Afgørelse

hosmormor.dk

Dahl-Iversen IVS

MOD

Janne Astrup

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”hosmormor.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et iværksætterselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 5, er registreret under navnet Dahl-Iversen IVS (CVR-nummer 40246118) med startdato den 1. februar 2019. Klageren er registreret under branchekode 561020 ”Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.”, og det fremgår, at klagerens formål er ”at sælge madvarer”. I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Jeg mener ikke, at Janne Astrup agter at bruge domænenavnet www.hosmormor.dk til sin forretning. Men beholder navnet for at kunne sælge det. Se bilag 1. Retsinformation: Under Kapitel 5.- Registrering og anvendelse af domænenavne - § 25, stk. 2, "Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” ... Jeg mener, det er dårligt for min forretning, at der under en google søgning på "hosmormor.dk" kommer dette frem "Tak for dit besøg, hosmormor.dk er midlertidigt lukket. Se bilag Da "hos mormor v/Janne Astrup" er ophørt den 31-12-2018, (se bilag 3) mener jeg ikke, at Janne beholder navnet for at bruge det i forretnings øje med. Da Janne har tilbud mig at købet navnet (Se bila• må det været fordi Janne vil tjene på navnet og ikke bruge navnet. Da jeg har en butik, som hedder hos mormor og heddet det siden 2013, mener jeg at have lov til at få domænet hosmormor.” Bilaget udskrift af mailkorrespondance mellem klageren og indklagede. Af korrespondancen fremgår: Den 24. maj 2019 skrev klageren følgende: ”Hey Janne Jeg fandt din mail på CVR.dk Jeg kan se hos dk hostmaster, at du ejer hosmormor. Jeg ejer en grillbar i Randers som hedder Hosmormor, den er jeg ved at lave en hjemmeside til, så ville jeg høre du ville af med domænet hosmormor?” Den 24. maj 2019 skrev indklagede følgende: ”Hej Det skal vi lige tænke igennem, da vi jo registreret varemærke på hosmormor. Du kan komme med et bud, så snakker vi om det her.” Den 3. juni 2019 skrev klageren følgende: ”Hey Janne Har I fået tænkt, om det var noget, I ville af med?” Den 2. august 2019 skrev indklagede følgende: ”Hej Thomas Jeg vil lige høre dig, om du vil købe mormor.dk, da jeg har fået en anden henvendelse om køb af navnet.” Den 5. august 2019 skrev klageren følgende: ”Hey Ja, men prisen er desværre for høj” Hertil svarede indklagede på et ikke angivet tidspunkt følgende: ”Hej Thomas 2.500,- er faktisk en ret lav pris. Prisen bliver ikke lavere end 2.000,-du får også rettigheden og @ hosmormor.dk mailen.” Bilager et skærmprint, der efter det oplyste viser, at der ved søgning på ”hosmormor” i Google (google.d• fremkommer følgende: Bilag er et udskrift fra CVR. Det fremgår heraf, at indklagede tidligere har drevet en enkeltmandsvirksomhed, der var registreret under navnet ”hos mormor v/Janne Astrup” (CVR- nummer 30948076) med startdato den 1. oktober 2007 og ophørsdato den 31. december 2018. Virksomheden var registreret under branchekode 477120 ”Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger”. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Jeg har haft domænet hosmormor.dk og hos-mormor.dk siden 2007. Jeg har i perioden fra 2007 til 2018 drevet internetbutik med salg af børnetøj etc. under dette domæne. I perioden profilerede vi butikken under domænenavnet, og har i perioder haft en ganske betydelig omsætning. I 2018 blev vi nødt til at indstille butikken, pga. en ulykke jeg kom ud for. Vi har siden da forsøgt at få nogen til at overtage brandet, uden det dog er lykkedes, men tanken er ikke opgivet endnu, og der er stadig interesse herfor. Vi får stadig henvendelser fra kunder om vi åbner igen. I 2016 fik vi medhold i en klagesag, hvor en konkurrerende webshop, der også solgte børnetøj havde valgt domænet by-mormor.dk. I juli 2016 gav Domæneklagenævnet os medhold i denne klage. Vi har Hos Mormor som registreret varemærke (registreringsbevis vedlægges som bilag). Vi må afvise