Afgørelse

dekoratoruddannelsen.dk

Stine Grubbe

MOD

Staun

19. november 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnene ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har etableret brandet Dekoratøruddannelse.dk som en del af min virksomhed og reserveret domænet 11. november 2017. Dekoratøruddannelse.dk er et selvstændigt brand under min virksomhed, som hedder GRUBBE (CVR: 40117075). Jeg har netop erfaret at min primære konkurrent har købt domænerne med mit brand - dog med 'n' og ladet dem hoste hendes brand/virksomhed (som er STAUN – Susanne Stauns Dekoratørskole). dvs mine domæner og brand: Dekoratøruddannelse og Dekoratoruddannelse ... har hun registreret dekoratøruddannelsen.dk og dekoratoruddannelsen.dk og disse peger nu over på hendes domæne. ... Jeg mener Susanne Staun i ond tro og meget bevidst, forsøger at høste Dekoratøruddannelses kunder og lukrere på brandets succes, ved at lægge sig på navne der er så tæt på, helt enkelt. Hun har i mange år (siden 2010 så vidt jeg kan research• benyttet domænet dekoratorskolen.com, som er .com varianten af Svendborg Erhvervsskoles dekoratørskoles domæne: dekoratørskolen.dk Det er tydeligt, at det er en meget målrettet og bevidst (og i mine øjne meget ufi• markedsføringsstrategi i Susanne Stauns virksomhed, at forsøge at lukrere på andre virksomheders brand, og jeg mener ikke det er hverken ret eller rimeligt at hun lukrerer på den virksomhed og det brand, jeg bygger op. Jeg bemærker desuden at uddannelsen er bygget op på præcis samme måde som med; med moduler og øve-dage imellem, ligesom muligheden for at tilkøbe flere øvedage nævnes, endda ordret som på min landingpage. Herudover har Staun på Instagram https://www.instagram.com/dekoratoerskolen.dk/ valgt at brande sig både som dekoratoerskolen.dk (altså som Svendborg Erhvervsskoles nav• samt bruger i sine tags også både Svendborg Erhvervsskoles og mit brands navn – og er i øvrigt fra midt februar begyndt at bruge de helt samme tags. Det er naturligvis tilladt, men det er generelt anset som uskik og ’dårlig stil’ og viser under alle omstændigheder i mine øjne et bestemt mindset fra Susanne Stauns side.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med gengivelse af registrantoplysninger vedrørende klagerens domænenavn ”dekoratøruddannelse.dk”. Bilagfremstår som skærmprint fra klagerens hjemmeside. Bilag er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med gengivelse af registrantoplysninger vedrørende klagerens domænenavn ”dekoratoruddannelse.dk”. Bilagoger skærmprint fra indklagedes profil på det sociale medie Instagram, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede markedsfører sin virksomhed under betegnelsen ”Susanne Stauns Dekoratørskole” og ”Staun Dekoratørskole” og henviser til domænenavnet ”dekoratoerskolen.dk”. Bilager skærmprint fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”susanne-staun.dk” med en beskrivelse af den uddannelse, som indklagede udbyder. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klagerens iværksætterselskab, der er registreret med startdato den 7. december 2018. Bilag er skærmprint med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”dekoratorskolen.com”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”1. SAGSFREMSTILLING 1.1. Indledende Indklagede bestrider indholdet af Klagers sagsfremstilling, som er fejlagtig, misvisende og fremsat mod bedre vidende, jf. nærmere punktherunder. Indklagede er i øvrigt meget overrasket over Klagers usande påstande og domæneklagen henset til parternes forbindelse til hinanden. Indklagede finder det således direkte uforskammet af Klager, at denne tillader sig at påstå, at Indklagede skulle snylte på Klagers virksomhed, når fakta er, at Indklagede har udbudt dekoratøruddannelse næstenår før Klager, jf. nedenfor i punkt 1.2. Er der nogen, der snylter på hinanden i denne sag, er det Klager, som snylter på Indklagede. 1.2. Indklagedes virksomhed Indklagede har drevet selvstændig virksomhed siden 1983, jf. udskrift fra det Centrale Virksomhedsregister, der fremlægges som bilag A. Siden 1993 har Indklagede udbudt dekoratøruddannelse, hvor Indklagede har udbudt kursusforløb med undervisning i dekoration, indretning og visuel merchandising. I 1997 registrerede Indklagede domænenavnet susanne-staun.dk jf. udskrift fra DK- Hostmaster A/S, der fremlægges som bilag B. Fra domænet har Indklagede udbudt dekoratøruddannelse siden 1997 og gør det stadig. Der findes desværre ingen kopier af den hjemmeside, der var placeret på domænet i starten, men ved opslag på Archive.org kan der findes visse øjebliksbilleder fra domænet igennem tiden. Som eksempel fremlægges som bilag C udskrift fra Archive.org for susannestaun.dk fra april 2000, hvoraf det fremgår, at der udbydes dekoratøruddannelse smat udskrift fra 12. februar 2016. I 2010 registrerede Indklagede domænenavnet dekoratorskolen.com, som et naturligt led i udvidelsen af Indklagedes online markedsføring, jf. whois information for domænenavnet, der fremlægges som bilag D. Indtil 2017 