Afgørelse

turbo.dk

PERSTEEL ApS

MOD

involab

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”turbo.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet PERSTEEL ApS (CVR-nummer 26919932) med startdato den 11. december 2002. Som binavne har selskabet registreret Broservice ApS og TURBO-DK OREHOVED ApS. Selskabets formål er handel og industri og dertil knyttet virksomhed, og selskabet er registreret under branchekode ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”. Som bibrancher er registreret ”452010 Autoreparationsværksteder mv.” og ”453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer”. Ifølge klageskriftet driver klageren værksted samt en online webshop fra domænenavnet ”turbodk.dk”. Ved opslag den 6. april 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”turbodk.dk” er registreret den 27. december 2000, og at domænenavnet er registreret af klageren. Ved opslag den 6. april 2020 på ”turbodk.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: På ovenstående hjemmeside under domænenavnet ”turbodk.dk” er der under feltet ”HVEM ER VI?” anført bl.a. følgende om klageren: ”TurboDK er et større værksted beliggende på Falster. Vi har overårs erfaring inden for værksted, reparation og turborenovering. Vores team består af kompetente medarbejdere med passion for biler.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Turbodk, etableret år 2002, drives i dag som værksted, og online webshop, med primær markedsføring og kundekontakt via internettet. Virksomheden TurboDK er i dag tilknyttet www.turbodk.dk, og online markedsføring er i dag eksistensgrundlaget for størstedelen af forretningen, i det kunder kommer ind her. Virksomheden er kendt i mekaniker- og motorsportsbranchen som TurboDK, og URL’en turboDK.DK fører i hverdagen til en del forvirring, da det for størstedelen af folk, er ulogisk med ”...dk.dk”. Det er forudindtaget for størstedelen af folk, at ”dk” i firmanavnet ”TurboDK” kommer af den almene måde at nævne et firmas online-eksistens. Derudover giver det komplikationer i forhold til drift af virksomhedens synlighed på internettet (Google), samt markedsføring fra andre kanaler, der i sidste ende skal lede den potentielle kunde ind til virksomhedens hjemmeside (nu turbodk.dk). PERSTEEL ApS / Turbodk må hver måned betale hos Google Ads, for at være placeret på sin rette plads i søgeresultater. [...] Med tanke på generel kommunikation, samt markedsføring og synlighed, er det oplagt for virksomheden TurboDK at eje domænet turbo.dk. Domænet turbo.dk har været registreret hos registranten, Johannes Tüxen Riis, siden 4. april 1997, og er inaktivt, og uden nogle formål. PERSTEEL ApS / Turbodk har af flere omgange, over flere år, forsøgt at tage personlig kontakt via telefon, mail og igennem DK Hostmaster, dog uden held. PERSTEEL ApS / Turbodk mener derfor, at der er belæg for, at kunne anmode om en overflytning af domænet til virksomhed Turbodk (CVR: 26919932).” Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift af 16. januar 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilager et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”turbo.dk”, hvoraf fremgår, at der tilsyneladende ikke fremkom en hjemmeside. Bilager en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”turbo.dk”, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilager tilsyneladende en udateret udskrift fra et opslag i Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende enkeltmandsvirksomheden involab (CVR-nummer 29664846), jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilager tilsyneladende en udateret udskrift vedrørende domænenavnet ”turbodk.dk”. Bilag(litreret af sekretariate• er en fuldmagt til Steen Frimodt Hansen vedrørende repræsentation i nærværende sag ved Klagenævnet for Domænenavne. Ved sekretariatets opslag den 16. januar 2020 og fornyet opslag den 5. april 2020 på ”turbo.