klagerens påstand om, at vi udelukkende beholder domænet for at tjene penge på det. For nogen tid siden fik vi en henvendelse fra klageren, om han måtte overtage domænet. Vi tilbød ham at afgive domænet mod betaling af et beskedent beløb på kr. 2.000. Beløbet skulle dække de udgifter, der ville være forbundet med at nedlægge de e-mailadresser, der er knyttet til domænet, og andre IT-mæssige ændringer, som muligvis ville være forbundet med en udgift. Klageren afviste dette, og vores tilbud står ikke længere ved magt og fremsættes ikke igen i ændret udgave. Klageren anfører, at hans forretning kan forveksles med min. Vi etablerede forretningen i 2007. Da han etablerede sin forretning i 2013, under samme navn, må han helt klart have vidst et domænet hosmormor.dk var optaget, uden udsigt til at det kunne blive ledigt. Vi blev i perioden jævnligt ringet op af hans kunder, der ville bestille fast-food, hos os. Jeg mener mig berettiget til at beholde domænet hosmormor.dk med følgende begrundelser: • Vi har stadig aktive mailadresser i brug under domænet • Vi har ikke opgivet muligheden for at butikken genopstår med samme produkter evt. under en ny ejer. • Vi har varemærket Hos mormor registreret med mig som ejer • Vi har en fil med ca. 5.000 nyhedsbrevsmodtagere, som kun vil kunne anvendes under dette domæne.” Bilag A er et registreringsbevis, hvoraf fremgår, at enkeltmandsvirksomheden ”hos mormor v/Janne Astrup” er anført som registrant af ordmærket ”HOS MORMOR” i Nice-klasse 3, 10, 11, 18, 20, 25, 27,og 35. I replikken har klageren anført bl.a. følgende: ”Jeg læser med forundring, at Janne Astrup skriver: ”Vi tilbød ham at afgive domænet mod betaling af et beskedent beløb på kr. 2.000. Beløbet skulle dække de udgifter, der ville være forbundet med at nedlægge de e-mailadresser der er knyttet til domænet, og andre IT-mæssige ændringer som muligvis ville være forbundet med en udgift”. Hvis det skulle dække udgifter, hvorfor så skrive en mail til mig: ”Du kan komme med et bud, så snakker vi om det her. Havde jeg budt 5000 kr., havde Janne så sagt nej tak, du får det for 2000 kr.?? Se bilag... Her skiver Janne Astrup helt tydelig, at hun har en anden køber til navnet og ikke brandet, som hun selv skriver hun prøver at sælge. Janne Astrup skriver: • Vi har stadig aktive email adresser i brug under domænet. Jeg kan ikke se, hvad de bliver brugt til, når butikken er lukket. Ifølge lovgivning er derår reklamation garanti, og da butikken lukkede i 2018, er der ikke bruge for en mail til reklamationer mere. • Vi har ikke opgivet muligheden for, at butikken genopstår med samme produkter evt. under en ny ejer. Hvis indklagede havde én drøm om at sælge sit brand, hvorfor så sælge navnet for 2.000 kr. til en som driver en grillbar. Jeg mener stadigvæk, at Janne Astrup kun beholder navnet for at sælge det. De har nu iår prøvet at sælge deres brand uden held. Da jeg spørger ind til det, prøver de først at sælge det for 2.500 kr. og derefter 2000 kr.” I duplikken har indklagede anført bl.a. følgende: ”Vi har fuld ud forstået, at domæner ikke er en ”handelsvare”, og at de ikke kan erhverves med henblik på videresalg. I den konkrete sag drev vi en web-shop under domænet i ca.år, og mener selv, at det blev brand. Desværre blev jeg, som følge af sygdom, nødt til at lukke webshoppen, mod mit eget ønske. Vi har nok brugt et forkert ordvalg i den mail, vi har sendt til vores modpart. I stedet for domæne skulle vi have skrevet brand. Vi har et registreret varemærke, vi har en fuld færdig webside, som opdateret kan sættes i gang igen, vi har en liste over nyhedsbrevsmodtager og så er der endelig den immaterielle værdi (goodwil• etc. Og disse ting må man gerne sælge rettighederne til. Domænet er i den sammenhæng også af betydning, men kan ikke stå alene. I mailen af 2.8 bruger vi et mere korrekt ordvalg. Her bruges ordet ’navnet’ som netop ikke blot henviser til domænet, men til hele brandet. Vi må derfor på det bestemteste afvise modpartens