fungerede dekoratorskolen.com som en separat hjemmeside. Som eksempel herpå fremlægges som bilag E udskrift fra Archive.org for dekoratorskolen.com fra 2. februar 2011, fra 25. maj 2013 og fra 5. august 2018. Siden slutningen af 2018 har domænenavnet dekoratorskolen.com videresendt trafik til susanne- staun.dk, så Indklagede kun skulle drive en aktiv hjemmeside, jf. bilag E. Som en yderligere naturlig udvidelse af Indklagedes online markedsføring, registrerede Indklagede i januar 2020 en række domænenavne sammen med de omtvistede domænenavne, som alle videre sender trafik til susanne-staun.dk med henblik på at øge trafikken på Indklagedes hjemmeside. Indklagede registrerede således samtidig med registreringen af de omtvistede domænenavne også domænenavnene dekoratoeruddannelsen.dk, blivdekorator.dk, blivdekoratoer.dk, dekoratoerskolen.dk, og susannestaunsdekoratoeruddannelse.dk, jf. udskrifter fra DK-Hostmaster A/S, der fremlægges som bilag F. På dette tidspunkt var Indklagede slet ikke bekendt med, at Klager havde startet sin egen dekoratøruddannelse. Udover at drive en dekoratøruddannelse har Indklagede siden 2006 drevet en fysisk butik i Vejle kaldet Staun Designbutikken. I forbindelse med butikkens markedsføring på Instagram, har Indklagede brugt en række hashtags som alle retter sig mod den dekoratøruddannelse, som Indklagede udbyder. Som eksempel herpå fremlægges som bilag G udskrift fra Indklagedes Instagram ”staundesignbutikken” fra 1. maj 2014, hvor Indklagede bl.a. har brugt hashtaggene #dekoratørskolen, #dekoratøruddannelsen og #susannestaunsdekoratørskole. 1.3. Klagers forbindelse til Indklagede Indklagede er bekendt med Klager, fordi Klager har været kursists på Indklagedes dekoratøruddannelsegange. Klager deltog således på Indklagedes dekoratøruddannelse omkring år 2009-2010. Efterfølgende har Klager deltaget på et 1-dagskursus hos Indklagede den 26. april 2018. Klager kontaktede indledningsvist telefonisk Susanne Staun og ønskede at få en genopfriskning af den teoretiske del af Indklagedes dekoratøruddannelse. Klager bestilte herefter kurset telefonisk og betalte for dette med kort i Indklagedes butik i Vejle i forbindelse med deltagelse i kurset. I forbindelse med Klagers deltagelse i Indklagedes dekoratøruddannelse, fik Klager udleveret en stor mængde undervisningsmateriale, og Indklagede har ved opslag på Klagers hjemmeside konstateret, at Klagers dekoratøruddannelse ser ud til at være baseret på indholdet af det uddannelsesmateriale, som Klager modtog fra Indklagede. Indklagede blev opmærksom på Klager igen i februar 2020, da Klager den 19. februar 2020 tilmeldte sig Indklagedes online dekoratøruddannelse, jf. skærmprint fra Indklagedes bestillingssystem, der fremlægges som bilag H. Klager afbestilte dog sin deltagelsedage senere, jf. bilag I, med henvisning til, at hun troede undervisningen var på Sjælland og ikke i Vejle. Det siger sig selv, at dette ikke var den reelle årsag, da Klager jo netop bestilte en online uddannelse. 2. ANBRINGENDER 2.1. Indledende Indklagede forstår Klagers anbringer sådan, at Klager mener at have en varemærkeret eller anden eneret til betegnelsen ”dekoratøruddannelse.dk”, som berettiger Klager i at forbyde Indklagedes opretholdelse af registreringerne af domænenavnene dekoratøruddannelsen.dk og dekoratoruddannelsen.dk. Det bestrides af Indklagede. 2.2. Vedrørende betegnelsen dekoratøruddannelse Det er helt oplagt, at betegnelsen dekoratøruddannelse.dk (eller bare dekoratøruddannels• er beskrivende for de ydelser, som både Klager og Indklagede udbyder under betegnelsen, nemlig uddannelse som dekoratør. Der er tale om et fuldstændig generisk udtryk uden særpræg for ydelserne, som derfor frit kan benyttes af alle i alle sproglige bøjninger. Det fremgår da også direkte af Klagers eget bilag 4, og som yderligere dokumentation fremlægges som bilag J udskrift fra Klagers hjemmeside, som yderligere viser, at Klager selv anvender betegnelsen beskrivende. Yderligere fremlægges som bilag K udskrift fra Uddannelsesguiden, som omtaler faget Dekoratør. Det understøttes da også netop af, af der er en række udbydere, som alle tilbyder en dekoratøruddannelse. Klager har således hverken ved ibrugtagning eller efterfølgende ikke opnået en varemærkeret til betegnelsen dekoratøruddannelse.dk, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, jf. i øvrigt § 10, stk. 1, nr. 2. For fuldstændighedens skyld gør Indklagede yderligere gældende, at Klager ikke besidder nogen rettigheder efter markedsføringsloven, som giver Klager eneret til brug af betegnelsen dekoratøruddannelse.dk inden for udbydelse af undervisning. 