Afgørelse

tessa.dk

Universal Music A/S

MOD

DIAPHONI A/S

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”tessa.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 1, er registreret under navnet Universal Music A/S (CVR-nummer 43324616) med startdato den 21. september 1920. Klageren er registreret under branchekode 464330 ”Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv.”, og det fremgår, at klagerens formål er ”produktion, erhvervsmæssig udnyttelse, salg og distribution, import og eksport af kommunikations- og underholdningsprodukter inden for musik, radio, TV, film, scene- og forlagsvirksomhed samt at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden hermed”. Indklagede er et aktieselskab, der ifølge udskrift fra CVR, fremlagt af indklagede som bilag A, er registreret under navnet DIAPHONI A/S (CVR-nummer 14222200) med startdato den 20. juni 1990. Indklagede er registreret under branchekode 742000 ”Fotografisk virksomhed”, og det fremgår, at indklagedes formål er ”at drive handel, produktion samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed”. Det fremgår endvidere, at Klaus Dahl-Jensen er indklagedes eneejer og direktør. I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Sagsfremstilling Beatdown er en virksomhed, der producerer merchandise for danske musikere - i den forbindelse opretter og drifter vi også webshops for artisterne. Vores kunde, Universal Music, har bedt os om at køre denne sag – på vegne af deres artist Tessa. Tessa er en kendt dansk rapper som er veletableret på dan danske musikscene og har mere en millioner streams på Spotify (dokumentation vedhæftet). En søgning på "tessa" på Google (dokumentation vedhæfte• viser at samtlige resultater på sidehenviser til artisten Tessa. Tessa og Universal Music ønsker domænet til webshop. Begrundelse (anbringende• Domænet er pt. eget af et stort webbureau fra Aalborg, men de bruger de ikke til nogen af deres kunder. Det er vores indtryk af domænet udelukkende bliver brugt som en privat-mailadresse fra en af indehavernes familiemedlemmer. Vi mener ikke dette er i overensstemmelse med loven.” Bilag er følgende skærmprint, der viser resultatet af en søgning på ”Tessa” i Google (www.google.dk): Det fremgår den pågældende Google-søgning, at antallet af søgeresultater blev oplyst til ca. 90.800, og at i hvert fald de først ni søgeresultater vedrørte Theresa Ann Fallesen, der efter det oplyste anvender kunstnernavnet ”Tessa”. Bilag er efter det oplyste et udskrift fra musiktjenesten Spotify, hvoraf fremgår, at Tessas musiknumre er afspillet overmio. gange via denne musiktjeneste. Bilager et uddrag af klagerens kontrakt med Tessa, hvoraf fremgår, at klageren er berettiget til at registrere et domænenavn på Tessas vegne. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Præsentation af Indklagede DiaPhoni A/S, CVR 14222200 (herefter ”Indklagede”), er en web-producerende virksomhed opstartet i 1989 af ejer og direktør Klaus Dahl-Jensen, jf. CVR-registrering, der fremlægges som bilag A. Indklagede udvikler internet-applikationer for en bred vifte af offentlige og private virksomheder. Indklagede er Microsoft certificerede og udvikler derfor alle applikationer med Microsoft teknologi. Indklagede har desuden en web-hosting forretning, hvor Indklagede hoster egne kunders webapplikationer i sin serverpark på Microsoft Azure-platformen. Langt de fleste kunder DNS- peger deres domæner mod Indklagede. Udover dette ejer Indklagede også en række danske og udenlandske domæner registreret under Indklagede. Alle domæner har et teknisk formål. Flest anvendes til hjemmesider men en del af domænerne anvendes til webkampagner, server-url’s, maildomæner eller til test og udvikling. Anvendelsen kan af alle og offentligt afdækkes og undersøges, da formål fremgår af konfigurationen i DNS-zonefilerne for de enkelte domæner. Ingen af Indklagedes domæner er, eller har været sat til salg, og salg af domænenavne har aldrig være et forretningsområde for Indklagede. Henvendelse fra Klager Indklagedes ejer, Klaus Dahl-Jensen, modtog en telefonisk henvendelse fra Klager ultimo januar eller primo februar 2020. Forespørgslen fra Klager gik på, at musikagenten kunne se, at domænet tessa.dk ikke blev brugt, da der ikke var en aktiv hjemmeside på URL’en. På den baggrund efterspurgte Klager om muligheden for at få domænenavnet overdraget. Klaus Dahl-Jensen orienterede Klager om, at dette ikke var en korrekt antagelse, da domænenavnet bliver anvendt som et vigtigt maildomæne. Dette kunne Klager på