Afgørelse

florame.dk

Bijodan v/Birgitte Jørgensen

MOD

TRENDMA ApS

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”florame.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Bijodan v/Birgitte Jørgensen (CVR-nummer 31686261) med startdato den 1. oktober 2008. Virksomheden er registreret under branchekode ”829900 Anden forretningsservice i.a.n.”, og med Birgitte Jørgensen som fuldt ansvarlig deltager. Sekretariatet har ved en søgning den 4. april 2020 i Google (www.google.d• konstateret, at klageren under domænenavnet ”bijodan.dk” driver en hjemmeside med bl.a. markedsføring af produkter fra Florame. Ved opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”bijodan.dk” er registreret den 16. september 2008, og at domænenavnet er registreret af klageren. Ved opslag den 4. april 2020 på ”bijodan.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: På ovenstående hjemmeside under domænenavnet ”bijodan.dk” er der under feltet ”HVEM ER VI” anført bl.a. følgende om klagerens virksomhed: ”Hos Bijodan er vores mission den samme, som da vi begyndte for mange år siden som salgskonsulenter i helsekostbranchen. Vi er drevet af at kunne tilbyde de bedste økologiske, bæredygtige og miljømæssige muligheder inden for skønhed, velvære og livsforbedrende produkter. Vi brænder for at styre uden om problematiske stoffer i drikkevandet og i skønheds- og hudplejeprodukter. Vores mærker og sortiment er nøje udvalgt efter kvalitet og effekt. Hos Bijodan vil vi kun have at gøre med produkter, som er til glæde og gavn for både mennesker og jordens ressourcer.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Bijodan har agentaftale med FLORAME (Reg. varemærk• i Frankrig og er ENEFORHANDLER af Florame's produkter her under parfumer mv. i DK. Domænet Florame.dk er derfor HELT essentielt i forbindelse med markedsføring mv. i DK, ikke mindst i forbindelse med en snarlig oprettelse af netshop i DK. Vi har i februar 2019 prøvet, via DK-Hostmaster, at få kontakt med registrant, uden resultat. Vedlagt dokumentation for igangværende forhandleraftale/eksklusivaftale, fransk bilagog engelsk bilag 5. Yderligere vedlægges dokumentation for ”trade mark” Florame, bilag 6. [...] Det kan tillægges at domænet IKKE bliver anvendt til noget website, og Bijodan har ikke kendskab til, at det på noget tidspunkt har været aktivt benyttet (Bilag 1). Trendma ApS (som registran• er tvangsopløst i 2010 og eksisterer derfor ikke som virksomhed (Bilag 2). På baggrund af ovenstående er det af stor vigtighed for videreudvikling af salget af Florame’s produkter i DK, at Bijodan får adgang til at markedsføre og sælge via www.florame.dk.” Som bilaghar klageren fremlagt et udateret skærmprint fra opslag på domænenavnet ”florame.dk”, der er identisk med det som fremkom ved sekretariatets opslag herpå den 29. marts 2020, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilag er en udskrift af 1. februar 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende anpartsselskabet TRENDMA ApS (CVR-nummer 30821254) med startdato den 10. september 2007 og med ophørs- dato den 16. juni 2010 efter tvangsopløsning. Selskabets formål har været salg af kosmetikprodukter og cosmeceuticals samt parfumer mv., primært til apoteker i Skandinavien. Endvidere har selskabet været registreret under branchekode ”464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik” og bibranchen ”464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer”. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 1. februar 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for under sagsfremstillingen. Bilag er efter det oplyste en underskrevet forhandleraftale på fransk (”CONTRAT DE DISTRIBUTION EXCLUSIF”) indgået mellem klageren og FLORAME S.A.S. omfattende Danmark. Af aftalens pkt.om ”Propriete Intellectuelle” fremgår bl.a.: ”Il est de convention expresse que FLORAME peut seule disposer des droits d’exploitation, d’auteurs, droit de marque et noms de domaine dans le Territoire, relatif á la marque ”FLORAME” et aux Produits. Par conséquent, le Distributeur s’interdit toute action, dépôt, création ou reservation qui restreindrait les droits dont FLORAME dispose sur la marque “FLORAME”, les noms domaines afferents ainsi que la faculté qu’elle a de commercialiser tous les Produits. Si, pendant la durée du présent contrat le Distributeur apprend que des tiers menacent d’enfreindre ou ont enfreint les droits de propriété industrielle et intellectuelle de FLORAME liés aux Produits, le Distributeur informera FLORAME immédiatement de tells agissements et fournira toutes les données et informations don’t il dispose á cet égard. FLORAME declare qu’á sa meilleure connaissance, aucun droit de propriété industrielle existent á la date de signature du present contrat n’est opposable á l’exploitation commerciale des Produits sur le Territoire. Au cas oú un tiers tentarait d’opposer de tells droits au Distributeur, FLORAME lui assurerait, avec tous les moyens don’t il dispose, l’assistance necessaire á sa