Afgørelse

e-mærke.dk

e-handelsfonden

MOD

Bay Kønig I/S

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnene ”e-mærke.dk” og ”e- maerke.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi vil gerne have domænet e-maerke.dk registeret til e-handelsfonden, da vi allerede har emaerket.dk. Vi har derfor taget kontakt til registranten, som ikke har ønsket at videredrage domænet til os. Virksomheden har oplyst os telefonisk, at de ønsker at sælge julemærker over domænet. Vi har desuden forsøgt at sende to mails (den 15.11.19 og igen den 12.12.19) efter vores telefonsamtale se bilag 3. Registranten har ikke reageret på dem, og vi er derfor nødsaget til at klage. ... e-handelsfonden har varemærkeregisteret "e-mærket" - se bilag 1. e-mærket er desuden bredt kendt i befolkningen som Danmarks certificeringsordning for sikker nethandel, og forbrugere vil således tro, at domænet har tilknytning til os. Jeg henviser til bilag 2, og særligt side 2, 7, 9, 11, 13. Det er vildledende for forbrugere, at en virksomhed uden tilknytning til os, vil sælge under vores navn. Forbrugere vil således tro der er en forbindelse mellem os og emaerke.dk, og registranten vil kunne snylte på vores brand.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf fremgår, at klageren den 16. juli 2018 fik registreret følgende figurmærke i klasserne 35,og 45: Bilagfremstår som kopi af PowerPoint-præsentation med overskriften ”Danmarkspanel Uge 2018 – E-mærket”, der bl.a. indeholder oplysninger om forbrugeres kendskab og holdninger til ”e- mærket”. Bilag er kopier af e-mails af november og december 2019, hvori klageren anmoder om overtagelse af domænenavnene ”e-mærke.dk” og ”e-maerke.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er registreret med startdato den 1. oktober 1991 med branchekoden ”computerprogrammering”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Siden 2001 har vi (Bay Kønig IS) arbejdet særligt med velgørenhed og udviklet indsamlingsportaler via salg af elektroniske mærker (e-mærker), der sættes på e-mails. Jeg gør opmærksom på, at jeg desværre ikke har modtaget de omtalte mails der er prøvet afsendt og ej heller modtaget en telefonsvarerbesked fra Ann-Christina. Som oplyst telefonisk til Ann-Christina er vi kede af at skulle afgive e-mærke.dk og e- maerke.dk, da vi har indkøbt e-mærker, e-støttemærke, e-støttemærker m.fl., der i ubestemt form danner grundlag for kommende indsamlingsaktiviteter. ... I daglig tale er et e-mærke (ubestemt enta• og e-mærker (ubestemt flerta• fællesbetegnelse for de elektroniske mærker, der sættes på e-mail til støtte og gavn for fx. Den Danske Julemærkefond (samarbejde og portal initieret i 2001 på e-Julemaerket.dk med drift og udvikling overført til Siteinvent 2011, Bilag A) og Den Grønlandske Julemærkefond (samarbejde initieret i 2010 med drift og udvikling overført til Siteinvent 2011). Siden 2001 er der indsamlet overmio. kr. til velgørenhed via de elektroniske mærker til e-mails. E-mærke eller for den sags skyld e-mærker er ubestemte ejere og kan ikke direkte henføres til at tilhøre ejerne af e-mærket, der i ordet selv (bestemt enta• henfører til en bestemt ejer, e- handelsfonden. Dertil kommer at vi (Bay Kønig IS) på dk-hostmaster har registreret e-mærke 2014 før e- handelsfondens figurmærke med mærketekst af 2017 og at e-handelsfonden siden dk- hostmaster køb af e-mærket 2004 (Bilag C), har haft rigelig tid til at sikre sig de påståede rettigheder. Fratages vi retten til e-mærke kan afgørelsen også skabe præcedens for at fratage os retten til e-mærker og andres domæner, hvor ordet e-mærke indgår i eller som en del af, fx. e- julemærke og dermed forhindre vores og andres kontinuerlige grundlag for indsamlingsportaler til velgørenhedsprojekter, hvor det alene drejer sig om mærker der sættes på e-mails for at vise sin støtte (Bilag B). Endvidere kan en sådan overdragelse efterfølgende udnyttes egenhændig af e-handelsfonden til at samle ind til fordel for e-handelsfondens egne aktiviteter uden hensyntagen til historik og ophav for e-mærker der sælges til velgørende formål (Bilag A. Jeg vil i den forbindelse også gøre opmærksom på konkurrencelovens bestemmelser. Til sidst vil jeg gøre opmærksom på at en overdragelse af denne type problemstilling, vil skabe præcedens for at alle domæner der ejes i bestemt ental, fx bil, bilen, biler (Bilag D) således også kan overdrages til ejeren af domænet i bestemt ental. I det nævnte bilag C, eksempel svarer det til at FORENEDE DANSKE MOTOREJERE, FDM og Balslev Media skal overdrage deres domæner til Berlingske Media. Antallet af denne domæne problemstilling tælles til flere hundreder. Skulle e-handelsfonden ønske en erklæring på at e-mærke kun anvendes i forbindelse med velgørenhed NACE branche 889910 stiller vi gerne op til dialog om dette.” Som bilag A har indklagede fremlagt skærmprint fra Julemærkefondens hjemmeside på domænenavnet ”e-julemaerket.dk”, hvoraf bl.a. fremgår følgende tekst: ”Sæt e-mærker på dine mails”. Bilag B fremstår som skærmprint og kopi af e-mail vedrørende brug af Julemærkefondens ”E- julemærket”. Bilag C er udskrift fra DK Hostmasters hjemmesiden med registreringsoplysninger vedrørende domænenavnet ”e-mærket.dk”, der er registreret af klageren. Bilag D er udskrift fra DK Hostmasters hjemmesiden med registreringsoplysninger vedrørende domænenavnene ”bil.dk”, ”bilen.dk” og ”biler.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”For det første må det indledes med, at der er sendt to mails til Bay Kønig IS på den mail, som blev oplyst i telefonsamtalen (og desuden fremgår af Bay Køing IS andre webshops). Disse ligger også som bilag, og er ikke kommer retur, hvorfor Bay Køing IS har modtaget dem. Bay Køing IS har ikke vendt tilbage på disse mails. e-mærket har siden klagens indgivelse fået udarbejdet en ny forbrugerundersøgelse fra 2019 (bilag 9), som endnu en gang slår fast, at: 1. Vi er et velkendt brand (bilag 5) 2. Forbrugere fravælger webshops som ikke er e-mærket (bilag 7) 3. Forbrugere føler sig sikker, når en webshop er e-mærket (bilag 6) e-mærket og ord i forbindelse med e-mærket må kun benyttes af certificerede webshops, hvor jurister har gennemgået webshoppen for at sikre, at webshoppen lever op til e- handelsreglerne. Det har derfor stor betydning for forbrugerne, når en hjemmeside skriver, at de er e-mærket, da forbrugere med fordel og tryghed kan handle på webshop. Forbrugere er desuden sikret på baggrund af vores købergaranti, som dækker op til 10.000 kroner. Hvis en webshop ikke ønsker at følge reglerne, og på den baggrund snyder kunderne, så vil e-mærket dække kundens tab til op til 10.000 kroner. Hvis Bay Køing IS markedsfører sig med ord som e-mærke med mere, så vil kunderne tro, at de opnår alle disse fordele, hvilket ikke er tilfældet. En stor del af forbrugere vil fravælge en webshop, hvis den ikke er e-mærket (bilag 7). Bay Køing IS vil derfor opnå en fordel ved at benytte vores brand, da forbrugere allerede kender til fordelene ved e-mærket, og derfor vil handle yderligere hos Bay Køing IS’ registeret domæne. I forbindelse med en søgning på internettet og Den Danske Julemærkefond bliver ordet ”e- mærker” ikke nævnt. Her bliver kun brugt ord som e-støttemærker eller julemærker. Der findes således ord for disse typer mærker, som indklagede med fordel kan benytte. Disse betegnelser er også mere retvisende, da forbrugere vil tro, at e-handelsfonden står bag salg af e-mærker til fordel af julemærker. e-mærket er en non profit nonprofitorganisation, hvor midler i kraft af dette, har været små, hvorfor vi ikke før har haft fokus på domænenavne, som misbruger vores registeret navn. Det er en del af vores nye