Afgørelse

nordform.dk

Nordform IVS

MOD

Indklagede 1 (registranten)

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”nordform.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et iværksætterselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Nordform IVS (CVR-nummer 39989638) med startdato den 1. november 2018. Selskabet har til formål at sælge bælter og andre læderprodukter, og selskabet er registreret under branchekode ”479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet”. Som legale og reelle ejere samt direktører i selskabet er endvidere registreret Frederik Gammelgaard Hansen og Mathias Gram. Ifølge klageskriftet beskæftiger klageren sig med salg af bælter under kendetegnet ”Nordform” gennem sin webshop, der drives under domænenavnet ”nordformbelt.dk”. Ved opslag den 26. marts 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”nordformbelt.dk” er registreret den 1. november 2018, og at registranten er klageren. Ved opslag den 26. marts 2020 på ”nordformbelt.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Vi stiftede i efteråret 2018 virksomheden Nordform IVS og er den eneste aktive danske virksomhed med dette navn. Vi undersøgte at Nordform.dk ikke var blevet brugt i flere år. Vi kontaktede derfor kort efter ejeren, omkring november, vedrørende opkøb af ”nordform.dk”. Vi snakkede med Henning som står som ejer af domænet, som sendte os videre til datteren Gitte, som er hende der har brugt domænet sidst. Henning fortalte os at han ikke havde noget med domænet at gøre. Vi kontaktede Gitte pr. telefon [telefonnummer udeladt] for at høre om hun ville overdrage domænet til os. Det ville hun bestemt ikke, da hun en ide om at hun muligvis ville bruge det igen. Hun sagde dog at vi kunne købe det af hende for omkring 20.000 kr., da det var det hun havde betalt for hjemmesiden i 2015 - det takkede vi pænt nej til. Vi prøver at kontakte hende igen i januar 2019, da vi kan se at domænet stadig ikke er i brug. Hun tager dog ikke telefonen, og vi sender derfor en besked (vedhæftet bilag 1) som vi aldrig får svar på. Vi kontakter hende igen d. 20. december 2019 da der stadig ingen aktivitet er på domænet. Denne gang tager hun telefonen, og oplyser at intet har ændret sig siden sidst og Gitte ender samtalen prompte (vi har vedhæftet bilagsom er telefonsamtalen fra d. 20. december 2019). [...] Vi er en etableret webshop som går under navnet Nordform, og så vidt vi ved er de eneste i Danmark der går under dette navn. Vi har været nødsaget til at bruge domænet nordformbelt.dk, da vi ikke har kunne bruge nordform.dk. Vi har et unikt produkt som går under navnet Nordform-bæltet. Vi har tjekket hver måned siden vi først kontaktede Gitte, og domænet har ikke haft aktivitet på noget tidspunkt. Så vidt vi ved har der ikke været aktivitet på domænet siden "nordform Aalborg Ler" gik konkurs i 2015. Der er ingen navneservere, e-mails eller andet på domænet pr 20. december 2019, hvilket vi har vedhæftet screenshots om (bilag 3). Vi føler at det er en hindring for os at vi ikke kan bruge nordform.dk, da det er vores kendetegn, og bliver nødsaget til at bruge nordformbelt.dk hver eneste dag i mails og lignende. Vi kører det meste af vores salg på webshoppen, og at vi ikke kan hedde Nordform.dk er en hindring i forhold til SEO på Google.” Som bilaghar klageren v/ Mathias Gram tilsyneladende fremlagt et skærmprint af en sms til Gitte Stubberup Pedersen med følgende indhold: ”Hej Gitte, Det er Mathias og Frederik som ringede til dig i november omkring nordform.dk, som vi rigtig gerne vil give 750 kr. og så skal vi nok stå for at overføre det og det hele. Vil du ringe til mig, så kan vi lige snakke om det?”. Bilager tilsyneladende en lydoptagelse fra en telefonsamtale mellem klageren og indklagede vedrørende domænenavnet ”nordform.dk”. Bilager et skærmprint af 20. december 2019 fra hjemmesiden www.mxtoolbox.com vedrørende domænenavnet ”nordform.dk”. Af bilaget fremgår ifølge klageren, at der ingen navneservere, e- mailadresser eller lignende er knyttet til domænenavnet. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 20. december 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Ved sekretariatets opslag den 3. januar 2020 og fornyet opslag den 26. marts 2020 på ”nordform.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Jeg protesterer imod Norformbelts ønske om at bruge nordform.dk. Jeg har sagt flere gange til de unge mennesker i tlf. at jeg selv skal bruge domænet, hvilket de ikke har villet acceptere – de har både ringet og sms'et flere gange, og jeg er blevet truet med at de kunne tage det fra mig, hvilket jeg fandt chikanerede! Jeg har været igennem [oplysninger om private forhold udeladt], hvilket er grunden til at domænet ikke har været i brug i et stykke tid – men nu er det ved at være tiden til det igen. Nordform.dk står mig meget nært – jeg har sammen med min daværende mand, knoklet i firmaet timer om ugen iår, det er mit hjerteblod, der ligger i det navn! Nordform har altid stået for kreativ beskæftigelse og at skabe, for derigennem at bringe folk sammen og skabe livsglæde og frirum - og det skal "nordform" blive ved med at stå for. ”Nordform” har aldrig stået for smart design til forskønnelse af en persons påklædning. Det er min plan at lave en hjemmeside med kreative ideer, fra mig selv og alle de mennesker, der har lyst til at dele deres ideer med andre – det kan være alt fra billedkunst til kagekunst. Derudover skal der også være webshop”. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Det er korrekt at vi har kontaktet Gitte flere gange både over telefon og pr. sms, da vi fandt frem til at hun var ejer af domænet, og det ikke var blevet brugt længe. Dette gjorde vi naturligvis da vi ønskede at overtage domænet og derfor tilbød hende at købe det. Det passer dog ikke at vi på nogen måde har truet Gitte til at overdrage domænet. Vi mener også, at vi har holdt en meget venlig og høflig tone i vores forespørgsler som det også fremgår af bilagog 2. Grunden til at vi har kontaktet Gittegange gennem det sidste år, er at vi første gang fik af vide at hun blot gik med tanker om at starte, men godt kunne være interesseret i at sælge. Dog var Gittes pris en del højere en hvad vi var villige til at betale. Vi fulgte op ca.år senere da vi kunne se at domænet stadig ikke blev brugt. Så vidt vi kunne forstå brugte Gitte tidligere Nordform.dk til at sælge hobbyartikler, hvor det nu lyder som noget lidt andet hun overvejer at opstarte. Her kunne et andet navn sagtens bruges uden nogen form for ulempe. Vi har valgt at tage sagen videre her til Klagenævnet, da det er til stor ulempe for os ikke at eje Nordform.dk da Nordform er vores brandnavn og bruges både til markedsføring gennem SEO, kommunikation gennem vores mailadresser i virksomheden og flere andre forhold i den generelle drift. “Nordform” er hvad vores kunder søger på når de ønsker at finde vores webshop. Da vi stiftede virksomheden i november 2018, var der ingen aktive virksomheder med navnet Nordform i Danmark, og pr. februar 2020 er vi stadig den eneste virksomhed under dette navn. Pr. dags dato d.februar 2020 er der stadig ingen aktivitet med nordform.dk eller mailadresser hertil (bilag 5).” Som bilag har klageren tilsyneladende fremlagt et udateret skærmprint fra hjemmesiden www.mxtoolbox.com vedrørende domænenavnet ”nordform.dk”, der ifølge klageren dokumenterer, at der fortsat ikke er f.eks. e-mailadresser tilknyttet domænenavnet. Ved opslag den 26. marts 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagedeer anført som registrant af domænenavnet ”nordform.dk”. DK Hostmaster har ved e-mail af 3. januar 2020 oplyst over for sekretariatet, at indklagedeblev registrant af domænenavnet ”nordform.dk” den 5. oktober 2015. Sekretariatet har ved opslag på ”nordform.dk” den 26. marts 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under domænenavnet er lagret i altgange i perioden fra den 18. maj 2001 og til den 4. april 2016. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”nordform.dk” i hvert fald periodevis fra den 4. september 2005 og frem til den 13. januar 2016 har indeholdt en hjemmeside for Nordform/Aalborg Ler, der tilsyneladende har forhandlet hobby- og formningsmateriale mv. Sekretariatet har taget følgende kopier af hjemmesiden som lagret henholdsvis den 6. oktober 2007 og den 13. januar 2016: Ved opslag den 26. marts 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der er registreret en enkeltmandsvirksomhed under navnet nordform Aalborg Ler (CVR-nummer 29461945) med startdato den 20. april 2006 og med ophørsdato den 2. juli 2015. Virksomheden er registreret under branchekoden ”464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer”, og med Frank Bo Pedersen som fuldt ansvarlig deltager. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 26. marts 2020 på ”nordform” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 7.380, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved en gennemgang heraf blev antallet af søgeresultater begrænset til 48, idet Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de vistesøgeresultater. Af dissesøgeresultater vedrørteaf søgeresultaterne klageren eller omtale heraf, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagedeeller 2. De øvrigesøgeresultater vedrørte navnlig en række forskellige møbeltyper af mærket ”Nordform”, herunder sofaer, borde og skabe, men også bl.a. parasoller og plastteknik. Fem af søgeresultaterne vedrørte hobbyartikler fra ”Nordform”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren i efteråret 2018 stiftede virksomheden Nordform IVS, som er den eneste aktive danske virksomhed med det navn, • at klageren i den forbindelse konstaterede, at domænenavnet ”nordform.dk” ikke var blevet anvendt i flere år, • at klageren kort tid herefter kontaktede ejeren af domænenavnet – omkring november 2018 – vedrørende køb af domænenavnet ”nordform.dk”, • at klageren var i kontakt med indklagede 1, der er anført som registrant af domænenavnet, som sendte klageren videre til indklagede 2, • at indklagede tilkendegav over for klageren, at vedkommende ikke havde noget med domænenavnet ”nordform.dk” at gøre, • at klageren kontaktede indklagedepr. telefon for at drøfte mulighederne for en overdragelse af det omtvistede domænenavn, • at indklagedeikke ønskede at overdrage domænenavnet ”nordform.dk”, idet hun muligvis selv ønskede at gøre brug af domænenavnet igen, • at indklagededog tilbød, at klageren kunne købe domænenavnet af hende for omkring 20.000 kr., hvilket var det, som hun havde betalt for hjemmesiden i 2015, • at klageren takkede pænt nej til indklagede 2’s tilbud, men efterfølgende har kontaktet indklagede uden at det har ført noget med sig, • at det ikke er korrekt, at klageren på nogen måde har truet indklagede til at overdrage domænenavnet ”nordform.dk”, • at klageren har etableret en webshop som går under navnet Nordform og at klageren har et unikt produkt, som går under navnet Nordform-bæltet, • at domænenavnet ”nordform.dk” – siden klageren kontaktede indklagedeførste gang – ikke har været anvendt aktivt, • at der således ingen navneservere, e-mails eller lignende er knyttet til domænenavnet, • at der klageren bekendt ikke har været aktivitet under domænenavnet ”nordform.dk” siden Nordform Aalborg Ler gik konkurs i 2015, • at indklagedeklageren bekendt anvendte domænenavnet til at sælge hobbyartikler, hvorfor det lyder som noget andet indklagedenu overvejer at starte op, • at indklagedesåledes uden nogen form for ulempe kunne anvende et andet domænenavn end det omtvistede, • at klageren oplever det som en hindring ikke at kunne anvende domænenavnet ”nordform.dk”, da det er klagerens kendetegn, og • at domænenavnet ”nordform.