defense. S’il s’avére que la declaration de FLORAME, visée au troisiéme alinéa du present article, est inexacte, le Distributeur informera FLORAME sans délai de toutes reclamations ou actions en contrefacon qui seraient dirigées contre lui. Le Distributeur conduira le litige suivant les instructions de FLORAME, ne manquera pas de se prévaloir de tout moyen de droit don’t il dispose et ne conclura pas de transaction sant l’accord écrit préalable de FLORAME.” Bilag er efter det oplyste en uautoriseret engelsk sprogversion af forhandleraftalen (”DISTRIBUTION AGREEMENT”) mellem klageren og FLORAME S.A.S. Af pkt.i aftalen om ”Intellectual Property” fremgår bl.a.: “It is expressly agreed that FLORAME has the sole right to dispose of the commercialization rights, copyrights, trademarks and domain names relative to the “FLORAME” trademark and to the Products in the Territory. Consequently, the Distributor must refrain from any action, registration, creation or restriction that might limit FLORAME’s rights to the “FLORAME” trademark, the related domain names and FLORAME’s ability to commercialize all the Products. If, within the validity of the present agreement, the Distributor gets to know that third parties are about to infringe or have infringed the rights of the intellectual and industrial property of FLORAME relative to the Products, the Distributor shall immediately inform FLORAME of it and will provide all the data and information he has about this matter. In the case when a third party should try to oppose such rights to the Distributor, FLORAME would provide the necessary assistance for his defence, using all means FLORAME has. Should the declaration made by FLORAME in paragraph of Article be incorrect, FLORAME shall modify the Products as its own expenses so as to cease the counterfeiting. In such a case, the Distributor shall immediately inform FLORAME of any claim or action in counterfeiting against him. The Distributor shall run the claim following the instructions given by FLORAME, shall take all legal means as has, shall not undertake any action without previous written agreement from FLORAME. On request of the Distributor, FLORAME will be in charge of the litigation, acting as a proxy for the Distributor. Bilager en udskrift af 4. februar 2020 fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO) hjemmeside www.euipo.europa.eu vedrørende EU-varemærkeansøgning 000466417 til ordmærket ”FLORAME” i vareklasserne 3,og 11. Af udskriften fremgår det, at der er indgivet ansøgning den 11. februar 1997, men at ansøgningen er blevet trukket tilbage, inden der er sket registrering af varemærket. Ved opslag 5. april 2020 på ”florame.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 6. februar 2020: Ved opslag den 5. april 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”florame.dk”. Sekretariatet har ved opslag den 5. april 2020 på EUIPO’s hjemmeside www.euipo.europa.eu konstateret, at der er foretaget en EU-varemærkeregistrering af ordmærket ”FLORAME” (EUTM 004063715) i flere vareklasser. Det fremgår heraf, at varemærket er registreret den 18. september 2013 på baggrund af en ansøgning indgivet den 7. oktober 2004, og at indehaveren af varemærkeregistreringen er det franske selskab FLORAME (Société par Actions Simplifiée). Varemærkeregistreringen knytter sig til følgende vareklasser: ”3: Sæbe, parfumerivarer, kosmetik, æteriske olier, kropsolier til kosmetisk brug, parfumeekstrakter, præparater til parfumering af luften, røgelse, røgelsespinde, røgelseskegler, dufteposer, parfumeret vand; luftopfriskende præparater. 5: Præparater til luftrensning. 9: Elektriske aromadiffusionsapparater. 21: Aromadiffusionsapparater, parfumebrændere, røgelsesholdere.” Ved opslag den 5. april 2020 på ”florame.dk” i Internet Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret i alt to gange i perioden fra den 8. august 2018 og til den 14. september 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet ”florame.dk” i hvert fald periodevis i den omtalte periode har indeholdt en hjemmeside svarende til den, som fremkom ved sekretariatets opslag på det omtvistede domænenavn den 5. april 2020, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Ved en søgning den 5. april 2020 i Google (www.google.d• har sekretariatet konstateret, at mærkeindehaveren FLORAME S.A.S. tilsyneladende har etableret en hjemmeside under domænenavnet ”fr.florame.com”, hvor mærkeindehaveren markedsfører sine produkter. Sekretariatet har i den forbindelse taget følgende kopi: Ved en søgning i Google (www.google.d• den 5. april 2020 på ”florame” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 17.900, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 54, idet Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de øvrige søgeresultater. Af dissesøgeresultater vedrørte tre af søgeresultaterne klageren eller omtale heraf, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede eller omtale heraf. De resterendesøgeresultater vedrørte omtale af Florame-produkter, der tilsyneladende sælges bl.a. gennem diverse helsebutikker. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har en agentaftale med FLORAME i Frankrig og er eneforhandler af dennes produkter – herunder parfumer – her i landet, jf. bilagog 5, • at FLORAME i Frankrig er indehaver af en varemærkeregistrering til betegnelsen ”FLORAME”, jf. bilag 6, • at domænenavnet ”florame.dk” derfor er helt essentielt i forbindelse med klagerens markedsføring af produkterne i Danmark, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”florame.dk” i forbindelse med en snarlig oprettelse af netshop i Danmark, • at klageren via DK Hostmaster i februar 2019 har forsøgt at komme i kontakt med indklagede, uden at det er lykkedes, • at domænenavnet ”florame.dk” på nuværende tidspunkt ikke anvendes i forbindelse med nogen hjemmeside, • at klageren heller ikke har kendskab til, at det omtvistede domænenavn på noget tidspunkt har været benyttet aktivt, • at indklagede er registreret som tvangsopløst i 2010 og derfor ikke eksisterer som virksomhed, og • at domænenavnet ”florame.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”florame.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har over for klagenævnet oplyst, at klageren har indgået en agentaftale med det franske selskab FLORAME S.A.S. og på den baggrund er eneforhandler af dette selskabs produkter i Danmark, der bl.a. omfatter parfume. Klageren driver på nuværende tidspunkt en hjemmeside under domænenavnet ”bijodan.dk”, hvorfra klageren ses bl.a. at markedsføre produkter fra Florame. Klageren har desuden oplyst, at klageren ønsker at gøre brug af domænenavnet ”florame.dk” i forbindelse med at klagerens snarlige oprettelse af en webshop, der efter hensigten skal bidrage til at videreudvikle salget af Florame-produkter her i landet. Virksomheden FLORAME S.A.S. fik den 18. september 2013 registreret ordmærket FLORAME som EU-varemærke i vareklasserne 3, 5,ogfor bl.a. parfumerivarer, kosmetik, æteriske olier, kropsolier til kosmetisk brug og parfumeekstrakter. FLORAME S.A.S. kan derfor forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EU-varemærkeforordninge• artikel 9, stk.og stk. 2, litra a og b. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk.og 2, har følgende ordlyd: ”Artikel Rettigheder knyttet til et EU-varemærke 1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret. 2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når: • tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret • tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket • tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.” Klageren har som bilagfremlagt en forhandleraftale i en fransk sprogversion mellem FLORAME S.A.S. og klageren, der efter det oplyste giver klageren en eneret til at importere og sælge FLORAME S.A.S.’ produkter i Danmark. Forhandleraftalen foreligger efter det oplyste også i en uautoriseret engelsk sprogversion, jf. bilag 5. Det fremgår af forhandleraftalen, at FLORAME S.A.S. med aftalen har (ene)ret til at disponere over copyrights, varemærker og domænenavne i relation til mærket ”FLORAME” inden for territoriet, dvs. i Danmark, jf. pkt.i forhandleraftalen. Forhandleraftalen mellem FLORAME S.A.S. og klageren må efter klagenævnets opfattelse forstås således, at klageren har opnået en eksklusiv ret til at importere og sælge mærkeindehaverens produkter i Danmark, idet mærkeindehaveren dog fastholder retten til at disponere over bl.a. domænenavne i relation til mærket ”FLORAME”. Klagenævnet finder derfor på det foreliggende grundlag ikke at kunne lægge til grund, at klageren kontraktuelt er berettiget til at registrere og gøre brug af domænenavne i Danmark med relation til mærket ”FLORAME”. Da det omtvistede domænenavn ”florame.dk” er identisk med FLORAME S.A.S.’ varemærke, ud over den ikke kendetegnsbærende endelse ”.dk”, ville klagerens brug af domænenavnet være egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra mærkeindehaveren. Klageren har som nævnt ikke dokumenteret, at en sådan autorisation foreligger. Det er endvidere indgået i klagenævnets vurdering, at mærkeindehaveren ses at gøre brug af domænenavnet ”fr.florame.com” til at markedsføre sin virksomhed. Klagenævnet kan på det foreliggende grundlag, hvor der ikke foreligger en fuldmagt fra FLORAME S.A.S., som giver klageren adgang til at registrere domænenavnet ”florame.dk”. ikke afvise, at klagerens registrering og brug af domænenavnet ”florame.dk” vil udgøre en krænkelse af tredjemands rettigheder til varemærket ”FLORAME”, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, og stk. 2, litra a, hvorfor det ikke kan lægges til grund, at klageren har en anerkendelsesværdig interesse i at kunne råde over domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”florame.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Nævnet træffer herefter følgende 10

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Bijodan v/Birgitte Jørgensen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.