Afgørelse

drivkraft.dk

Drivkraft Danmark

MOD

Drivkraft ledarskap AB

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”drivkraft.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning (frifindelse).

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klager er brancheforening og arbejdsgiverorganisation for virksomheder, der leverer energi til mobilitet, opvarmning og proces med alle Danmarks tankstationer og raffinaderier som medlemmer samt LPGbranchen (flydende gas). Branchen står for% af energien til transporten og% af det samlede danske energiforbrug. Klagers medlemmer leverer energi til al transport og ikke kun i form af ét bestemt drivmiddel. Klagers medlemmer tilbyder også el, brint, metanol og biogas og de drivmidler, der udvikles i fremtiden. For at understøtte denne udvikling ændrede man på generalforsamlingen den 8. maj 2018 navn fra Energi- og Olieforum til Drivkraft Danmark. Klager valgte navnet Drivkraft Danmark, fordi det signalerer bredde og markerer klagers position i Danmark som repræsentant for en branche, hvis kerneområder kan beskrives med nøgleordene mobilitet, fremdrift, energi, drivmidler og transport. Navneændringen skulle samtidig understøtte Drivkraft Danmarks målsætning om at levere fremtidens energi og sikre transporten i Danmark i lyset af den grønne omstilling, i overensstemmelse med foreningens formål “...at samle virksomheder, som importerer, udvikler, producerer, markedsfører, distribuerer og/eller oplagrer gas, olieprodukter og andre energiprodukter og de dermed forbundne serviceydelser i Danmark”. Klagers navn rummer således den fremtidige udvikling, hvor benzin og diesel ikke er de eneste drivmidler. Klagers hjemmeside har siden navneskiftet været registreret under domænenavnet www.drivkraftdanmark.dk. Klager forsøgte forgæves at registrere domænenavnet www.drivkraft.dk. Domænet drivkraft.dk ejes af indklagede uden at være aktivt, jf. bilagsom er en udskrift af browser-opslag for domænet af 3. januar 2020. Som det fremgår af udskrift af 3. januar 2020 fra DK Hostmasters registreringsdatabase for domænet, oprettede indklager domænet drivkraft.dk hos DK Hostmaster den 30. maj 2000, jf. bilag 2. Politisk chef hos klager, Jeppe Røn Hartmann, henvendte sig den 7. januar 2019 til indklagede v. Stefan Östling med henblik på at søge drivkraft.dk overdraget til klager, jf. korrespondance herom vedlagt som bilag 3. Som det fremgår af bilag 3, svarede indklagede følgende på klagers henvendelse: ”... Jag har haft denna domain sedan 1997 och har ingen plan på att släppe den. Allt har ett pris. Så om ni återkommer med ett riktigt attraktivt förslag så kanske jeg nappar...” Klager spurgte derpå indklagede, hvor meget han regnede med at få i betaling for domænet. Indklagede svarede til dette: ”... Några miljoner...” Klager har ikke haft yderligere korrespondance med indklagede, og indklagede har heller ikke efter klagers henvendelse til indklagede taget domænet i brug. ... Indklagede har til huse i Sverige, og indklagede anvender ikke domænet drivkraft.dk i erhvervsmæssig sammenhæng i forbindelse med virksomhedsudøvelse i Danmark eller til noget andet anerkendelsesværdigt formål, da domænet ikke er aktivt. Indklagede har siden dialogen med klager om muligheden for et salg ikke foretaget sig noget aktivt i forhold til domænet, som således stadig er inaktivt. Indklagede har i den forudgående dialog med klager direkte tilbudt klager at sælge domænet, herunder fremsat en pris over for klager, jf. uddrag fra indklagedes svar til klager med ordlyden, at ”Allt har ett pris”, og at klager kunne erhverve domænet for ”Några miljoner”. En skærpende omstændighed er i den forbindelse indklagedes ublu pris på domænet, som understreger indklagedes kommercielle interesser i at opretholde domænet. Dette beviser, at indklagede udelukkende har en kommerciel interesse i at opretholde domænet, og der med denne adfærd fra indklagedes side skabt en stærk formodning for, at indklagedes formål med registreringen af domænet alene var økonomisk vinding ved salg og videreoverdragelse af domænet. Indklagedes registrering af domænet er dermed ikke reel, fordi registreringen ikke afspejler en reel