Afgørelse

kallesoes-bolighus.dk

Kallesøe’s Bolighus I/S

MOD

Global Internet Development

14. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”kallesoes-bolighus.dk”. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et interessentskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Kallesøe’s Bolighus I/S (CVR-nummer 30619757) med startdato den 1. januar 2007. Virksomheden var fra den 1. januar 2007 og til den 17. februar 2013 registreret under navnet Kallesøe’s Bolighus I/S v/Ole Kynde Kallesøe, Henrik Kynde Kallesøe og Karl Kynde Kallesøe. Virksomheden er registreret under branchekode ”475910 Møbelforretninger”. Som fuldt ansvarlige deltagere er registreret Henrik Nørby Kallesøe og Ole Kynde Kallesøe. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Kallesøe’s Bolighus har tidligere ejet domain. De har overset en faktura fra DK Hostmaster, hvorefter det engelske firma har overtaget domain. Det engelske firma har lavet porno på nogle links. Det engelske firma har bibeholdt sidens indhold, som tydeligt fortæller at det er Kallesøes Bolighus i Lemvig (se bilag). [...] Vi ønsker ”kallesoes-bolighus.dk” tilbage, • da det er vores firmanavn • da indholdet stadigt er Kallesøes (se bilag)”. Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift af 6. april 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende sin virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilager en fuldmagt dateret den 2. april 2020 til ARKA IT (ApS) vedrørende repræsentation i nærværende klagesag ved Klagenævnet for Domænenavne. Bilager et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”kallesoes-bolighus.dk”: Ved opslag 9. maj 2020 på ”kallesoes-bolighus.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 8. april 2020: Ved at klikke på feltet ”Kontakt” øverst i højre side på ovenstående hjemmeside fremkom der følgende kontaktdata: Ved opslag den 9. maj 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”kallesoes-bolighus.dk”. Sekretariatet har ved opslag på ”kallesoes-bolighus.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn er lagret i alt gange i perioden fra den 23. marts 2010 og til den 9. september 2018. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”kallesoes-bolighus.dk” i hvert fald periodevis fra den 11. juni 2013 og frem til den 9. september 2018 har indeholdt en hjemmeside for klagerens virksomhed ”Kallesøe’s Bolighus”. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret henholdsvis den 11. juni 2013 og den 9. september 2018: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren tidligere har ejet domænenavnet ”kallesoes-bolighus.dk”, som indklagede nu er registrant af, • at klageren har overset en faktura fra DK Hostmaster, hvilket har givet indklagede mulighed for at overtage domænenavnet, • at indklagede – som er et engelsk firma – har bibeholdt hjemmesidens indhold, som tydeligt fortæller at det er klagerens hjemmeside, • at indklagede endvidere har henvist til pornografi på nogle links, og • at domænenavnet ”kallesoes-bolighus.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke indgivet svarskrift i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Det bemærkes indledningsvis, at indklagede ikke har indgivet et svarskrift i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”kallesoes-bolighus.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”kallesoes-bolighus.dk” har helt åbenbart været egnet til at skabe forveksling med klageren og forvirring og uklarhed hos internetbrugere, som ved en fejl er kommet ind på indklagedes hjemmeside i forbindelse med deres søgen efter klageren. Der er således ikke blot tale om snyltning på klagerens brand, men også om en formentlig retsstridig anvendelse af klagerens virksomhedsnavn, logo, kontaktdata mv. med henblik på at skabe en forveksling med klageren. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet fremstår derfor som illoyal og chikanøs over for klageren. På denne baggrund finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”kallesoes-bolighus.dk” udgør en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Klagenævnet træffer i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”kallesoes-bolighus.dk” skal overføres til klageren, Kallesøe’s Bolighus I/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.