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Ved sekretariatets opslag den 16. januar 2020 på www.turbo.dk fremkom der ingen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 5. april 2020 på www.turbo.dk taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Jeg har været ejer af www.turbo.dk siden 4. april 1997, og kan bekræfte at det forsat anvendes aktivt, dels til forum, såvel til private e-mails. Domænet har siden 1997 været omdrejningspunktet for forskellige online communities. Siden 2011 har jeg på www.turbo.dk drevet et gratis og aktivt brugerdrevet forum omkring turbo og turboladere, hvor diskussioner, tips og tricks og restaureringsprojekter hyppigt bliver delt af brugerne, og hvor de hjælper hinanden med at løse udfordringer heromkring. Siden etableringen af forummet i 2011 har besøgstallene været steget gennem årene, og har således i dag ca. 721 aktive brugere i løbet af en måned, og ca.11.000 unikke besøgende hver måned. Ud over mig, administreres forummet af tre andre frivillige administratorer. Disse har desuden en @turbo.dk e-mailadresse tilknyttet, og som ligesom mig, bruger den til at modtage og sende private e-mails. Jeg selv har siden 1997 anvendt email-adresserne fra @turbo.dk. I bilag A har jeg vedhæftet et skærmbillede af den seneste aktivitet. På grund af en teknisk opsætningsfejl, er adressen ”turbo.dk” ikke tilgængelig, som det fremgår af klagers bilag 1, men adressen på www.turbo.dk bruges aktivt. Se Bilag B. [...] Jeg står uforstående overfor, og uenige i, at domænet er nævnt til både at skulle være inaktivt og uden nogle formål, da: • www.turbo.dk løbende har været anvendt til forskellige formål igennem årene siden jeg første gang registrerede det. Senest er det etableret som et stort brugerdrevet forum som har til formål at give brugerne mulighed for at diskutere og hjælpe hinanden med projekter omhandlende turboer og dertil relateret emner. • Email-adresser på @turbo.dk bruges flittigt, og huser aktive mailadresser, oprettet tilbage fra 1997. Disse er således blevet delt og anvendt af kontakter og forbindelser igennem årene, og er derfor i dag, for mig og andre med en @turbo.dk, mailadresser som er anvendt som primær mailkontakt. • Desuden er ”turbo” et helt normalt dagligdagsord, på linje med andre ord som ”gearkasse”, ”trækaksel” mv, som ikke krænker nogen ophavslov, varemærke eller på anden måde er i strid med god domæneskik.” Som bilag A har indklagede fremlagt en udskrift indeholdende et uddrag af e-mails sendt til e- mailadressen @turbo.dk. Udskriften vedrører tilsyneladende en række e-mails modtaget i perioden fra den 27. januar 2020 og til den 30. januar 2020, fra den 27. december 2019 og til den 31. december 2019 og fra den 27. marts 2003 og til den 1. april 2003. Bilag B er et udateret skærmprint fra et opslag på www.turbo.dk: I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Jeg finder ikke dokumentation og svar fra Johannes Tüxen Riis som værende tilstrækkeligt som bevis for aktivitet på www.turbo.dk. De e-mails, Johannes sender screenshot af, er baseret pådages aktivitet, som vel at mærke er EFTER klagen er modtaget. Ahrefs.com – vidner om ekstremt lidt aktivitet sammenlignet med det besøgstal og den aktivitet, Johannes nævner, der bør have været. Se bilagsom dokumentation. De fleste eksisterende “backlinks” kommer af misforståelse, hvor folk refererer til Turbo.dk, men tydeligt har ment turbodk.dk (dette støtter op om min årsag til klagen til at starte med). Herunder et udpluk fra backlink i 2015: https://www.bilgalleri.dk/forum/tuning/1071834-bmw_turbo Se Bilagsom dokumentation. Bevis for data Udover ovenstående mener jeg, at det er relevant med information og data fra Google Analytics eller en anden valid kilde, som kan bevise den mængde besøgende/sidevisninger, som Johannes påstår har fundet sted. Dette må endvidere forventes at kunne bevise aktiviteten over en længere periode på fx de senesteår,år,år ogmåneder. Endelig må det præciseres hvilken URL, denne data er baseret på, så det kan dokumenteres, at hverken side eller database er flyttet i klageperioden. Andre valide kilder som www.similarweb.com støtter op om min påstand om manglende aktivitet på www.turbo.dk. Se Bilagsom dokumentation. Serveraktivitet fra Waybackmachine.com: Se Bilagsom dokumentation. Jeg har løbende gennem de sidste par år jævnligt tjekket følgende URL’er: Turbo.dk http://turbo.dk https://turbo.dk www.turbo.dk Resultatet har været, at der ikke er loaded nogen hjemmeside og eller forum (dette var også tilfældet ved indsendelse af klagen). Med dette udgangspunkt og dokumentationen undrer jeg mig over denne pludselige aktivitet, og hvordan der nu kan være et tilsyneladende veletableret forum på siden (kun synligt efter den indsendte klage, både via URL og Google). Som nævnt, finder jeg det oplagt med dokumentation for aktivitet på www.turbo.dk via valid kilde som Google Analytics (Se bilag 11). Jeg kan se, at der umiddelbart findes fungerende script på siden. Alternativt dokumentation fra en anden valid kilde med flere års data. Afsluttende bemærkning og forslag: Efter at have forsøgt at komme i kontakt med Johannes i flere