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagedehar gjort gældende, • at indklagedeflere gange over for klageren har givet udtryk for, at hun selv påtænker at gøre brug af domænenavnet ”nordform.dk”, • at klageren ikke har ønsket at acceptere dette og har ringet og sms’et til indklagedeflere gange med trussel om, at de kunne taget domænenavnet fra hende, • at indklagede på grund af private omstændigheder ikke har anvendt domænenavnet ”nordform.dk” i et stykke tid, • at ”Nordform” står indklagedemeget nært, da indklagedehar knoklet i firmaettimer om ugen i ni år, • at ”Nordform” altid har stået for kreativ beskæftigelse og at skabe, for derigennem at bringe folk sammen og skabe livsglæde og frirum, • at ”Nordform” derimod aldrig har stået for smart design til forskønnelse af en persons påklædning, • at det er indklagede 2’s plan at lave en hjemmeside under domænenavnet ”nordform.dk” med kreative idéer for alle der har lyst til at dele deres idéer med andre, • at dette kan være alt fra billedkunst til kagekunst, og at der derudover skal være en webshop under domænenavnet, og • at domænenavnet ”nordform.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Klagenævnet lægger efter det oplyste til grund, at indklagede 2, der også har indgivet svarskrift i sagen, er den reelle registrant af domænenavnet ”nordform.dk”. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”nordform.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et iværksætterselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Nordform IVS med startdato den 1. november 2018. Klageren har efter det oplyste til formål at sælge bælter og andre læderprodukter. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren beskæftiger med salg af bælter under kendetegnet ”Nordform” gennem sin webshop under domænenavnet ”nordformbelt.dk”, som ifølge oplysninger fra DK Hostmaster er registreret af klageren den 1. november 2018. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i (også) at kunne råde over domænenavnet ”nordform.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagede interesse heri. Ved denne interesseafvejning må det tages i betragtning, at betegnelsen ”nordform” på internettet i et vist omfang ses at være forbundet med klageren. Ifølge oplysninger fra DK Hostmaster blev indklagede den 5. oktober 2015 registrant af domænenavnet ”nordform.dk”. Af sekretariatets undersøgelser i sagen fremgår det, at domænenavnet ”nordform.dk” på nuværende tidspunkt ikke indeholder nogen hjemmeside, ligesom der ikke er fremkommet oplysninger i sagen, herunder fra indklagedeselv, som peger på, at indklagedepå anden måde gør brug af det omtvistede domænenavn. Indklagedehar over for klagenævnet oplyst, at hun på grund af private omstændigheder ikke har anvendt domænenavnet ”nordform.dk” gennem et stykke tid, men at ”Nordform” står indklagede meget nært, da hun har arbejdet i firmaettimer om ugen i ni år. Endvidere har indklagedeoplyst, at hun fortsat påtænker at gøre brug af domænenavnet ”nordform.dk”, da det er indklagedes plan at etablere en hjemmeside under domænenavnet med fokus på kreative idéer for alle, som har lyst til at dele deres idéer med andre – om alt lige fra billedkunst til kagekunst. Samtidig skal der ifølge indklagedeetableres en webshop under domænenavnet. Indklagedes oplysninger understøttes i et vist omfang af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org). Der er samlet set efter klagenævnets vurdering, som sagen foreligger oplyst, ikke grundlag for at fastslå, at indklagede ikke fortsat har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”nordform.dk”. Det ændrer ikke herved, at indklagedeifølge klagerens oplysninger – efter en henvendelse fra klageren – er indgået i en dialog om en overdragelse af domænenavnet mod et beløb, der umiddelbart overstiger omkostningerne ved registreringen af på det pågældende domænenavn. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”nordform.dk” væsentligt overstiger indklagede 2’s interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagede 2’s fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”nordform.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagede 2’s registrering og fastholdelse af registreringen af det omtvistede domænenavn ”nordform.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Nordform IVS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.