2.3. Indklagedes lange forudgående brug Som det er dokumenteret i sagsfremstillingen, har Indklagede under alle omstændigheder en årelang forudgående brug af betegnelserne dekoratøruddannelse og dekoratøruddannelsen, som Indklagede har brugt i årevis før Klager registrerede sine domænenavne i 2017. Allerede af den grund, kan Klager ikke forbyde Indklagedes brug af de omtvistede domænenavne. Indklagedes registrering af de omtvistede domænenavne er alene sket i naturlig forlængelse af Indklagedes eksisterende aktiviteter. Indklagede henviser i den sammenhæng f.eks. til bilag E, der dokumenterer Indklagedes brug af betegnelsen dekoratøruddannelse den 2. februar 2011 på domænenavnet dekoratorskolen.com og til bilag C, der dokumenterer Indklagedes brug af betegnelsen dekoratøruddannelse den 12. februar 2016 på domænenavnet susanne-staun.dk. 2.4. domænelovens § Som det fremgår af ovenstående, var Indklagede i sin gode ret til at registrere de omtvistede domæner, og hverken registreringen eller opretholdelsen af registreringen strider mod domænelovens § 25.” Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. Bilag B er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger om domænenavnet ”susanne-staun.dk”. Bilag C er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 8. april 2000 og den 12. februar 2016 i forbindelse med domænenavnet ”susanne-staun.dk”. Bilag D er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”whois.net” med registrantoplysninger om domænenavnet ”dekoratorskolen.com”. Bilag E er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 2. februar 2011 i forbindelse med domænenavnet ”dekoratorskolen.com”. Det fremgår endvidere af bilaget, at domænenavnet ”dekoratorskolen.com” den 30. december 2018 viderestillede til domænenavnet ”susanne-staun.dk”. Bilag G fremstår som skærmprint fra indklagedes Instagram-profil dateret den 1. maj 2014 bl.a. med gengivelse af hashtaggene #dekoratørskolen, #dekoratøruddannelsen og #susannestaunsdekoratørskole. Bilag H er skærmprint af ordreoversigt af 19. februar 2020 vedrørende ”Dekoratør uddannelse online” udstedt til Stine Christensen. Bilag I er kopi af e-mail af 21. februar 2020 fra klageren til indklagede, hvori indklagede annullerer sin bestilling hos klageren. Bilag J er skærmprint fra klagerens hjemmesiden på domænenavnet ”dekoratoruddannelse.dk”. Bilag K er udskrift fra Børne- og Undervisningsministeriets hjemmesiden ”Uddannelsesguiden” på domænenavnet ”ug.dk” med en beskrivelse af uddannelsen ”Dekoratør”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Indklagede kommer med deciderede, og mange, usandheder og injurier, hvilket jeg vil forsøge at redegøre for i nærværende svarskrift. Svar til 1.2 Indklagedes virksomhed Det er sagen irrelevant at indklagede har udbudt en dekoratør uddannelse iår, det er der ingen der anfægter. Det er derimod ikke irrelevant at indklagedes skoles navn er ’Susanne Stauns Dekoratørskole’ med domænet www.susanne-staun.dk som det primære domæne. Ved at registrere et domæne der ligger så tæt op af klagers uddannelses navn, nemlig ’Dekoratøruddannelse.dk’, forsøger indklagede åbenlyst at kapre kunder fra undertegnede, uanset om udtrykket ’dekoratøruddannelse(n)’ er en generel betegnelse. Undervejs på www.susanne-staun.dk bl.a. i videoerne, benævner indklagede og datteren June Staun, konsekvent egen sin virksomhed som ’Dekoratørskolen’, ’Dekoratørskolen i Vejle’ og ’Susanne Stauns Dekoratørskole’ (bilag 23, bilag(videoer, husk lyd)). Ved at registrere et domæne der lægger sig så tæt op af en konkurrents, går indklagede netop fra at bruge ordet ’dekoratøruddannelse’ som en generel beskrivelse, og til i stedet at gå efter en konkurrents kunder på en måde der er helt specifikt er i strid med markedsføringslovens § 21. Herudover noterer jeg mig i øvrigt, at Susanne Staun i sine keywords/tags på sin hjemmeside (https://www.susanne-staun.dk/) bruger ’dekoratøruddannelse.dk’ (altså klagers domæn• til sin egen søgeordsoptimering – adskillige gange. (se bilag 13, bilag 14, bilag 15, bilag 16, bilagog bilag 18). Dette bekræfter ydermere indklagede snylter på andre brands, fremfor at markedsføre sit eget ’Susanne Stauns Dekoratørskole’, som hun selv benævner sin uddannelse. Det bekræfter mig også i, at hun er, og hele tiden har været, åbenlyst bekendt med min uddannelses eksistens. Herudover er det i dén grad påfaldende, at indklagede tilsyneladende ’intet kendte til min uddannelses eksistens’, men alligevel registrerer domæner der lægger sig tæt op ad mine, en måneds tid før hun lancerer et online produkt, der både i beskrivelse og format, lægger sig tæt op ad mit – inklusive selve forløbet samt den måde hun beskriver både uddannelsen og priserne på produktets side, på hendes hjemmeside (Bilag19 og Bilag 20) samt https://dekoratoruddannelse.dk/dekoratoer-uddannelse-certificering/ vs. https://www.susannestaun.dk/dekorator-uddannelse-online Svar til 1.3 Klagers (påståed• forbindelse til indklagede Jeg har IKKE været på noget som helst genopfriskningskursus hos indklagede i 2018, ligesom jeg heller aldrig har modtaget dokumenter/undervisningsmateriale af nogen art fra hende. Det er helt og aldeles løgn!! Indklagede må kunne dokumentere sådan en påstand der er både grov og injurierende!! Det er alt for nemt at sige at jeg har ’kontaktet hende telefonisk’ og ’betalt i hendes butik’ i 2018, og på den måde kunne komme med grove påstande uden at skulle dokumentere det. Jeg