Afgørelse

vimcar.dk

Vimcar GmbH

MOD

Antoine Kaspar

27. marts 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”vimcar.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vimcar GmbH claims the transfer of the domain vimcar.dk. Vimcar GmbH provides digital services in the field of vehicle management for business customers. The company focuses on fleet management for small and medium size businesses saving time and money with various aspects of administration, geo services and a logbook. The company is registered in Germany since 2013 and holds the name “Vimcar” plus the addition of a limited liability (“GmbH”) adding up to “Vimcar GmbH” (Exhibit 1). Vimcar owns various undisputed European trademarks such as "Vimcar", "Vimcar Fleet" and "Vimcar Fleet Geo" (e.g. Exhibit 2, Exhibit 3)). The company offers its services primarily via its website. It therefore holds the domains vimcar.de, vimcar.com, vimcar.net, vimcar.org among many others (Exhibit 4). The company also intends to offer its service on an international level, potentially also reaching out to the neighbouring countries. Lately Vimcar has several times been approached with the offer to buy domains registered under the company’s name. With Email dated September 17th 2019 Vimcar was first offered to buy domains including a vimcar.dk domain (Exhibit 5). This was repeated on September 30th 2019 with a second offer by the same person (Exhibit 6). The Emails were signed by Antoine Kasper apparently Director to the company Kasper Domain Solution, situated at Wanowrie IT Park, Wanowrie Pune. Previously Vimcar and Mr Kasper agreed on a transfer of a different cc-tld. ... The domain is not in use, and to our knowledge has never been used. In light of the Email by the domain holder which expressis verbis claims that the domain has been registered following a prior negotiation between the parties for another domain it can be established that the Domain has been registered so lely for the purpose of sales in the first place. This is supported by the fact that the first registration of the domain has been made on 2019-08-27, just about two weeks before first contact and therefore in a small time frame that emphasis the connection between registration and purpose of sale. Furthermore there is no apparent link between the domain vimcar.dk and the registrar’s business undertaking or any other activity. Moreover, the word vimcar itself is a creation and has no meaning or translation, which points to the bad faith of the domain holder. Vimcar is a well-known brand in Germany, and we have significantly invested in the brand name. Moreover, Vimcar is looking in to other markets therefore the company such as the registrar’s is potentially freeriding on our brand name and could have significant negative impact on our business reputation. The domain should therefore be transferred to the petitioner due to bad faith of the domain holder.” Bilagfremstår som udskrift fra et regional tysk virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilag og er henholdsvis kopi af registreringsbevis fra Den Europæiske Unions kontor for intellektuel ejendomsret (EUIPO) samt udskrift fra EUIPO’s database, hvoraf fremgår, at klageren i 2015 fik registreret ordmærket VIMCAR i vareklasserne 9,og 42. Bilager kopi af certifikat, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet ”vimcar.de”. Bilag er kopi af e-mail af 17. september 2019 fra indklagede til klageren, hvori indklagede tilbyder, at klageren kan overtage domænenavnene ”vimcar.dk” og ”vimcar.se” for 1.200 euro. Bilager kopi af e-mail af 30. september 2019 fra indklagede til klageren, hvori indklagede følger op på sin e-mail af 17. september 2019 vedrørende overtagelse af domænenavnene ”vimcar.dk” og ”vimcar.se”. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”vimcar.de” har sekretariatet den 3. marts 2020 taget følgende kopier: Ved opslag den 30. januar 2020 og igen den 3. marts 2020 har sekretariatet konstateret, at der ikke var en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”vimcar.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har navnet “Vimcar”, • at klageren udbyder digitale tjenesteydelser vedrørende administration af køretøjer for erhvervskunder, • at klageren er indehaver af forskellige europæiske varemærke så som "Vimcar", "Vimcar Fleet" og "Vimcar Fleet Geo", • at klageren, der primært driver virksomhed via sin hjemmeside, er registrant af bl.a. domænenavnene ”vimcar.de”, ”vimcar.com”, ”vimcar.net” og ”vimcar.org”, • at indklagede flere gange har tilbudt klageren at købe domænenavnet ”vimcar.dk”, første gang kort tid efter indklagedes registrering af domænenavnet, • at domænenavnet ”vimcar.dk” ikke bliver brugt og tilsyneladende aldrig har været brugt, • at domænenavnet ”vimcar.dk” udelukkende er blevet registreret med henblik på videresalg, • at der ikke er nogen forbindelse mellem domænenavnet ”vimcar.dk” og indklagedes virksomhed, • at ”vimcar” er et kunstord uden nogen naturlig betydning, hvilket tyder på, at indklagede registrerede domænenavnet ”vimcar.dk” i ond tro, • at VIMCAR er et velkendt varemærke i Tyskland, og at klageren har foretaget betydelige investeringer i varemærket, • at klageren overvejer at ekspandere til andre markeder, og • at indklagedes registrering af domænenavnet ”vimcar.dk” kan få betydelig negativ indflydelse på klagerens renommé. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”vimcar.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede ca. uger efter registreringen af domænenavnet ”vimcar.dk” tilbød klageren at overtage domænenavnene ”vimcar.dk” og ”vimcar.se” for 1.200 euro, og at indklagede efterfølgende fulgte op på denne forespørgsel (jf. bilagog 6). På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”vimcar.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Som følge af det anførte lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og da klageren må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”vimcar.dk” skal overføres til klageren, Vimcar GmbH. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.



Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.