strategi, at vi ikke ønsker, at forbrugere bliver vildledt, hvorfor vi også politianmelder webshops, som skriver de er e-mærket og har fornyeligt vundet en sag ved Byretten, hvor en webshop benyttede vores logo. Vores certificering afhænger af kundernes tillid, og derfor er det vigtigt at vores brand beskyttes. Selvom registreringen af e-mærket først fandt sted i 2017, så viser vores undersøgelser os (bilag for information), at vi har været et velkendt brand i flere år (bilag 5), som forbrugerne har stor tillid til (bilag 6). Denne tillid kan blive udvasket, hvis andre benytter sig af vores brand. Vi appellerer til, at indklagede har alternative ord, som kan benyttes om disse typer af mærker, hvorfor det er unødvendigt at benytte vores brand til det. Det vil skabe ekstra goodwill for Bay Køing IS, at de benytter vores velkendte brand til at markedsføre deres mærker. Desuden vil benyttelsen udvaske vores brand, da det kun er certificerede webshops, som må benytte ordet.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra en brugerundersøgelser vedrørende kendskab til forskellige mærkningsordninger, og hvoraf fremgår, at 68,2% af de samlede adspurgte samt 78,2% af de nethandlende adspurgte havde kendskab til ”E-mærket”. Bilag er udskrift fra en brugerundersøgelser vedrørende forskellige mærkningsordninger, og hvoraf fremgår, at 52,7% af de samlede adspurgte samt 57,1% af de nethandlende adspurgte havde stor eller meget stor tillid til ”E-mærket”. Bilager udskrift fra en brugerundersøgelser, hvoraf fremgår, at 39,4% af de samlede adspurgte samt 38,9% af de nethandlende adspurgte ville fravælge en webshop, ”der ikke har et e-mærke”. Bilager skærmprint med gengivelse af resultaterne ved en søgning på ”e-mærker julemærkefond” i søgemaskinen Google. Bilagfremstår som kopi af en præsentation med tekniske oplysninger om den undersøgelse, der er gengivet i bilag 5-7. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Jeg vil venligst igen gøre opmærksom på, at jeg ikke har modtaget de to omtalte mails og ikke har kendskab til hvor de er havnet, mulighederne er mange fx. spamfiltre, virusfiltre o.l. og at det er ganske normalt, at såfremt mails havner i disse filtre, at afsender ikke bliver orienteret. Jeg skal være den første til at beklage, at jeg ikke har modtaget disse omtalte mails, men alle ved, at der kan ske fejl i informationssystemerne, som jo også skete for ://Klagenævnet for Domænenavne, hvor jeg skulle svare på et brev som ikke dukkede op (se tidligere bilag til sagen og flot undskyldning fra Klagenævnet). E-handelsfonden skriver de har ringet flere gange, hvor min telefonsvarer er stillet til rådighed uden at de har villet indtale besked og prøve at få dialog. Vi fastholder tidligere svar på klagers svarskrift ang. e-mærke.dk, som de beskriver nu er meget vigtigt for dem og jeg gør igen opmærksom på, at de har haft overår til at sikre sig dette domænenavn (se tidligere bilag til sagen). Ad. bilag i forbindelse med søgninger på nettet, kan jeg se at klager fremfører dokumentation ved at søge på "e-mærker". Denne sag handler om "e-mærke, sagsnr. 2019- 0358-R" og ikke "e-mærker". I forbindelse med søgninger på e-mærke og Julemærkefonden er der flere resultater (Bilag E). For eksempel skriver Politiken.dk (6. dec. 2011): "De seneste ti år har man kunnet købe et digitalt e-mærke". Altså siden 2001, hvor vi (Bay Kønig IS i samarbejde med Julemærkefonden), første gang lancerede det danske Julemærke som et e-mærke, til støtte for udsatte børn i Danmark. Søges på e-mærke og julemærke (Bilag F) fremkommer mange siders resultater, hvoraf det igen tydeligt fremgår at e-mærke er en fællesbetegnelse for digitale mærker man kan sætte på e-mails. Som det ses omtaler den Grønlandske Julemærkefond også afhængigheden af deres økonomi af at få solgt julemærker "enten som ark