har aldring været i hendes butik. Og som virksomhedsejer ville jeg næppe ha’ købe og betalt et kursus til mange tusinde kroner og ikke udbedt mig en faktura som jeg kunne bruge til mit regnskab. Det er simpelthen så frækt! Jeg har heller ikke taget en dekoratøruddannelse hos Susanne Staun i 2009-2010 (jeg blev uddannet i starten af 1990’erne. Jeg har været på eteller-dags kursus (kan ikke huske de• hos indklagede (ultimo 2010) for at få sparring og input til rådgivning af erhvervskunder i forbindelse med nogle specifikke opgaver jeg havde, hos en butikskæde. Jeg ønskede sparring til bl.a. prissætning, tilbudsgivning og lignende, hvilket jeg orienterede hende om, inden ’kurset’ (se bilag 25). Indklagede brugte dagen(• på primært at fortælle om sin lejlighed i Tyrkiet og sine nye mindfullness kurser og at ’jeg bare skulle ta’ prisen’. Jeg påpegede min utilfredshed med udbyttet ift det indhold jeg havde ønsket, og hun gav mig en Kartell lampe som hun hentede i sine butikslokaler ved siden af undervisningslokalerne, som plaster på såret. Det var så mærkeligt. Jeg har intet materiale modtaget, nogensinde, fra indklagede. Ovenstående kursus er den eneste ’forbindelse’ jeg har til susanne staun, i modsætning til hvad der postuleres i svarskriftet, og det ene møde var dybt utilfredsstillende. At postulere at jeg har kopieret indklagedes materiale og baseret min uddannelse på samme materiale er ikke blot injurierende, men en bevidst løgn fra indklagedes side. Herudover ville det (i øvrig• på ingen måde give mening, da ’min’ uddannelse netop er lavet som et moderne og ganske anderledes alternativ til de gammeldags uddannelser. Indholdet og forløbet og formatet på min uddannelse blev i sagens natur tilrettelagt længe før indklagede kopierede min online uddannelse, og oprettede den på sin hjemmeside, jeg registrerede domænerne i 2017 (bilag 21) og udviklede i løbet af 2018 og starten af 2019 uddannelsen, og lancerede den i foråret 2019. Indholdet på min uddannelse er baseret på mit arbejde som rådgiver, foredragsholder, redaktør, dekoratør, stylist og visual merchandiser i mange forskellige typer virksomheder, og med de indsigter, opdagelser og erfaringer dette arbejde har givet mig. Jeg udvikler alt mit materiale selv, til både min undervisning og mine foredrag, så det lever op til min standard og mine kunders forventninger - og til detailbranchens behov, anno 2020. En vigtig del af min virksomhed er desuden at fungere som ekspert- og brancheskribent og jeg har skrevet/skriver bl.a. for Berlingske Business, PEJ Gruppens brancheudgivelser, Detailfolk, Dansk Detail, KMD, EG m.fl. og til disse artikler skal der naturligvis både researches og udvikles ganske betydeligt, og den indsigt og viden jeg tilegner mig herigennem, er naturligvis også en del af mit faglige fundament ift at udvikle en moderne, relevant og tidssvarende uddannelse. Al uddannelsesmateriale på min uddannelse er 100% egenudviklet, og er nyudviklet materiale. Selve uddannelsen er netop etableret fordi jeg og mine kunder fra branchen, oplever at de gamle uddannelser er utidssvarende og forældede, ligesom jeg hyppigt møder dekoratører fra de gamle uddannelser, som har svært ved at få kunder og opgaver, netop fordi deres uddannelser ikke svarer til det markedet efterspørger i dag, og fordi der er væsentlige kompetencer der ikke er en del af uddannelserne. På mit nuværende elevhold er der af samme grundelever med en dekoratøruddannelse i bagagen, og med egne, eksisterende dekoratør/styling virksomheder, som vil have udbygget deres faglige fundament. Min uddannelse: Jeg blev uddannet i starten af 1990’erne. Jeg har bl.a. været tilknyttet i dekorationsafdelingen i det daværende Obs! Varehus i Randers, og DOMO Bolighus i Viby og mindre butikker, før jeg flyttede til London, hvor jeg boede i knaptår. Jeg tog bl.a. opgaver som freelance dekoratør i London i 1995-2000, og supplerede herved min indtægt mens jeg boede derovre. Jeg flyttede tilbage fra London i 2000. Frem til 2009 var jeg ansat i it branchen, og i september blev jeg selvstændig, med rådgivning om omnichannel retail (samkobling af den fysiske butik og de digitale muligheder), da jeg kom fra godtår i IT/website branchen og så hvilke muligheder der forelå detailbranchen. Jeg har været tilknyttet nogle af Danmarks største virksomheder i denne type opgaver. Først i cirka 2013 vendte jeg tilbage til at arbejde i højere grad med visual merchandising, styling og dekoration (ved bl.a. undervisning og rådgivning), og udarbejdede i forbindelse hermed, en moderne workbook (Bilag 22, 22A) med almenkendte og almennyttige grundelementer indenfor faget, herunder også idéudvikling og planlægningsværktøjer (se vedhæftede billede af forsiden). Materiale og undervisningslektionerne i min uddannelse, er en solid udvidelse og videreudvikling af denne workbook, samt en masse nyudviklet materiale. ... Det er korrekt at jeg i panik, og med en solid følelse af en mavepuster, tilmeldte mig hendes online uddannelse, fordi jeg ville ind og se om indklagede havde