Afgørelse

visitdragoer.dk

Dragør Turistråd

MOD

Knud Ulf Berggreen

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”visitdragoer.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I bilagtil klagerens klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Argumenter for hvorfor Dragør Turistråd skal bruge domænet. Dragør Turistråd er den officielle turistorganisation i Dragør Kommune og blev etableret i 2009. Dragør Turistråd erstattede Dragør Erhvervs- og Turistråd (DET). Se bilag 6. Dragør Turistråd markedsfører således Dragør Kommune som turistdestination. Aktiviteterne omfatter bla. drift af sites www.visit-dragoer.dk og www.visitdragor.com samt drift af turistkontoret i Dragør i samarbejde med Museum Amager. Udover www.visit-dragoer.dk og www.visitdragor.com administrerer Dragør Turistråd • www.dragoerlive.dk (registreret i 1. marts 2009) • www.dragoerturisme.dk (registreret 26. maj 2010) Disse domæner viderestiller i dag automatisk til www.visit-dragoer.dk. Dragør Turistråd driver hjemmesiden under VisitDenmark paraplyen, som er Danmarks lovfæstede organisation til dette. Se bilag 5. ”Visit” formen på adressen er universelt anerkendt som turist hjemmesider til markedsføring af lande, byer og øvrige destinationer. VisitDenmark driver www.visitdenmark.dk. Da Dragørs turist hjemmeside i 2014 fik en stor opdatering blev ”visit-dragoer.dk” valgt, for at matche visitdenmark.dk så tæt som muligt, og da Knud Berggreen allerede i 2002 havde taget visitdragoer.dk. Design www.visit-dragoer.dk indgår i den landsdækkende ”visit”-struktur, som er den officielle markedsføringsindsats i regi af Visitdenmark. Markedsføringen sker bla. Ved brug af fælles designguide, logo osv. Se bilag 4. Baggrunden for ønsket om overførsel af domænenavnet ”visitdragoer.dk” er således et ønske om at udnytte ”visit”-brandet til at fremme turisme i kommunen samt understøtte den nationale turismestrategi, som koordineres af Visitdenmark. Dragør Kommunalbestyrelse har besluttet at søge om at få Dragør optaget på Slots- og Kulturstyrelsens tentativliste med henblik på senere udpegelse som UNESCO-site. Kulturministeren har den 29. juni 2018 besluttet, at Dragør gamle by og havn er optaget på tentativlisten. I øjeblikket udarbejdes en nomineringsrapport og forvaltningsplan, som kan danne grundlag for, at den danske stat formelt ansøger UNESCO om en endelig udpegning og nominering af Dragør gamle by og havn på UNESCOs internationale verdensarvliste. Dragør Turistråd ønsker at overtage domænet ”visitdragoer.dk” for derved at sikre turisme strategien og brandingen af Dragør. Argumenter for at Knud Berggreen IKKE skal bruge/eje dette domæne Knud Berggreen har i 1998 registreret www.dragoer-info.dk (et nyheds/blog/oversigtssite for Dragør borgere). Knud Berggreen var i 2002 medlem af Dragør Erhvervs- og Turistråd (DET) og registrerede på det tidspunkt www.visitdragoer.dk og www.visitdragor.dk samt flere internationale domæner. Årstallet 2002 og listen af domæner er nævnt af Knud Berggreen i bilag 8. Dragør Turistråd har flere gange henvendt sig til Knud Berggreen, senest medio 2018 (se mail korrespondance i bilag 8), for at få overdraget ”visitdragoer.dk”. Knud Berggreen skriver ”Nu er vi ikke i en forhandlingssituation”, hvorefter han lister argumenter for en høj pris. Han har tidligere mundtligt nævnt kr. 100.000. Det fremgår af Knud Berggreens mails i bilag 8, at han intet andet formål nævner for at drive sine ”visit” hjemmesider. Bilagogindeholder en sammenligning af den officielle og Knud Berggreen visit siderne. Det fremgår, at Knud Berggreen siden www.visitdragoer.dk • ikke overholder VisitDenmark design standarder • ikke indeholder informationer om seværdigheder i Dragør, som det ellers først og fremmest må forventes af en turist hjemmeside. Bilag dokumenterer at Knud Berggreens grundlæggende og oprindelige www.dragoerinfo.dk indeholder samme nyheder som www.visitdragoer.dk, og det må lægges til grund, at Knud Berggreen www.visitdragoer.dk siden • kun får nyt indhold når noget kopieres fra www.DragoerInfo.dk • indtjener penge på reklamer på siden • I vores øjne ligner det at siden i dag primært bliver brugt til at generere reklameindtægter i venten på at domænet bliver solgt. • Da siden fremstår uproffessionel og med meget mangelfuldt indhold kunne det tænkes at de fleste af sidens besøgende lander på den ved en fejl, i forbindelse med at de søger efter den officielle Visit Dragør side. Dvs. at sidens økonomi primært er baseret på ”typosquatting”. Der henvises til bilag 1-3 fra 28.12 2019 med en sammenligning af den officielle hjemmeside og Knud Berggreen siderne, som tydeligt bærer præg af, at have sparsomme oplysninger og sjældent vedligeholdes. Konklusion Det er Dragør Turistråds opfattelse, at den nuværende registrant anvender domænet i strid med god domænenavnesskik, jf. domænelovens § 25, stk.og at registreringen alene er opretholdt med henblik på salg eller udlejning i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Dragør Turistråd gør gældende, • at Dragør Turistråd er den officielle turistorganisation i Dragør Kommune • at Dragør Turistråd har ret til domænet ”visitdragoer.dk” • at www.visit-dragoer.dk