interesse hos indklagede i at anvende domænenavnet. Der er hermed skabt en stærk formodning for, at indklagede ikke havde andre hensigter med registreringen af domænet end at opnå økonomisk vinding ved salg og videreoverdragelse af domænet. Bevisbyrden for det modsatte, altså at indklagedes registrering af domænet drivkraft.dk ikke er i strid med § 25, stk. 2, i lov om internetdomæner, må herefter påhvile indklagede og ses ved indgivelse af dette klageskrift ikke løftet. Domænet drivkraft.dk har en sådan lighed med klagers navn ”Drivkraft Danmark”, at klager som interesseorganisation, politisk talerør og repræsentant for sine medlemsvirksomheder har en berettiget og retlig interesse i at overtage domænet drivkraft.dk. Domænenavne er generelt en knap ressource i Danmark, og klagers konkrete interesse i at kunne bruge domænenavnet, og dermed tilgås af omverdenen via internettet på domænenavnet, overskygger indklagedes interesse i blot at have domænet liggende på lager med det ene formål at afkræve penge af den, som ønsker at benytte det. Der er samtidig flere andre eksempler på virksomheder og organisationer med et relativt langt navn, hvor virksomheden eller organisationen i forhold til mailkommunikation og hjemmeside benytter en forkortelse eller et kortere ord. Det gælder eksempelvis Dansk Arbejdsgiverforening, som har forkortet sit domænenavn til da.dk, Dansk Industri, som har forkortet sit domænenavn til di.dk eller Dansk Mode og Tekstil, som har forkortet sit domænenavn til dmogt.dk. Denne mulighed vil klager bruge med domænenavnet driv-kraft.dk. Klager vil også bruge domænenavnet drivkraft.dk i forbindelse med mailkommunikation som et kortere og mere tilgængeligt og postdomænenavn. Opretholdelse af indklagedes registrering af domænet drivkraft.dk vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af korrespondance af januar 2020 mellem klageren og indklagede, hvoraf bl.a. fremgår det i klageskriftet anførte. Bilager udskrift fra det Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ” Incorrect statement by “Klagaren”: • ”... stærk formodning for, at indklagedes formål med registreringen af domænet alene var økonomisk vinding ved salg og videreoverdragelse af domænet.” I apologize for my careless response and low level of competence regarding Danish domain legislation. In Sweden we joke about “Allt har ett pris”. Saying un-specific and totally unrealistic “Några miljoner” should not be and is not considered as an offer. In a friendly way I tied to say – I am not interested. ... My Drivkraft business has been active for almostyears and still is. See below bilag A Drivkraft is active – annual reports to the Swedish Skatteverket. stefan@drivkraft.dk is the mail address and corner stone I continuously used for all mail business correspondence since year 2000. Drivkraft provides Management consultant services and Management Team coaching. I have had assignments in Sweden, Norway, Finland, Germany, UK, USA, France, India and China. stefan@drivkraft.dk is stated as contact information in all leadership training material and written material communicated/published. Hence, if Klagenævnet does not give me the rights to continue using my mail address there is a high risk of loosing future business opportunities. I started my business December 1997. Registred the drivkraft.dk domain May year 2000, and I have used it actively for almostyears. At the time the domain was registered there was no restrictions related to that the business had to be conducted within Denmark. I have never had the intention to sell this domain name, only to use it to conduct my business. Bilag B Selskabsregistreringsattest - Swedish Bolagsverket has given me the Right to company name, see attachment 2. Klagaren’s business changed name May 2018. Drivkraft Danmark is using their drivkraftdanmark.dk domain, and can easily continue without any consequences. Please consider the proportion; Klagaren’s will to just shorten the domain name vs. the damage it would do to myyears brand establishment and business network. If Klagenævnet does not decide to let me continue using the drivkraft.dk domain, it will in create large uncertainties for all small