eller som e-mærke". Vi har samarbejdet med den Grønlandske Julemærkefond siden 2010. Hertil kommer at e-mærke nævnes af Post og Tele Museum (Bilag I - side 6, afsnit Julemærke• hvori det nævnes at: "Det [Julemærket] udgives ikke af Post Danmark, men af Julemærkefonden. Julemærket udkommer også som e-mærke, der kan hæftes på e-mail." Ligeså nævnes e-mærke i forbindelse med jernbanemærker (Bilag J - afsnit Julehilsner i dag): "Julemærket, både som e-mærke og som frimærke, bliver brugt af mange når de sender julekort." Selvom sagen ikke handler om e-mærker.dk, har vi søgt på e-mærker i forbindelse med Julemærket (Bilag G) eller i forbindelse med Julemærke (Bilag H), hvoraf det tydeligt fremgår at e-mærker nævnes i forbindelse med Julemærkefonden, Julemærkesagen, Julemærkehjemmene mv. og omtales i nyheder fra aviser, kirker og andre der gør opmærksom på den gode sag. På baggrund af fremført dokumentation, har vi vist at e-mærke og for den sags skyld e- mærker er en fællesbetegnelse for digitale mærker, der bla. sættes på e-mail i form af julemærker, støttemærker o.l. og har været nævnt i denne sammenhæng i over et årti på både Internet og i danske medier (aviser, blade mfl.). Vores vurdering er, at e-handelsfonden ikke har ret til at få overdraget de ubestemte former af ordet e-mærket, ligesom Berlingske Media ikke har ret til at få overdraget FDM's "biler.dk", blot fordi de ejer "bilen.dk" (bilag D).” Som bilag E er skærmprint med gengivelse af resultaterne ved en søgning på ”"e-mærke" "julemærkefonden"” i søgemaskinen Google. Bilag F er skærmprint med gengivelse af resultaterne ved en søgning på ”"e-mærke" "julemærke"” i søgemaskinen Google. Bilag G er skærmprint med gengivelse af resultaterne ved en søgning på ”"e-mærker" "e- julemærket"” i søgemaskinen Google. Bilag H er skærmprint med gengivelse af resultaterne ved en søgning på ”"e-mærker" "julemærke"” i søgemaskinen Google. Bilag I er kopi af en publikation med titlen ”Frimærkets historie” udgivet af Post & Telemuseum Danmark. Bilag J er skærmprint fra en hjemmeside med en artikel med titlen ”Julemærket – en dansk opfindelse”. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”emaerket.dk” har sekretariatet den 4. april 2020 taget følgende kopi: Ved opslag den 20. december 2019 og igen den 28. marts 2020 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnene ”e-mærke.dk” og ”e-maerke.dk”. Ved opslag på hjemmeside Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider med reelt indhold i forbindelse med domænenavnene ”e-mærke.dk” og ”e- maerke.dk” siden indklagedes registrering af domænenavnene den 15. september 2014. Ved en søgning i Google den 28. marts 2020 på ”e-mærke” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 333.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater fremstodsøgeresultater som vedrørende omtale af klagerens certificeringsordning ”e-mærket”, mens de resterendesøgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter. De resterende søgeresultater vedrørte bl.a. bekendtgørelse nr. 547 af 28. maj 2018 om e-mærkning af færdigpakkede varer, der fastsætter betingelserne for en påfyldningsvirksomheds eller importørs brug af e-mærkning af færdigpakkede varer, der erhvervsmæssigt sælges eller udbydes til salg i konstante ens nominelle mængder samt den europæiske ordning for e-mærkning af bl.a. bildele. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er registrant af domænenavnet ”emaerket.dk”, • at klageren har varemærkeregistreret "e-mærket", • at klagerens ”e-mærke” er bredt kendt i befolkningen som Danmarks certificeringsordning for sikker nethandel, • at forbrugere fravælger webshops, som ikke er e-mærket, og føler sig sikre, når en webshop er e-mærket, • at e-mærket og ord i forbindelse med e-mærket kun må benyttes af certificerede webshops, som lever op til e-handelsreglerne, • at forbrugerne vil tro, at domænenavnene ”e-mærke.dk” og ”e-maerke.dk” har tilknytning til klageren, og • at det er vildledende for forbrugere, at en virksomhed uden tilknytning til klageren vil sælge produkter under klagerens navn ”e-mærke”.