år, er vi fortsat meget interesserede i at få en dialog og finde en løsning omkring siden. Et alternativt forslag kunne være at flytte Johannes’ forum til en ny URL: fx turboforum.dk, som er ledig.” Som bilag har klageren fremlagt en udateret udskrift vedrørende ”backlink profile” for domænenavnet ”turbo.dk”. Udskriften vidner ifølge klageren om en ekstrem lille aktivitet sammenlignet den aktivitet, som indklagede henviser til. Bilager tilsyneladende en udskrift fra ”BilGalleri”, der ifølge klageren dokumenterer at de fleste eksisterende backlinks til ”turbo.dk” kommer af misforståelser, hvor brugere forveksler indklagedes domænenavn med klagerens domænenavn ”turbodk.dk”. Bilag er to udaterede udskrifter fra hjemmesiden www.similarweb.com vedrørende domænenavnene ”turbo.dk” og ”turbodk.dk”, der ifølge klageren underbygger den manglende aktivitet på det omtvistede domænenavn. Bilager to udskrifter fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnene ”turbo.dk” og ”turbodk.dk”, jf. nærmere herom neden for under sagsfremstillingen. Bilager tilsyneladende et udateret skærmprint fra opslag på www.turbo.dk, der indikerer at der umiddelbart findes fungerende script på siden. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Jeg synes det er godt, at man via Klagenævnet har den mulighed at forespørge om domænet bliver brugt til et formål, og deraf afklare om det er inaktivt. Men at klager efterfølgende ignorer min fremlæggelse af anvendelse af mit domæne, og som jeg aktivt har brugt siden 1997, samt mit svarskrift og skærmbilleder af bl.a. e-mails, og at dette ikke skulle være tilstrækkeligt, finder jeg urimeligt og undren over. [...] For at slå enhver tvivl fast, vil jeg gerne sende endnu et skærmbillede (Bilag C), som er taget af e-mails fra en tidligere periode end den første. Desuden indeholdt det oprindelige Bilag A også et skærmbillede af mails sendt tilbage i 2003, som klager valgte at ignorere. Som fremhævet i min oprindelig besvarelse, er domænet aktivt og anvendes i høj grad til bl.a. private e-mails. På domænet er der bl.a. oprettet en række email-adresser som både venner og familie har brugt i årevis. For mit eget vedkommende, siden jeg registrerede domænet i 1997, har det været min primære email kontakt. Det betyder i sagens natur også, at de mails som bliver modtaget på adresserne i dag, indeholder alle former for personlige oplysninger og informationer, da de bliver brugt til både bank, NemID, borger.dk, diverse abonnementsservices, og som bl.a. indeholder oplysninger om betalingsmidler mv. En adgang til disse mails ved at domænet skulle overgå til klager, vil på alle måder betyde at der kan skaffes adgang til mine oplysninger og kontakter. Det finder jeg på ingen måder rimeligt og i strid med privatlivets fred. I bilaghenviser klager til etår gammelt skærmbillede som viser et forumindlæg hvor der er refereret til mit domæne www.turbo.dk. At der ikke er nogen nyere eksempler, må det alt andet lige, antages at det sker sjældent. Derudover viser skærmbilledet også, at ’Brian A’, senere samme dag, helt på egen opfordring, retter adressen. Bilaghenviser til det som efter sigende skulle være kildekode fra www.turbo.dk, og billede af et script til Google Analytics. Jeg har aldrig haft interesse i at anvende Google Analytics på siden, og derfor tjekkede jeg i forbindelse med bilag 11, samme kildekode. Forummet er baseret på det gratis forum software som hedder phpbb, og som jeg har anvendt siden 2011. Jeg antager at klager må have et ”Google Analytics tilføjelsesprogram” installeret i sin browser eller kigget galt, da en sådan reference ikke findes i kildekoden til phpbb. I Bilag D har jeg taget et skærmbillede af samme område, inklusiv den url som bliver brugt, og som jeg antager klager har ment. Her fremgår ingen referencer til Google Analytics. Desuden antager, at der ydermere vil være behov for et unikt ID, for at tracke trafikken hvis det skulle være formålet. Klager henviser til i bilag 10, at der ingen aktivitet er på www.turbo.dk, og der ikke har været det længe. Jeg vil i den forbindelse henvise til Bilag E, fra selvsamme Wayback Machine, hvor man allerede tilbage i 2011, kan se at phpbb er oprettet. Jeg har sidenhen fravalgt at Wayback Machine indekserer www.turbo.dk, og det er grunden til at der ikke er ændringer op til i dag. I øvrigt henviser jeg til Bilag F, hvor man kan se, at mit domæne løbende har været anvendt til mange forskellige formål igennem tiderne. Afslutningsvis vil jeg gerne tilføje at mit domæne