business. My business is still good, and I will continue to use the drivkraft.dk domain. All my business contacts use it on a daily basis. Drivkraft is my only income generator, it provides food on the table for my family.” Som bilag A har indklagede fremlagt skærmprint fra den svenske skattemyndighed “Skatteverket” vedrørende indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er en aktiv virksomhed. Bilag B er udskrift fra den svenske selskabsregister ”Bolagsverket”, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagedes navn er ”Drivkraft ledarskap Sverige AB”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Klager henvendte sig til klager for at afsøge muligheden for at overtage domænet. Indklagede valgte i den forbindelse af kræve ”Några miljoner” for overtagelsen af domænet, hvilket er dokumenteret i bilag 3. Indklagede må på den baggrund være nærmest til at bære risikoen for dette svar, som skærper kravene til indklagedes forklaring på, at indklagede ikke handlede i strid med lov om internetdomæner § 25, stk. 2. ... Klager opfatter indklagedes forklaring om forholdet som et efterrationaliserende forsøg på at bortforklare indklagedes motiv for at fremsætte sit tilbud over for klager. Indklagede kunne således nemt have afvist klagers forespørgsel i bilag 3, uden at nævne nogen pris, hvis indklagede ikke var interesseret i at sælge domænet. Indklagede valgte dog at prissætte domænet over for klager. ... Klager kan ... fortsat konstatere, at indklagede ikke anvender domænet drivkraft.dk i forbindelse med udøvelses af sin virksomhed. Indklagedes fremlæggelse af bilag B beviser ikke, at indklagede bruger domænet drivkraft.dk i overensstemmelse med lov om domænenavne. Bilag B er udskrift fra det svenske selskabsregister, som blot viser indklagedes ejerskab af den svenske virksomhed ”Drivkraft ledarskap Sverige AB”. Selve indklagedes erhvervsudøvelse via det svenske selskab Drivkraft ledarskap Sverige AB ændrer heller ikke på, at indklagede ikke har benyttet og fortsat ikke benytter domænet. Indklagede nævner i øvrigt ikke Danmark i sin opremsning af de lande, hvor indklagede efter eget udsagn har udført opgaver, hvilket svækker indklagedes interesse i at opretholde et .dk- domæne. Indklagede fremlæggelse af bilag A dokumenterer heller ikke, at domænet er aktivt. Bilag A viser angiveligt omsætningen i indklagedes selskab i perioden 2000-2019, hvilket efter omstændighederne i sagen, hvor domænet er inaktivt, er sagen uvedkommende. Der er ikke nogen sammenhæng mellem forretningsaktiviteten i indklagedes selskab og indklagedes registrering af domænet. Hensynet til indklagedes anvendelse af mailadresse stefan@drivkraft.dk er sagen uvedkommende i forhold til formålet bag lov om internetdomæner. Loven skal blandt andet generelt sikre tilgængelighed til domæner og være en grundsten i kommunikation på nettet. Disse hensyn understøtter klagers interesse i at få adgang til aktivt at registrere domænet og benytte det i overensstemmelse med de politiske intentioner bag loven. Klager opfatter det som usandsynligt og i øvrigt udokumenteret, at der ved klagers eventuelle skift af mailadresse i sin virksomhed skulle være en høj risiko for at miste fremtidige forretningsmuligheder. Sammenfattende må indklagede hverken spærre domænet uden at benytte det eller kræve et ublu beløb som betingelse for at give det fra sig.” I duplikken har indklagede gentaget sine tidligere anførte anbringende og har endvidere bl.a. anført følgende: ”My company name in combination with the available domain name were carefully selected, it corresponds with the services I provide. When I applied for the domain name, .dk hostmaster informed me that there is no restriction related to that the business has to conducted in Denmark. .dk hostmaster’s terms and conditions still does not express any restriction nor requirements on that business must be conducted in Denmark. ... I appreciated that the Complainer highlighted that evidence on the usage of drivkraft.dk was missing. Evidence on usage of stefan@drivkraft.dk long before the complaint was filed, is available in: Exhibit C – usage of drivkraft.dk domain. ... By 2018 the Complainer