Afgørelse

crazychicken.dk

Dion Tranekær

MOD

Mustafa Yilmaz

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”crazychicken.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Har forsøgt gennem Hostmaster.dk at få kontakt til domæne ejer. Først d. 08-12-2018, og anden gang d. 27-12-2019. Uden svar. Bilag& 2. ... Hjemmesiden står ubrugt. Bilag 3. Har en dansk stream på twitch: https://www.twitch.tv/crazychickendk Og nylavet facebook side: https://da-dk.facebook.com/crazychickendnk/ I den forbindelses vil jeg gerne oprettet en hjemmeside og mail, i forbindelse med mit stream navn: Crazy Chicken DK Bilag 4.” Som bilagoghar klageren fremlagt meddelelser af 8. december 2019 og 27. december 2019 fra DK Hostmaster til klageren, om at klagerens kontaktinformationer er blevet fremsendt til indklagede. Bilag er kopi af logo, der forestiller en kyllingelignende figur med en kniv og indeholder betegnelsen ”Crazy Chicken DK”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”jeg bruger domæne aktiv, ihvertfald mailadresse post@crazychicken.dk bruger jeg siden 2003 til alle min kontakter. åbner nye butik 01.04.2020 og vil bruge domæne til min webside.” Ved opslag den 13. februar 2020 og igen den 5. april 2020 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”crazychicken.dk”, jf. bilag 3. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har streamnavnet ”Crazy Chicken DK”, der bruges til stream på twitch på adressen https://www.twitch.tv/crazychickendk, • at klageren har oprettet en Facebook-profil, der indeholder betegnelsen ”Crazy Chicken”, • at der ikke er nogen hjemmeside på domænenavnet ”crazychicken.dk”, og • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”crazychicken.dk” til en hjemmeside og e- mailadresse.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede bruger domænenavnet ”crazychicken.dk” aktivt til e-mailadressen post@crazychicken.dk, • at indklagede har brugt domænenavnet ”crazychicken.dk” til alle sine kontakter siden 2003, og • at indklagede den 1. april 2020 vil åbne en ny butik og vil bruge domænenavnet til en hjemmeside.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”crazychicken.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”crazychicken.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har streamnavnet ”Crazy Chicken DK”, der bruges til streams på på streamingtjenesten twitch, og at klageren endvidere har oprettet en Facebook- profil, der indeholder betegnelsen ”Crazy Chicken”. Klageren har oplyst, at han ønsker at anvende domænenavnet ”crazychicken.dk” til en hjemmeside og e-mailadresse. Da klageren således anvender betegnelsen ”Crazy Chicken” som kaldenavn på forskellige internettjenester, finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”crazychicken.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”crazychicken.dk” består af en sammenstilling af de to almindelige engelske ord ”crazy” og ”chicken”, der også som sammenstilling og også i Danmark må anses for at have en deskriptiv betydning. Mange andre end sagens parter kan derfor have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst, at indklagede bruger domænenavnet ”crazychicken.dk” aktivt til en e- mailadresse, og at indklagede den 1. april 2020 vil åbne en ny butik og vil bruge domænenavnet til en hjemmeside. Klagenævnet forstår indklagede således, at indklagede vil anvende domænenavnet ”crazychicken.dk” til en hjemmeside for indklagedes nye butik, og at denne hjemmeside vil afspejle domænenavnets signalværdi. Da klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om brug og planlagt brug af domænenavnet ”crazychicken.dk”, finder nævnet, således som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, at indklagede har en interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”crazychicken.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”crazychicken.dk”. Det forhold, at domænenavnet ”crazychicken.dk” ikke har været brugt aktivt i en længere periode, er ikke i sig selv i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 5

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Dion Tranekær, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.