indgår i den landsdækkende ”visit”-struktur, som er den officielle markedsføringsindsats i regi af VisitDenmark med hvad dertil hører af branding regler, • at Dragør Turistråd ønsker at anvende domænenavnet ”www.visitdragoer.dk” til at fremme turismen i Dragør Kommune samt understøtte den nationale turisme strategi, som koordineres af Visitdenmark, • at domænenavnet ”visitdragoer.dk” bedst matcher visitdenmark.dk, og derfor er bedst egnet at ramme målgruppen af potentielle turister, • at Knud Berggreens hjemmeside på domænenavnet ”visitdragoer.dk” bærer præg af ikke at have være reelt opdateret for at tiltrække turister til Dragør, • at Knud Berggreen anvender domænenavnet ”visitdragoer.dk” i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og • at Knud Berggreen har opretholdt registreringen af domænenavnet ”visitdragoer.dk” alene med henblik salg eller udlejning i strid med domænelovens § 25, stk. 2. • at Knud Berggreen også driver det oprindelige site www.dragoerinfo.dk med samme liste af nyheder, således at det fremgår, at indhold blot kopieres fra dette oprindelige site, for at give visit-siderne et skær af aktualitet. Det skal bemærkes, at Dragør Turistråd ingen indvendinger har mod, at Knud Berggreen fortsat driver www.dragoerinfo.dk, som er et nyheds/blog lignende site rettet mod borgere i Dragør.” Som bilaghar klageren fremlagt et dokument, der gengiver en sammenligning af indholdet på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”visitdragoer.dk” og klagerens hjemmeside på domænenavnet ”visit-dragoer.dk”. Bilager et dokument, der gengiver en sammenligning af indholdet på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”visitdragoer.dk” og klagerens hjemmeside på domænenavnet ”visit-dragoer.dk” vist i formatet, der passer til mobiltelefoner. Bilager et dokument, der gengiver en sammenligning af indholdet på indklagedes hjemmesider på domænenavnene ”dragoerinfo.dk” og ”visitdragoer.dk”. Bilager skærmprint fra ”VisitDenmark’s Brand Toolbox”. Bilager kopi af lovbekendtgørelse nr. 243 af 15. marts 2019 om Visitdenmark. Bilager kopi af vedtægter for Dragør Turistråd. Bilager kopi af referat fra klagerens generalforsamling mandag den 11. marts 2019. Bilager kopi af e-mailkorrespondance af august 2018 mellem klageren og indklagede, hvori klageren anmoder indklagede om at overdrage domænenavnene vedrørende ”Visit Dragør” til klageren mod et vederlag på 5.000 kr., og indklagede svarer bl.a. følgende: ”I 2015/2016 var jeg i forhandling med [..] og Erhvervs- og turismechef [...] om dette emne. Man synes ikke at mit krav til størrelsen på overdragelsessummen var urimelig, men man havde ganske enkelt ikke midlerne. Hvis I siden da har fundet midlerne, så er jeg ikke afvisende for at indgå en sådan aftale. ... Jeg har lagt mange timer og energi i dette arbejde i løbet af deår og også haft udgifter til domæner og webhotel. PS! Du skal ikke regne med at det bliver billigere efterhånden som tiden går. Jeg har jo stadig løbende udgifter og arbejde med det, som jeg gerne skal have dækket ind ved en eventuel overdragelse. ... Nu er vi ikke i en forhandlingssituation, men jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på at dine forudsætninger for beregningen er helt hen i skoven. Webhotel alene koster 800 kr. om året. Domænerne er disse listet herunder, og du ved godt at både .com, .eu og .nu er væsentligt dyrere end .dk-domænerne.” Ved opslag på hjemmesiden ”Wikipedia” (https://da.wikipedia.org/wiki/VisitDenmar• har sekretariatet konstateret, at Danmarks Turistråd, der blev etableret i 1967, i 1992 blev omdannet fra selvejende institution til en erhvervsdrivende fond og den 1. januar 2005 ændrede navn fra Danmarks Turistråd til VisitDenmark. Visitdenmark blev omdannet til et særligt forvaltningssubjekt med virkning fra den 1. juli 2010, jf. lov nr. 648 af 15. juni 2010. Det fremgår af § i lovbekendtgørelse nr. 243 af 15. marts 2019 om Visitdenmark, at Visitdenmark er Danmarks nationale turismeorganisation, som har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. Til fremme af dette formål varetager Visitdenmark navnlig følgende aktiviteter: 1) Igangsættelse af internationale markedsførings- og brandingaktiviteter i samarbejde med turismens aktører med henblik på at udvikle nye markeder og vedligeholde etablerede markeder; 2) Koordination af alle væsentlige internationale aktiviteter til markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser samt branding af Danmark som turistmål, som medfinansieres af offentlige midler; 3) Indsamling af viden og udarbejdelse af analyser om Danmark som turistmål med henblik på at formidle denne viden til offentligheden, herunder til turismeerhvervet, offentlige myndigheder og kommunale turismeaktører. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ” • Siden 1996 har jeg drevet hjemmesider med information om Dragør, som er den by jeg er født, opvokset i og hvor jeg har boet hele mit liv (Se bilag A). • Den 7/9 1998 blev DIET’s Internetgruppes etableret med mig som formand (Bilag B, C). Fortsat udvikling af hjemmesiderne skete i samarbejde med internetgruppen. • Af Bilag E fremgår det at DIET (Dragør Initiativ-, Erhvervs- & Turistrå• nu hed DET (Dragør Erhvervs- & Turistrå• og at jeg også i 2001 var aktivt i i bestyrelsen, ligesom Axel Bendtsen (klagere• også var en del af bestyrelsen. • 14/2-2002 registrerede jeg Visitdragoer.dk med det formål at etablere en hjemmeside med information primært rettet mod turister. Den blev etableret med indhold på dansk, engelsk, tysk, svensk og hollandsk. • I september 2002 var jeg formand for DET hvilket fremgår af bilag F. Deraf fremgår det også at der er store interne problemer afledt af politiske forhold som opstod efter kommunalbestyrelsesvalget i 2001. • 10/10-2002 vælger jeg at udtræde af bestyrelsen (Bilag G og H) – Indenfor kort tid herefter nedlægges DET. • 2/4-2003 blev visitdragoer.com registreret af en domæneopkøber fra Panama og sat det til en pris som jeg under ingen omstændigheder var i stand til at betale. Det erfarede jeg først senere, hvorfor jeg over en periode sikrede mig forskellige variationer af domænenavnet som stadig var ledige, så ikke de også skulle blive registreret af domæneopkøbere med salg for øje. • Ifølge klagerens bilag fremgår det at Dragør Turistråd (burde hedde Dragør Turistforenin• blev etableret i 2009. Det påstås at det var som en afløsning af DET, men der er gåetår siden DET blev nedlagt, så det er ikke en afløsning men en nyetableret forening. • Jeg deltog på den stiftende generalforsamling i 2009 og blev valgt som den ene af de to revisorer sammen med Else Lykke Madsen. Denne post har jeg haft indtil generalforsamlingen i 2017, hvor både Else og jeg valgte at trække os i forbindelse med kassererskifte. • Da jeg siden etableringen af turistforeningen har været revisor for denne, har turistforeningen haft rig mulighed for at kontakte mig om en eventuel overdragelse af domænet. Men første kontakt angående et samarbejde skete først den 12/3-2014 (Bilag I og J) – altså næstenår efter turistforeningen blev stiftet. Der er ingen opfølgning på dette møde og ej heller en efterfølgende dialog. • 13/5-2014 henvender Annet Nyvang sig til mig angående visit-dragoer.com idet som hun siger ”(vi skal jo også have siden oversat til engelsk i nær fremtid)” (Bilag K). Jeg ... besvarer hende med en reference til mødet med Axel Bendtsen den 12/3 samme år, hvor jeg stadig afventer et udspil. • I løbet af 2015 fik politikerne i Dragør forståelse for vigtigheden af at have fokus på erhvervslivet og turismen og ansatte i maj 2015 Claus Rex som Erhvervs- & Turistchef og jeg følte at der nu var kommet styr på dette fra politisk side. Jeg rykkede derfor ved flere lejligheder Axel Bendtsen i perioden oktober 2015 – maj 2016 for en opfølgning på tidligere drøftelser. Det lykkedes at få et møde i stand mellem Claus, Axel og mig den 2. juni 2016 hvilket resulterede i et ”Forslag til organisering af den digitale markedsføring af Dragør” (Bilag L) udfærdiget af Claus Rex. Desværre kom der heller ikke her nogen opfølgning eller yderligere dialog. • Der går igen nogle år, indtil 3/1-2020, hvor jeg får en mail (Bilag M) fra Jerrik Walløe som starter med at rose mig for mit arbejde igennem næstenår, men også indeholder truslen ”Jeg vil orientere dig om, at Dragør Turistråds bestyrelse har besluttet at indgive en klage til www.domaeneklager.dk, såfremt du ikke ønsker at medvirke til at overdrage nedenfor nævnte visit hjemmesider.” - Jeg vælger naturligvis ikke at besvare en sådan mail. • Klager har i dokumentet ”Klage over visitdragoer.dk_48959.pdf” fremsat nogle argumenter for hvorfor de skal have domænet og hvorfor jeg ikke skal. Disse argumenter har jeg kommenteret i Bilag N. ... • Visitdragoer.dk er et generisk domænenavn, og visitdragoer er hverken varemærkeregistreret som tekst eller som logo som for eksempel visitdenmark. Klager kan derfor ikke påkalde sig nogen eksklusive rettigheder til domænenavnet. Loven om Visitdenmark nævner heller ikke noget om at domæner som begynder med ”visit” er forbeholdt bestemte aktører. Vores nærmeste nabokommuner, Tårnby og København, har ikke registreret visit-domæner. • VisitDragør er en af mig i snartår privat drevet internationalt rettet informationstjeneste. Jeg driver tjenesten under domænenavnet visitdragoer.dk og variationer af dette domænenavn. Visitdragoer.dk bliver løbende opdateret af mig og har et indhold som man kan forvente af en hjemmeside med det pågældende domænenavn. Jeg har tillige en aktiv e-mail- adresse info@visitdragoer.dk der har været anvendt af mig igennem mange år. Ud over informationstjenesten benytter jeg også VisitDragør som reference i forbindelse med konsulenttjenester. • Turistforeningen angiver i klagen, at de har den opfattelse, at jeg anvender domænet i strid med god domænenavnesskik, jf. domænelovens § 25, stk.og at registreringen alene er opretholdt med henblik på salg eller udlejning i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Den beskyldning vil jeg blankt afvise. Domænet er overhovedet ikke til salg og har aldrig været det. Beskyldningen er fabrikeret specielt til denne klage og er fremsat for at stille mig i et dårligt lys. Mailen som jeg har modtaget fra klageren i januar (bilag M) bliver endda indledt med ”Du har tidligt været fremsynet på hjemmeside området; og i øvrigt igennem mange år gjort et stort stykke arbejde for erhverv og turisme i Dragør. Det fortjener du stor ros og anerkendelse for!”