Afgørelse

solutiongroup.dk

Solution Group ApS

MOD

Torben Jensen

20. februar 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”solutiongroup.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Torben Jensen har været ansat med ansvar for IT og har i den forbindelse stået for hjemmesider. I forbindelse med at han er stoppet i firmaet har han ikke videregivet koder til Solution Groups domæne hvorpå vores nye hjemmeside også lå. ... Solution Group er den retsmæssige ejer af domænet samt hjemmesiden. Kan ikke vedhæfte kopi af siden da han har lagt vores hjemmeside ned.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag på klagerens domænenavn ”solution-group.dk” har sekretariatet den 10. januar 2020 taget følgende kopier: Ved opslag på domænenavnet ”solutiongroup.dk” har sekretariatet konstateret, at der den 12. november 2019 og igen den 10. januar 2020 ikke er en hjemmeside reelt indhold på domænenavnet ”solutiongroup.dk”. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”solutiongroup.dk” bl.a. den 30. september 2017 viderestillede til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”solution-group.dk”, og at der ikke senere end denne dato er arkiveret hjemmesider m.v. i forbindelse med domænenavnet ”solution-group.dk”. Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at domænenavnet ”solutiongroup.dk” i perioden fra den 27. januar 2012 til den 19. marts 2018 var registreret af NETRINGEN ApS, som indklagede er stifter af. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede har været ansat hos klageren med ansvar for IT og har i den forbindelse stået for klagerens hjemmesider, • at da indklagedes ansættelse hos klageren ophørte, overdrog han ikke koderne til domænenavnet ”solutiongroup.dk”, hvor klagerens hjemmeside lå, til klageren, • at klageren er den retsmæssige ejer af domænenavnet ”solutiongroup.dk” samt den hjemmeside, der er knyttet til domænenavnet, og • at indklagede har lagt klagerens hjemmeside ned. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”solutiongroup.dk” er i strid med § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har navnet Solution Group ApS og markedsfører sig under betegnelsen ”Solution Group” bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”solution-group.dk”. Der fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”solutiongroup.dk” tidligere har viderestillet til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”solution-group.dk”. Klageren har endvidere oplyst at være den retsmæssige ejer af domænenavnet ”solutiongroup.dk”. Klageren har således oplyst, at indklagede har været ansat hos klageren med ansvar for IT herunder med ansvar for klagerens hjemmesider, og at da indklagedes ansættelse hos klageren ophørte, overdrog indklagede ikke koderne til domænenavnet ”solutiongroup.dk” til klageren. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”solutiongroup.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”solutionsgroup.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”solutiongroup.dk” er registreret af indklagede den 31. oktober 2018, og at indklagedes selskab tidligere har været registrant af domænenavnet. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede og indklagedes selskab udover tidligere at have anvendt domænenavnet ”solutiongroup.dk” til viderestilling til klagerens hjemmeside tilsyneladende ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”solutiongroup.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det oven for anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”solutiongroup.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”solutiongroup.dk” skal overføres til klageren, Solution Group ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.