Afgørelse

fighterzone.dk

Fighterzone.dk

MOD

Jeppe Berg Tøgersen

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”fighterzone.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke nedlagt en påstand i sagen, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Fighterzone.dk (CVR-nummer 32994881) med startdato den 14. oktober 2019. Under historisk stamdata fremgår det, at foreningen i perioden fra den 4. august 2010 og til den 6. august 2019 har været registreret under navnet Fighterzone.dk. Foreningen er desuden registreret under branchekode ”949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Domænet ”fighterzone.dk” er navnet på den kampsportsklub som har ejet domænet siden 04.08.10 med Mikkel Birch Olsen som formand siden opstart og stadig er det. I forbindelse med et skift af kasserer er noget gået galt med en betaling til DK Hostmaster som har videregivet domænet (fighterzone.d• til anden part. Mikkel Birch Olsen har gennem det sidste år gentagende gange prøvet at kontakte den nye (anonym• registrant af domænet, via kontaktformular hos DK Hostmaster, uden held med henblik på at få domænet tilbage. Mikkel Birch Olsen ønsker på vegne af foreningen FighterZone.dk at få domænet tilbage da navnet på foreningen også er vores domænenavn til klubbens website. Og som vi alle steder er repræsenteret ved. samt at vi mange steder kan kontaktes via mailadressen [udeladt]@fighterzone.dk (som grundet manglende domæne, ikke peger på os). [...] Klubben (foreninge• er bredt kendt under samme navn som domænet (FighterZone.d• samt alt klubbens PR siden 2010 er påtrykt domænenavnet FighterZone.dk, det være sig alt fra fysiske plakater, flyers, tøj, sponser merchandise mm.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en udskrift af 5. februar 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens forening, jf. nærmere herom oven for under sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er en fuldmagt dateret den 5. februar 2020 til Mikkel Birch Olsen vedrørende repræsentation i nærværende sag ved Klagenævnet for Domænenavne. Bilag(litreret af sekretariate• er tilsyneladende et logo for Fighterzone.dk i Roskilde. Bilag(litreret af sekretariate• indeholder bl.a. følgende beskrivelse af ”MMA”: ”Som navnet "Mixed Martial Arts" antyder, er MMA en blanding af forskellige former for kampsport men en selvstændig sport hvor alle teknikker udvalgt, tilpasset, udviklet og optimeret til de regelsæt der kæmpes under i MMA. Filosofien bag MMA er at finde den ultimative kamp- atlet inden for et regelsæt, der håndhæver kæmpernes sikkerhed uden at hæmme den frie kamp. • I den stående kamp bliver der benyttet teknikker fra bl.a. Boksning, K1 / Kickboksning og Thaiboxning. • I clinch (mellemdistance• og til nedtagninger bliver der brugt teknikker fra bl.a. Græsk- Romersk brydning, fribrydning og judo. • I gulvkampen benyttes holdegreb og led-låse fra bl.a. brydning, judo og ju-jitsu. Noget af det der kendetegner MMA er at der ligeledes anvendes slag-teknikker i gulvkampen. • Man er nød til at træne alle distancer som en samlet enhed hvis man vil være dygtig til MMA og kunne begå sig i gamet. MMA-kampe foregår typisk i et bur (oktagon), som i højere grad end f.eks. en boksering, tager højde for sikkerheden, da buret sikrer at kæmperne ikke falder ud gennem tovene. [...] MMA er en velorganiseret sportsgren. Man kan ikke komme ind fra gaden og kæmpe til et MMA-stævne. Der vil altid være lægetjek før kampen, en uddannet kampleder,ringdommere, stævnelæge og et omfattende regelsæt for hvad der er tilladt (der er meget man ikke må). MMA er en af verdens hurtigste voksende sportsgrene og flere af de store shows trækker over en million tilskure via. pay-per-view.” Bilag(litreret af sekretariate• er tilsyneladende en oversigt over ugentlige træningstider hos Fighterzone.dk i Roskilde. Bilag(litreret af sekretariate• indeholder en beskrivelse af Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ). Ved opslag den 7. februar 2020 på ”fighterzone.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved sekretariatets fornyede opslag den 14. marts 2020 på ”fighterzone.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Ved e-mail af 20. februar 2020 har indklagede oplyst sekretariatet om, at domænenavnet ”fighterzone.dk” er sat til sletning. Sekretariatet opfordrede samme dag indklagede til at underskrive en overdragelseserklæring senest den 27. februar 2020 for at sagen kunne afsluttes på dette grundlag. Indklagede har ikke indsendt en underskrevet overdragelseserklæring. Ved e-mail af 20. februar 2020 til sekretariatet har DK Hostmaster oplyst, at domænenavnet ”fighterzone.dk” samme dag via DK Hostmasters Selvbetjening er blevet godkendt til sletning, men at sletningen ikke udføres på grund af den verserende klagesag. DK Hostmaster har ved e-mail af 7. februar 2019 på anmodning fra sekretariatet oplyst, at domænenavnet er registreret den 7. august 2018 af indklagede. Endvidere har DK Hostmaster den 16. marts 2020 på anmodning fra sekretariatet oplyst, at domænenavnet ”fighterzone.dk” blev registreret den 10. december 2009 af foreningen FighterZone (Gyvelvej 69, 2.