. Jeg vil også påstå, at både turistforeningen og politikerne i Dragør har udvist en uhørt mangel på rettidig omhu ved bare at lade stå til i så mange år. Jeg er derfor af den overbevisning at klageren har ikke bedre/mere ret til domænenavnet visitdragoer.dk end indklagede og jeg indstiller til Klagenævnet for Domænenavne at jeg frifindes for anklagerne og at domænet visitdragoer.dk derfor ikke skal overdrages.” Som bilag A har indklagede fremlagt et dokument med overskriften ”Dragør på internettet” dateret den 12. oktober 1998 med indklagede som afsender, hvoraf bl.a. fremgår følgende: ”BAGGRUND I efteråret 1996 blev generelle informationer om Dragør for første gang tilgængelige på Internettet. Indholdet var oplysninger om kommunalbestyrelsens sammensætning, aktivitetskalenderen fra de tre museer i Dragør samt månedsoversigterne om film i Dragør Bio. Endvidere var der links til andre hjemmesider, som havde relation til Dragør. På daværende tidspunkt var det at få registreret et domænenavn samt leje af webhotel en ganske betragtelig omkostning, og da det skønnedes at der på det tidspunkt ikke var mulighed for økonomisk støtte til projektet, blev siderne oprettet som en personlig hjemmeside, først hos Cybernet.dk under adressen www.cybernet.dk/users/berggreen/dragoer/ og senere hos Get2net på adressen home.get2net.dk/berggreen. ETABLERING På baggrund af de erfaringer der var høstet og den positive respons vi havde fået i de forløbne år, vurderede vi at behovet for at disse oplysninger var let tilgængelige på Internettet var så udtalt, at vi besluttede os for at ofre de nødvendige midler for at få etableret er rigtigt webhotel. Der blev derfor etableret firmaerne Dragør Info og Berggreen Webdesign som divisioner under firmaet Berggreen Service – en Dragørvirksomhed der har været aktiv indenfor edb-service siden begyndelsen af firserne. FORBEREDELSE Der blev indhentet oplysninger fra forskellige udbydere af webhotelløsninger, og i april 1998 blev internetadressen www.dragoer-info.dk oprettet. Da homepagen allerede var designet i forbindelse med den tidligere placering, var der kun behov for mindre tilretninger og sitet var derfor fuldt aktivt den 20. April 1998. Idet websitet ikke var nyt, men allerede havde eksisteret i nogle år, var der på dette tidspunkt allerede etableret links fra adskillige søgebaser over hele verdenen. Endvidere var der adskillige links fra flere kendte og ukendte halvofficielle og private hjemmesider til nogle af de tidligere adresser. For at disse henvisninger til vores site ikke skulle gå tabt, er de tidligere adresser bibeholdt med automatisk viderestilling til www.dragoer-info.dk. De største søgebaser er informeret om den nye adresse, og de øvrige vil blive informeret efterhånden som de findes. MARKEDSFØRING OG PROFILERING www.dragoer-info.dk profileres dels ved registrering på alle betydende søgebaser. Endvidere har der i en periode været indrykket annoncer i Dragør Nyt ligesom der overfor enkelte forretninger er blevet tilbudt design og etablering af en hjemmeside under Dragør Info’s erhvervssider. Endvidere indledes et samarbejde med DIET, der som en frivillig upolitisk forening arbejder for at fremme erhverv og turisme i Dragør. Besøgsstatistik for www.dragoer-info.dk blev igangsat den 19. maj 1998 viser en jævn stigning i besøgstallet. Det kan også konstateres, at der er besøgende fra udlandet – flest fra Sverige, Norge og Tyskland, men der er også besøgende fra andre lande f.eks. Holland, Østrig og Japan. DRIFT Den daglige drift varetages af Berggreen Webdesign, som pr. 1. oktober 1998 er udskilt fra Berggreen Service som en selvstændig virksomhed. Denne virksomhed drives af Brian S. Berggreen, som har meget stor erfaring i design af professionelle websites. ØKONOMI Driften af www.dragoer-info.dk er i opstartfasen finansieret af Berggreen Service og Berggreen Webdesign. Der vil i løbet af 4. kvartal 1998 blive påbegyndt annoncetegning (links og erhvervsmæssige websider under Dragør Inf• hvor indtægterne fra disse vil kunne dække alle omkostninger i forbindelse med driften. FREMTIDEN I internetgruppen under DIET er der enighed om, at alle informationer om Dragør på Internettet bør kunne findes under navnet www.dragoer.dk. Da denne adresse imidlertid ejes af Dragør Kommune, arbejder DIET derfor på at få en aftale med kommunen om at kunne benytte denne adresse som en paraplyadresse, hvorfra der kan linkes til de betydende sites i Dragør: Kommunal information v/Flemming Borch, Bibliotekerne v/Tove Spotoft, Museer og turistinformation v/Jan Vejle og erhvervsdelen samt øvrige områder v/Dragør Info. Fordelen ved denne opdeling er: 1. at alle informationer om Dragør – såvel offentlige, kulturelle som kommercielle er samlet under en paraply - og alligevel adskilt. 2. at hvert enkelt ansvarsområde varetages af personer som har interesse for og kendskab til det nævnte område. 