Afgørelse

s-f-t.dk

SFT TRANSPORT A/S

MOD

Selskabet af 31 december 2016 ApS

20. februar 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”s-f-t.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”SFT Transport A/S har gjort brug af og betalt for domænet i alle årene og bruger stadig hjemmesiden som kontakt og markedsførings side, jf. bilag 1. Domænet tilhører klagers eksmands virksomhed, som nu er taget under konkursbehandling, jf. bilag 2. Klagers tidligere repræsentant har rykket kuratorgange for at få overdraget domænet hhv. den 20-09-201 og den 8-10-2019, jf. bilag 3. Klagers nuværende repræsentant har rykket kurator for at få overdraget domænet hhv. den 11-10-2019 og den 22-10-2019, jf. bilag 4. Selskabet der nu er under konkursbehandling hed før dekrets dagen Temperature Matters ApS, jf. bilag 5. Den 1-10-2019 fremsendte dk-hostmaster faktura 8943131 hvor reference person er Sonja Christensen som er direktør og ejer af SFT Transport A/S (klager), jf bilag 6. ... Det gøres gældende, at klager, jf. virksomheds navn samt hjemmeside er den part med den største interesse i domænet. Det gøres yderligere gældende, at fakturaen er udstedt med reference til ejer af SFT Transport A/S (Sonja Arsovic Christensen), samt at indklagedes virksomhedsnavn intet har at gøre med omhandlende domæne. Afslutningsvist gøres det gældende at, jf. den igangværende konkursbehandling, samt indklagedes navn, har indklaget ingen reél interesse i, at beholde domænet.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af e-mails af 20. september og 8. oktober 2019 fra advokat Julia Lisa Feuerhake til en medarbejder hos advokatfirmaet Lundgrens, hvori der anmodes om overdragelse af domænenavnet ”s-f-t.dk” til klageren. Bilag er kopi af e-mail af 8. november 2019 fra klagerens advokat til en medarbejder hos advokatfirmaet Lundgrens, hvori der anmodes om overdragelse af domænenavnet ”s-f-t.dk” til klageren. Bilag er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er under konkurs. Bilag er kopi af faktura af 1. oktober 2019 fra DK Hostmaster vedrørende periodegebyr for domænenavnet ”s-f-t.dk” udstedt til indklagede med attention til klagerens reelle ejer. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhed vedrørende klageren. Ved opslag på domænenavnet ”s-f-t.dk” den 12. januar 2020 fremkom følgende hjemmeside, der fremstår som klagerens hjemmeside, jf. bilag 1: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at klagerens hjemmeside er arkiveret i årene 2016, 2017, 2018 og 2019 i forbindelse med domænenavnet ”s-f-t-.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har gjort brug af domænenavnet ”s-f-t.dk” til kontakt- og markedsføringsside, • at klageren har betalt registreringsgebyr for domænenavnet ”s-f-t.dk” siden dets registrering, • at domænenavnet ”s-f-t.dk” er registreret af klagerens reelle ejers eksmands virksomhed, som nu er taget under konkursbehandling, • at indklagede inden indklagedes konkursbehandling hed ”Temperature Matters ApS”, • at indklagedes virksomhedsnavn ikke har nogen forbindelse med domænenavnet ”s-f-t.dk”, • at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet ”s-f-t.dk”, og • at klager hedder SFT TRANSPORT A/S og er den part med den største interesse i domænenavnet ”s-f-t.dk”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har navnet SFT TRANSPORT A/S og markedsfører sig under betegnelsen ”SFT” bl.a. på hjemmesiden på det omtvistede domænenavn ”s-f-t.dk”. Det fremgår således af sagens oplysninger, at domænenavnet ”s-f-t.dk” anvendes til klagerens hjemmeside. Klageren har oplyst at være den retsmæssige ejer af domænenavnet ”s-f-t.dk”, og at klageren har anvendt domænenavnet samt betalt registreringsgebyr for det siden dets registrering. Klageren har endvidere oplyst, at domænenavnet ”s-f-t.dk” er registreret af klagerens ejers eksmands virksomhed, som nu er taget under konkursbehandling. Sekretariatets undersøgelser bl.a. på hjemmesiden ”Internet Wayback Machine” viser, at domænenavnet ”s-f-t.dk” over flere år har været brugt til klagerens hjemmeside. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet ”s-f-t.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Indklagede, som ikke har afgivet svarskrift i sagen, har ikke afkræftet denne formodning. Det følger endvidere af § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. Som sagen er oplyst, må klageren antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af domænenavnet ”s-f-t.dk” overført til sig. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 5

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”s-f-t.dk” skal overføres til klageren, SFT TRANSPORT A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.