haft en ’muldvarp’ inde og kopiere ikke bare idé, men mit materiale også, da jeg opdagede at hun havde kopieret mit online kursus. Jeg frameldte mig hurtigt igen, fordi jeg tænkte at det kommer der simpelthen ikke noget godt ud af. Efterfølgende opdagede jeg så, at hun også havde registreret domænerne, og jeg valgte derfor at reagere, da det var/er mere end jeg synes er rimeligt og anstændigt. Men selvfølgelig skulle jeg ikke ha’ tilmeldt mig hendes kursus, det var en uovervejet panikhandling. Svar til 2.1 Anbringender Jeg påberåber mig ikke varemærkeret og har på intet tidspunkt gjort det. Men jeg noterer mig og klager over at indklagede har registreret domænerne der ligger helt tæt op af mine domæner, og som er relateret til min dekoratøruddannelse, ligesom hun har registreret domænerne der lægger sig op af andre dekoratørskoler, fremfor at markedsføre sig på det domæne der er knyttet til hendes egen virksomhed, nemlig https://www.susanne- staun.dk/. Denne adfærd/teknik er generelt ikke bare anset som en uskik, dårlig stil og som snylteri, markedsføringsmæssigt, den er decideret i strid med Markedsføringslovens §stk. 2, 4: https://danskelove.dk/markedsf%C3%B8ringsloven/21 ... Og jeg mener på denne baggrund at domænerne skal overdrages til mig, da indklagede netop ved at benytte domænerne markedsfører sin virksomhed på min virksomheds bekostning, fremfor på egen virksomheds navn.” Bilag 13-18 fremstår som udskrift af programkoden på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”susanne-staun.dk”, hvoraf bl.a. fremgår, at klagerens domænenavn ”dekoratøruddannelse.dk” optræder flere gange. Bilager skærmprint fra indklagedes hjemmeside med gengivelse af prisen for de uddannelser, som indklagede udbyder. Bilager skærmprint fra klagerens hjemmeside med gengivelse af prisen for de uddannelser, som klageren udbyder. Bilager udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet ”dekoratøruddannelse.dk”. Bilag fremstår som kopi af forsiden til en ”Work book” vedrørende dekoration af forretningsvinduer. Bilagfremstår som markedsføringsvideo for indklagedes virksomhed, hvori indklagede omtaler sin virksomhed ”Dekoratørskolen i Vejle” og ”Dekoratørskolen”. Bilagfremstår som markedsføringsvideo for indklagedes virksomhed, hvori June Staun omtaler indklagedes virksomhed som ”Susanne Stauns Dekoratørskole i Vejle”. Bilag fremstår som e-mailkorrespondance af januar 2011 mellem klageren og indklagede vedrørende et faktureringsforhold. Bilager kopi af kolofonen til en publikation om indretning af butikker, hvoraf bl.a. fremgår, at Stine Xenia Christensen forbeholder sig alle rettigheder til publikationen. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Som yderligere dokumentation for Indklagedes langvarige udbud af en dekoratøruddannelse avisartikler fra Vejle Folkeblad af henholdsvis 17. november 1992 og 12. december 1995 som bilag L. Som allerede dokumenteret i bilag G, minder Indklagede om, at Indklagede ca. 3½ år før Klagers registrering af domænet ’dekoratøruddannelse.dk’ gjorde brug af udtrykket ”dekoratøruddannelsen” som hashtag på Instagram. For så vidt angår bilag 14-18 bemærker Indklagede, at Indklagedes hjemmeside varetages af en hjemmesideleverandør. Indklagede har ingen kendskab til HTML kodning og metatags, og har ikke haft nærmere indflydelse på indholdet af disse på hjemmesiden susanne-staun.dk. Indklagede bemærker, at Klager anerkender at have modtaget undervisning hos Indklagede i 2010. At parterne er uenige om, hvad det nærmere indhold var, ændrer ikke her på. ... Klager oplyser i dennes duplik, at Klager ikke gør gældende at have en varemærkeret til navnet ”dekoratøruddannelse”, og Klager anerkender samtidig, at udtrykket ”dekoratøruddannelse” er generisk, da det beskriver en uddannelse for dekoratører. Klager anerkender således, at hun ikke kan kræve eneret til navnet ”dekoratøruddannelse”, hvorfor Klager allerede af den grund ikke kan forbyde Indklagedes opretholdelse af registreringerne af domænenavnene dekoratøruddannelsen.dk og dekoratoruddannelsen.dk. Klager gør nu gældende, at Indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænerne dekoratoruddannelsen.dk og dekoratøruddannelsen.dk er i strid med markedsføringslovens § 21, stk. 2, nr. 4. Klager har tydeligvis misforstået indholdet af markedsføringslovens § 21, som omhandler sammenlignende reklame, og som ikke er relevant for sagen. Det gøres i øvrigt gældende, at Klager ikke efter markedsføringsloven har opnået eneret til det generisk udtryk ”dekoratøruddannelse”, som ikke kan beskyttes efter varemærkeloven, og at Klager under alle omstændigheder ikke har rettigheder, som kan bruges til at forbyde Indklagedes brug af de generiske domæner dekoratoruddannelsen.dk og dekoratøruddannelsen.dk. Det står frit for enhver, som udbyder uddannelse til dekoratører at gøre brug af de generiske udtryk ”dekoratøruddannelse” og ”dekoratøruddannelsen”. Klager kunne i øvrigt have registreret de omtvistede domæner, hvis denne havde ønsket det i 2017, men dette valgte Klager ikke