Afgørelse

hjalmer.dk

Universal Music

MOD

Hjalmar’s malerfirma v/Torben Hjalmar Christensen

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”hjalmer.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Beatdown er en virksomhed som producerer merchandise for danske musikere og i samme forbindelse laver og drifter webshops. Vores kunde Universal Music har bedt os om at køre denne sag på vegne af deres artist Hjalmer. Hjalmer er en kendt dansk sanger med mere endmillioner streams (dokumentation vedhæftet). En søgning på "hjalmer" på google er samtlige resultater om sangeren Hjalmer (dokumentation vedhæftet). Domænet ejes af Torben Hjalmar. Efter en samtale med Torben kunne vi både konstatere at: • Hans navn staves Hjalmar (med A) ikke Hjalmer (med E) • Han har allerede et domæne som han bruger til sin virksomhed -hjalmarsmalerfirma.dk (dokumentation vedhæfte• • Han udelukkene ejer domænet som warehousing og ønsker at tjene penge på at sælge det - stik imod loven for domænebrug.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klagerens formål er ”produktion, erhvervsmæssig udnyttelse, salg og distribution, import og eksport af kommunikations- og underholdningsprodukter inden for musik, radio, TV, film, scene- og forlagsvirkosmhed samt at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden hermed”. Bilagfremstår som skærmprint med angivelse af antal streams vedrørende forskellige nærmere bestemte musiknumre. Bilager kopi af meddelelse fra klageren til Poul Carstens, Beatdown, der repræsenterer klageren, med uddrag af bestemmelser fra den artistkontrakt klageren efter det oplyste har indgået med musikeren Hjalmer. Det fremgår heraf, at kunstneren overdrager en eksklusiv ret til musikselskabet til at oprette, administrere og kontrollere, i samarbejde med kunstneren, en profil i kunstnerens professionelle navn på et hvilket som helst socialt netværk med det formål at promovere kunstneren og dennes udgivelser. Det fremgår endvidere af aftalen, at musikselskabet har, i samarbejde med kunstneren, en eksklusiv og ubegrænset udnyttelsesret til ethvert af kunstnerens websites i kontraktperioden. Såfremt kunstneren ikke i forvejen har registreret et domænenavn, er musikselskabet berettiget til at registrere et med kunstneren aftalt domænenavn. Ved opslag på domænenavnet ”hjalmer.dk” den 20. februar 2020 og igen den 18. april 2020 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”hjalmer.dk”. Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”hjalmarsmalerfirma.dk” har sekretariatet den 18. april 2020 taget følgende kopi, jf. bilag 5: Ved en søgning i Google den 18. april 2020 på ”hjalmer” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 129.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Samtlige de første søgeresultater fremstod som vedrørende omtale af musikeren Hjalmer Larsen, der har indgået aftale med klageren, jf. bilag 3. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at Hjalmer er en kendt dansk sanger med mere endmillioner streams, som har indgået aftale med klageren, som er et musikselskab, • at indklagede og indklagedes ejer hedder Hjalmar og ikke Hjalmer, • at indklagede har en hjemmeside på domænenavnet ”hjalmarsmalerfirma.dk”, og • at indklagede udelukkende har registreret domænenavnet ”hjalmer.dk” i forbindelse med warehousing og med henblik på videresalg i strid med domæneloven. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede udelukkende har registreret domænenavnet ”hjalmer.dk” i forbindelse med warehousing og med henblik på videresalg. Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”hjalmer.dk” er i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”hjalmer.dk” med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – domænenavnet til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at manglende eller begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et musikselskab, som har indgået en artistkontrakt med musikeren Hjalmer Larsen. Af kontrakten fremgår bl.a., at klageren har erhvervet en eksklusiv og ubegrænset udnyttelsesret til ethvert af kunstnerens websites i kontraktperioden Det fremgår endvidere, at såfremt kunstneren ikke i forvejen har registreret et domænenavn, er klageren berettiget til at registrere et med kunstneren aftalt domænenavn. Det fremgår af sagens oplysninger, at Hjalmer Larsen er en velkendt musiker, og at navnet Hjalmer på internettet i meget høj grad forbindes med Hjalmer Larsen. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”hjalmer.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”hjalmer.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Domænenavnet ”hjalmer.dk” er registreret af indklagede, enkeltmandsvirksomheden ”Hjalmar’s malerfirma”, den 20. april 2012. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde, og at indklagede tilsyneladende heller ikke tidligere har brugt domænenavnet på en aktiv måde. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”hjalmer.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. Der foreligger ikke oplysninger i sagen, der understøtter, at indklagede har en reel interesse i at råde over domænenavnet ”hjalmer.dk”. På denne baggrund lægger nævnet herefter bevismæssigt til grund, at indklagedes interesser kan varetages mindst lige så godt ved brug af domænenavnet ”hjalmarsmalerfirma.dk”, der ligeledes er registreret af indklagede og bruges til indklagedes hjemmeside. På baggrund af det ovenfor anførte, er det nævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”hjalmer.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”hjalmer.dk” skal overføres til klageren, Universal Music. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.