Afgørelse

steffenbrandt.dk

Steffen Brandt

MOD

Andreas Seierup Rasmussen

20. februar 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”steffenbrandt.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Som repræsentant for Steffen Brandt og bandet TV-2 v/HAC aps vil jeg klage over brugen af dette domæne som vi opfatter som misbrug af en kendt kunstners navn. Vi har forgæves prøvet at kontakte registranten af steffenbrandt.dk via DK hostmaster og skrevet direkte til info@laybackcph.dk og andreas@laybackcph.dk den 10. Oktober i år uden nogen form for reaktion (se nedenstående). Hej, Det ser ud som om Layback har registreret og/eller bruger domænet steffenbrandt.dk. Det er vi ikke så glade for her i orkestret TV-2 da websiden steffenbrandt.dk kunne indikere at der er tale om en officiel og af vores forsanger godkendt side hvilket ikke er tilfældet. Jeg vil derfor høre dig om I kan fjerne siden ... ... Vi opfatter siden steffenbrandt.dk som misbrug af en kendt kunstners navn for at tiltrække kunder til diverse firmaer som intet har med Steffen Brandt eller bandet TV-2 at gøre. Hjemmesiden skriver selv på forsiden: 'Steffenbrandt.dk er din to go side hvis du ønsker at læse om en masse forskelligt. Det er en mulighed for dig at læse om forskellige brancher, hobbyer og interesser hvis det er lige det du ønsker. Tag et kig rundt på siden, og læs om lige det du lyster.'” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister med oplysninger om selskabet HAC ApS, der har klageren og klagerens repræsentant som stiftere. Bilager kopi af klagerens sundhedskort. Ved opslag på domænenavnet ”steffenbrandt.dk” har sekretariatet den 1. februar 2020 taget følgende kopier, jf. bilag 1: Ved en søgning i Google den 2. februar 2020 på ”steffen brandt” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 76.200, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte søgeresultater klageren, mens de resterende søgeresultater fremstod som vedrørende andre personer i hvis navn indgår ”Steffen Brandt”. Ved opslag på Danmarks Statistiks hjemmesiden (”dst.dk”) har sekretariatet konstateret, at der i 2020 er 4.685 personer i Danmark med efternavnet Brandt og personer med navnet Steffen Brandt. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at hjemmesiden på domænenavnet ”steffenbrandt.dk” kan opfattes som en officiel hjemmeside, der er godkendt af Steffen Brandt, hvilket ikke er tilfældet, og • at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”steffenbrandt.dk” udgør misbrug af en kendt kunstners navn med henblik på at tiltrække kunder til indklagedes hjemmeside. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”steffenbrandt.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning i hvert fald for klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har dokumenteret at være bærer af navnet Steffen Brandt (jf. bilag 3). Efter de foreliggende oplysninger bæres dette navn kun afpersoner i Danmark. Klageren har over for klagenævnet gjort gældende, at det omtvistede domænenavn ”steffenbrandt.dk” er identisk med klagerens navn, Steffen Brandt. Da klageren under henvisning til sit navn har påberåbt sig at have særlige rettigheder til domænenavnet ”steffenbrandt.dk”, giver sagen i første række anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af navnelovens § 27. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 27. Den der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens §skal bl.a. værne mod brug af navne og betegnelser, som er egnet til at sætte det brugte navn eller betegnelse i forbindelse med bestemte individer. Bestemmelsen forudsætter, at der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af navnet, som er egnet til at skabe forveksling. Navnet Steffen Brandt bæres efter det oplyste i 2020 afpersoner. Klagenævnet finder det godtgjort bl.a. under hensyn til oplysningerne om brugen af navnet Steffen Brandt på internettet, at klageren gennem sit kunstneriske virke har gjort brug af ”Steffen Brandt” på en sådan måde, at navnet gennem denne brug er blevet et identifikationsmiddel for netop klageren som person. Som sagen foreligger oplyst, er der ingen holdepunkter for at antage, at indklagede retmæssigt kan anvende navnet ”Steffen Brandt”, som er identisk med klagerens fulde navn. Klageren kan derfor efter navnelovens § modsætte sig indklagedes brug af navnet som kendetegn, herunder som domænenavn, da dette kan skabe forvekslingsmulighed og risiko for, at andre vil sætte brugen i forbindelse med klagerens navn. Nævnet finder på baggrund af det anførte, at klageren ved dom kan få indklagede tilpligtet at ophøre med brugen af domænenavnet ”steffenbrandt.dk”, jf. navnelovens § 27. Domænenavnet ”steffenbrandt.dk” svarer til klagerens fulde navn. Indklagede har ikke redegjort for, hvorfor han har ladet det omhandlede domænenavn registrere. På denne baggrund lægger klagenævnet endvidere til grund, at indklagede – ud over at hans anvendelse af navnet Steffen Brandt er i strid med navneloven – ikke har en anerkendelsesværdig grund til at registrere eller opretholde registreringen af domænenavnet. Også på denne baggrund er registreringen i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Klagenævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”steffenbrandt.dk” skal overføres til klageren, Steffen Brandt. Overførslen skal gennemføres straks.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.