varemærkeret, at mærket har særpræg. Hvorvidt kravet om ”særpræg” er opfyldt, skal bedømmes ud fra en opfattelse af mærket hos en almindelig oplyst forbruger. I den forbindelse lægges det til grund, at danskerne generelt har et godt kendskab til engelsk, og ord på engelsk må som udgangspunkt anses som værende kendt af en dansk forbruger. Det gøres gældende, at betegnelsen "Escape Room" er uegnet til at adskille Klager fra andre virksomheder inden for branchen for forlystelser og fritidsaktiviteter. Klager er hverken den første eller den eneste virksomhed, som benytter denne betegnelse i domænenavne og markedsføring. Dette støttes af, at ordet ”Escape” er en betegnelse uden særpræg, også i forbindelse med danske virksomheder, men derimod et almindeligt engelsk ord som betyder "at undslippe" og ordet ”Room” er ligeledes et almindeligt engelsk ord for "rum". Det gøres gældende, at betegnelsen "Escape Room" er en kombination af to almindelige engelske ord og en deskriptiv betegnelse for at undslippe et rum med gåder. Dette er den almindeligt benyttede betegnelse for denne type forlystelser på samme måde som "polterabend", "fodboldklub" og "vandpolo" er almindeligt benyttede betegnelser for andre forlystelser og fritidsaktiviteter. Dette understøttes af de mange søgeresultater ved en google søgning, jf. Bilag E, hvor også samme betegnelse almindeligvis bruges af flere virksomheder i samme by. "Escape Room" er hverken et registreret varemærke, har ej heller særpræg for netop Klagers varer eller tjenesteydelser og adskillige andre virksomheder har benyttet betegnelsen forud for Klager. Klager har dermed ikke eneret til betegnelsen, og Klager kan ikke hindre andre virksomheder i at gøre brug af betegnelsen ”Escape Room”, hverken lokalt, nationalt eller globalt, da betegnelsen ganske enkelt ikke har fornødent særpræg. Det bestrides, at Klager har opnået særpræg gennem indarbejdelse og ej heller har stiftet retten til varemærket ved ibrugtagning. Klagers anvendelse af betegnelsen "Escape Room" eller "Escaperoom" ved ibrugtagning December 2018, eller ved køb af ”google adwords” skaber ikke i sig selv særpræg for denne alment benyttede betegnelse. Uanset Klagers markedsføring, opfattes betegnelsen ”Escape Room” som en helt almindelig betegnelse for denne type forlystelse, hvilket underbygges af den omfattende brug af betegnelsen ”Escape Room” inden for Klagers og Indklagedes branche generelt samt hos en almindelig oplyst forbruger. Det gøres herudover gældende, at det ikke er muligt at reservere en almindelig betegnelse som domænenavn gennem køb af .dk navne, der er registreret via dk-hostmaster, hvorfor Klagers anvendelse af betegnelsen "Escape Room" i internetadressen www.escaperoom- riddlehouse.dk, ikke giver Klager eneret til betegnelsen. Klager er i øvrigt hverken første eller eneste virksomhed, som benytter denne betegnelse i et domænenavn, jf. Bilag G. Indklagede hedder Escape Room Roskilde simpelthen fordi Indklagede tilbyder Escape Rooms i Roskilde på samme måde som Escape Room Odense, Escape Room Holstebro, og Escaperoom Randers, jf. Bilag D & Bilag H, eller som det almindeligvis kendes fra sportens verden med fodboldklubber, håndboldklubber osv., hvor både forlystelsens betegnelse samt bynavn indgår. Indklagede er fuldt ud bekendt med, at Indklagede heller ikke kan opnå varemærkeret eller eneret ved ibrugtagning af denne generelle beskrivende betegnelse, men det ønsker Indklagede heller ikke. Indklagede søger ikke at dirigere andres reservationer til Indklagede. Indklagedes formål er alene at drive en lokal Escape Room forretning i Roskilde og har sågar registreret Escape Room Roskilde ApS som et officielt firmanavn hos Erhvervsstyrelsen. Det bestrides, at Klager til dagligt går under betegnelsen "escaperoom roskilde" eller "roskilde escaperoom". Et opslag på Klagers egen facebook side afslører, at Klager ikke engang selv benytter disse betegnelser i deres egen beskrivelse af virksomheden, jf. Bilag K, hvor Roskilde end ikke er nævnt med ét ord. I deres egen markedsføring refererer Klager heller ikke til disse betegnelser og der refereres i øvrigt konsekvent kun til domænenavnet www.riddlehouse.dk, jf. Bilag L, og altså ikke til betegnelsen "Escape Room" i domænet. Det bestrides, at Indklagede skulle 'snylte' på Klagers goodwill, idet Indklagede åbnede sit Escape Room i Roskilde før Klager, ligesom Indklagede ej heller benytter Klagers firmanavn til SEO eller andet. Både Klager og Indklagede har i gennem længere tid arbejdet på at åbne sit Escape Room i Roskilde. Klager valgte at markedsføre dette før åbning, hvor Indklagede har valgt først at markedsføre sig efter åbning. Det gøres afslutningsvis gældende, at den omtalte betegnelse "Escape Room" ikke har fornødent særpræg, hvorfor der ikke kan opnås eneret til betegnelsen, hverken til markedsføring eller i forbindelse med registrering af domænenavne.” Som bilag A har indklagede fremlagt skærmprint fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (”dkpto.dk”), hvoraf fremgår, at der ved en søgning på ”Riddlehouse” i styrelsens database med registrerede rettigheder ikke fremkommer nogle søgeresultater. Bilag B er skærmprint fra hjemmesiden ”wikipedia.org” med gengivelse af en forklaring af begrebet ”escape room”, hvor bl.a. er anført følgende: ”Escape room som event er en genskabelse af computerspillets univers, i den virkelige verden. Deltagerne bliver låst inde i et rum, og må lige som i computerspillet udforske deres omgivelser, og løse diverse gåder og opgaver for at komme ud.” Bilag C og F er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”hyggeonkel.dk”, hvoraf fremgår, at der udbydes et brætspil med navnet ”Escape Room”. Bilag D er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister med en opremsning af virksomheder, i hvis navn betegnelsen ”escape room” indgår. Bilag E er skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af resultaterne ved en søgning på betegnelsen ”escape room”. Bilag G er er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”escaperoom.dk”. Bilag H er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”escaperoomranders.dk”. Bilag I skærmprint fra indklagedes Facebook-profil med gengivelse af et opslag af 29. maj med overskriften ”Escape Room Roskilde” og en meddelelse om, at indklagede er klar til at modtage bookinger til sit escape room. Bilag K, L og M fremstår som skærmprint fra klagerens Facebook-profil, hvoraf fremgår, at klageren markedsfører sig under betegnelsen ”Riddlehouse Escape Room” og henviser til domænenavnet ”riddlehouse.dk”. I replikken har klageren fastholdt sine påstande og præciseret og udbygget sine anbringender som anført i klageskriftet. Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede den 4. april 2020 fik registreret binavnet Escape Room Roskilde ApS. Bilager udskrift fra EUIPO’s database med en gengivelse af registrerede ord- og figurmærker, hvori indgår betegnelsen ”escape room”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Både Klager, Indklagede og adskillige andre danske virksomheder beskæftiger sig med drift af Escape Rooms, som er den alment anerkendte og benyttede betegnelse i hele verden. De første danske Escape Rooms åbnede i Danmark i 2014, længe før både Klager og Indklagede åbnede sine forretninger. Der sælges ligeledes fysiske Escape Room brætspil, hvoraf et af dem faktisk også hedder "Escape Room". ... Indklagede gør gældende at Indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "escaperoomroskilde.dk" på ingen måde er i strid med god domænenavnsskik og at Klager ikke har godtgjort eller sandsynliggjort at Indklagede skulle være i strid med god domænenavnsskik på nogen måde. På tidspunktet for Indklagedes registrering af domænenavnet drev Klager alene en Escape Room forretning i Køge under firmanavnet Riddlehouse ApS. Desuden benyttede Klager og benytter stadig udelukkende domænenavnet "riddlehouse.dk" i sin markedsføring og omtale af egen forretning, jf. Bilag M. Indklagedes registrering og valg af domænenavnet "escaperoomroskilde.dk" er derfor på ingen måde relateret til hverken Klagers navn eller domænenavn og dermed heller ikke i strid med reglerne i domæneloven og god domænenavnsskik. Indklagede hverken ønsker eller forsøger a udgive sig for andre end Indklagede selv. Datoen for registrering af domænet har ligeledes ingen relation til Klager. Indklagede var blot nået til det punkt i den efterhånden månedslange Escape Room opbygnings-process, at der skulle udarbejdes en hjemmeside, hvorfor domænet blev registreret. Indklagede var i øvrigt på daværende tidspunkt heller ikke bekendt med, at Klager ønskede at åbne et Escape Room i samme by, men eftersom domænenavnet "escaperoomroskilde.dk" ikke krænker nogen eneretter eller varemærkerettigheder, ikke indeholder hele eller dele af Klagers firmanavn og ej heller det domæne som Klager markedsfører sig med, kan registreringen umuligt være i strid med hverken domæneloven, varemærkeloven eller markedsføringsloven. Domænet er valgt, ganske enkelt fordi Indklagede driver et Escape Room i Roskilde og Indklagedes registrerede firmanavn er valgt af samme årsag. I øvrigt åbnede Indklagede i Roskilde før Klager. Det er ukorrekt, at Indklagede ikke bestrider, at Klager har opnået eneret til brugen af betegnelsen "Escape Room" i kombination med bynavnet "Roskilde". Det gøres gældende at betegnelsen "Escape Room" ikke har særpræg og at tilsætte et almindeligt dansk bynavn ikke giver betegnelsen fornødent særpræg til, at opnå en varemærkeret eller eneret til denne betegnelse. Dette understøttes af en afgørelse, i en sag tidligere bragt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. Bilag Q, omhandlende domænenavnet esbjergstreetfood.dk, hvori Klagenævnet afgjorde, at betegnelsen "Esbjerg Street Food" ikke har tilstrækkelig særpræg til at kunne nyde beskyttelse som forretningskendetegn. I afgørelsen fremgår det at betegnelsen "Esbjerg Street Food" (i lighed med nærværende betegnelse "Escape Room Roskilde") er en sammenstilling af et bynavn og to gængse engelske ord, som ikke nyder tilstrækkeligt særpræg. Det gøres gældende, at Klager hverken var den første til at åbne et Escape Room i Danmark generelt, eller den første til at åbne et Escape Room i Roskilde, hvorfor betingelserne for stiftelse af retten til betegnelserne "Escape Room" og "Escape Room Roskilde" ved ibrugtagning heller ikke er opfyldt. Det bestrides, at betegnelsen "Escape Room", evt. i kombination med andre ord, skulle være sprogligt ukorrekt og ikke dansk. Betegnelsen er oprindeligt en engelsk betegnelse, men i lighed med mange andre almindelige importerede koncepter, ord og betegnelser, er denne betegnelse nu den alment benyttede danske betegnelse i branchen, og naturligvis også sproglig korrekt. Betegnelsen er importeret til dansk i lighed med fx ordet ”Pizzeria” fra italiensk, eller den tidligere nævnte importerede betegnelse "Street Food" fra engelsk. Begge er ligeledes ord der beskriver en branche eller forretning, og som i øvrigt ofte sættes sammen med et bynavn. Det gøres afslutningsvis gældende, at "Escape Room" er den almindeligt brugte betegnelse for denne type virksomhed og aktivitet. Dette synspunkt deles både af de andre danske Escape Room udbydere og virksomheder, jf. Bilag P, af den almindelige forbruger og Escape Room kunde, jf. Bilag O, samt af Klager selv, jf. Bilag N. De danske Escape Room ejere beskriver pr. email deres opfattelse af betegnelsen, den almindelige forbruger anmelder og omtaler forskellige Escape Rooms i hele Danmark på Tripadvisor, og Klager omtaler også konsekvent selv "Escape Room" som den generelle betegnelse for branchen i både ind- og udland på sin egen hjemmeside. Det bemærkes i øvrigt at detildelte ordmærker fra Klagers Bilagindeholdende betegnelsen "Escape Room" alle er fra dengang hvor Escape Room var et forholdsvist nyt begreb i Europa og dermed ikke særlig udbredt. I dag er det som nævnt en fælles branchebeskrivelse, som benyttes af alle i branchen.” Som bilag N har indklagede fremlagt udskrift fra klagerens hjemmeside med en omtale af begrebet ”escape room” og dets historie m.v. Bilag O fremstår som udskrift fra en hjemmeside, hvor brugere kan anmelde produkter og tjenesteydelser, med brugeres omtale og vurdering af forskellige escape rooms. Bilag P er kopi af fire e-mails fra forskellige afsendere, der alle giver udtryk for, at ”escape rooms” er en branchebetegnelse eller et beskrivende begreb. Bilag Q er kopi af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse i j.nr.: 2019-0362 vedrørende domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk”. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”escaperoom-riddlehouse.dk” har sekretariatet den 13. oktober 2020 taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag J. Ved opslag på domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk” den 8. juni 2020 og igen den 17. oktober 2020 har sekretariatet taget følgende kopi: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagededage efter, at klageren offentliggjorde at ville åbne escape room i Roskilde, registrerede domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk”, • at indklagede benytter klagerens firmanavn i deres søgeordsoptimering, • at klageren dagligt går under betegnelsen "escaperoom roskilde" eller "roskilde escaperoom", • at formålet med indklagedes registrering af domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk” alene er at dirigere internettrafik til klageren til indklagedes egen hjemmeside og dermed snylte på klagerens goodwill, • at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, lov nr. 164 af 26.2.2014 om internetdomæner, • at indklagedes registrering af binavnet ”Escape Room Roskilde ApS” først skete den 7. april 2020, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk” ikke er loyalt eller legitimt, da indklagede på registreringstidspunktet den 16. februar 2020 ikke drev den pågældende virksomhed, • at klageren har opnået varemærkeret til betegnelsen ”escape room roskilde” ved ibrugtagning, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet indebærer en overtrædelse af varemærkeloven § 4, samt markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 10, og • at indklagede ikke har ført bevis for, at betegnelsen ”Escape Room” ikke har det fornødne særpræg til at kunne opnå varemærkeretlig beskyttelse.