forhånd have undersøgt ved at foretage et opslag i den offentlige DNS-zonefil, hvor der tydeligt fremgår adskillige MX-records, som refererer til mailoprettelser og abonnement gennem ’Google Document’ og ’G Suite’, hvilket er den mail-klient som anvendes, jf. DNS Zonefil med MX- records, som fremlægges som Bilag B. Generelt og som udgangspunkt er det langt fra tilstrækkeligt for en Klager at undersøge, om der er oprettet en hjemmeside til et domænenavn, da der i dag er rige muligheder for andre og alternativt tekniske anvendelser af et domænenavn. Domænet i denne sag Domænet tessa.dk er registreret den 1. december 1999 af Indklagedes ejer, Klaus Dahl-Jensen, til Klaus Dahl-Jensens datter, Tessa Dahl-Jensen, født juli 1988. ... Se dertil dåbsattest, der fremlægges som bilag C, og fuldmagt, der for god ordens skyld fremlægges som bilag D. Domænet er kontinuerligt, og i meget vidt omfang, anvendt som maildomæne siden, at det blev registreret ved DK-Hostmaster i 1999. I længere perioder er domænet ligeledes anvendt til forskellige blogs og websites, når Tessa Dahl-Jensen har haft behov for det i forbindelse med studier, rejser og job. Som dokumentation herfor fremlægges som bilag E skærmdump fra ’Internet Archive WayBackMachine’. Medarbejder i Indklagede Tessa Dahl-Jensen har fra august 2004 til december 2017 været fast tilknyttet Indklagede som medarbejder. Senest i forbindelse med studiejob med fast månedligt timeantal. Denne medarbejderrelation stoppede først, da Tessa Dahl-Jensen afsluttede sine medicinstudier fra Aarhus Universitet i 2017. Som bilag F fremlægges kopi af kandidatpapir og som bilag G fremlægges autorisationsbevis. I Tessa Dahl-Jensens job hos Indklagede var domænenavnet ligeledes vigtigt i samspillet med de øvrige medarbejdere og Indklagedes kunder. Ansættelsen er også den egentlige årsag til, at Indklagede ikke før nu har tænkt i nødvendigheden af en overdragelse af domænet til Tessa Dahl-Jensen personligt. Indklagede vil selvfølgelig gennemføre denne overdragelse snarest muligt, når domænet ikke længere er blokeret hos DK-Hostmaster. Tessa Dahl-Jensens nuværende brug af domænet I Tessa Dahl-Jensens nuværende virke som praktiserende læge er domænenavnet særdeles vigtigt erhvervsmæssigt. Som mail Mailadressen på domænenavnet er gennem mere endår aktivt og vedvarende kommunikeret ud til netværk, lægefaglige fora og samarbejdspartnere. Det vil derfor være forbundet med store økonomiske omkostninger og tab at ændre på disse forhold. I bilag H (mailoversigt fra ’G Suite’) og bilag I (eksempler på typer af mailkorrespondanc• har Indklagede forsøgt at illustrere, at langt hovedparten af mailkorrespondancen til domænenavnet i dag er erhvervsrettet, og relateret til Tessa Dahl-Jensens sundhedsfaglige virke. Tessa Dahl-Jensen er netop i disse år i en karrieremæssige periode med hyppige jobskifte, hvilket skyldes uddannelsessituationen som yngre læge. Det er derfor af yderste vigtighed, at hun har mulighed for bevarelse af kontinuerlige kontaktkanaler, hvilke blandt andre ligger i den allerede etablerede mailadresse. Grundet at Tessa Dahl-Jensen er underlagt tavshedspligt og ligeledes grundet GDPR-hensyn, har vi måttet udelade yderligere mail-dokumentation, da vi forstår, at en større kreds får adgang til bilagsmaterialet. Men hvis det på nogen måde, kan have betydning af udfaldet af nævnets afgørelse, kan det evt. aftales, at fremsende yderligere dokumentation specifikt til nævnets medlemmer. Som Brugernavn og Identifikation Som både fagperson og privatperson er Tessa Dahl-Jensen medlem af adskillige fora- og webportaler, hvor mailadressen anvendes som brugernavn ved login. Ligeledes er mailadressen og domænenavnet i flere sammenhænge knyttet som sekundær sikkerhed ved etablerede 2-faktor logins, som Tessa Dahl-Jensen dagligt gør brug af. Mange portal- og selvbetjeningsløsninger benytter i dag flere funktioner, som er knyttet på mailadresse og domænenavn. Her tænkes fx på ’Glemt password funktion’ og forskellige udsendte ’Påmindelser’. Det vil derfor udgøre en betydelig sikkerhedsrisiko at afhænde et etableret domænenavn til fremmed person. Med udgangspunkt i ovenstående vil det være meget uoverskueligt og ganske urimeligt, hvis Tessa Dahl-Jensen og hendes netværk skal bruge tid og ressourcer på at få disse tekniske oprettelser ændret og opdateret. Dette vil gælde i adgang og samspil med det ’officielle Danmark’, adgangen til sundhedsvæsenet, bank, Skat, E-Boks, NemID og en lang række andre instanser, som slet ikke er afdækket for nuværende. Som