Afgørelse

nembiler.dk

NEM-Biler ApS

MOD

Mark Miari

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”nembiler.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har altid interesseret mig for biler og særligt køb og salg af brugte biler. I sommers valgte jeg at opsige min faste stilling som bilsælger og forfølge min drøm om egen forretning med køb og salg af brugte biler. På trods af min unge alder samt at min fysiske lokation er i Nordjylland, har jeg allerede godt gang i forretningen på tværs af landet. For mig er der kun et forretningsnavn som er ønskeligt og det er NEM-Biler og som en naturlig del af min (landsdækkend• forretning, ønsker jeg at have et website hvor jeg kan give information om min forretning, om mig og fremvise de biler jeg har til salg. Da jeg i sommers kunne konstatere, at domænenavnet nembiler.dk er registreret (bilag 1), men ikke er taget i brug (bilag 3) og ikke har været det siden registreringen den 14. oktober 2014 (bilag 3), kontaktede jeg registranten i juli 2019 for at indlede en dialog omkring overtagelse af domænenavnet. På daværende tidspunkt kunne registranten ikke tage stilling til min forespørgsel og jeg har desværre ikke siden hørt fra registranten. Den 24. august 2019 oprettede jeg en virksomhed med navnet NEM-Biler.dk (bilag 6) og jeg ønsker derfor at benytte mig af domænenavnet nembiler.dk kommercielt. Det skal ligeledes anføres, at registranten har registeretandre domænenavne (bilag 2), heriblandt en del med ’nem’. Søges der på et udpluk af de registrerede domænenavne, tegner der sig et tydeligt billede af, at domænenavnene ikke er taget i brug (bilag 5). Jeg kan derfor ikke andet end at tænke, at registranten har registreret domænenavnene, herunder nembiler.dk, med henblik på videresalg i strid med domænelovens § 25, stk. 2. ... Det er på ingen måde hensigtsmæssigt, at det registrerede domænenavn nembiler.dk har været ubrugt i mere end år, når det kan anvendes aktivt og med en hensigtsmæssig kommerciel interesse. Hvis jeg får overdraget domænenavnet, vil jeg anvende det kommercielt og som en naturlig del af min voksende forretning der går under navnet NEM-Biler. Jeg har derfor en naturlig og legitim interesse i at anvende domænenavnet nembiler.dk og en aktivering af domænenavnet vil være i både min og internet brugernes interesse.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med angivelse af de domænenavne, som indklagede har registreret under bruger-id MM24885-DK. Bilager udskrift fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”nembiler.dk”. Bilag er skærmprint, hvoraf fremgår, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnene ”boom-boom.dk” og ”nem-huse.dk”. Bilagoger udskrifter fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indklagede er selvstændig erhvervsdrivende af Autohuset Fyn ApS, som er et autoværksted der har eksisteret siden 2012, og siden er vækstet til flere afdelinger. Jeg har siden 2012 drevet autoværksted, Autohuset Fyn ApS, og min virksomhed har i løbet af de seneste år har været i voldsom vækst, for nuværende med afdelinger og ca tilknyttede medarbejdere. Tilknyttet denne virksomhed er desuden Nem Bilsyn, med domænenavnet nembilsyn.dk, som lejer sig ind på alle Autohuset Fyns værksteder. Derudover driver jeg også et investeringsselskab, og har yderligere iværksætteri i form af andre virksomheder på tegnebrættet. Da jeg i sommers var i dialog med Nicklas, oplyste jeg korrekt at jeg på dette tidspunkt ikke var sikker på hvornår jeg ville tage domænenavnet nembiler.dk i brug. På daværende tidspunkt, havde jeg dog allerede en virksomhed på tegnebrættet, nemlig Nem Biler, som ifølge min vision skal være en brugtbilshandel desuden med udlejning eller leasing tilknyttet, deraf kommer de domænenavne jeg har med biludlejning og andre autorelaterede domænenavne også i spil. Det er i øvrigt planlagt at Nem Biler skal samarbejde med Autohuset Fyn, samt og markedsføres via vores netop udkomne webshop shop.autohusetfyn.dk. Jeg har i den forbindelse netop fået designet logo til virksomheden Nem Biler, se bilag A. ... Det ligges til grund at der er hensigt om at ibrugtage domænet nembiler.dk, samt domænet nem-biler.dk, der skal drives i synergi med mine andre virksomheder. Det skal anvendes kommercielt som en naturlig del af min virksomhed, og desuden samarbejdende med Autohuset Fyn og Nem Bilsyn. Jeg har derfor selv en interesse i at anvende de domænenavne som klagen vedrører, samt andre domænenavne jeg har registreret i nærmere fremtid.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af et logo, der indeholder betegnelsen ”Nembiler”. Bilag B og C er skærmprint fra Autohuset Fyns hjemmeside på domænenavnet ”autohusetfyn.dk”. Bilag D er skærmprint fra Nembilsyns hjemmeside på domænenavnet ”nembilsyn.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Først og fremmest er det irrelevant for denne klagesag, at indklagede har ”andre virksomheder på tegnebrættet”. Dette tydeliggør eller indikerer ikke, at indklagede har en reel og legitim interesse i domænenavnet ’nembiler.dk’. Klager er vidende om, at indklagede driver virksomheden ’Nem Bilsyn’, men igen har dette ingen relevans for denne sag. Virksomhedsnavnet og tilhørende domænenavn henviser konkret til en virksomhed der foretager bilsyn, hvorfor det er relevant at have domænenavnet ’nembilsyn.dk’. Men en virksomhed der foretager bilsyn, og som allerede aktivt anvender et relevant domænenavn, har ikke selvsagt en kommerciel interesse i domænenavnet ’nembiler.dk’. Med hensyn til logoet, Bilag A, som indklagede har fremsendt, er det min klare opfattelse, at det er et logo som indklagede har