3. at økonomien for det enkelte område holdes skarpt adskilt. F.eks. vil Dragør kommune som en offentlig forvaltning hverken direkte eller indirekte komme til at finansiere den kommercielle del som varetages af Dragør Info/ Berggreen Webdesign. Museernes omkostninger vil blive dækket indenfor museernes eget budget og hverken indirekte af kommunen eller af den kommercielle del af sitet og så videre. 4. at det vil være tydeligt for de besøgende, hvilket oplysninger der er kommunens officielle og hvilke der kommer fra anden side. Derved vil kommunen ikke hverken direkte eller indirekte stå som garant for andre informationer end dem kommunen selv stiller til rådighed på nettet.” Bilag B er kopi af referat af konstituerende møde den 7. september 1998 i Dragør Initiativ, Erhvervs- & Turistråds (DIET) Internetgruppe. Bilag C er kopi af en udateret pressemeddelelse med præsentation af hjemmesiden på domænenavnet ”dragoer-info.dk”, der beskrives som et resultat af et samarbejde mellem Dragør Info og Dragør Erhvervs- & Turistråd og som en hjemmeside, hvor man kan finde ” informationer om hvad der sker i Dragør; f.eks. hvilke film kommer i biografen, hvad er der af aktiviteter i den kommende uge og meget, meget mere”, herunder et fagregister for, hvor brugerne hurtigt og let kan finde frem til de lokale handlende og andet erhverv, deres telefonnummer og åbningstider. Bilag D fremstår som kopi af brev af 17. januar 1999 fra indklagede til ”Benny” med oplysninger om forskellige kommuners hjemmesider samt overvejelser om ”Dragør Info’s” hjemmeside. Bilag E er kopi af referat af Dragør Erhvervs- & Turistråds (www.dragoer-info.d• ordinære generalforsamling den 12. marts 2001. Bilag F er kopi af brev af den 6. september 2002 fra indklagede til bestyrelsesmedlemmerne i Dragør Erhvervs- & Turistråds (www.dragoer-info.dk), hvori der bl.a. redegøres for uoverensstemmelser i foreningen og indklagedes overvejelser om en videreudvikling af foreningen. Bilag G er kopi af brev af den 4. oktober 2002 fra indklagede til bestyrelsesmedlemmerne i Dragør Erhvervs- & Turistråds (www.dragoer-info.d• med indkaldelse til bestyrelsesmøde den 10. oktober 2002, og hvor der på dagsordenen bl.a. er ”forslag om nedlæggelse af Dragør Erhvervs- og Turistråd”. Bilag H er kopi af brev af 10. oktober 2002 fra indklagede til bestyrelsen for Dragør Erhvervs- & Turistråd, hvori indklagede bl.a. oplyser, at han forlader både posten som fungerende formand og som medlem af bestyrelsen, men indtil videre fortsætter som almindeligt betalende medlem i DET. Bilag I og J er kopi af e-mail og brev af 12. marts 2014 fra Dragør Turistråds formand, Axel Bendtsen, til indklagede med en invitation til drøftelser om ”en fremtidig ny turisthjemmeside for Dragør”, som bl.a. omfatter anvendelsen af domænenavnet ”visitdragoer.dk”. Bilag K er kopi af e-mail af 13. maj 2014 fra Annette Nyvang til indklagede, hvori førstnævnte anmoder om overtagelse af domænenavnet ”visit-dragoer.com”. Bilag L er kopi af udateret dokument med overskriften ”Forslag til organiseringen af den digitale markedsføring af Dragør”, der navnlig vedrører et muligt samarbejde mellem registranterne af domænenavne, som indeholder betegnelsen ”Vist Dragør” og varianter heraf. Bilag M er kopi af e-mail af 3. januar 2020 fra klageren til indklagede, hvori klageren oplyser at ville indgive en klage Klagenævnet for Domænenavne, hvis ikke indklagede overdrager et antal domænenavne, der indeholder varianter af betegnelsen ”Vist Dragør”, til klageren. Bilag N er kopi af dokument af 29. januar 2020 udarbejdet af klageren med overskriften ”Bemærkninger til klagerens ”Argumenter for hvorfor Dragør Turistråd skal bruge domænet””, og hvori bl.a. er anført følgende: ”Klagerens påstand: Dragør Turistråd erstattede Dragør Erhvervs- og Turistråd (DET). Indklagedes svar: Dette er ikke korrekt. Der gik år mellem nedlæggelsen af DET og turistforeningens etablering I klagerens påstand er det underforstået at man har haft domænerne visit-dragoer.dk og visitdragor.com sidens foreningens etablering. Dette er en vildledning af klagenævnet. Visit- dragoer.dk er først registreret 3/2-2014 og visitdragor.com er efter hvad turistforeningen selv oplyser købt af Dragør kommune den 2/1-2019 ... Som det fremgår af min sagsfremstilling samt mine bilag I og J, så blev jeg først kontaktet angående visitdragoer.dk den 12/3-2014 – altså næsten 1½ måned efter at turistforeningen havde registreret visit-dragoer.dk. Hvorfor har turistforeningen ikke kontaktet mig inden de registrerede og aktiverede domænenavnet med bindestreg? Bemærkninger til klagerens ”Argumenter for at Knud Berggreen IKKE skal bruge/eje dette domæne” Som jeg har nævnt før og som jeg også har givet udtryk for under samtaler med turistforeningens formand og Dragør kommunes erhvervs- og turismechef, så er visitdragoer.dk som enkeltstående domæne ikke til salg. Det vil ikke give nogen mening for mig at afstå visitdragoer.dk og bibeholde de øvrige visitdragoer-relaterede domæner. Som det fremgår af forslaget fra Claus Rex (Bilag L), hvor der står ”Belært af fortidens omorganiseringer og varierende grader af engagement, er det et stort ønske fra såvel Knud Berggreen, Dragør Turistråd og Dragør Kommune, at kommunikationen og de dertil hørende domæner forankres ét sted, som kan bestå uanset hvad de måtte ske af organisatoriske omlægninger og strategiskift.”