Afgørelse

nordic-heat.dk

Nordic Heat ApS

MOD

Preben Sundnæs

20. februar 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”nordic-heat.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Som bilagene viser, blev Nordic-Heat.dk registreret af vores dengang "web-mand", og kun med henblik at domænet skulle bruges til at lave SEO på NordicHeat.dk og Nordic-Heat.com, og hvis vi ønskede det, kunne ejerskabet let flyttes over i vores eget navn. (som han selv har skrevet til os i maile• ... Nordic Heat er et registreret varemærke af kongeriget Danmark. Naturligvis er det vores navn og derfor vil vi have overflyttet Nordic-Heat.dk til os, da vores web-mand ikke længere er på vores lønningsliste. (nu føler vi os lidt som gidsler)” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af e-mails af 19. og 28. oktober 2019, der fremstår som værende mellem klageren og indklagede, og hvori klageren bl.a. anfører følgende: ”... du skrev dette d. 24. Februar kl. 20.24: Nordic-Heat.dk er registreret i mit navn. Domænet blev anskaffet i forbindelse med SEO til www.NordicHeat.dk og er således ikke noget der bruges til andet. Skal du bruge det til noget, er det nemt flyttet over i dit navn.” Bilager kopi af meddelelse af 19. juni 2013 fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvori det oplyses, at varemærke VR 2013 01331 er registreret i det danske varemærkeregister. Bilag er kopi af e-mailkorrespondance af 19. og 21. august 2019, der fremstår som værende mellem klageren og indklagede, og hvori klageren bl.a. anmoder om overdragelse af domænenavnet ”nordic-heat.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”nordicheat.dk” har sekretariatet den 24. januar 2020 taget følgende kopier: Ved opslag den 11. november 2019 og igen den 24. januar 2020 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”nordic-heat.dk”. Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet konstateret, at klageren den 6. november 2013 fik registreret følgende figurmærke i vareklasse for beklædningsgenstande: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede tidligere har været klagerens ”web-mand”, • at domænenavnet ”nordic-heat.dk” blev registreret af indklagede til brug for klageren med henblik på søgemaskineoptimering i forbindelse med klagerens domænenavne ”nordicheat.dk” og ”nordic-heat.com”, og • at klageren har registreret varemærket ”Nordic Heat”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har navnet Nordic Heat ApS og markedsfører sig under betegnelsen ”Nordic Heat” bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”nordicheat.dk”. Klageren er endvidere indehaver af en varemærkeregistrering af et figurmærke, der indeholder betegnelsen ”Nordic Heat”. Klageren har oplyst, at indklagede tidligere har været klagerens ”web-mand”, og at domænenavnet ”nordic- heat.dk” blev registreret af indklagede til brug for klageren med henblik på søgemaskineoptimering i forbindelse med klagerens domænenavne ”nordicheat.dk” og ”nordic-heat.com”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet ”nordic-heat.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Indklagede, som ikke har afgivet svarskrift i sagen, har ikke afkræftet denne formodning. Det følger endvidere af § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. Som sagen er oplyst, må klageren antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af domænenavnet ”nordic- heat.dk” overført til sig. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”nordic-heat.dk” skal overføres til klageren, Nordic Heat ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 5Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.