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har registreret domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk”, fordi indklagede udbyder escape rooms i Roskilde, • at klageren på tidspunktet for indklagedes registrering af domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk” alene drev en escape room-forretning i Køge under firmanavnet Riddlehouse ApS, • at tidspunktet for indklagedes registrering af domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk” ikke har nogen relation til klageren, og at indklagede ikke havde noget kendskab til klagerens planer om at åbne escape room i Roskilde, • at klageren i sit domænenavn og i markedsføringen af sin forretning udelukkende benytter og hele tiden har benyttet kendetegnet "riddlehouse.dk", • at indklagede åbnede sit escape room officielt den 1. juni 2020, • at klageren først åbnede sit escape room efter indklagede den 12. juni 2020, • at indklagede har fået registreret navnet ”Escape Room Roskilde ApS” som binavn, • at der ud over klageren og indklagede eksisterer adskillige andre virksomheder, der beskæftiger sig med drift af escape rooms, som er et alment anerkendt event og koncept i både ind- og udland, • at der siden 2014 har eksisteret escape rooms i Danmark, og at de findes i mange forskellige byer, • at der udbydes et brætspil med navnet "Escape Room", • at "escape room" ikke er et registreret varemærke, • at klageren ikke gennem ibrugtagning og indarbejdelse har stiftet varemærkeret til betegnelsen ”escape room”, • at klager ikke har eneret til at benytte betegnelsen ”escape room” eller "escaperoom", da betegnelsen ikke har fornødent særpræg, men er den alment benyttede og deskriptive betegnelse for netop denne type forlystelse, og at tilføjelsen af den geografiske betegnelse ”Roskilde” ikke skaber særpræg, • at de fire ordmærker, der indeholder betegnelsen ”escape room”, og som er registreret som EU- varemærker, alle er fra dengang, hvor ”escape room” var et forholdsvist nyt begreb i Europa og ikke særlig udbredt og dermed ikke en fælles branchebeskrivelse, • at det ikke er korrekt, at klageren til dagligt går under betegnelsen "escaperoom roskilde" eller "roskilde escaperoom", og • at indklagede ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende at have opnået varemærkeret til betegnelsen ”escape room Roskilde”, og at indklagedes brug af domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk” krænker denne ret. Betegnelsen ”escape room Roskilde” er en sammenstilling af bynavnet Roskilde og de to engelske ord ”escape” og ”room”, der som sammenstillingen ”escape room” er beskrivende for de tjenesteydelser, som klageren og indklagede udbyder, jf. bilag B. Betegnelsen ”escape room Roskilde” har derfor som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed, der bl.a. beskæftiger sig med udbud af tjenesteydelser vedrørende escape rooms i Roskilde. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”escape room Roskilde”, må klageren godtgøre, at klageren har indarbejdet denne betegnelse på en sådan måde, at den inden for branchen forbindes med netop klagerens virksomhed, jf. (princippet • varemærkelovens §§ 3, stk. 3, og 13, stk. 2. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt – og ofte umuligt – at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den virksomhed. Klagenævnet finder ikke, at det er tilstrækkelig godtgjort, at klageren ved indarbejdelse skulle have stiftet en kendetegnsret til betegnelsen ”escape room Roskilde”. Selvom indklagedes brug af domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk” således ikke er i strid med klagerens kendetegnsret, forudsætter indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk” dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren driver virksomhed med udbud af tjenesteydelser vedrørende escape rooms bl.a. i Roskilde og markedsfører sig under betegnelsen Riddlehouse Escape Room. På den anførte baggrund har klageren en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk”, der er beskrivende for den virksomhed, som klageren driver. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk” består af sammenstillingen af de to almindelige engelske ord ”escape” og ”room”, der også som sammenstilling har en deskriptiv betydning i Danmark, samt den geografiske betegnelsen ”Roskilde”. Indklagede anvender domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk” til markedsføring af sin virksomhed, der lige som klagerens virksomhed beskæftiger sig med udbud af tjenesteydelser vedrørende escape room i Roskilde. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede markedsfører sig under betegnelsen ”Escape Room Roskilde”. På den anførte baggrund, og da indklagedes brug af domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk” afspejler domænenavnets signalværdi, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”escaperoomroskilde.dk”. Der er ikke i øvrigt fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at de forhold, at indklagede registrerede domænenavnetdage efter, at klageren havde offentliggjort at ville åbne escape rooms i Roskilde, samt at indklagede på registreringstidspunkt endnu ikke havde åbnet sin virksomhed vedrørende udbud af escape rooms i Roskilde, ikke i sig selv kan anses for illoyalt i forhold til klageren. Da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 1

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Riddlehouse ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.