. Netop usikkerheden om fremtidens omorganiseringer og varierende grader af engagement, gør at jeg ikke har et særligt stort ønske om at afstå min informationstjeneste som er baseret på visitdragoer.dk – Dragør kommunes fremtid som en selvstændig kommune er meget usikker (se nedenstående print af artikel i Amagerbladet), og jeg tvivler på, at man efter en sammenlægning med Tårnby kommune vil have en politisk interesse i at støtte en lokal turistforening. Argumenterne som der anføres med henvisning til bilag 1,ogvil jeg i største omfang afvise som urigtige. Det er korrekt at den ikke overholder standard fra VisitDenmark. Men det er heller ikke hensigten. Det er ikke korrekt at den kun får nyt indhold når det kopieres fra DragørInfo. Der sker en nøje udvælgelse, men det er jo ofte sådan at en begivenhed eller en aktivitet har interesse for begge grupper. Det er korrekt at der er reklamer på siden. Det er der ikke noget odiøst i. Turistforeningens hjemmeside indeholder også reklamer – henvisninger til enhver kommerciel virksomhed – herunder hoteller, restauranter og butikker – er i en eller anden form en reklame. Reklameindtægterne dækker i øvrigt ikke en gang til at dække domæneafgiften. Påstandene ”I vores øjne ligner det at siden i dag primært bliver brugt til at generere reklameindtægter i venten på at domænet bliver solgt.” og ”Dvs. at sidens økonomi primært er baseret på ”typosquatting”.” fremføres imod bedre vidende og er direkte usande. I konklusionen angiver turistforeningen ”at www.visit-dragoer.dk indgår i den landsdækkende ”visit”-struktur, som er den officielle markedsføringsindsats i regi af VisitDenmark med hvad dertil hører af branding regler,” Det er en vildledning af klagenævnet. Det er muligt, at visse turistforeninger benytter visitstrukturen, men det er ikke generelt. For eksempel benytter hverken Københavns kommune eller Tårnby kommune hjemmeside med visit-strukturen. De er ikke en gang registreret.. se skærmbilleder herunder. Alle punkter i konklusionen med negativ omtale af undertegnede tilbagevises som urigtige og vildledende: De anfører: ”• at Dragør Turistråd er den officielle turistorganisation i Dragør Kommune” Det anerkender jeg. De anfører: ”• at Dragør Turistråd har ret til domænet ”visitdragoer.dk” ” Den påstand afviser jeg. Visitdragoer.dk er et generisk domænenavn, og visitdragoer er hverken varemærkeregistreret som tekst eller som logo som for eksempel visitdenmark. Klager kan derfor ikke påkalde sig nogen eksklusive rettigheder til domænenavnet. Loven om Visitdenmark nævner heller ikke noget om at domæner som begynder med ”visit” er forbeholdt bestemte aktører. Vores nærmeste nabokommuner, Tårnby og København, har ikke registreret visit-domæner. De anfører: ”• at www.visit-dragoer.dk indgår i den landsdækkende ”visit”-struktur, som er den officielle markedsføringsindsats i regi af VisitDenmark med hvad dertil hører af branding regler,” Det anerkender jeg at den gør. De anfører: ” • at Dragør Turistråd ønsker at anvende domænenavnet ”www.visitdragoer.dk” til at fremme turismen i Dragør Kommune samt understøtte den nationale turisme strategi, som koordineres af Visitdenmark, • at domænenavnet ”visitdragoer.dk” bedst matcher visitdenmark.dk, og derfor er bedst egnet at ramme målgruppen af potentielle turister,” Der er ingen belæg for den påstand. Vores nærmeste nabokommuner, Tårnby og København, har ikke registreret visit-domæner. De anfører: ”• at Knud Berggreens hjemmeside på domænenavnet ”visitdragoer.dk” bærer præg af ikke at have være reelt opdateret for at tiltrække turister til Dragør, ” Den har et indhold som forventes for et site af denne type, men der kommer mere indhold på den. Processen er forsinket i forbindelse med skift af webhoteludbyder samt systemopdatering i 2019. De anfører: ”• at Knud Berggreen anvender domænenavnet ”visitdragoer.dk” i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og ” Den påstand er urigtig og ikke påvist De anfører: ”• at Knud Berggreen har opretholdt registreringen af domænenavnet ”visitdragoer.dk” alene med henblik salg eller udlejning i strid med domænelovens § 25, stk. 2.” Registreringen er hverken foretaget eller opretholdt med henblik på salg eller udlejning. Domænet har været aktivt anvendt iår og er ikke til salg. De anfører: ”• at Knud Berggreen også driver det oprindelige site www.dragoerinfo.dk med samme liste af nyheder, således at det fremgår, at indhold blot kopieres fra dette oprindelige site, for at give visit-siderne et skær af aktualitet. ” De arrangementer som finder sted i Dragør har for en stor dels vedkommende interesse både for borgere og turister. Der foretages en vurdering af hvert eneste opslag for at sikre at de har relevans for målgruppen. Jeg vil dermed afvise at turistforeningen skulle have ret til at få overdraget visitdragoer.dk, ligesom jeg afviser at jeg på nogen måde skulle handle i strid med domænelovens § 25, stk. og 2.” I replikken har klageren bl.a. anført, at der i forhold til indklagede har været utallige henvendelser, forhandlinger og samtaler om overdragelse af de af indklagede registrerede domænenavne, der indeholder varianter af betegnelsen ”Visit Dragør”, som hver gang er endt med, at