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden 2001 har arbejdet særligt med velgørenhed og udviklet indsamlingsportaler med salg af elektroniske mærker (e-mærker), der sættes på e-mails, • at indklagede har samarbejdet med Den Danske Julemærkefond og Den Grønlandske Julemærkefond, • at indklagede har registreret bl.a. domænenavnene ”e-mærke.dk”, ”e-maerke.dk”, ”e- mærker.dk”, ”e-støttemærke.dk” og ”e-støttemærker” med henblik på kommende indsamlingsaktiviteter, • at betegnelsen ”e-mærke” i daglig tale er en fællesbetegnelse for de elektroniske mærker, der sættes på e-mail til støtte og gavn for f.eks. Den Danske Julemærkefond, • at betegnelserne ”e-mærke” og ”e-mærker” ikke direkte kan henføres til klageren, som er indehaver af ”e-mærket”, og • at indklagede registrerede domænenavnene ”e-mærke.dk” og ”e-maerke.dk”, inden klageren registrerede sit figurmærke.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnene ”e-mærke.dk” og ”e-maerke.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren administrerer en certificeringsordning vedrørende sikker internethandel, der hedder ”e- mærket” bl.a. via klagerens hjemmeside på domænenavnet ”emaerket.dk”. Klageren er endvidere indehaver af et figurmærke, der indeholder betegnelsen ”e-mærket” og anvender dette mærke i certificeringen af sikker internethandel. På den anførte baggrund har klageren en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over de lignende domænenavne ”e-mærke.dk” og ”e-maerke.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnene ”e-mærke.dk” og ”e- maerke.dk” består af ordet ”e-mærke”, idet ”ae” efter almindelig praksis anvendes og opfattes som substitut for bogstavet ”æ”, og at dette ord har en beskrivende karakter samt endvidere anvendes i forbindelse med andre mærkningsordninger end klagerens. Mange andre end sagens parter kan derfor have en naturlig interesse i at råde over domænenavnene. Indklagede har oplyst at have arbejdet med velgørenhed og udviklet indsamlingsportaler med salg af elektroniske mærker, der sættes på e-mails, siden 2001, herunder at have samarbejdet med Den Danske Julemærkefond og Den Grønlandske Julemærkefond om ”e-julemærket.dk”. Indklagede har endvidere oplyst at have registreret bl.a. domænenavnene ”e-mærke.dk” og ”e-maerke.dk” med henblik på kommende indsamlingsaktiviteter. Da klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om den planlagte brug af domænenavnene ”e-mærke.dk” og ”e-maerke.dk”, finder nævnet heller ikke grundlag for at tilsidesætte, at indklagede har en interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnene. Nævnet finder på den anførte baggrund, som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i de omtvistede domænenavne væsentligt overstiger indklagedes interesser. Klagenævnet finder endvidere, som sagen er oplyst, ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes påtænkte brug af domænenavnene ”e-mærke.dk” og ”e-maerke.dk” vil have en sådan karakter, at der vil være risiko for forveksling med klagerens certificeringsordning, der er kendt under betegnelsen ”e-mærket”. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnene ”e- mærke.dk” og ”e-maerke.dk”. Det forhold, at domænenavnene ”e-mærke.dk” og ”e-maerke.dk” ikke har været brugt aktivt i en længere periode, er ikke i sig selv i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af de omhandlede domænenavne er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnene registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, e-handelsfonden, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.