decided to change their name to Drivkraft Danmark, and they were fully aware of that the drivkraft.dk domain name rights was legally owned by another company ever since year 2000. It would be reasonable to expect them to accept the consequences of that decision, having a slightly longer domain name. Drivkraftdanmark.dk has been sufficient so far for their communication via Internet. If it was essential for their business to have a shorter domain address, they could have selected another company and domain name – other companies do. ... All people I talked to about this topic, are surprised that drivkraft.dk might be claimed and taken over by another company. They find it highly immoral to just step in and claim the rights to a domain name, from someone who legally owned the rights foryears.” Som bilag C har indklagede fremlagt et dokument, der indeholder: - Skærmprint fra Microsoft Explorer med gengivelse af oplysninger vedrørende Business Card knyttet til domænenavnet ”drivkraft.dk”. - Gengivelse af et fysisk visitkort, der bl.a. indeholder e-mailadressen ”stefan@drivkraft.dk”. - Kopier af e-mails sendt til indklagede på e-mailadressen ”stefan@drivkraft.dk” dateret den 31. januar 2007 og den 24. august 2011. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”drivkraftdanmark.dk” har sekretariatet den 18. april 2020 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”drivkraft.dk” den 13. januar 2020 og igen den 18. april 2020 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 1. Sekretariatet har ved forespørgsel hos DK Hostmaster fået oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”drivkraft.dk” siden den 17. juni 2013, og at indklagede over for DK Hostmaster har oplyst e-mailadressen ”stefan@drivkraft.dk” som en del af indklagedes kontaktinformation. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er brancheforening og arbejdsgiverorganisation for virksomheder, der leverer energi til mobilitet, opvarmning og proces, • at klageren på sin generalforsamling den 8. maj 2018 ændrede navn fra Energi- og Olieforum til Drivkraft Danmark, • at klagerens navn signalerer den fremtidige udvikling, hvor benzin og diesel ikke er de eneste drivmidler, • at klageren er registrant af domænenavnet ”drivkraftdanmark.dk”, som bruges til klagerens hjemmeside, • at domænenavnet ”drivkraft.dk” ikke anvendes aktivt, • at indklagede på klagerens opfordring har tilbudt at overdrage domænenavnet ”drivkraft.dk” til klageren for nogle millioner kroner, • at indklagedes formål med registreringen af domænenavnet ”drivkraft.dk” alene er økonomisk vinding ved salg og videreoverdragelse af domænenavnet i strid med § 25, stk. 2, i lov om internetdomæner, • at indklagede ikke har dokumenteret at have gjort brug af domænenavnet ”drivkraft.dk”, • at indklagede ikke har en reel interesse i at anvende domænenavnet ”drivkraft.dk”, • at klageren har en berettiget og retlig interesse i at overtage domænenavnet ”drivkraft.dk”, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”drivkraft.dk” i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagedes udsagn om, at klageren kunne overtage domænenavnet ”drivkraft.dk” for nogle millioner kroner ikke var et reelt tilbud, men en venlig måde at sige, at indklagede ikke var interesseret i at overdrage domænenavnet, • at indklagede aldrig har haft til hensigt at sælge domænenavnet ”drivkraft.dk”, • at indklagedes virksomhed, der har navnet Drivkraft, har være aktiv iår og stadig er det, • at e-mailadressen ”stefan@drivkraft.dk” er indklagedes primære e-mailadresse og er blevet brugt til al indklagedes virksomhedskorrespondance siden år 2000, • at e-mailadressen ”stefan@drivkraft.dk” er angivet som kontaktinformation i alt af indklagedes træningsmateriale og anden skriftlig kommunikation, og • at hvis indklagede mister domænenavnet ”drivkraft.dk” og dermed sin e-mailadresse, vil der være stor sandsynlighed for, at indklagede tillige mister fremtidige forretningsmuligheder.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”drivkraft.