argumenter, som aldeles grundløse. Som det ser ud i dag, fortryder vi, at vi har tilbudt modparken at overtage brandet, og er tilfreds med, at han afslog vores tilbud, da vi i øjeblikket overvejer at genåbne en webshop under domænet. Og modparten får ikke yderligere tilbud fra os, hvor vi er villige til frivilligt af afgive domænet. Omkring modpartens kommentarer vedr. vores aktive e-mailadresser har vi følgende at bemærke: Modparten skriver: • Jeg kan ikke se, hvad de bliver brugt til, når butikken er lukket. Ifølge lovgivning er der år reklamation garanti, og da butikken lukkede i 2018, er der ikke bruge for en mail til reklamationer mere. E-mails bruges til andet en reklamation. Hvad vi i dag bruger dem til, er sagen aldeles uvedkommende, men jeg kan garantere, at de bliver brugt. I øvrigt ønsker vi ikke at andre får adgang til vores e-mailkorrespondance, hvilket kunne ske, hvis domænet bliver overgivet til en anden. • Hvis indklagede havde én drøm om at sælge sit brand, hvorfor så sælge navnet for 2.000 kr. til en som driver en grillbar. Her må vi faktisk give vores modpart ret. Det kunne vi bestemt heller ikke drømme om at gøre i dag (som nævnt tidligere).” Ved opslag den 31. marts 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”hosmormor.dk”. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”hosmormor.dk” den 13. januar 2020 og 31. marts 2020 konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved en søgning i Google den 31. marts 2020 på ”hos mormor” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 77.400, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte klageren, mens tre vedrørte indklagede eller dennes nu ophørte virksomhed. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt en række forskellige artikler om bedsteforældre samt omtale af andre virksomheder, hvori betegnelsen ”mormor” indgår i virksomhedsnavnet. Af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 9. juni 2016 i sag 2016-0019 (by-mormor.d• fremgår, at ”hos mormor v/Janne Astrup” på afgørelsestidspunktet drev en hjemmeside med salg af bl.a. børnetøj fra domænenavnet ”hosmormor.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede ikke længere anvender og ikke agter at anvende domænenavnet ”hosmormor.dk” erhvervsmæssigt, men alene har opretholdt registreringen af domænenavnet med henblik på videresalg, hvilket er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, • at indklagede har tilbudt klageren at købe det omtvistede domænenavn, hvilket må være ensbetydende med, at klageren alene ønsker at tjene penge på salg af domænenavnet, • at det følger af ordlyden af indklagedes salgstilbud, at indklagede ikke – som påstået – alene ønskede at få dækket sine IT-udgifter, • at indklagedes virksomhed (hos mormor v/Janne Astru• ophørte den 31. december 2018, • at klageren siden 2013 har drevet en butik ved navn ”hos mormor”, hvorfor klageren har en legitim interesse i at kunne råde over domænenavnet ”hosmormor.dk”, • at det er forvirrende og skadeligt for klagerens forretning, at der ved søgning i Google fremkommer oplysninger om, at ”hosmormor”, der også er navnet på klagerens forretning, midlertidigt er lukket, • at det ikke kan tillægges nogen betydning, at indklagede har en mailadresse knyttet til det omtvistede domænenavn, • at det forhold, at indklagede var villig til at sælge domænenavnet for 2.000 kr. indikerer, at indklagede ikke reelt har forsøgt eller haft planer om at sælge sit brand,