indklagede har krævet et beløb 100.000 kr. Som bilaghar klageren fremlagt kopi af e-mail af 4. februar 2020 fra Annette Nyvang til Axel Bendtsen og Jerrik Walløe, hvori førstnævnte bl.a. oplyser om de forskellige kontakter, klageren har haft med indklagede. I duplikken har indklagede fastholdt sine tidligere anført anbringender og har bl.a. præciseret følgende: ”Jeg har igennem de snartår der er gået ud over en masse tid og energi afholdt adskillige udgifter til drift og sikring af relaterede domæner, ikke mindst de meget dyre .COM-domæner og de lidt billigere, men alligevel omkostningstunge .EU- og .NU-domæner. Det eneste tidspunkt, hvor der har været tale om at afstå mit projekt inklusiv de dertil hørende domæner har været under drøftelserne med Dragør kommune om etablering af ”Digitalt Partnerskab Dragør” hvor Dragør Kommune afholder udgifter til abonnement og domæner jvf Bilag L. Desværre blev dette partnerskab ikke til noget, bl.a. fordi man mente at jeg skulle overdrage domænerne uden nogen som helst kompensation for mit arbejde og mine udgifter igennem årene.” Som bilag O har indklagede fremlagt udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med registreringsoplysninger vedrørende domænenavnet ”cottagefarm.dk”. Bilag Q fremstår som kopi af dele af klagerens årsrapport for 2017. Bilag R er fotografier af artikler fra Amager Bladet fra februar 2020 med historier om Dragør Kommunes økonomiske vanskeligheder og en eventuel sammenlægning af Tårnby og Dragør. Bilag S er kopi af e-mailkorrespondance af maj 2014 mellem Annette Nyvang og indklagede om indklagedes mulige deltagelse i et kursus hos VisitDenmark. Bilag T er kopi af et dokument med overskriften ”Svar på turistforeningens svar til mine svar”, hvori indklagede bl.a. benægter, at der skulle have været utallige henvendelser, forhandlinger og samtaler vedrørende indklagedes domænenavne og gør gældende, at klageren har været ganske passiv. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”visit-dragoer.dk” har sekretariatet den 12. april 2020 taget følgende kopier, der i det væsentlige svarer til bilag P: Ved opslag på domænenavnet ”visitdragoer.dk” har sekretariatet den 16. januar 2020 og igen den 12. april 2020 taget følgende kopier: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der efter indklagedes registrering af domænenavnet ”visitdragoer.dk” den 8. april 2002 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”visitdragoer.dk”: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er den officielle turistorganisation i Dragør Kommune og blev etableret i 2009, • at klageren bl.a. har hjemmeside på domænenavnene ”visit-dragoer.dk” og ”visitdragor.com” og driver turistkontoret i Dragør i samarbejde med Museum Amager, • at klageren tillige er registrant af domænenavnene ”dragoerlive.dk” og ”dragoerturisme.dk”, • at da klagerens hjemmeside i 2014 fik en stor opdatering, blev domænenavnet ”visit- dragoer.dk” valgt for at matche ”visitdenmark.dk”, der er anerkendt som turisthjemmesider til markedsføring af lande, byer og øvrige destinationer, så tæt som muligt, • at VisitDenmark har et landsdækkende format for den officielle markedsføringsindsats i regi af VisitDenmark, som bl.a. indebærer brug af fælles designguide, logo osv., • at klageren ønsker at få overført domænenavnet ”visitdragoer.dk” for at udnytte ”visit”-brandet til at fremme turismen i Dragør Kommune samt understøtte den nationale turismestrategi, som koordineres af VisitDenmark, • at indklagede i 2002 var medlem af Dragør Erhvervs- og Turistråd, der siden blev omdannet til klageren og registrerede på det tidspunkt domænenavnene ”visitdragoer.dk” og ”visitdragor.dk” samt flere internationale domænenavne, • at indklagede har tilbudt at overdrage domænenavnet ”visitdragoer.dk” til klageren for 100.000 kr., • at indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”visitdragoer.dk” ikke overholder VisitDenmarks designstandarder og indeholder ikke informationer om seværdigheder i Dragør, som det ellers må forventes af en turisthjemmeside, • at indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”visitdragoer.dk” indeholder de samme nyheder som indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”dragoerinfo.dk”, • at økonomien i indklagedes hjemmeside primært er baseret på ”typosquatting” i forhold til klagerens hjemmeside, • at indklagede anvender domænenavnet ”visitdragoer.dk” i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og • at indklagedes registrering af domænenavnet ”visitdragoer.dk” alene er opretholdt med henblik på salg eller udlejning i strid med domænelovens § 25, stk. 2.