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Det fremgår af sagens oplysninger, at der har været kontakt mellem klageren og indklagede, hvorefter klageren har anmodet om at overtage domænenavnet ”drivkraft.dk”, og at indklagede på klagerens opfordring oplyste ”nogle millioner kroner” som et muligt vederlag for overdragelse af domænenavnet. Klagenævnet har ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om, at udsagnet om et vederlag på ”nogle millioner kroner” for overdragelse af domænenavnet til klageren, ikke var ment som en reelt tilbud. Indklagede har efter det oplyste ikke haft domænenavnet offentligt til salg og har alene fremsat sit udsagn om betaling for overdragelse af domænenavnet ”drivkraft.dk”, efter at klageren rettede henvendelse til indklagede med opfordring til at overdrage domænenavnet og endvidere opfordrede indklagede til at angive størrelsen af et muligt vederlag for overdragelsen. Indklagede anvender domænenavnet ”drivkraft.dk” til e- mailadresse for sin virksomhed, der har navnet ” Drivkraft ledarskap AB”. På denne baggrund og efter sagens oplysninger i øvrigt finder klagenævnet det ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder registreringen af domænenavnet ”drivkraft.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning. Klagenævnet finder således ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren i maj 2018 ændrede navn til Drivkraft Danmark. Det fremgår endvidere, at klageren er registrant af domænenavnet ”drivkraftdanmark.dk” og anvender dette domænenavn til sin hjemmeside, hvorfra klageren markedsfører sig under kendetegnet ”Drivkraft Danmark”. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne anvende domænenavnet ”drivkraft.dk”, der svarer til det første led i klagerens foreningsnavn og forretningskendetegn, og at klagerens brug af dette domænenavn for sin hjemmeside vil have en naturlig tilknytning til domænenavnets signalværdi. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som anvendelsen af domænenavnet ”drivkraft.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”drivkraft.dk” består af det almindelige danske (og svensk• ord ”drivkraft”, der er beskrivende for klagerens virksomhed, og at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet. Det vil kunne indgå i den interesseafvejning, som skal foretages efter domænelovens § 25, stk. 1, at et domænenavns signalværdi kan være af større betydning for den, som vil benytte det for en hjemmeside end for den, som alene anvender det til andre formål, f.eks. e-post og FTP-service. Nævnet finder dog, at den nærmere afvejning må bero på en konkret vurdering. Kan registranten af et domænenavn således godtgøre, at domænenavnet i væsentligt omfang er blevet brugt til kommunikation via e-mails mellem eller for en større kreds af personer, vil dette således også være et moment, som skal indgå i interesseafvejningen. Indklagede har virksomhedsnavnet ”Drivkraft ledarskap AB”. På baggrund af sagens oplysninger finder klagenævnet det godtgjort, at indklagede anvender domænenavnet ”drivkraft.dk” til e- mailadresse, der bruges i indklagedes virksomhed, jf. bilag C. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagedes samlede virksomhedskommunikation henviser til den pågældende e-mailadresse, der er knyttet til domænenavnet ”drivkraft.dk”. Indklagede har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne fastholde registreringen af domænenavnet ”drivkraft.dk”. Efter en samlet vurdering af de modstående interesser finder klagenævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesser i domænenavnet ”drivkraft.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesser. Det forhold, at domænenavnet ”drivkraft.dk” ikke har været anvendt til en hjemmeside, kan ikke føre til andet resultat. Klagenævnet bemærker i den forbindelse endvidere, at indklagede registrerede domænenavnet ”drivkraft.dk” mange år forinden, indklagede ændrede navn til ”Drivkraft Danmark”. Nævnet finder det således ikke godtgjort, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”drivkraft.dk” i forhold til klageren indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”drivkraft.dk” er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 12

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Drivkraft Danmark, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.