fremtidig URL Ved en senere planlagt lægefaglig erhvervsvirksomhed vil det ligeledes være naturligt at anvende domænenavnet tessa.dk til blogs og websites, og andre fremtidige webbasserede applikationer, da personnavnet Tessa er en markant profil og et anerkendt brand for Tessa Dahl-Jensen. Domænenavnet påtænkes anvendt i meget vidt omfang fremadrettet. Anbringender Vi har orienteret os om ’Klagers’ udsagn via de fremsendte materialer og ligeledes via udvalgte søgninger på nettet og sociale medier. Som vi ser sagen, så ønsker ’Klager’ domænenavnet overdraget til en ny og ’up coming’ sanger, som har fødenavnet Theresa Ann Fallesen. Vi kan forstå, at Theresa åbenbart har valgt kunstnernavnet ’Tessa’. Vi kan desuden se, at kunstneren til andre web- og SoMe-aktiviteter har valgt helt andre navneløsninger som fx: facebook.com/tessanr1/ og instagram.com/tessa_okay. Vi kan på den baggrund ikke følge, hvilket formål og relevans det vil have, at Klager, og dermed indirekte, Theresa Ann Fallesen, skulle have domænenavnet tessa.dk overdraget. Afgørelsen af om domænenavnet skal forblive hos Indklagede eller overdrages til Klager beror på en samlet interesseafvejning og en afvejning af, om domænenavnet p.t. anvendes ”... på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser”, jf. domænelovens § 25. Det fremgår af forarbejderne til denne bestemmelse, at der ikke på forhånd er foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. Til støtte for frifindelsespåstanden gøres følgende anbringender gældende: Det gøres overordnet gældende, at Indklagede og Tessa Dahl-Jensen anvender domænenavnet på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser, herunder i forbindelse med varetagelsen af erhvervsmæssige, men også private, interesser, jf. domænelovens § 25. Det gøres dernæst gældende, at Indklagede er ’først i tid bedst i ret’ med registreringen af domænet, idet domænet i mere endår til stadighed har været anvendt og tilhørt Indklagede. Det gøres på denne baggrund gældende, at der skal påvises særdeles tungtvejende modstående interesser fra Klagers side for, at domænet kan blive overdraget. Bevisbyrden for at sådanne tungtvejende hensyn foreligger påhviler Klager, og det gøres gældende, at denne bevisbyrde ikke er løftet. Tværtimod gøres det gældende, at det skal tillægges processuel skadevirkning, at Klager ikke på tilstrækkelig vis har formået at redegøre nærmere for hvilke legitime hensyn, der skulle berettige Klager til at få domænet overdraget til fordel for Indklagede. Som ’begrundelse’ for at domænet skal overdrages til Klager, er det i klagen alene anført, at: ” ... det er vores indtryk af domænet udelukkende bliver brugt som en privat-mailadresse fra en af indehavernes familiemedlemmer. Vi mener ikke dette er i overensstemmelse med loven ...”. Det bestrides fuldt ud, at det ikke skulle være ”... i overensstemmelse med loven...”, at Indklagedes ejers datter har anvendt domænet, jf. blandt andet afgørelsen fra Klagenævnet for Domænenavne afsagt den 5. december 2019 under j. nr. 2019-0194 (domænenavnet ”simon.dk”), som fremlægges som bilag J. Nævnet konkluderede i denne afgørelse, efter en gennemgang af domænelovens § 25, og den deri hjemlede interesseafvejning, med mine fremhævninger, at: ”Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”simon.dk” blev registreret til brug for indklagedes ejers søn, der hedder Simon. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagedes ejers søn tidligere har brugt domænet ”simon.dk” til en privat hjemmeside. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagedes ejers søn bruger domænenavnet ”simon.dk” til sin emailadresse, og at domænenavnet har stor relevans for indklagede og indklagedes ejers søn ... Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser”. Det gøres i forlængelse deraf gældende, at Indklagede og Indklagedes ejers datter har en langt større kommerciel (men også priva• interesse i at fortsætte sin brug af domænet, tessa.dk, end Klager, som har tilkendegivet, at ”... Tessa og Universal Music ønsker domænet til webshop”. Nævnet bedes i samme forbindelse bemærke, at det blev lagt til grund, at klager skulle påvise, at dennes interesser i det omtvistede domænenavn ”... væsentligt...” oversteg indklagedes. Klagers påtænkte anvendelse har langt fra den samme centrale betydning for Klager person og erhverv, som domænet har for Indklagede og Indklagedes ejers datter. Det gøres gældende, at det skal tillægges væsentlig betydning, at Indklagede og Indklagedes ejers datter, som beskrevet