Afgørelse

vredungmand.dk

Niklas Suhr Lillebæk

MOD

Tool Domains Ltd

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”vredungmand.dk” til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet ”vredungmand.dk” skal slettes. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Klager står som nr.i ventelisteposition til domænet ”vredungmand.dk” (bilag 1). Den nuværende registrant er Tool Domains Ltd (bilag 2), som er et svensk firma, hvis hovedformål er at købe og sælge domænenavne. Jeg vedlægger til nævnets orientering et skærmbillede af siden, hvoraf eksplicit fremgår, at domænet er til salg (bilag 3). Hvis man klikker på ”Køb dette domæne”, bliver man ledt videre til hjemmesiden www.mydomaincontact.com, hvor det tilsyneladende er muligt at kontakte indklagede med henblik på at byde på domænenavnet (bilag 4). [...] Det gøres gældende, at nævnet kan behandle sagen i medfør af domænelovens § 15, stk. 1, idet indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere. Det gøres gældende, at indklagedes registrering er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 idet indklagede alene har registreret og opretholder registreringen af domænet ”vredungmand.dk” med det formål at sælge det til højest bydende. Det gøres principalt gældende, at domænet ”vredungmand.dk” skal overføres til klageren. Det gøres subsidiært gældende, at indklagedes registrering af domænet ”vredungmand.dk” skal slettes. Jeg skal i den forbindelse henvise til nævnets afgørelse 2019-0308.” Som bilaghar klageren fremlagt et udateret skærmprint fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk). Af skærmprintet fremgår det, at klageren er nummeri ventelisteposition til domænenavnet ”vredungmand.dk”. Bilager et udateret skærmprint fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”vredungmand.dk”, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilagindeholder følgende skærmprint fra et udateret opslag på det omtvistede domænenavn ”vredungmand.dk”: Bilager efter det oplyste et skærmprint, som fremkommer ved at klikke på teksten ”Køb dette domæne” oven for på hjemmesiden under domænenavnet ”vredungmand.dk”: Ved opslag den 10. februar 2020 på ”vredungmand.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 14. marts 2020 på ”vredungmand.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved opslag den 14. marts 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”vredungmand.dk”. DK Hostmaster har den 16. marts 2020 oplyst, at indklagede – ud over at være registrant af domænenavnet ”vredungmand.dk” – er anført af følgende ni domænenavne under .dk- internetdomænet: akvarieviden.dk bad-pages.dk cirkus-dannebrog.dk cuff.dk infotainer.dk mecaccess.dk oilart.dk streetcar.dk wonderlandartspace.dk Ved opslag den 19. marts 2020 på ovennævnte domænenavne har sekretariatet konstateret, at samtlige domænenavne indeholdt hjemmesider af forskellig karakter vedrørende online spil, online gambling eller online kasino. Hjemmesiderne under de pågældende domænenavne indeholdt tilsyneladende ikke oplysning om, at domænenavnene var til salg. Sekretariatet har ved opslag den 14. marts 2020 på ”vredungmand.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn er lagret i alt to gange siden indklagedes registrering af domænenavnet den 28. maj 2019 og frem til den 10. september 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”vredungmand.dk” i hvert fald periodevis i det nævnte tidsrum har indeholdt en hjemmeside, hvor det omtvistede domænenavn ses at være udbudt til salg. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret den 13. august 2019 og den 10. september 2019: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren står som nummerpå ventelisteposition til domænenavnet ”vredungmand.dk”, jf. bilag 1, • at indklagede, som er et svensk firma, har til hovedformål at købe og sælge domænenavne, • at det fremgår af hjemmesiden på domænenavnet ”vredungmand.dk”, at domænenavnet udbydes til salg, jf. bilag 3, • at man ved at klikke på teksten ”Køb dette domæne” bliver ledt videre til hjemmesiden www.mydomaincontact.com, hvor det tilsyneladende er muligt at kontakte indklagede med henblik på at byde på domænenavnet, jf. bilag 4, • at indklagede alene har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”vredungmand.dk” med det formål at sælge det til højstbydende, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”vredungmand.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, • at domænenavnet ”vredungmand.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren, og • at registreringen af domænenavnet ”vredungmand.dk” subsidiært skal slettes. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”vredungmand.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven).

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den især anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”vredungmand.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse lyder således: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger bl.a., at domænenavnet ”vredungmand.dk” på nuværende tidspunkt indeholder en tilsyneladende ufærdig hjemmeside om online kasinoer. På tidspunktet umiddelbart efter klagens indgivelse den 10. februar 2020 indeholdt domænenavnet ikke en aktiv hjemmeside, idet der ved sekretariatets opslag herpå bl.a. fremkom følgende tekst: ”Forbidden. You don’t have permission to access this ressource”. Klageren har heroverfor anført, at domænenavnet ”vredungmand.dk” indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på dette link bliver ledt videre til hjemmesiden www.mydomaincontact.com, hvor det er muligt at udfylde en kontaktformular, hvis man ønsker at købe domænenavnet. Klagerens oplysninger herom understøttes af de fremlagte bilagog 4, som indeholder to udaterede skærmprint. Det fremgår endvidere af sekretariatets undersøgelser, at domænenavnet ”vredungmand.dk” ifølge oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• er lagret i alt to gange siden indklagedes registrering af domænenavnet den 28. maj 2019 og frem til den 10. september 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet både den 13. august 2019 og den 10. september 2019 indeholdt oplysning om, at det var til salg henholdsvis på engelsk (”Buy this domain”) og på tysk (”Diese Domain kaufen”). På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”vredungmand.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevis- bedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Det følger heraf, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlige interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”vredungmand.dk” skal overføres til klageren, Niklas Suhr Lillebæk. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.