Afgørelse

mako.dk

Carl Martin Korsgaard

MOD

Mikko Uffe Boesen Manner

20. februar 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”mako.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg er i færd med at etablere egen konsulentvirksomhed, som jeg ønsker at kalde 'MaKo' med 'www.mako.dk' som det tilhørende domænenavn. En simpel søgning på www.mako.dk i browseren adressefelt returneres 'Der kan ikke oprettes forbindelse til dette website' (se bilag 1). Ved søgning i WHOIS findes domænenavnet ikke ledigt, men registret til Mikko Uffe Boesen Manner (se bilag 2). Ved søgning i 'www.archive.org' ses det, at seneste aktivitet på domænet var 27. september 2017 (se bilag 3). Ved klik på datoen 27. september vises en side med et billede af en mand med rygsæk og en figur, som måske ligner en hund. Under billedet findes et link til 'www.mako.dk', som er inaktivt. Den angivne mailadresse er en gmail-adresse (se bilag 4). [...] Mit fulde navn er Carl Martin Korsgaard (se bilag 6). Jeg har i overår brugt 'Martin Korsgaard', som er det navn alle, bortset fra den nærmeste familie, kender mig under. Min private mailadresse har siden oprettelsen været martin@storkie.dk'. For nogle år siden ændrede jeg det, p.g.a. en voldsom mængde spam, som jeg ikke kunne slippe af med. Den nye mailadresse blev 'mako@storkie.dk'. Igennem sammenlagt år i ansættelsesforhold, har min arbejdsmail været 'mako@.dk. Dette forhold forstærker min reference til navnet MaKo, da min konsulentvirksomhed bl.a. henvender sig til personkredsen fra disse ansættelser. Navnet på min konsulentvirksomhed tager udgangspunkt i navnet, Martin Korsgaard. Ved sammensætning af deførste bogstaver i hhv. for- og efternavn fremkommer MaKo, som også vil blive mit logo. Derfor ønsker jeg selvsagt domænenavnet 'mako.dk', så der bliver en klar reference mellem virksomhedens navn, logo og domænenavn. Eftersom registranten ikke har gjort brug af domænenavnet siden 27. september 2017, finder jeg det berettiget at jeg gør krav på domænenavnet, da jeg har et klart defineret formål med det. Jeg har pr. 22. september 2019 forsøgt at få kontakt til registranten via 'dk-hostmaster.dk' (se bilag 5). Der har ikke været nogen henvendelser fra registranten.” Bilager et skærmprint af et opslag på ”mako.dk”. Bilager et skærmprint af et opslag i DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”mako.dk”. Bilag og er skærmprint af opslag på ”mako.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org). Bilager en e-mail fra DK Hostmaster til klageren vedrørende klagerens forespørgsel om at blive sat i kontakt med indklagede. Bilag er et foto af klagerens sundhedskort, hvoraf fremgår, at klagerens navn er Carl Martin Korsgaard. Ved sekretariatets opslag den 21. november 2019 og fornyet opslag den 18. december 2019 på ”mako.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Ved sekretariatets opslag den 18. december 2019 på domænenavnet ”mako.dk” på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• fremgik det, at der i perioden fra den 7. december 2002 og frem til den 27. september 2017 er lagret hjemmesider under domænenavnet i alt gange. Det fremgår heraf bl.a., at domænenavnet fra den 3. juni 2013 og frem til den 27. september 2017 har indeholdt en hjemmeside med følgende indhold: Efter anmodning fra sekretariatet har DK Hostmaster oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”mako.dk” siden den 7. maj 2001, og at indklagede har oplyst e-mailadressen uffe.boesen@get2net.dk. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er i gang med at etablere egen konsulentvirksomhed under navnet MaKo og i den forbindelse ønsker at anvende domænenavnet ”mako.dk”, • at domænenavnet ”mako.dk” ikke indeholder en aktiv hjemmeside, • at en søgning på domænenavnet ”mako.dk” i Internet Archive Wayback Machine viser, at der ikke er lagret hjemmesider under domænenavnet siden den 27. september 2017, • at klagerens navn er Carl Martin Korsgaard, men at klageren anvender Martin Korsgaard, • at klageren anvender betegnelsen ”mako” i forbindelse med både sin private og arbejdsmæssige e-mailadresse, • at klageren i forbindelse med sin kommende konsulentvirksomhed vil benytte navnet MaKo, som er en sammentrækning af de to første bogstaver i klagerens navn og efternavn Martin Korsgaard, • at klageren på den baggrund ønsker at anvende domænenavnet ”mako.dk” i forbindelse med sin konsulentvirksomhed, • at klageren har forsøgt at få kontakt til indklagede, men at dette ikke er lykkedes, • at klageren anser en overførsel af domænenavnet til sig for berettiget, idet domænenavnet ikke benyttes aktivt af indklagede, mens klageren har et ”klart defineret formål” med domænenavnet, og • at domænenavnet ”mako.dk” på den baggrund skal overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”mako.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017. Som sagen foreligger oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”mako.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er i gang med at etablere en konsulentvirksomhed under navnet MaKo, som er en henvisning til forbogstaverne i klagerens navn Martin Korsgaard, og at klageren i den forbindelse ønsker at benytte domænenavnet ”mako.dk”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig og kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”mako.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor klagenævnet på det foreliggende grundlag ikke har mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”mako.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. Indklagede registrerede domænenavnet ”mako.dk” den 7. maj 2001. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet frem til september 2017 har været anvendt til en hjemmeside, som indeholdt kontaktoplysninger på klageren. Herefter ses domænenavnet ikke at have været anvendt af indklagede. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”mako.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering af domænenavnet ”mako.dk” vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”mako.dk” skal overføres til klageren, Carl Martin Korsgaard. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klagerenTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.