turbo.dk, som udover at være et helt almindelig anvendt ord, blev registeretår før PEERSTEEL ApS tilføjede det komplette bi- navn ”TURBO-DK OREHOVED ApS” til virksomheden, og allerede den gang vidste, at turbo.dk var optaget. Derudover er navnet ”turbo-dk”, tættere på virksomhedens egentlige binavn TURBO-DK OREHOVED ApS.” Som bilag C har indklagede fremlagt en udskrift indeholdende et uddrag af e-mails sendt til e- mailadressen @turbo.dk. Udskriften vedrører tilsyneladende en række e-mails modtaget i perioden fra den 14. september 2019 og til den 16. september 2019. Bilag D er et udateret skærmprint fra www.turbo.dk vedrørende kildekoden. Bilag E er et skærmprint fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”turbo.dk”. Skærmprintet, der knytter sig til en lagret hjemmeside fra den 28. oktober 2011, dokumenterer ifølge indklagede, at indklagedes forum inden for turboladere til biler var oprettet allerede i 2011, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilag F er et skærmprint fra www.archive.org vedrørende domænenavnet ”turbo.dk”, jf. bilag oven for i sagsfremstillingen. Ved opslag den 6. april 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”turbo.dk”. DK Hostmaster har ved e-mail af 16. januar 2020 oplyst over for sekretariatet, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”turbo.dk” siden den 8. februar 2010. DK Hostmaster har den 7. april 2020 på anmodning fra sekretariatet oplyst, at domænenavnet ”turbo.dk” inden overdragelsen af registreringen til indklagede den 8. februar 2010 var registeret af Johannes Tüxen Riis i perioden fra den 6. marts 2006 og frem til overdragelsen. Domænenavnet blev oprindeligt registreret den 4. april 1997 af Rasmus Riis. Endvidere har DK Hostmaster den 7. april 2020 oplyst, at indklagede – ud over at være registrant af domænenavnet ”turbo.dk” – er anført som registrant af domænenavnene ”bitilized.dk”, ”involab.dk” og ”johannesriis.dk” under .dk-internetdomænet. Ved opslag samme dag på disse domænenavne har sekretariatet konstateret, at der under domænenavnene ”involab.dk” og ”johannesriis.dk” ikke fremkom nogen hjemmeside. Under domænenavnet ”bitilized.dk” fremkom en hjemmeside for virksomheden Bitilized, som leverer ydelser inden for rådgivning og udvikling af it-løsninger. Sekretariatet har ved opslag på ”turbo.dk” den 6. april 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under domænenavnet er lagret i alt 100 gange i perioden fra den 3. december 1998 og til den 5. januar 2014. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet siden indklagedes registrering heraf den 8. februar 2010 i hvert fald periodevis i oktober-december 2011 har indeholdt en hjemmeside vedrørende ”Danmarks største aktive forum inden for turbo ladere”. Forud for indklagedes registrering ses domænenavnet i hvert fald periodevis at have indeholdt bl.a. en hjemmeside med logoet ”TURBO.DK” – The Home of Johannes Riis” omkring perioden 2001-2003 og senere i 2007 en hjemmeside om studier i udlandet. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret den 28. december 2011: Sekretariatet har ved opslag den 6. april 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• konstateret, at der er registreret en enkeltmandsvirksomhed under navnet involab (CVR-nummer 29664846) med startdato den 1. marts 2006. Virksomheden var i perioden fra den 1. marts 2006 og til den 30. september 2008 registreret under navnet involab v/Johannes Tüxen Riis. Virksomheden er endvidere registreret under branchekode ”620100 Computerprogrammering”, og med Johannes Tüxen Riis som fuldt ansvarlig deltager. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 6. april 2020 på ”turbo” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.670.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte et enkelt af søgeresultaterne klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterende søgeresultater vedrørte navnlig omtale af turboladere (turb• i forbindelse med bl.a. reparation og udskiftning, men en del af søgeresultaterne vedrørte også brugen af ordet ”turbo” i dets overførte betydning. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er etableret i 2002 og i dag drives som værksted og som online webshop, • at klageren på nuværende tidspunkt anvender domænenavnet ”turbodk.dk” i forbindelse med sin virksomhed, • at online markedsføring er eksistensgrundlaget for størstedelen af klagerens forretning, • at klagerens virksomhed inden for mekaniker- og motorsportsbranchen er kendt som TurboDK, • at klagerens domænenavn ”turbodk.dk” i hverdagen medfører en del forvirring, da domænenavnet ikke er logisk i forhold til klagerens forretningskendetegn, • at klagerens nuværende domænenavn også giver anledning til komplikationer for så vidt angår virksomhedens synlighed på internettet, • at klageren således hver måned må betale Google Ads for at være placeret på sin rette plads i søgeresultaterne, • at det med tanke på generel kommunikation, markedsføring og synlighed er oplagt for klageren at kunne gøre brug af domænenavnet ”turbo.dk”, • at domænenavnet ”turbo.dk” har været registreret af indklagede siden den 4. april 1997 og at domænenavnet fremstår inaktivt, • at klageren forud for klagens indgivelse ad flere gange over flere år har forsøgt at tage kontakt til indklagede uden held, • at indklagedes svar og dokumentation efter klagerens opfattelse ikke udgør tilstrækkeligt bevis for aktivitet på www.turbo.dk, • at de e-mails, som indklagede har fremsendt som dokumentation, er baseret på tre dages aktivitet, som ligger efter klagens modtagelse, • at klagerens undersøgelser tværtimod vidner om en ekstremt lille aktivitet sammenlignet med det besøgstal og den aktivitet, som indklagede henviser til, • at de fleste ”backlinks” til www.turbo.dk kommer af misforståelser, hvor besøgende i stedet har villet besøge klagerens hjemmeside, • at den manglende aktivitet på www.turbo.dk herudover understøttes af oplysninger fra bl.a. hjemmesiderne www.similarweb.com og www.archive.org, • at klageren forud for klagens indgivelse har undersøgt bl.a. URL’erne turbo.dk og www.turbo.dk jævnligt over de sidste par år, • at klageren i den forbindelse ikke har konstateret nogen hjemmeside eller noget forum, hvilket heller ikke var tilfældet på klagetidspunktet, • at klageren derfor undrer sig over den pludselige aktivitet og hvordan der nu kan være et tilsyneladende veletableret forum på www.turbo.dk, • at indklagede eventuelt kunne flytte sit forum til et andet domænenavn, f.eks. domænenavnet ”turboforum.dk”, der er ledigt, og • at domænenavnet ”turbo.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden den 4. april 1997 har været ejer af domænenavnet ”turbo.dk” og kan bekræfte, at domænenavnet fortsat anvendes aktivt, • at det omtvistede domænenavn har været anvendt til forskellige formål gennem årene, • at domænenavnet ”turbo.dk” siden 2011 har været anvendt i forbindelse med et gratis og aktivt brugerdrevet forum vedrørende turboladere, • at der er tale om et forum, hvor diskussioner, tips, tricks mv. hyppigt bliver delt af brugere, og hvor de hjælper hinanden, • at besøgstallene siden etableringen af forummet i 2011 er steget gennem årene og at der i dag er ca. 721 aktive brugere og ca. 11.000 unikke besøgende hver måned, • at der på grund af en teknisk opsætningsfejl ikke fremkommer nogen aktiv hjemmeside ved opslag på domænenavnet ”turbo.dk”, • at indklagedes forum imidlertid er aktivt under www.turbo.dk, jf. bilag B, • at indklagedes forum administreres af tre frivillige administratorer ud over indklagede selv, • at alle tre administratorer, ligesom indklagede selv, har en @turbo.dk e-mailadresse tilknyttet, som bruges til at modtage og sende private e-mails, • at der på domænenavnet ”turbo.dk” også er oprettet en række e-mailadresser, som både venner og familie har anvendt i årevis, • at indklagede selv siden 1997 har anvendt domænenavnet ”turbo.dk” til brug for e- mailkommunikation, • at indklagedes brug af domænenavnet i forbindelse med e-mailkommunikation understøttes af bilag A og C, • at de nævnte bilag bl.a. knytter sig til e-mailkorrespondance tilbage fra 2003, men at klageren uheldigvis har valgt at ignorere dette, • at indklagede og andre i dag anvender de tilknyttede e-mailadresser som deres primære mailkontakter, • at indklagede derfor er uforstående over for klagerens påstand om, at domænenavnet ”turbo.dk” ikke anvendes af indklagede, • at det fremgår af Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), at indklagedes forum var oprettet allerede i 2011, jf. bilag E, • at betegnelsen ”turbo” herudover er et helt normalt dagligdagsord på linje med andre ord såsom gearkasse, trækaksel mv., • at indklagedes registrering af domænenavnet ”turbo.dk” ligger fem år forud for, at klageren tilføjede binavnet TURBO-DK OREHOVED ApS, • at klagerens nuværende domænenavn herudover ligger tættere på klagerens registrerede binavn end på domænenavnet ”turbo.dk”, • at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”turbo.dk” dermed ikke er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og • at domænenavnet ”turbo.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren. 12