fået fremstillet i forbinde med denne klage som et argument for, at han i fremtiden agter at tage domænenavnet i brug. Logoet er således hverken taget i brug ved klagens indlevering og der er ligeledes ikke tale om et beskyttet varemærke Hvorvidt indklagede har til hensigt eller agter at tage domænenavnet i brug, bør ikke være noget som klagenævnet skal tillægge større værdi i denne sag. Med hensyn til de resterende af indklagedes bilag, bilag B, C og D, er disse ikke relevant for denne klage. Bilagene indeholder skærmprints fra indklagedes andre websites (autohusetfyn.dk og nembilsyn.d• og det har ingen relevans for domænenavnet ’nembiler.dk’. Klager vil igen gøre opmærksom på den meget store mængde af domænenavne som indklagede har registreret og hvoraf de fleste ikke er taget i brug. Dette er meget ærgerligt og det er bestemt ikke noget som kommer hverken andre virksomheder eller internetbrugere til gode. Afslutningsvist vil klager gøre opmærksom på, at indklagede alene kommer med en hensigt eller en gisning om at tage det relevante domænenavn i brug. Klager anmoder klagenævnet om at fokusere på det faktum, at domænenavnet ikke har været taget i brug siden registreringen tilbage i 2014 og således ikke var taget i brug da klagen blev indleveret. Hvorfor skulle indklagede så lige pludselig starte en virksomhed op nu med anvendelse af domænenavnet ’nembiler.dk’, når indklagede, som anført af ham selv, har gang i både et autohus i voldsom vækst, et investeringsfirma og yderligere iværksætteri. En hensigt eller gisninger om anvendelse, gør ikke at et domænenavn tages i brug. Derimod har jeg en aktiv og voksende virksomhed under firmanavnet ’Nem-Biler’ (og det er mit eneste firm• og domænenavnet ’nembiler.dk’, vil derfor været et stort aktiv for mig. Jeg vil derfor endnu engang anmode Klagenævnet for domænenavne om at overføre domænenavnet ’nembiler.dk’ til mig, således, at domænenavnet kan tages i brug til gavn for alle.” Ved opslag den 19. december 2019 og igen den 4. april 2020 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”nembiler.dk”, jf. bilag 3. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden den 24. august 2019 har drevet virksomhed med køb og salg af brugte biler og gør forretninger på tværs af landet, • at klageren har selskabsnavnet NEM-Biler ApS, • at indklagede aldrig har gjort brug af domænenavnet ”nembiler.dk”, • at indklagede har registreretandre domænenavne, og mange af dem er ikke taget i brug, • at indklagede har registreret domænenavnet ”nembiler.dk” med henblik på videresalg i strid med domænelovens § 25, stk. 2, • at klageren har en naturlig og legitim interesse i at anvende domænenavnet ”nembiler.dk”, og • at det af indklagede fremlagte logo med betegnelsen ”Nem Biler” kan være fremstillet til nærværende klagesag.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er indehaver af Autohuset Fyn ApS, som er et autoværksted, der har eksisteret siden 2012 og har tre afdelinger med i alt ca.medarbejdere, • at virksomheden Nem Bilsyn, der har hjemmeside på domænenavnet ”nembilsyn.dk”, lejer sig ind på alle Autohuset Fyns ApS’ værksteder, • at indklagede endvidere driver et investeringsselskab og planlægger at starte yderligere virksomheder, • at indklagede har haft planer om at oprette en virksomhed med navnet ”Nem Biler”, som skulle være en brugtbilshandel, som desuden skulle beskæftige sig med udlejning eller leasing af biler, • at indklagede har fået designet et logo til brug for virksomheden ”Nem Biler”, • at det er indklagedes hensigt ibrugtage domænenavnene ”nembiler.dk” og ”nem-biler.dk” i synergi med indklagedes andre virksomheder, og • at domænenavnet ”nembiler.dk” skal anvendes kommercielt som en naturlig del af indklagedes virksomhed og i samarbejde med Autohuset Fyn og Nem Bilsyn.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”nembiler.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”nembiler.dk” med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – domænenavnet til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at manglende eller begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede er registrant af en lang række andre domænenavne under ”.dk”-domænet. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Da klageren har selskabsnavnet NEM-Biler ApS og efter sagens oplysninger driver virksomhed under brug af dette navn, har klageren en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”nembiler.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”nembiler.dk” består af en sammenstilling af de to almindelige danske ord ”nem” og ”biler”, der også som sammenstilling har en deskriptiv betydning. Mange andre end sagens parter kan derfor have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede er indehaver af Autohuset Fyn ApS, som er et autoværksted. Indklagede har oplyst at have et samarbejde med virksomheden Nem Bilsyn, der har lejet sig ind på Autohuset Fyns ApS’ værksteder. Indklagede har endvidere oplyst, at domænenavnet ”nembiler.dk” skal anvendes som en del af indklagedes virksomhed og i samarbejde med virksomhederne Autohuset Fyn ApS og Nem Bilsyn, men har ikke nærmere konkretiseret den planlagte brug af domænenavnet ”nembiler.dk”. Da klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring, finder nævnet, at den planlagte brug af domænenavnet ”nembiler.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”nembiler.dk”. Det forhold, at domænenavnet ”nembiler.dk” ikke har været brugt aktivt i en længere periode, er ikke i sig selv i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, NEM-Biler ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.