ovenfor, har anvendt domænet i mere endår, jf. afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne afsagt den 22. november 2018 under j. nr. 2018-0539 (domænenavnet ”onezero.dk”), som fremlægges som bilag K. I denne afgørelse tilkendegav Nævnet, at: ”Indklagede har dokumenteret, at indklagede anvender det omtvistede domænenavn til kommunikation via mail, hvilket efter det oplyste har været tilfældet siden 1999. Indklagedes har redegjort for, at indklagede ønsker at bevare registreringen af domænenavnet, da de mailadresse, der er knyttet til domænet, har været brugt i næsten år, og da indklagede ønsker at bevare muligheden for, at kunne bruge domænet ved eventuel opstart af en ny virksomhed ... og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende afgørelse [om ikke at give klager medhold] ...”. Som beskrevet i sagsfremstillingen er en række af de ovennævnte momenter helt identiske med den foreliggende sag. Det bestrides, at sangeren, Tessa, er en ”... veletableret på [den] danske musikscene ...”, idet hun alene har været offentligt alment kendt siden 2019. Det bestrides også, at kendskabet til sangeren Tessa har nogen som helst tungtvejende betydning i relation til at få domænet overført, og det bestrides derfor også, at det forhold, at ”... en søgning på "tessa" på Google ... viser at samtlige resultater på sidehenviser til artisten Tessa” skulle medføre, at Klager har en større individuel interesse i domænet end Indklagede – tværtimod. Ud fra en samlet interesseafvejning gøres det gældende, at Indklagede har den langt største interesse i at bevare domænet, tessa.dk.” Bilag B er et udskrift, der bl.a. viser, at der er knyttet en mailadresse til domænenavnet ”tessa.dk”. Bilag C er Tessa Dahl-Jensens fødselsattest. Det fremgår heraf, at hun er datter af Klaus Dahl-Jensen. Bilag E er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser resultatet ved søgning på ”tessa.dk”. Det fremgår heraf, at indholdet af domænenavnet er lagret gange i periode fra den 2. marts 2001 til den 30. maj 2011. Bilag F er en kopi af Tessa Dahl-Jensens kandidatbevis (cand.med.) af 5. juli 2017. Bilag G er en kopi af Tessa Dahl-Jensens medlemskort til Lægeforeningen. Bilag H er et skærmprint af Tessa Dahl-Jensens indbakke fra den mailkonto, som hun har tilknyttet domænenavnet ”tessa.dk”. Det fremgår heraf, at Tessa Dahl-Jensen aktivt bruger mailadressen. Bilag I er en mail, som Tessa Dahl-Jensen i slutningen af februar 2020 modtog fra Dansk Selskab for Almen Medicin om håndteringen af COVID 19. Bilag J og K er kopier af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelser af 5. december 2019 i sag 2019- 0194 og af 22. november 2018 i sag 2018-0539. I replikken har klageren anført bl.a. følgende: ”Vi har gennemlæst indklagedes svar, men synes ikke det overholder § 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik hvad angår ibrugtagning. Faktum er at argumenterne primært handler om at indklagede har bundet sin mail op på dette domæne, hvis vi ikke mener dækker over god domæneskik. Vi henviser til sag: J.nr.: 2019-0195 - om alexander.dk.” I duplikken har indklagede anført bl.a.: ”Det bestrides, at Indklagedes svar ikke ”... overholder § 25”. Som der allerede er redegjort indgående for i det indleverede svarskrift, så anvender Indklagede domænet tessa.dk i overensstemmelse med god skik. Klagers argument om, at ”... indklagede har bundet sin mail op på dette domæne, [hvilket] vi ikke mener dækker over god domæneskik...” er i lodret modstrid med Klagenævnets praksis. Det fremgår af afgørelsen, j.nr.: 2019-0195 - alexander.dk, at Klagenævnet i denne afgørelse lagde vægt på, at: ”Indklagede, der har været registrant af domænenavnet ”alexander.dk” i mere endår, anvender ikke og har aldrig anvendt domænenavnet aktivt ...”. Indklagede og Indklagedes ejer datter har i den foreliggende sag, som beskrevet og dokumenteret i svarskriftet, derimod anvendt domænet tessa.dk kontinuerligt og i meget vidt omfang.” Ved opslag den 31. marts 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”tessa.dk”. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”tessa.dk” den 20. februar 2020 og den 31. marts 2020 konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved en søgning i Google den 31. marts 2020 på ”tessa” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 329.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørteTheresa Ann Fallesen (Tessa), mens ingen vedrørte indklagede eller Tessa Dahl-Jensen. