Afgørelse

bionic.dk

BSS ApS

MOD

Tool Domains Ltd

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”bionic.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Som virksomhed BSS Aps, vil vi gerne klage over at Bionic.dk, er blevet registreret af anmeldte Bulgarske virksomhed med henblik på videre salg og ikke brug. BSS Aps (bionicsystemsolutions), er en virksomhed delvist ejet af SDU og andre investorer, arbejder indenfor biologisk forsknings og udvikling, hvorfor vi anser det som meget relevant at vi kan bringe vort navn ind i vor domæne adresse. Vi har vedhæftet et udskrift af bionic.dk, som viser at det er til salg og registreret som anført. ... Vi mener som ovenfor anført at vi har en ret til navnet Bionic.dk, da det indgår i vort selskabs navn, og dernæst at den bulgarske virksomhed tilsyneladende registrerer det med henblik på videresalg.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”bionicsystemsolutions.com” har sekretariatet den 19. april 2020 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”bionic.dk” har sekretariatet den 19. april 2020 taget følgende kopi, jf. bilag 2: Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne” ledes man videre til hjemmesiden www.mydomaincontact.com, hvor det er muligt at afgive et tilbud om køb af domænenavnet ”bionic.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens navn, BSS ApS, er en forkortelse af ”bionicsystemsolutions”, • at domænenavnet ”bionic.dk” er udbudt til salg, og • at indklagede har registreret domænenavnet ”bionic.dk” med henblik på videresalg. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har registreret domænenavnet ”bionic.dk” med henblik på videresalg. Sagen giver derfor navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”bionic.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag Laf 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”bionic.dk” – ud over at indeholde en række ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”. Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”bionic.dk” er udbudt til salg på hjemmesiden www.mydomaincontact.com. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”bionic.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Som følge af det anførte lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og da klageren må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”bionic.dk” skal overføres til klageren, BSS ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.