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”turbo.dk” ikke har kommerciel betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”turbo.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet PERSTEEL ApS med startdato den 11. december 2002. Selskabet har bl.a. registreret binavnet TURBO-DK OREHOVED ApS. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren driver værksted, ligesom klageren driver en online webshop fra domænenavnet ”turbodk.dk”, og dette domænenavn er ifølge oplysninger fra DK Hostmaster registreret af klageren den 27. december 2000. Klageren har over for klagenævnet anført bl.a., at klagerens virksomhed inden for mekaniker- og motorsportsbranchen er kendt som TurboDK, og at det nuværende domænenavn ”turbodk.dk” skaber en del forvirring blandt klagerens kunder. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”turbo.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagede interesse heri. Ved denne interesseafvejning må det tages i betragtning, at domænenavnet ”turbo.dk” består af en betegnelse, der både har en konkret betydning (kort form af turbooplade• og en overført betydning, der normalt benyttes til at beskrive nogen eller noget med en stor eller forøget ydeevne, aktivitetsniveau eller hastighed. Det må endvidere indgå, at også andre end lige netop sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet ”turbo.dk”, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen også tyder på. Endelig må det indgå i interesseafvejningen, at betegnelsen ”turbo” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Ifølge oplysninger fra DK Hostmaster har indklagede som virksomhed været registrant af domænenavnet ”turbo.dk” siden den 8. februar 2010. Af sekretariatets undersøgelser fremgår det, at der på nuværende tidspunkt ikke fremkommer nogen hjemmeside ved opslag på domænenavnet ”turbo.dk”, hvilket indklagede også har anerkendt over for klagenævnet. Indklagede har oplyst bl.a., at indklagede siden den 4. april 1997 har været ejer af domænenavnet ”turbo.dk”, og at domænenavnet har været anvendt til forskellige formål gennem årene. Indklagede har i den forbindelse peget på, at domænenavnet ”turbo.dk” siden 2011 har været anvendt i forbindelse med et gratis og aktivt brugerdrevet forum vedrørende turboladere inden for biler, og at besøgstallene er steget gennem årene og således i dag er ca. 720 aktive brugere og ca. 11.000 unikke besøgende på månedlig basis. Indklagede har endvidere oplyst, at der på grund af en teknisk opsætningsfejl ikke fremkommer nogen aktiv hjemmeside ved opslag på domænenavnet ”turbo.dk”, men at indklagedes forum er aktivt og kan tilgås under www.turbo.dk. Herudover har indklagede oplyst, at indklagede selv og tre andre frivillige administratorer af forummet har e-mailadresser tilknyttet domænenavnet ”turbo.dk”, som bruges til at modtage og sende private e-mails. Det samme gør sig gældende for nogle venner og familie, som således også anvender det omtvistede domænenavn i forbindelse med e-mailkommunikation. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser, at der ved opslag på www.turbo.dk på nuværende tidspunkt fremkommer en hjemmeside indeholdende et forum om turboopladere til biler, idet en lignende hjemmeside dog ikke kunne konstateres ved sekretariatets opslag herpå umiddelbart efter klagens indgivelse den 16. januar 2020. Indklagedes oplysninger om forudgående anvendelse af domænenavnet ”turbo.dk” understøttes imidlertid i et vist omfang af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der dokumenterer, at domænenavnet i hvert fald omkring oktober-december 2011 har indeholdt en hjemmeside af den pågældende karakter. Endvidere lægger klagenævnet efter det oplyste til grund, at i hvert fald indklagede selv forud for klagens indgivelse regelmæssigt har anvendt domænenavnet ”turbo.dk” i forbindelse med e- mailkommunikation (jf. bilag A og C). Der er samlet set efter klagenævnets vurdering, som sagen foreligger oplyst, ikke grundlag for at fastslå, at indklagede ikke fortsat har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”turbo.dk”. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”turbo.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”turbo.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af det omtvistede domænenavn ”turbo.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, PERSTEEL ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.