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er berettiget til at beholde domænenavnet ”hosmormor.dk”, • at indklagede anvender det omtvistede domænenavn til aktive mailadresser, • at indklagedes forretning ganske vist ophørte i december 2018, men at indklagede endnu ikke har opgivet muligheden for, at forretningen genopstår med samme produkter mv., eventuelt under en ny ejer, • at indklagede er registrant af varemærket ”Hos Mormor”, • at indklagede har en fil med ca. 5.000 nyhedsbrevsmodtagere, som vil kunne anvendes under det omtvistede domænenavn, • at indklagede er klar over, at domænenavne ikke er en ”handelsvare”, og at de ikke kan registreres med henblik på videresalg, men at indklagede netop heller ikke har gjort dette, • at indklagede har drevet en webshop fra domænenavnet ”hosmormor.dk” i ca.år, hvorved indklagede har opbygget et brand, men at forretningen måtte lukke på grund af indklagedes sygdom, • at det er muligt, at indklagede har anvendt en forkert formulering i den mail til klageren, hvori indklagede tilbød klageren at købe domænenavnet ”hosmormor.dk”, idet det, der reelt blev tilbudt til salg, var indklagedes brand med dertilhørende domænenavn, og • at indklagede er glad for, at klageren ikke tog imod salgstilbuddet, idet indklagede ikke længere ønsker at sælge sit brand.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den i første række anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”hosmormor.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren fremsatte i maj 2019 et tilbud om køb af domænenavnet ”hosmormor.dk”, som indklagede er registrant af. På baggrund af klagerens købstilbud fulgte en korrespondance mellem klageren og indklagede, hvori indklagede tilbød klageren, at denne kunne overtage domænenavnet og den hertil knyttede mailkonto mod betaling af 2.500 kr. Da tilbuddet blev afvist, fremsatte indklagede et fornyet tilbud lydende på overdragelse mod betaling af 2.000 kr. Indklagede har efter det oplyste ikke haft domænenavnet offentligt til salg og har alene fremsat sit krav om betaling for overdragelse heraf, efter at klageren rettede henvendelse til indklagede med et købstilbud. Indklagede har efter det oplyste indtil december 2018 anvendt det omtvistede domænenavn til en webshop og anvender stadig domænenavnet til en eller flere mailkonti. På den baggrund og efter sagens oplysninger i øvrigt finder klagenævnet det ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder registreringen af domænenavnet ”hosmormor.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning. Klagenævnet finder således ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Selvom klagenævnet dermed ikke finder, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er en iværksættervirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Dahl-Iversen IVS (CVR-nummer 40246118) med startdato den 1. februar 2019. Klageren driver efter det oplyste en grillbar i Randers ved navn ”Hos Mormor”, der blev etableret i 2013. Klageren ønsker at anvende domænenavnet ”hosmormor.dk” til en hjemmeside for grillbaren. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne råde over det omtvistede domænenavn”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”hosmormor.dk” består af to helt almindelige danske ord ”hos” og ”mormor”, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede drev i perioden 2007-2018 en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister var registreret under navnet ”hos mormor v/ Janne Astrup” (CVR-nummer 30948076). Virksomheden anvendte efter det oplyste domænenavnet ”hosmormor.dk” til en webshop med salg af bl.a. børnetøj. Virksomheden ophørte den 31. december 2018, og indklagede har ikke siden anvendt domænenavnet til en hjemmeside. Indklagede anvender dog efter det oplyste stadig domænenavnet til en eller flere mailkonti. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede fortsat har en legitim interesse i at kunne råde over domænenavnet ”hosmormor.dk”. Det forhold, at indklagede har tilbudt klageren, at denne kunne erhverve domænenavnet for 2.000 kr., kan efter de foreliggende oplysninger ikke føre til et andet resultat. Ud fra en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder nævnet, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”hosmormor.dk”. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering af domænenavnet ”hosmormor.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Dahl-Iversen IVS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.