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt forskellige andre personer ved navn Tessa. Sekretariatet har ved opslag den 31. marts 2020 på Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.d• konstateret, at der pr. 1. januar 2020 var 289 kvinder i den danske befolkning med fornavnet Tessa. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede registrering og brug af domænenavnet ”tessa.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, idet indklagede siden registreringen af domænenavnet i 1999 stort set alene har anvendt det til brug for privat mailkommunikation, • at klageren repræsenterer musikeren Tessa, der er en kendt dansk rapper, som er veletableret på den danske musikscene og således har mere endmio. afspilninger på musiktjenesten Spotify, og • at domænenavnet derfor skal overdrages til klageren, der vil bruge domænenavnet til en webshop vedrørende Tessa.
Indklagede har gjort gældende:
• at afgørelsen af om domænenavnet skal forblive hos indklagede eller overdrages til klageren beror på en samlet afvejning af parternes modstående interesser, samt i en vurdering af, om domænenavnet p.t. anvendes ”på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser”, jf. domænelovens § 25, • at det fremgår af forarbejderne til § 25, at der ikke på forhånd er foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål, • at indklagede og Tessa Dahl-Jensen anvender domænenavnet på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser, herunder i forbindelse med varetagelsen af erhvervsmæssige, men også private, interesser, jf. domænelovens § 25, • at der derfor skal foreligge særdeles tungtvejende modstående interesser for, at domænenavnet kan overdrages til klageren, • at bevisbyrden for at sådanne tungtvejende hensyn foreligger påhviler klageren, og at denne bevisbyrde ikke er løftet, • at det tværtimod skal tillægges processuel skadevirkning, at klageren ikke på tilstrækkelig vis har formået at redegøre nærmere for hvilke legitime hensyn, der skulle berettige klageren til at få domænenavnet overdraget til fordel for indklagede, • at det bestrides, at indklagedes brug af domænenavnet ”tessa.dk” skulle være i strid med domæneloven, jf. herved bl.a. Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 5. december 2019 i sag 2019-0194 (”simon.dk”), hvor domænenavnet på samme måde som i den foreliggende situation blev anvendt til mailkorrespondance af registrantens voksne barn, • at indklagede og indklagedes ejers datter, Tessa Dahl-Jensen, har en langt større kommerciel (men også priva• interesse i at fortsætte sin brug af domænenavnet tessa.dk, end klageren har i at få domænenavnet overdraget, • at klagerens påtænkte anvendelse af det omtvistede domænenavn langt fra har den samme centrale betydning for klagerens person og erhverv, som domænenavnet har for indklagede og indklagedes ejers datter, • at det skal tillægges væsentlig betydning, at indklagede og indklagedes ejers datter har anvendt domænenavnet i mere endår, jf. afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 22. november 2018 i sag 2018-0539 (”onezero.dk”), • at det bestrides, at sangeren, Tessa, er ”veletableret på [den] danske musikscene”, idet hun alene har været alment kendt siden 2019, og • at det ligeledes bestrides, at kendskabet til sangeren Tessa kan tillægges nogen tungtvejende betydning.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”tessa.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren repræsenterer efter det oplyste musikeren Theresa Ann Fallesen, der anvender kunstnernavnet ”Tessa”. Klageren har oplyst, at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”tessa.dk” til en webshop vedrørende den pågældende sanger. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en anerkendelsesværdig interesse i, at kunne gøre brug af domænenavnet ”tessa.dk. Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at Tessa er et almindeligt fornavn, og at også mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”tessa.dk”. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”tessa.dk” blev registreret til brug for indklagedes ejers datter, der hedder Tessa. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagedes ejers datter bruger domænenavnet ”tessa.dk” til sin mailadresse, og at domænenavnet har stor betydning for datterens private og professionelle kommunikation. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”tessa.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”tessa.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Universal Music A/S, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.