Afgørelse

viborg-cykelspecialist.dk

Chr. Keller Handel ApS

MOD

John Madsen

20. februar 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”viborg-cykelspecialist.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, fremlagt af klageren som bilag 1, er registreret under navnet Chr. Keller Handel ApS (CVR-nummer 33372000) med startdato den 21. december 2010. Klageren er registreret under branchekode 952900 ”Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug” og bibranchekode 476420 ”Cykel- og knallertforretninger”. Klagerens formål er angivet som ”handel, investering og dermed beslægtede aktiviteter. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”I 2010 åbnede Viborg Cykelspecialist som cykelbutik i Viborg, hvorefter John Madsen d. 7. januar 2011 køber domænet Viborg-cykelspecialist.dk. John Madsen har oplyst pr. telefon i august måned 2019, at han aldrig har haft noget med Viborg Cykelspecialist at gøre. I maj 2015 går Viborg Cykelspecialist konkurs, hvor jeg Christian Keller Jørgensen køber hele konkursboet med tilhørende navn. Fra Maj 2015 driver jeg Christian Keller Jørgensen Viborg Cykelspecialist videre. I August 2019 beslutter jeg Christian Keller Jørgensen at lave en hjemmeside om mit firma. Men John Madsen har d. 7. januar 2011 oprettet sig som bruger af domænet Viborg- cykelcpecialist.dk (der er ikke i dag d. 21/11/19 oprettet nogen side på domænet.) John Madsen driver virksomheden ”Seemore” som er et grafiskdesign firma. ... Jeg Christian Keller skal have overdraget domænet Viborg-cykelspecialist.dk, da jeg (Christia• i maj 2015 køber konkursboet af Viborg Cykelspecialist med tilhørende navn og driver navnet videre fra maj 2015 til nu og frem. John har efter omstændighederne kun domænet Viborg-cykelspecialist.dk med henblik på salg eller udlejning for øje. John Madsen har købt domænet Viborg-cykelspecialist.dk i 2011 lige efter Viborg cykelspecialist åbnede sin butik i Viborg i 2010. John har aldrig haft noget med Viborg cykelspecialist at gøre.” Bilager en artikel af 22. juli 2015 fra Viborg Stifts Folkeblad med overskriften ”Gang i konkurssalg efter lokal cykelhandel”. Af artiklen fremgår bl.a. ”Viborg Cykelspecialist er gået konkurs. Den tidligere ansatte Christian Keller Jørgensen opkøbte varelageret og holder i disse dage konkurssalg i Løgstrup.” Bilager en artikel af 1. august 2019 fra Viborg Stifts Folkeblad med overskriften ”Ung cykelmand har succes med genbrug”, hvoraf fremgår, at den 20-årige Christian Keller Jørgensen har succes med sin virksomhed, Cykel Specialisten, hvor han kombinerer værkstedsydelser med salg af brugte cykler. Bilag er et udateret skærmprint, der viser, at der ikke findes noget indhold på domænenavnet ”viborg-cykelspecialist.dk”. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”viborg-cykelspecialist.dk” den 22. november 2019 og 14. januar 2020 konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. Bilager et udskrift fra hjemmesiden ”e-cvr”, hvoraf fremgår, at Viborg Cykelspecialist ApS blev opløst den 5. februar 2016 efter konkurs. Sekretariatet har ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.d• fået bekræftet, at oplysningen er korrekt. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”viborg-cykelspecialist.dk”. På baggrund af sekretariatets henvendelse har DK Hostmaster den 15. januar 2020 oplyst, at indklagede endvidere er registrant af domænenavnene ”glyngoere-koereskole.dk”, ”seemore.dk”, ”andersfreestyle.dk”, ”amservicecenter.dk”, ”meedombæch.dk”, ”peterpoulsen.dk”, ”sanievents.dk”, ”ap-bolig.dk”, ”frantslarsen.dk”, ”gunnark.dk” og ”klima-byg.dk”. Bilager et skærmprint, der viser indklagedes LinkedIn-profil. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 14. januar 2020 konstateret, at der på denne hjemmeside ikke findes kopier af indholdet på domænenavnet ”viborg-cykelspecialist.dk”. Ved sekretariatets søgning på ”Viborg Cykelspecialist” den 14. januar 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 927, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. De førstesøgeresultater vedrørte alle klageren eller Viborg Cykelspecialist ApS, hvis virksomhed klageren efter det oplyste videreførte efter selskabets konkurs. Google-søgningen viste endvidere, at klageren på domænenavnet ”viborg-cykel-specialist.dk” har en hjemmeside for sin virksomhed. Hjemmesiden fremstod ved sekretariatets opslag herpå den 15. januar 2020 således: Ved opslag den 15. januar 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at klageren er registrant af domænenavnet ”viborg-cykel-specialist.dk”. Sekretariatets Google-søgningen viste yderligere, at klageren har følgende virksomhedsprofil på Facebook: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”viborg-cykelspecialist.dk” skal overdrages til klageren, idet klageren driver virksomhed under navnet Viborg Cykelspecialist, • at virksomheden blev stiftet i 2010 af selskabet Viborg Cykelspecialist ApS, som blev taget under konkursbehandling i 2015, hvorefter klageren videreførte virksomheden, • at indklagede, der lod domænenavnet ”viborg-cykelspecialist.dk” registrere i januar 2011, umiddelbart efter, at Viborg Cykelspecialist ApS stiftede cykelvirksomheden, ikke har nogen legitim interesse i det omtvistede domænenavn og aldrig har anvendt dette, og • at det må lægges til grund, at indklagedes eneste formål med registreringen af domænenavnet har været at opnå en økonomisk gevinst gennem salg eller udlejning. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”viborg-cykelspecialist.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registeret under navnet Chr. Keller Handel ApS, anvender efter det oplyste navnet Viborg Cykelspecialist for sin virksomhed. Baggrunden herfor er, at selskabet Viborg Cykelspecialist ApS blev taget under konkursbehandling i 2015, hvorefter klageren videreførte det konkursramte selskabs cykelvirksomhed. Klageren ønsker at anvende domænenavnet ”viborg-cykelspecialist.dk” til brug for en hjemmeside for cykelvirksomheden. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”viborg-cykelspecialist.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede ikke anvender og efter det oplyste aldrig har anvendt domænenavnet ”viborg-cykelspecialist.dk”. Klagenævnet lægger på denne baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”viborg-cykelspecialist.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”viborg-cykelspecialist.dk” skal overføres til klageren, Chr. Keller Handel ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.