Afgørelse

serviceit.dk

ServiceIT ApS

MOD

DANFIL IT ApS (opløst efter erklæring)

27. marts 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”serviceit.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi har tidligere forsøgt med klagesag på at få overdraget domænet serviceit.dk, nu prøver vi igen. Vi har prøvet igen og igen at få Teddy ejeren af domænet i dialog men telefonen bliver ikke taget og mails samt SMS bliver ikke besvaret. Det er dog lykkedes enkelte gange over SMS og en enkelt mail. pr mail 5/7-2018 Teddy ønsker at sælge domænet til os for en sum á 11.000,- kr DKK som kan ses på bilag 4. Det blev aftalt under samtale på SMS med Teddy at vi skulle overdrage for den sum dog ophørte ALT kommunikation efter denne mail, hvorfor vides ikke. Vi er dog efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at man vurdere domæner efter trafik og brand og da domænet aldrig har været i brug kan domænet ikke have en værdi af 11.000.- kr DKK - se bilag 1. Den eneste aktivitet er i 2007 hvor der er blevet uploaded en robot.txt fil. Se bilag 2. ... Vi mener at domænet ServiceIT.dk skal overdrages til ServiceIT ApS da det har stor betydning for virksomheden både for brandet samt kommunikationen og genkendeligheden for virksomheden. Vi har mange kunde som ikke kan finde os på google - De ser en virksomhed som hedder srit.dk hvilket i manges øjne ikke er troværdigt. se bilag Domænet har aldrig været i brug og har ingen værdig for Teddy da hans virksomhed er lukket ned.” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”serviceit.dk” siden 2007. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af en robot.txt fil, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”serviceit.dk”, og som er arkiveret tidligere end indklagedes registrering af domænenavnet ”serviceit.dk”. Bilager skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultater ved en søgning på betegnelsen ”serviceit.dk”, og som henviser til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”srit.dk”. Bilager kopi af e-mail af 5. juli 2018 til klagerens ejer fra indklagedes ejer, hvori bl.a. er anført følgende: ”Som aftalt på SMS, så vil jeg gerne overdrage domænenvanet serviceit.dk til dit firma. Aftalen som opfattet af mig: Domænet overdrages pr. 15/7-2018, og fremtidige udgifter til eksempelvis DK Hostmaster afholdes af dig/dit firma. Prisen for overdragelsen er 11.000 kr. som overføres i to rater til min konto. Første rate er på 8.000 kr. og overføres senest 9/7-2018. Anden rate overføres når DK Hostmaster har bekræftet at domænet er overført til dig.” Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag den 4. marts 2020 på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”srit.dk” har sekretariatet taget følgende kopier: Ved opslag den 30. januar 2020 og igen den 4. marts 2020 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”serviceit.dk”. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede blev opløst ved erklæring den 19. januar 2017. I Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 21. september 2017 (J.nr.: 2017-0104) om samme domænenavn, ”serviceit.dk”, mellem samme parter som i nærværende sag oplyste indklagedes ejer, at den reelle registrant af domænenavnet ”serviceit.dk” er DANFIL HOLDING ApS, som har fået overdraget indklagedes aktiver, herunder selskabets portefølje af domænenavne. Indklagedes ejer oplyste endvidere at have til hensigt i fremtiden at gøre brug af domænenavnet ”serviceit.dk” uden dog at redegøre nærmere for planerne vedrørende den påtænkte fremtidige brug af domænenavnet ”serviceit.dk”. Klagenævnet fandt i denne sag, at det ikke var godtgjort, at indklagede ikke havde en reel hensigt om at benytte domænenavnet på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi, og at klagerens interesse i domænenavnet ”serviceit.dk” derfor ikke kunne anses for at overstige indklagedes interesse heri. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”serviceit.dk” aldrig reelt har været taget i brug, • at indklagedes ejer i en e-mail af 5. juli 2018 har tilbudt at sælge domænenavnet ”serviceit.dk” til klageren for i alt 11.000 kr., • at domænenavnet ”serviceit.dk” ikke har nogen værdi for indklagede, fordi virksomheden er lukket, • at domænenavnet ”serviceit.dk” har stor betydning for klageren navnlig med henblik på klagerens brand, kommunikation og genkendelighed, • at klagerens hjemmeside findes på domænenavnet ”srit.dk”, og • at klageren har mange kunde, som ikke kan finde klageren på søgemaskinen Google. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”serviceit.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har selskabsnavnet ServiceIT ApS, og at klageren markedsfører sig under betegnelsen ”ServiceIT” bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”srit.dk”. Klageren har endvidere oplyst, at domænenavnet ”serviceit.dk” har stor betydning for klageren navnlig med henblik på klagerens brand, kommunikation og genkendelighed, og at mange af klagerens kunder ikke kan finde klageren på søgemaskinen Google, fordi klageren har sin hjemmeside på domænenavnet ”srit.dk” Klagenævnet lægger på den baggrund til grund, at klageren har en naturlig interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet ”serviceit.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”serviceit.dk” er sammensat af to almindelige danske ord, der er rent beskrivende for klagerens virksomhed, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”serviceit.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Nævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse i den foreliggende sag. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at der ikke fremkommer nogen hjemmeside ved opslag på domænenavnet ”serviceit.dk”, ligesom indklagede ikke i øvrigt ses at have gjort brug af domænenavnet. Det fremgår samtidig af sagens oplysninger, at indklagede den 19. januar 2017 blev opløst ved erklæring, og at indklagedes ejer i en e-mail af 5. juli 2018 har tilbudt at sælge domænenavnet ”serviceit.dk” til klageren for i alt 11.000 kr. Der er således ikke i forbindelse med klagenævnets oplysning af sagen fremkommet oplysninger, som nærmere kan begrunde, at indklagede eller indklagedes successor skulle have en anerkendelsesværdig interesse i at kunne råde over netop domænenavnet ”serviceit.dk”. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”serviceit.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”serviceit.dk” skal overføres til klageren, ServiceIT ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.