at gøre. Klager har ikke bedre ret til brugen af de omtvistede domæner end Indklagede, og det fastholdes derfor, at Indklagede har ret til at opretholde registreringerne af domænerne dekoratoruddannelsen.dk og dekoratøruddannelsen.dk, da dette ikke strider mod domænelovens § 25.” Bilag L er kopi af avisartikel af 17. november 1992 fra Vejle Folkeblad om indklagedes dekoratørskole med overskriften ”Dekoratørskole i Vejle”. I klagerens supplerende processkrift I er bl.a. anført følgende: ”Det er sagen irrelevant at indklagede har udbudt en dekoratør uddannelse iår, det er der ingen der anfægter. Det er derimod stadig ikke irrelevant at indklagedes skoles navn er ’Susanne Stauns Dekoratørskole’ med domænet www.susanne-staun.dk som det primære domæne. Ved at registrere et domæne der ligger så tæt op af klagers uddannelses navn, nemlig ’Dekoratøruddannelse.dk’, forsøger indklagede åbenlyst at kapre kunder fra undertegnede, uanset om udtrykket ’dekoratøruddannelse(n)’ er en generel betegnelse. Den metode kaldes Typosquatting og indebærer, at et domænenavn anvendes til at skabe forveksling med et andet næsten identisk domænenavn og dermed skaber trafik på egen hjemmeside. Typosquatting og betingelserne for dette er nærmere beskrevet hos DK- Hostmaster: https://www.dkhostmaster.dk/da/typosquatting Både indklagede og datteren June Staun, benævner konsekvent sin virksomhed som ’Dekoratørskolen’, ’Dekoratørskolen i Vejle’ og ’Susanne Stauns Dekoratørskole’. Se bl.a. videoerne, (bilag 23, bilag(videoer, husk lyd)). Ved at registrere et domæne der lægger sig så tæt op af en konkurrents, går indklagede netop fra at bruge ordet ’dekoratøruddannelse’ som en generel beskrivelse, og til i stedet at gå efter en konkurrents kunder på en måde der er helt specifikt er i strid med markedsføringslovens § og i domæneøjemed, er betegnet som Typosquatting, og derfor i direkte strid mod domænelovens § 25. Ved gennemgang af lignende sager på Klagenævnet for Domænenavne, findes nemt og hurtigt adskillige lignende sager, hvor der ikke hersker tvivl om at denne sag opfylder betingelserne for suspension af domænerne og er i strid med domænelovens § 25. Jeg har, blandt mange, udvalgt sagerne vedr. - a-business.dk (bilag 27) - vannafind.dk (bilag 28) - landbrugsnet.dk (bilag 29) Når man taster ’dekoratøruddannelsen.dk’ og ’dekoratoruddannelsen.dk peger disse i øvrigt over på www.susanne-staun.dk hvilket bekræfter at der er tale om Typosquatting. Vedr. indklagedes brug af ’dekoratøruddannelse.dk’ (altså mit domæn• i sine keywords/metatags på sin hjemmeside, er det fuldstændig ligegyldigt om indklagede har kendskab til HTML og om indklagede benytter en hjemmesideleverandør (se bilag 14-18). Indklagede og ingen andre, er ansvarlig for indholdet på sin virksomheds hjemmeside, og en sådan ansvarsfraskrivelse ikke er acceptabel. Dog kan der være tale om at hjemmesideleverandør også kan drages til ansvar, men indklagede er ultimativt ansvarlig for hvad hun gør på sin hjemmeside. Og denne taktik, sammen med typosquatting af mine domæner, bekræfter på alle måder at indklagede med ond hensigt, snylter på andre brands, fremfor at markedsføre sit eget brand: ’Susanne Stauns Dekoratørskole’, som hun selv benævner sin uddannelse. Herudover er det i dén grad påfaldende, at indklagede tilsyneladende ’intet kendte til min uddannelses eksistens’, men alligevel registrerer domæner der lægger sig tæt op ad mine, en måneds tid før hun lancerer et online produkt. Et online produkt der både i beskrivelse og format, lægger sig tæt op ad mit – inklusive selve forløbet samt den måde hun beskriver både uddannelsen, adskillige af de elementer jeg har inkluderet i min uddannelse og endda præsentation af priserne på produktets side, på hendes hjemmeside (Bilag og Bilag 20) samt https://dekoratoruddannelse.dk/dekoratoer uddannelsecertificering/ vs. https://www.susanne-staun.dk/dekorator-uddannelse-online og tillige i tidligere duplikker, er kommet med adskillige injurierende påstande og usandheder, både i forbindelse med en påstået relation til hende, deltagelse på kurser og uddannelser, samt at jeg skulle have baseret min uddannelse på materiale fra hende. Det bekræfter mig også i, at hun er, og hele tiden har været, åbenlyst bekendt med min uddannelses eksistens og bevidst og i ond tro har valgt denne taktik. Jeg mener på denne baggrund at domænerne skal overdrages til mig, da indklagede netop ved at benytte domænerne udøver Typosquatting, samt overskrider domænelovens § 25, og markedsfører sin virksomhed på min virksomheds bekostning, fremfor på egen virksomheds navn.” Bilag er kopi af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse i j.nr.: 2000-143 vedrørende domænenavnet ”a-business.dk”. Bilag er kopi af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse i j.nr.: 2000-216 vedrørende domænenavnet ”vannafind.dk”. Bilag er kopi af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse i j.nr.: 2000-198 vedrørende domænenavnet ”landbrugsnet.dk”. I indklagedes supplerende processkrift A er