Afgørelse

danskenaturparker.dk

FRILUFTSRÅDET

MOD

Erik Pilgaard Hejlskov

13. juni 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”danskenaturparker.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke nedlagt en påstand i sagen, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet FRILUFTSRÅDET (CVR-nummer 56230718) med startdato den 18. januar 1965. Foreningen er endvidere registreret under branchekode ”949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.” Sekretariatet har ved en søgning den 24. marts 2020 i Google (www.google.d• konstateret, at der under domænenavnet ”friluftsraadet.dk” er etableret en hjemmeside for klageren med bl.a. omtale af Danske Naturparker, der efter det oplyste er Friluftsrådets kvalitetsstempel, der mærker sammenhængende naturområder, som lever op til krav om særlig kvalitet og udvikling i natur og friluftsmuligheder. Ved opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”friluftsraadet.dk” er registreret den 3. juli 1998, og at registranten af domænenavnet er klageren. Ved opslag den 24. marts 2020 på ”friluftsraadet.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Min klient, Friluftsrådet, er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation for friluftslivet, som varetager det samlede friluftslivs interesser i Danmark. Friluftsrådet inspirerer danskerne til mere friluftsliv og samtidig forbedrer Friluftsrådet mulighederne og vilkårene for frilufts- og naturoplevelser – i en rig natur, der er værd at opleve. Siden 2015 har min klient benyttet domænet ”danskenaturparker.dk” til at opfylde formålet med friluftsrådets eksistens. I maj 2019 kunne det konstateres, at domænet ikke tilhørte min klient længere. Friluftsrådet havde åbenbart modtaget en påmindelse om udløb af registrering af domænet ”danskenaturparker.dk”, som var endt i spamfilteret. Dette er den eneste grund til, at registrering af domænet ikke blev forlænget. Friluftsrådet har haft benyttet domænet ”danskenaturparker.dk” som en mærkningsordning for større sammenhængende naturområder med fokus på almennyttig anvendelse og beskyttelse af naturen i Danmark. Domænet har derfor været benyttet til et almennyttigt formål igennem flere år og Friluftsrådet har under ingen omstændigheder haft til hensigt at miste domænet ”danskenaturparker.dk” til andre. Ved nærmere undersøgelse af hvem der er ny registrant af domænet, kunne det konstateres, at nuværende registrant har navne- og adressebeskyttelse. I sagens natur har klager ikke kendskab til hvad registranten har af formål med besiddelsen af domænet ”danskenaturparker.dk”, men uanset har indklagede allerede ved registreringen handlet i strid med god domænenavnsskik, eftersom Friluftsrådet helt indtil indklagedes registrering af domænet har haft en hjemmeside knyttet til domænet. Samtidig har Friluftsrådet gennem domænet ”friluftsrådet.dk” haft link direkte til nærværende domæne ”danskenaturparker.dk”. Dette må indklagede utvivlsomt have været opmærksom på. Siden 2016 har klager endvidere haft registeret ”Danske Naturparker” som et varemærke. Dette i form af både et ord- og figurmærke. Friluftsrådet er et velkendt renommé i Danmark og har markedsført ”Danskenaturparker.dk” som en del af Friluftsrådets brand. Det medførte, at klager i 2014 registrerede ”Danske Naturparker” som figurmærke og senere den 1. august 2016 registrerede ordmækret ”Danske Naturparker”. Klager er dermed i besiddelse af varemærkerettigheder til ”Danske Naturparker”, hvilket naturligvis også udstrækker sig til domænet ”danskenaturparker.dk”. Det findes samtidig usandsynligt at indklagede skulle have andet end videresalg eller udlejning til formål med registreringen af domænet ”danskenaturparker.dk”. Samtidig kan det på nuværende tidspunkt konstateres, at indklagede fortsat ikke har benyttet domænet. [...] Til støtte for påstanden om overdragelse af domænenavnet ”danskenaturparker.dk” til klager gøres det gældende: at klager siden 2015 har haft registeret domænenavnet ”danskenaturparker.dk”, at klager har benyttet domænet i en almen og samfundsorienteret interesse, at domænenavnet er en betydelig del af klagers kendetegn, at klager siden 2016 har haft registeret ”Danske Naturparker” som ordmærke, og at klager siden 2014 har haft registeret ”Danske Naturparker” som figurmærke.” Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift af 12. februar 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilag 2-4 er efter det oplyste tre skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”danskenaturparker.dk” som lagret af Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 15. december 2015, den 2. juni 2017 og den 13. maj 2019, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilager en udskrift af 12. februar 2020 fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf det fremgår, at klageren den 24. maj 2016 har fået registreret varemærket ”Danske Naturparker” som ordmærke på baggrund af en ansøgning indgivet den 25. januar 2016 (VR 2016 01209). Varemærkeregistreringen knytter sig til følgende vareklasser: ”29: Kødekstrakter; geléer, syltetøj, kompotter; spiselige olier og fedtstoffer. 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; kager, og konfekturevarer; spiseis; sukker; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis. 31: Malt.” Bilager en udskrift af 12. februar 2020 fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Af udskriften fremgår det, at klageren den 12. februar 2014 har fået registreret varemærket ”DANSKENATURPARKER” som figurmærke på baggrund af en ansøgning indgivet den 14. november 2013 (VR 2014 00353). Varemærkeregistreringen knytter sig til følgende vareklasse: ”41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder også om naturoplevelser og friluftsliv.” Ved sekretariatets opslag den 17. februar 2020 og fornyet opslag den 24. marts 2020 på ”danskenaturparker.