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden 1996 har drevet hjemmesider med information om Dragør, som er den by indklagede har boet i hele sit liv, • at indklagede har drevet ”VisitDragør” i snartår som en privat drevet internationalt rettet informationstjeneste på domænenavnet ”visitdragoer.dk” og varianter heraf, • at indklagede har en aktiv e-mailadresse på domænenavnet ”visitdragoer.dk”, som indklagede har anvendt igennem mange år, samt at indklagede benytter VisitDragør som reference i forbindelse med konsulenttjenester, • at indklagede i 1998 blev formand for Dragør Initiativ-, Erhvervs- & Turistråds Internetgruppe, der havde til formål at udvikle hjemmesider, • at indklagede den 14. februar 2002 registrerede domænenavnet ”visitdragoer.dk” med det formål at etablere en hjemmeside med information primært rettet mod turister, • at indklagede i september 2002 var formand for Dragør Erhvervs- & Turistråd, som kort tid efter blev nedlagt, • at indklagede over en periode registrerede forskellige variationer af domænenavne vedrørende betegnelsen ”visit dragør”, så de ikke skulle blive registreret af domæneopkøbere med salg for øje, • at klageren ikke er en omdannelse Dragør Erhvervs- & Turistråd, men en nyetableret forening der blev dannet, syv år efter Dragør Erhvervs- & Turistråd blev nedlagt, • at indklagede deltog i klagerens stiftende generalforsamling i 2009 og blev valgt som den ene af de to revisorer, men trak sig fra posten i forbindelse med klagerens generalforsamling i 2017, • at klageren ikke er forpligtet til at følge ”visitstrukturen”, som koordineres af VisitDenmark. • at domænenavnet ”visitdragoer.dk” er generisk, og at klager derfor ikke kan påkalde sig nogen eksklusive rettigheder til domænenavnet, heller ikke som følge af reglerne om VisitDenmark, • at indklagede ikke har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. og stk. 2, og at domænenavnet ”visitdragoer.dk” aldrig har været til salg, og • at klageren ikke har bedre ret til domænenavnet ”visitdragoer.dk” end indklagede.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse registreringen af domænenavnet ”visitdragoer.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Det fremgår af sagens oplysninger, at der flere gange har været kontakt mellem klageren og indklagede med henblik på indklagedes overdragelse af domænenavnet ”visitdragoer.dk” samt andre domænenavne, der indeholder varianter af betegnelsen ”visit Dragør”, til klageren, og at indklagede har betinget sig et vederlag for en sådan overdragelse. Indklagede har efter det oplyste ikke haft domænenavnene offentligt til salg og har alene fremsat sit krav om betaling for overdragelse af domænenavnet ”visitdragoer.dk” og de øvrige beslægtede domænenavne, efter at klageren rettede henvendelse til indklagede med indsigelse mod indklagedes brug af domænenavnene. Indklagede anvender domænenavnet ”visitdragoer.dk” til en hjemmeside med oplysninger om byen Dragør. På den baggrund og efter sagens oplysninger i øvrigt finder klagenævnet det ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder registreringen af domænenavnet ”visitdragoer.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning. Klagenævnet finder således ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det er ubestridt, at klageren er den officielle turistorganisation i Dragør Kommune og har som formål at markedsføre Dragør som turistmål. Klageren markedsfører sig i dag under domænenavnet ”visit-dragoer.dk” og anvender det typografiske format, der er fastsat af VisitDenmark. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne anvende det kvasi-identiske domænenavn ”visitdragoer.dk”, og at klagerens brug af dette domænenavn for sin hjemmeside vil have en naturlig tilknytning til dette domænenavns særlige signalværdi. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som anvendelsen af domænenavnet ”visitdragoer.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”visitdragoer.dk” er rent beskrivende for genstanden for klagerens virksomhed, og at også andre end sagens parter evt. kan have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet, som er sammensat af et almindeligt engelsk ord (”visit”) og en geografisk betegnelse (”Dragør”, idet ”oe” efter almindelig praksis anvendes og opfattes som substitut for bogstavet ”ø”). Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede i mere end tyve år har beskæftiget sig med markedsføring af byen Dragør, både i foreningsregi og privat, samt at indklagede allerede den 8. april 2002 havde oprettet en hjemmeside på domænenavnet ”visitdragoer.dk”, der fremstår som indeholdende turistrelevante oplysninger om byen Dragør. Hjemmesiden på domænenavnet ”visitdragoer.dk” fremstår også i dag som en hjemmeside, der indeholder turistrelevante oplysninger om byen Dragør. Det forhold, at en lang række danske byer markedsfører sig under et visit[byens navn].dk domæne, og at dette derfor er en almindelig og accepteret måde at markedsføre sig på i turistmarkedet, og at denne indsats koordineres af VisitDenmark, giver ikke i sig selv klageren – som den officielle turistorganisation i Dragør – en fortrinsstilling til domænenavnet ”visitdragoer.dk”, og indklagedes anvendelse af domænenavnet har efter de foreliggende oplysninger den nødvendige tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentlig overstiger indklagedes interesser. Klagenævnet bemærker endvidere, at indklagede registrerede domænenavnet ”visitdragoer.dk” flere år tidligere end den 1. januar 2005, hvor Danmark Turistråd skiftede navn til VisitDenmark. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af ”visitdragoer.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Dragør Turistråd, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.