bl.a. anført følgende: ”Vedrørende metatags på Indklagedes hjemmeside Indklagede har været i kontakt med dennes hjemmesideleverandør, og har bedt denne slette alle angivelser af ’dekoratøruddannelse.dk’ i kildekoden. Udbyderen har over for Indklagede bekræftet, at dette er sket. Det gentages, at Indklagede ikke har bedt om, at ’dekoratøruddannelse.dk’ skulle bruges som metatag. Under alle omstændinger kan dette forhold ikke føre til, at Klagers anmodning tages til følge. Vedrørende Typosquatting Klager misforstår tydeligvis, hvad begrebet typosquatting dækker over, og Indklagede bestrider, at de omstridte domæner kan karakteriseres som ”typosquatdomæner”. Som det fremgår af DK Hostmaster A/S’s vejledning om typosquatting, som Klager selv henviser til, er et af grundkravene til typosquatting, at der er en nærliggende risiko for, at internetbrugeres stavefejl eller slåfejl ved indtastning af en URL i et adressefelt udnyttes til at skabe forveksling med et andet næsten identisk domænenavn og dermed skaber trafik på egen hjemmeside. De omstridte domæner opfylder ikke denne betingelse, da der ikke er tale om domæner, som prøver at udnytte stavefejl eller slåfejl. Domænerne er begge udtryk for en helt almindelig dansk stavemåde. Vedrørende Indklagedes virksomhedsnavn At Indklagede bruger sit personlige navn i forbindelse med sin virksomhed, betyder naturligvis ikke, at Indklagede ikke må gøre brug af en helt almindelig betegnelse for de ydelsestyper, som Indklagede udbyder under sin virksomhed. De ar Klager refererede tidligere afgørelse kan ikke sammenlignes med denne sag, da der i de tidligere afgørelser var tale om en anden problematik, da hverken ”a-business”, ”vannafind” eller ”landbrugsnet” er ydelsestyper, der direkte angiver arten af ydelsen, sådan som der er tilfældet i denne sag. Vedrørende Klager påstande om kopiering Indklagede bestrider, at denne skulle have kopieret eller på anden måde efterlignet Klager. Fakta er at Indklagede har drevet virksomhed med udbydelsen af en dekoratøruddannelse længe inden Klager startede på dette, og Indklagede har således slet ikke haft behov for at kopiere Klager. Uanset hvad er disse påstande ikke relevante for sagen, og kan ikke føre til at Klagers anmodning imødekommes.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”dekoratoruddannelse.dk” har sekretariatet den 11. oktober 2020 taget følgende kopier: Ved opslag på domænenavnet ”dekoratoruddannelsen.dk” den 5. marts 2020 har sekretariatet har taget følgende kopi, jf. bilagog 7: Ved opslag på domænenavnet ”dekoratøruddannelsen.dk” den 5. marts 2020 blev viderestillet til domænenavnet ”dekoratoruddannelsen.dk”. Ved fornyet opslag på de to domænenavne den 4. oktober 2020 blev viderestillet til domænenavnet ”susanne-staun.dk”, hvor der fremkommer en tilsvarende hjemmeside. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren den 11. november 2017 registrerede domænenavnet ”dekoratøruddannelse.dk” til brug for sin virksomhed, • at ”Dekoratøruddannelse.dk” er et selvstændigt brand i klagerens virksomhed, • at indklagede er klagerens primære konkurrent, • at indklagede i ond tro har registreret og anvendt domænenavnene ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk” med henblik på at lukrere på klagerens succes, • at indklagede i mange år har benyttet domænenavnet ”dekoratorskolen.com”, som er en variant af Svendborg Erhvervsskoles dekoratørskoles domænenavn ”dekoratørskolen.dk”, • at indklagedes uddannelse er opbygget på samme måde som klagerens, • at ”susanne-staun.dk” er indklagedes primære domæne, • at indklagedes registrering og brug af domænenavne ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk” er i strid med markedsføringslovens § om sammenlignende reklame, • at indklagede flere steder på sin hjemmeside bruger klagerens domænenavn ”dekoratøruddannelse.dk” som keyword/tag til søgeordsoptimering, • at klageren ikke har modtaget dokumenter eller undervisningsmateriale fra indklagede, og • at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnene ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk” er foretaget med henblik på at skabe forveksling med klagerens domænenavn og dermed skaber trafik på indklagedes hjemmeside, hvilket udgør typosquatting.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har drevet selvstændig virksomhed siden 1983, • at indklagede har udbudt dekoratøruddannelse i næstenår, før klageren begyndte at gøre det samme, og derfor er det snarere klageren, som snylter på indklagede, • at da indklagede i januar 2020 registrerede domænenavnene ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk”, var indklagede ikke bekendt med, at klageren havde startet sin egen dekoratøruddannelse, • at indklagede siden 2006 har drevet en fysisk butik i Vejle, og at indklagede i forbindelse med butikkens markedsføring på Instagram har en række hashtags, som alle retter sig mod den dekoratøruddannelse, som indklagede udbyder, • at indklagede ikke har kopieret klagerens materiale eller på anden måde har efterlignet klagerens