Afgørelse

mkdata.dk

Niklas Suhr Lillebæk

MOD

Jurgen Neeme

20. februar 2020


Påstande:

Klagerens påstande Principalt: Registreringen af domænenavnet ”mkdata.dk” overføres til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet ”mkdata.dk” slettes. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klager står som nr.i ventelisteposition til domænet mkdata.dk (Bilag 1). Domænet er i dag ejet af en person ved navn Jurgen Neeme som er bosiddende i Estland, og som ikke har nogen åbenbar tilknytning til Danmark (Bilag 2). Indklagede har utvivlsomt registreret domænet med henblik på videresalg, idet domænet har en meget høj domæne- rating og dermed værdi for annoncører, m.fl. Ved et opslag på Google kan man se, at indklagede er kendt for at opkøbe domæner med henblik på videresalg og ikke mindst misbrug af varemærker (typo-squatting). Se f.eks. WIPOs afgørelse nr. D2019-1582 (Bilag 3). Af bilag fremgår det eksplicit, at indklagede blev dømt til at overdrage en række domæner, som han havde registreret alene med henblik på videresalg. Ligesom det er tilfældet med mkdata.dk, var domænerne alle til salg på uniregistry.com. Herom udtaler WIPO: "Additionally, the fact that all the Disputed Domain Names are being offered for sale at “www.uniregistry.com” for the same exact amount of 4,960 USD evidences that the Respondents have likely registered the Disputed Domain Names primarily for the purpose of selling them to the Complainants or their competitors for valuable consideration in excess of his documented out-of-pocket costs incurred at the time of registration, further evidencing bad faith. Finally, in multiple previous decisions under the Policy, the Respondent, Jurgen Neeme, has been found to have made bad faith registrations and use of domain names that were identical or confusingly similar to known trademarks (see, e.g., Verizon Trademark Services LLC v. Juergen Neeme, TheDomain.io, WIPO Case No. D2018-1125). The Panel finds that this pattern of conduct evidences bad faith registration and use pursuant to paragraph 4(b)(i• of the Policy. Therefore, the Panel finds that, on the balance of probabilities, it is sufficiently shown that all of the Disputed Domain Names were registered and are being used in bad faith. In light of the above, the Complainants also succeed on the third and last element of the Policy. 7. Decision For the foregoing reasons, in accordance with paragraphs 4(• of the Policy and of the Rules, the Panel orders that the Disputed Domain Names: .... be transferred to the Third Complainant, WhatsApp Inc; and be transferred to the Fourth Complainant, Facebook Technologies LLC." Mkdata.dk er som sagt også til salg på uniregistry.com for præcis det samme beløb - USD 4.930 (Bilag 4). Uniregistry er en side, hvor domænehajer kan sætte domæner til salg. ... Det gøres gældende, at nævnet kan behandle sagen i medfør af domænelovens § 28, stk. 3, idet indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere. Det gøres gældende, at indklagedes registrering er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, idet indklagede alene har registreret og opretholder registreringen af domænet mkdata.dk med henblik på at sælge det til højest bydende. Jeg skal i øvrigt henvise til nævnets afgørelse 2010-0184. Det gøres på den baggrund principalt gældende, at domænet mkdata.dk skal overdrages til klager, som – i kraft af sin betalte ventelisteposition - har ret til domænet. Det gøres subsidiært gældende, at registreringen af domænet mkdata.dk skal slettes.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren er skrevet på venteliste til domænenavnet ”mkdata.dk”. Bilag er kopi af ADMINISTRATIVE PANEL DECISION fra WIPO Arbitration and Mediation Center, Case No. D2019-1582, hvorefter et antal domænenavne, som indklagede var registrant af, skal overdrages til klageren i den pågældende sag. Ved opslag på domænenavnet ”mkdata.dk” den 12. november 2019 og igen den 1. februar 2020 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved opslag på hjemmesiden på domænenavnet ”uniregistry.com” har sekretariatet den 1. februar 2020 taget følgende kopier, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”mkdata.dk” er udbudt til salg for 4.930,00 USD, jf. bilag 4: Sekretariatet har ligeledes ved opslag den 1. februar 2020 konstateret, at domænenavnet ”mkdata.dk” er udbudt til salg for 3.960 USD på hjemmesiden www.sedo.com, jf. følgende skærmprint: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede har registreret domænenavnet ”mkdata.dk” med henblik på videresalg, • at indklagede er kendt for at registrere domænenavne med henblik på videresalg og misbrug af varemærker (typo-squatting), • at indklagede efter en ”WIPO domain name decision” er blevet pålagt at overdrage en række domænenavne, som var registreret alene med henblik på videresalg, • at domænenavnet ”mkdata.dk” er udbudt til salg på hjemmesiden ”uniregistry.com” for 4.930 USD, og • at indklagedes registrering af domænenavnet ”mkdata.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”mkdata.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”mkdata.dk” indeholder en række ”relaterede links”, samt at domænenavnet ”mkdata.dk” er udbudt til salg på hjemmesiderne www.unregistry.com og www.sedo.com for henholdsvis 4.930 USD og 3.960 USD. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”mkdata.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Som følge af det anførte lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og da klageren må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 8

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”mkdata.dk” skal overføres til klageren, Niklas Suhr Lillebæk. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klagerenTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.