Afgørelse

es.dk

ErhvervSkanderborg

MOD

Mette Efland

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”es.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi oprettede i 2012 domænet erhvervskanderborg.dk, da es.dk var optaget. Es.dk var dog ikke i brug, men vi vidste ikke på det tidspunkt, at man kan indgive klage. Vi er nu i færd med at få lavet en ny hjemmeside og kan konstatere at es.dk fortsat ikke er i brug, og vi er nu af vores hjemmesideleverandør blevet gjort opmærksomme på, at man kan klage - og det gør vi så nu. Vi har rettet henvendelse til Mette Efland (både via mail, via DK Hostmaster, og opfølgning på telefo• for at høre om hun vil afgive domænet - det vil hun ikke - hun vil derimod skynde sig at oprette en virksomhed. Så vidt vi kan se hed hendes virksomhed "Mette Efland" og var en "Privat husholdning med ansat medhjælp". Det er i vores optik ikke logisk at denne virksomhed kan gøre krav på domænet es.dk "Mette Efland" købte domænet 1. maj 1997, startede virksomheden "Mette Efland" d. 23. august 1999 og lukkede virksomheden 31. marts 2000. ... Da domænet ikke har været brugt iår og da det passer helt utroligt godt til vores foreningsnavn ErhvervSkanderborg, mener vi at det er mere passende for os at have es.dk. Vi bruger i alle mulige henseender forkortelsen ES i dagligdagen - både i referater og i daglig tale.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager kopi af referat fra klagerens bestyrelsesmøde den 25. april 2019, hvori klageren omtales som ”ES”. Bilager kopi af klagerens vedtægter, der er godkendt på klagerens generalforsamling den 7. marts 2013. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har siden jeg overtog www.es.dk haft et stort ønske om at bruge hjemmesiden til en drøm jeg har om at lave min egen virksomhed. Da jeg overtog domænet opstod der desværre nogle familiemæssige udfordringer og måtte udsætte mit projekt. I 2015 - 2018 flyttede vi til Shanghai i Kina og jeg begyndte at samle materiale til at lave min hjemmeside. Expat Shanghai. Fordi jeg indså, at jeg kan hjælpe mange af de expats som bor og flytter til Shanghai. Jeg har derfor en del materiale og billeder liggende som jeg er klar til at lægge ind og åbne www.es.dk. Jeg vil derfor gerne beholde domænet og beder om udsættelse af fristen til at færdiggøre min hjemmeside.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Vi er fortsat meget interesseret i at overtage domænet. Det vil gøre livet lettere for vores 570 medlemmer med et meget kortere domænenavn og vores domæne vil komme til at passe til daglig talebrug. Vi er indstillet på at godtgøre Mette Efland de penge, det har kostet hende at opretholde domænet i den tid hun ikke har brugt det.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Jeg ønsker fortsat være ejer af es.dk. Jeg arbejder i øjeblikket på at få hjemmesiden op at køre.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”erhvervskanderborg.dk” har sekretariatet den 19. april 2020 taget følgende kopi, jf. bilag 5: Ved opslag på domænenavnet ”es.dk” den 7. februar 2020 og igen den 19. april 2020 fremkom ikke en hjemmeside, der fremstod som havende reelt indhold, jf. bilag 1. Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at indklagede blev registrant af domænenavnet ”es.dk” den 11. august 2008. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er registrant af domænenavnet ”erhvervskanderborg.dk”, • at klageren i omtale af sig selv anvender forkortelsen ES både i referater og i daglig tale, • at indklagedes virksomhed, der hed "Mette Efland", blev lukket den 31. marts 2000, og at det var ikke logisk at bruge domænenavnet ”es.dk” for denne virksomhed, og • at domænenavnet ”es.dk” ikke har været anvendt iår.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede, siden hun overtog domænenavnet ”es.dk”, har haft et stort ønske om at bruge domænenavnet til en hjemmeside for sin egen virksomhed, men at projektet blev udsat, da indklagede og indklagedes familie flyttede til Shanghai i 2015, • at indklagede og indklagedes familie i perioden 2015-2018 opholdt sig i Shanghai, hvor indklagede begyndte at samle materiale til sin hjemmeside med navnet ”Expat Shanghai”, og • at hjemmesiden ”Expat Shanghai” skal hjælpe mange af de expats, som bor og flytter til Shanghai.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”es.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der har navnet ErhvervSkanderborg, har oplyst, at klageren i omtale af sig selv anvender forkortelsen ES både i referater og i daglig tale. Det fremgår endvidere af bl.a. klagerens hjemmeside på domænenavnet ”erhvervskanderborg.dk”, at klageren ved gengivelse af sit navn skriver første bogstav i henholdsvis ”erhverv” og ”Skanderborg” med stort. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over domænenavnet ”es.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede, der blev registrant af domænenavnet ”es.dk” den 11. august 2008, har oplyst, at hun siden det tidspunkt, hvor hun blev registrant af domænenavnet, har haft planer om at bruge domænenavnet ”es.dk” til en hjemmeside for sin egen virksomhed, men at projektet blev udsat på grund af familiære omstændigheder. Indklagede har ikke forklaret nærmere om den planlagte virksomhed, men klagenævnet forstår indklagede således, at hjemmesiden for denne planlagte virksomhed vil afspejle den signalværdi, der er knyttet til domænenavnet ”es.dk”. Indklagede har endvidere oplyst at ville anvende domænenavnet ”es.dk” til en hjemmeside med navnet ”Expat Shanghai”. Indklagede har ikke oplyst nærmere om en evt. forbindelse mellem den planlagte hjemmeside for indklagedes virksomhed samt en planlagt hjemmeside med navnet ”Expat Shanghai”, eller om der er tale om to alternative anvendelser af domænenavnet ”es.dk”. Klagenævnet forstår imidlertid indklagede således, at en anvendelse af domænenavnet ”es.dk” for en hjemmeside med navnet ”Expat Shanghai” vil have en sådan karakter, at den er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Således som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, og da klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaringer om den planlagte brug af domænenavnet ”es.dk”, kan klagenævnet ikke udelukke, at indklagede har en reel interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”es.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”es.dk”. Det forhold, at domænenavnet ”es.dk” ikke har været brugt aktivt, er ikke i sig selv i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af de omhandlede domænenavne er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, ErhvervSkanderborg, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.