Afgørelse

covid-19.dk

Canem IVS

MOD

Brian Nicely

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”covid-19.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke nedlagt en egentlig påstand i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et iværksætterselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Canem IVS (CVR-nummer 39583232) med startdato den 21. maj 2018. Selskabet har registreret binavnene Canem IT IVS, Cat-In-The-Box IVS og Red Sheriff IVS. Selskabet har til formål at sælge hunde og katteartikler online, og selskabet er registreret under branchekode ”479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet”. Som legal og reel ejer i selskabet er registreret Wicki Oppendieck Andreasen. Sekretariatet har ved en søgning den 15. april 2020 i Google (www.google.d• konstateret, at klageren tilsyneladende under domænenavnet ”canem.dk” driver en hjemmeside med salg af dyreartikler til hunde og katte. Ved opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”canem.dk” er registreret den 20. april 2018, og at registranten af domænenavnet er klageren. Ved opslag den 15. april 2020 på ”canem.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Der ønskes at lave en side med forholdsregler vedrørende ny corona Covid-19.dk. Ved indgangen til denne side mødes en salgs- og leasingside, hvorfor det må antages at siden udelukkende er købt med det formål at sælge den videre i strid med DK-Hostmasters regelsæt. [...] Se bilag 1: Siden har intet indhold foruden en salgsside med en leasing og en køb nu pris hvorfor det må antages den ikke skal anvendes end andet end videresalg. Bilagbekræfter at sælger af domænet har andre lignende domæner til salg hvorfor det igen må antages at domænet udelukkende er købt med profit for øjemål.” Ved opslag 5. marts 2020 på ”covid-19.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 15. april 2020 på ”covid-19.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Som bilagoghar klageren tilsyneladende fremlagt to udaterede udskrifter fra hjemmesiden under domænenavnet ”covid-19.dk”, hvoraf det fremgår bl.a., at det omtvistede domænenavn er til salg, jf. også oven for i sagsfremstillingen vedrørende sekretariatets opslag den 5. marts 2020 på domænenavnet ”covid-19.dk”. Bilag(litreret af sekretariate• er en håndskreven fuldmagt fra Wicki Oppendieck om repræsentation i relation til domænenavnet ”covid-19.dk”. Bilag (litreret af sekretariate• er tilsyneladende en udateret udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. I svarskriftet har indklagede anført bl.a. følgende: ”Currently, this domain is not for sale. I would be willing to transfer or forward this domain to the government entity or business who could use it for the most good. [...]”. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”[...] Der er ingen dokumentation for, at siden ikke er købt med videresalg for øjemål. Bilag understøtter fortsat denne påstand og denne påstand bliver ikke afvist af svarskrift. Herunder insinuerer registrant, at domænet ikke vil blive anvendt hvor min hensigt er at gøre brug af domænet for at videregive informationer, som er væsentlige for offentligheden omkring Corona pandemien. Undertegnede er akkrediteret journalist med en bachelor i Ernæring og sundhed, hvorfor der også nedlægges påstand om overdragelsen er mest samfundstjenestelig da siden efter overdragelse vil blive brugt til oplysende formål.” Ved opslag den 15. april 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”covid-19.dk”. Ved e-mail af 16. april 2020 har DK Hostmaster på forespørgsel fra sekretariatet endvidere oplyst, at indklagede, ud over det omtvistede domænenavn, er anført som registrant af domænenavnene ”dabbing.dk”, ”wolk.dk”, ”covid19.dk” og ”wcv.dk”. Sekretariatet har ved opslag den 17. april 2020 på de fire ovennævnte domænenavne, som indklagede ifølge DK Hostmaster er registrant af, konstateret, at der i to tilfælde (domænenavnene ”dabbing.dk” og ”wolk.dk”) fremkom hjemmesider af lignende karakter, som fremkom ved sekretariatets opslag den 5. marts 2020 på domænenavnet ”covid-19.dk” med oplysning om, at det pågældende domænenavn er til salg, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Domænenavnet ”wcv.dk” indeholdt tilsyneladende en hjemmeside parkeret hos GoDaddy med bl.a. teksten ”Would you like to buy this domain?”. Ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”covid19.dk” fremkom der ikke nogen aktiv hjemmeside. Ved opslag den 17. april 2020 på ”covid-19.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der tilsyneladende ikke er lagret nogen hjemmeside under domænenavnet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”covid-19.dk” til at lave en hjemmeside om forholdsregler vedrørende corona, • at man på nuværende tidspunkt mødes med en salgs- og leasingside ved opslag på domænenavnet ”covid-19.dk”, jf. bilag 1, • at det derfor må antages, at domænenavnet ”covid-19.dk” udelukkende er købt med det formål at sælge det videre, • at bilagbekræfter, at indklagede har andre lignede domænenavne til salg, • at indklagede ikke har fremlagt dokumentation som understøtter, at domænenavnet ”covid-19.dk” ikke er købt med videresalg for øje, • at indklagede insinuerer, at klageren ikke har til hensigt at gøre brug af domænenavnet til at videregive informationer af væsentlighed for offentligheden om corona-pandemien, • at dette bestrides af klageren, som ønsker at anvende domænenavnet ”covid-19.dk” til oplysende formål, • at en overdragelse af domænenavnet ”covid-19.dk” til klageren derfor også vil være det mest samfundstjenestelige, og • at domænenavnet ”covid-19.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”covid-19.dk” på nuværende tidspunkt ikke er til salg, og • at indklagede vil være indstillet på at overdrage domænenavnet ”covid.19.dk” til en myndighed eller virksomhed, som kan have større gavn af domænenavnet.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har til støtte for sin klage henvist til, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”covid-19.dk” indebærer en overtrædelse af § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Klageren er efter det oplyste et iværksætterselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Canem IVS med startdato den 21. maj 2018. Selskabet har til formål at sælge hunde og katteartikler online, og selskabet er registreret under branchekode ”479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet”. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren ønsker at råde over domænenavnet ”covid-19.dk” med henblik på at etablere en hjemmeside til formidling af information af væsentlighed for offentligheden i relation til COVID-19-epidemien. Indklagede har ifølge oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• registreret domænenavnet ”covid-19.dk” den 12. februar 2020. Af sekretariatets undersøgelser i sagen fremgår det, at domænenavnet ”covid-19.dk” på nuværende tidspunkt indeholder en hjemmeside med teksten ”The domain name covid-19.dk has been deleted”. Endvidere fremgår, at domænenavnet på tidspunktet for klagens indgivelse indeholdt en hjemmeside med bl.a. teksten ”The domain name Covid-19.dk is for sale!”. Herudover har DK Hostmaster oplyst, at indklagede er registrant af enkelte andre domænenavne under .dk-internetdomænet, hvoraf flertallet af disse tilsyneladende også udbydes til salg på samme eller tilsvarende måde som domænenavnet ”covid-19.dk. På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes registrering af domænenavnet ”covid-19.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg af domænenavnet. Indklagede har over for klagenævnet anført, at domænenavnet ”covid-19.dk” på nuværende tidspunkt ikke er til salg og at indklagede er indstillet på at overføre domænenavnet til myndigheder eller virksomheder, som kan have større gavn af domænenavnet. Efter klagenævnets vurdering har indklagede ikke afkræftet den nævnte formodning for, at formålet med indklagedes registrering af domænenavnet ”covid-19.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg af domænenavnet. Det følger heraf, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”covid-19.dk” registrere, og klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. Klagenævnet har ikke herved taget stilling til klagerens interesse i domænenavnet ”covid-19.dk” i forhold til eventuelle tredjeparter, som kan have en anerkendelsesværdig interesse i at råde over det pågældende domænenavn. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”covid-19.dk” skal overføres til klageren, Canem IVS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.