-1, 4000 Roskilde). FighterZone var registrant af domænenavnet frem til den 28. maj 2018, hvor registreringen af domænenavnet blev slettet på grund af manglende betaling af fornyelse. Der blev ikke oplyst et CVR-nummer i forbindelse med registreringen. Ved opslag den 14. marts 2020 på ”fighterzone.dk” i Internet Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret i alt tre gange i perioden fra indklagedes registrering af domænenavnet den 7. august 2018 og frem til den 31. august 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet ”fighterzone.dk” i hvert fald ikke på disse tidspunkter har indeholdt en aktiv hjemmeside. Frem til indklagedes registrering af domænenavnet ”fighterzone.dk” er hjemmesiden lagret i altgange siden den 18. december 2009. Heraf fremgår bl.a., at det omtvistede domænenavn den 15. december 2017 indeholdt en hjemmeside for klagerens forening. Sekretariatet har i den forbindelse taget følgende kopi af hjemmesiden: Ved en søgning i Google (www.google.d• den 22. marts 2020 på ”fighterzone” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.420, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 46, da Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de øvrige søgeresultater. Af dissesøgeresultater vedrørte samtlige søgeresultater klageren eller omtale heraf. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”fighterzone.dk” er identisk med navnet på den kampsportsklub, som har ejet domænenavnet siden den 4. august 2010, • at der i forbindelse med et skifte af kasser i klubben (foreninge• gik noget galt med en betaling til DK Hostmaster, som har videregivet domænenavnet ”fighterzone.dk”, • at klageren v/ formand Mikkel Birch Olsen gennem det sidste år gentagende gange har forsøgt at kontakte den nye anonyme registrant af domænenavnet via en kontaktformular hos DK Hostmaster med henblik på at få domænenavnet tilbage, • at dette imidlertid har været uden held, men at klageren fortsat ønsker at få domænenavnet ”fighterzone.dk” tilbage, • at klagerens klub (forenin• er bredt kendt under navnet FighterZone, ligesom klubbens tøj, merchandise mv. siden 2010 har været påtrykt domænenavnet ”fighterzone.dk”, • at klageren desuden har gjort brug af domænenavnet ”fighterzone.dk” i forbindelse med e- mailkommunikation, og • at domænenavnet ”fighterzone.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke forholdt sig indholdsmæssigt til klagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har ikke forholdt sig indholdsmæssigt til klagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Da det på det foreliggende grundlag i hvert fald må antages, at domænenavnet ”fighterzone.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”fighterzone.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har over for klagenævnet oplyst, at klageren gennem en lang årrække har været registrant af domænenavnet ”fighterzone.dk”, som klageren har anvendt i forbindelse med sin forening af samme navn, som driver en kampsportsklub i Roskilde. Ifølge klageren er baggrunden for, at klageren ikke længere er registrant af domænenavnet ”fighterzone.dk”, at der i forbindelse med skifte af kasser i foreningen er gået noget galt med betalingen, hvilket medførte, at DK Hostmaster videregav klagerens registrering af domænenavnet til anden side (indklagede). DK Hostmaster har oplyst, at domænenavnet ”fighterzone.dk” har været registreret af foreningen FighterZone (CVR-nummer uoplys• i perioden fra den 10. december 2009 og til den 28. maj 2018, hvor registreringen af det omtvistede domænenavn blev slettet som følge af manglende betaling af fornyelse fra registrantens side. Af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• fremgår det bl.a., at domænenavnet ”fighterzone.dk” senest den 17. december 2017 blev anvendt i forbindelse med en hjemmeside for klagerens forening. Klagenævnet finder det herefter ubetænkeligt at lægge til grund, at domænenavnet ”figtherzone.dk” var registreret af klageren i perioden frem til sletningen af registreringen den 28. maj 2018, og at klageren anvendte domænenavnet aktivt for en hjemmeside. Samtidig viser sekretariatets undersøgelser i sagen, at betegnelsen ”fighterzone” på internettet i meget høj grad er forbundet med klageren. Klageren har på den baggrund en anerkendelsesværdig interesse i fremover (ige• at kunne gøre brug af det omtvistede domænenavn. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Domænenavnet ”fighterzone.dk” er registreret af indklagede den 7. august 2018. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at domænenavnet ”fighterzone.dk” umiddelbart efter klagens indgivelse indeholdt en hjemmeside med en række ”posts” om forskellige emner, herunder ”Business Grants”. Denne anvendelse af domænenavnet fremstår efter klagenævnets opfattelse ikke specielt egnet til at udnytte dets signalværdi. Endvidere fremgår det, at der ved opslag på domænenavnet ”fighterzone.dk” aktuelt ikke fremkommer nogen hjemmeside, ligesom der ikke foreligger oplysninger, der peger i retning af, at indklagede på anden vis skulle gøre aktuel brug af domænenavnet. Da indklagede ikke har forholdt sig indholdsmæssigt til klagen, foreligger der ingen oplysninger fra indklagede selv, der understøtter, at indklagede har en reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”fighterzone.dk”, der er identisk med navnet på klagerens forening. Dette understøttes efter klagenævnets vurdering også af, at indklagede efter klagens indgivelse har markeret domænenavnet ”fighterzone.dk” til sletning, uden at indklagede dog har fundet anledning til at underskrive en overdragelseserklæring for domænenavnet. Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge indklagedes manglende svar virkning til fordel for modparten. Nævnet ligger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen interesse i at råde over domænenavnet. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”fighterzone.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 8

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”fighterzone.dk” skal overføres til klageren, Fighterzone.dk. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.