forretningsmodel, • at klageren to gange har været kursists på indklagedes dekoratøruddannelse, • at klagerens dekoratøruddannelse ser ud til at være baseret på indholdet af det uddannelsesmateriale, som klageren som kursist har modtaget fra indklagede, • at indklagede blev opmærksom på klageren i februar 2020, da klageren tilmeldte sig indklagedes online dekoratøruddannelse, • at betegnelsen ”dekoratøruddannelse” er beskrivende for de ydelser, som både klageren og indklagede udbyder, og denne betegnelse kan derfor frit benyttes af alle i alle sproglige bøjninger, • at klageren ikke har opnået varemærkeret til betegnelsen ”dekoratøruddannelse.dk”, • at klageren heller ikke efter markedsføringsloven har rettigheder, som giver klageren eneret til brug af betegnelsen ”dekoratøruddannelse.dk” i forbindelse med udbud af undervisning, • at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnene ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk” ikke strider mod domænelovens § 25, og • at indklagedes registrering og brug af domænenavnene ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk” ikke kan karakteriseres som typosquatting.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og brug af domænenavnene ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk” er i strid med markedsføringslovens § om sammenlignende reklame. Begrebet ”sammenlignende reklame” i markedsføringslovens § omfatter ”enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til produkter, som udbydes af en konkurrent”, jf. markedsføringslovens § 21, stk. 1. Markedsføringslovens § gennemfører bestemmelserne om sammenlignende reklame i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave). Det fremgår af dette direktivs artikel 2, litra a, at der ved ”reklame” forstås enhver form for tilkendegivelse i forbindelse med udøvelse af virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøvelse af et liberalt erhverv, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser, herunder fast ejendom, rettigheder og forpligtelser. Klagenævnet finder ikke, at en erhvervsdrivendes registrering af et domænenavn, der ligner en konkurrents domænenavn, og som anvendes af førstnævnte til at markedsføre sin virksomhed, kan anses for sammenlignende reklame i den forstand, der er omhandlet i direktivet om vildledende og sammenlignende reklame og i markedsføringslovens § 21. Klagenævnet finder derfor ikke, at indklagedes registrering og brug af domænenavnene ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk” indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens § 21. Som registrant af domænenavnene ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk” er indklagede tillige forpligtet til at overholde bestemmelsen om god domænenavnsskik i § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden den 11. november 2017 har været registrant af domænenavnet ”dekoratøruddannelse.dk”, og at klageren anvender dette domænenavn samt betegnelsen ”dekoratøruddannelse” til at markedsføre sin virksomhed, der udbyder tjenesteydelser vedrørende uddannelse i forbindelse med dekoration og styling. Klageren har endvidere oplyst, at ”Dekoratøruddannelse.dk” er et selvstændigt brand i klagerens virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i tillige at kunne gøre brug af domænenavnene ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk”, der er beskrivende for den virksomhed, som klageren driver. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnene ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk” består af sammenstillingen af de almindelige danske ord ”dekoratør” og den sproglige variant heraf ”dekorator” samt ”uddannelsen”, der også som sammenstilling har en deskriptiv betydning. Sådanne deskriptive betegnelser kan i udgangspunktet anvendes frit af alle. Ved at vælge at drive virksomhed under betegnelsen ”dekoratøruddannelse” løber klageren den risiko, at denne betegnelse – der er beskrivende for klagerens virksomhed - også anvendes af andre erhvervsdrivende, der ligeledes udbyder undervisningsaktiviteter i forbindelse med dekoration og styling. Indklagede anvender domænenavnene ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk” til markedsføring af sin virksomhed, der lige som klagerens virksomhed beskæftiger sig med udbud af tjenesteydelser vedrørende uddannelse i forbindelse med dekoration og styling, og som navnlig markedsføres under forretningskendetegnet ”Staun dekoratørskole”. På den anførte baggrund, og da indklagedes brug af domænenavnene ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk” afspejler domænenavnenes signalværdi, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnene. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i de omtvistede domænenavne væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnene ”dekoratoruddannelsen.dk” og ”dekoratøruddannelsen.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 20

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Stine Grubbe, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.