Afgørelse

prokom.dk

ProKOM A/S

MOD

Jesper Rytter

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”prokom.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Problemet er at prokom.dk oprindeligt er oprette af Jesper Rytter som privat person og ikke som prokom A/S (26250986) Jesper er ikke længere i firmaet og vi har ikke kontakt til ham. ProKOM A/S har siden oprettelsen betalt for domainet, og det er sådan set bare fordi vi har betalt for meget ind på sidste faktura at vi opdager at vi ikke længere kan logge ind og se faktura. Da Jesper stoppede afleverede han login navn og kode som vi også tidligere har været logget ind med, men nu er der lavet en generel ændring således at hans private nemid skal bruges for at komme helt ind (vi kommer sådan set ind med de oplysninger vi har, men kan ikke ændre i noget). Derfor vil vi sådan set bare have det rettet så vi selv har alle rettigheder over vores domain. ... Vi har betalt for det siden 2002 og det er vores firmanavn.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager kopi af faktura af 1. marts 2019 fra DK Hostmaster udstedt til indklagede vedrørende registreringsgebyr for domænenavnet ”prokom.dk”. Bilag er kopi af varsel fra DK Hostmaster udstedt til indklagede vedrørende faktura for registreringsgebyr vedrørende domænenavnet ”prokom.dk” dateret den 16. april 2019. Ved opslag på domænenavnet ”prokom.dk” har sekretariatet den 19. april 2020 taget følgende kopi af klagerens hjemmeside: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at bl.a. i 2002 blev klagerens hjemmeside arkiveret i forbindelse med domænenavnet prokom.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”prokom.dk” svarer til klagerens navn, • at indklagede har været tilknyttet klageren, og at indklagede i den egenskab registrerede domænenavnet ”prokom.dk” til brug for klageren, • at klageren siden registreringen af domænenavnet ”prokom.dk” den 8. marts 2002 har betalt registreringsgebyr for domænenavnet, • at klagerens hjemmeside findes på domænenavnet ”prokom.dk”, og • at klageren ikke har mulighed for fuldt ud at kunne kontrollere indholdet på klagerens hjemmeside, da dette kræver adgang til indklagedes NemID. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har navnet ”ProKOM A/S”, og det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”prokom.dk” for øjeblikket anvendes til klagerens hjemmeside og tilsyneladende har været anvendt til klagerens hjemmeside i en længere årrække. Klageren har oplyst, at indklagede har været tilknyttet klageren, og at indklagede registrerede domænenavnet ”prokom.dk” til brug for klageren. Klageren har endvidere oplyst, at klageren siden registreringen af domænenavnet ”prokom.dk” den 8. marts 2002 har betalt registreringsgebyr for domænenavnet. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet ”prokom.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Indklagede, som ikke har svaret i sagen, har ikke afkræftet denne formodning. Det følger endvidere af § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. På denne baggrund finder klagenævnet, at klageren må anses for at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af domænenavnet ”prokom.dk” overført til sig. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 4

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”prokom.dk” skal overføres til klageren, ProKOM A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.