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. I en e-mail af 17. februar 2020 har indklagede anført følgende: ”I sagens natur har klager ikke kendskab til, hvad registranten har af formål med besiddelsen af domænet ”danskenaturparker.dk”. Her ville det være nærliggende bare at sende en besked via den gratis service hos DK Hostmaster, hvor man kan kontakte domæne-ejer. Kontaktformularen findes direkte, når man søger på et domæne: https://www.dk-hostmaster.dk/da/find-domaenenavn. At lave en officiel klage med seks bilag, når man bare kunne kontakte ejeren er i mine øjne lidt fjollet. Jeg giver hjertens gerne domænet videre. Skal jeg slette det eller overføre det til et bestemt handle?”. Sekretariatet opfordrede den 18. februar 2020 indklagede til at underskrive en overdragelseserklæring senest den 27. februar 2020 for at sagen ved klagenævnet kunne afsluttes på dette grundlag. Indklagede har ikke indsendt en underskrevet erklæring. DK Hostmaster har ved e-mail af 17. februar 2020 på anmodning fra sekretariatet oplyst, at domænenavnet ”danskenaturparker.dk” er registreret den 26. maj 2019 af indklagede. Ved e-mail af 20. februar 2020 til sekretariatet har DK Hostmaster oplyst, at domænenavnet ”danskenaturparker.dk” via DK Hostmasters Selvbetjening er blevet godkendt til sletning, men at sletningen ikke udføres på grund af den verserende klagesag. Endvidere har DK Hostmaster den 16. marts 2020 på anmodning fra sekretariatet oplyst, at domænenavnet ”danskenaturparker.dk” blev registreret den 17. december 2009 af en navngiven person, der er registreret med samme adresse som klageren og med e-mailadressen [udeladt]@friluftsraadet.dk. Den pågældende person var efter det oplyste registrant af det omtvistede domænenavn frem til den 26. maj 2019, hvor registreringen af domænenavnet blev slettet på grund af manglende betaling af fornyelse. Ved opslag den 24. marts 2020 på ”danskenaturparker.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn er lagret i altgange i perioden fra den 15. september 2015 og til den 25. februar 2019, dvs. forud for indklagedes registrering af domænenavnet den 26. maj 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”danskenaturparker.dk” i den nævnte periode i hvert fald periodevis og senest den 25. februar 2019 har været viderestillet til klagerens hjemmeside under domænenavnet ”friluftsraadet.dk”. Sekretariatet har i den forbindelse taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret første gang den 15. september 2015: Ved en søgning i Google (www.google.d• den 25. marts 2020 på ”danske naturparker” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 10.500, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte i hvert faldaf søgeresultaterne klageren eller omtale heraf (navnlig klagerens mærkningsordning for naturområder i Danmark). Ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede eller omtale heraf. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation for friluftslivet, som varetager det samlede friluftslivs interesser i Danmark, • at klageren inspirerer danskerne til mere friluftsliv og samtidig forbedrer mulighederne og vilkårene for frilufts- og naturoplevelser, • at klageren siden 2015 har benyttet domænenavnet ”danskenaturparker.dk” til at opfylde formålet med klagerens eksistens, • at klageren har benyttet domænenavnet ”danskenaturparker.dk” som en mærkningsordning for større sammenhængende naturområder med fokus på almennyttig anvendelse og beskyttelse af naturen i Danmark, • at klageren i maj 2019 kunne konstatere, at domænenavnet ”danskenaturparker.dk” ikke længere tilhørte denne, • at klageren åbenbart har modtaget en påmindelse om udløb af registrering af domænenavnet, som er endt i spamfilteret, • at klageren således under ingen omstændigheder har haft til hensigt at miste registreringen af domænenavnet ”danskenaturparker.dk”, • at klageren ikke har kendskab til, hvad indklagede har af formål med besiddelsen af domænenavnet ”danskenaturparker.dk”, • at indklagede imidlertid efter klagerens opfattelse har handlet i strid med god domænenavnsskik, eftersom klageren helt frem til indklagedes registrering af domænenavnet ”danskenaturparker.dk” har haft en hjemmeside under domænenavnet, • at klageren samtidig gennem domænenavnet ”friluftsrådet.dk” har haft link direkte til domænenavnet ”danskenaturparker.dk”, • at indklagede må have været opmærksom på dette forhold, • at klageren siden henholdsvis 2014 og 2016 har haft registreret varemærket ”Danske Naturparker” som figur- og ordmærke, jf. bilagog 6, • at klageren er et velkendt renommé i Danmark og har markedsført ”danskenaturparker.dk” som en del af sit brand, • at klageren dermed er i besiddelse af varemærkerettigheder til ”Danske Naturparker”, hvilket naturligvis også udstrækker sig til domænenavnet ”danskenaturparker.dk”, • at det desuden findes usandsynligt, at indklagede skulle have andet end videresalg eller udlejning for øje med registreringen af domænenavnet, • at det kan konstateres, at indklagede fortsat ikke har benyttet domænenavnet ”danskenaturparker.dk”, og • at domænenavnet ”danskenaturparker.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke forholdt sig indholdsmæssigt til klagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. 7

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har taget bekræftende til genmæle over for klagen. Da domænenavnet derfor må antages at have langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede, ville en interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering var stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”danskenaturparker.dk” skal overføres til klageren, FRILUFTSRÅDET. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.