Afgørelse

badaboom.dk

Bada Boom / badaboom

MOD

Badaboom

20. februar 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”badaboom.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Bada Boom / badaboom (CVR 25693043) med startdato den 11. november 2017. Klageren er registreret under branchekode ”749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.” Ole Henrik Lundquist Nielsen er registreret som fuldt ansvarlig deltager. Det fremgår af klageskriftet, at klageren har registreret domænenavnet ”bada-boom.dk”. Ved opslag den 27. januar 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”bada-boom.dk” er registreret den 13. marts 2019, og at registranten af domænenavnet er klageren. Ved opslag den 27. januar 2020 på ”bada-boom.dk” fremkom der ikke en aktiv hjemmeside. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Den norske virksomhed badaboom grundlægges i 2011, og registrerer domainet badaboom.no i 2014. Den norske virksomhed registrerer i 2016 domainet badaboom.dk. Jeg registrerer virksomheden Bada Boom i Danmark i 2017. Jeg ønsker nu at tilknytte et website til den danske virksomhed. Den norske virksomhed er ikke registreret i Danmark med navnet badaboom eller bada boom (bilagog bilag 12). Ved forespørgsel afviser den norske virksomhed at overdrage domain badaboom.dk (bilag 1). [...] Den norske virksomhed er ikke registreret i Danmark, domainet badaboom.dk forwarder til en norsk hjemmeside badaboom.no, på norsk og tilsyneladende målrettet det norske marked (bedømt på indhold og mono-lingua• (bilagog bilag 4). Virksomheden ser ikke ud til at være global med stor brug af relaterede, internationale sub- sites: badaboom.se – bilag 7. Intet web-site bag domain, whois.loopia.com og iis.se viser ikke registrant badaboom.fi – bilag 10. Domain ikke registreret. badaboom.eu – bilag 9. Registreret til anden virksomhed, uden aktivt domain. badaboom.com – bilag 8. Registreret til anden virksomhed, domain redirect til badaboum.fr. Min virksomhed er dansk og målrettet danske kunder - det forekommer naturligt at danske virksomheder registreres i .DK og norske i .NO, med mindre en virksomhed aktivt dækker begge markeder. Pt. har jeg som midlertidig løsning registreret bada-boom.dk men det er ikke holdbart i længden med så stor lighed mellem domains for to forskellige virksomheder, ligesom min virksomheds navn ikke er bada-boom, og jeg har derfor ikke aktiveret hjemmesiden på dette domain.” Som bilaghar klageren fremlagt en e-mailkorrespondance af 4. november 2019 mellem klageren og indklagede vedrørende klagerens anmodning om overførsel af domænenavnet ”badaboom.dk” og indklagedes afvisning heraf. Bilag(litreret af klagenævne• er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren. Bilagoger skærmprint fra indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”badaboom.no”. Bilager et skærmprint af et opslag i DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”badaboom.dk”. Bilager et skærmprint fra hjemmesiden www.norid.no vedrørende en søgning på ”badaboom.no”. Bilager et skærmprint af et opslag på ”badaboom.se”. Bilagoger skærmprint fra hjemmesiden under ”whois.domaintools.com” vedrørende søgninger på domænenavnene ”badaboom.com” og ”badaboom.eu”. Bilag er et skærmprint fra hjemmesiden www.traficom.fi vedrørende en søgning på domænenavnet ”badaboom.fi”. Bilagoger skærmprint af opslag i CVR på ”bada boom” og ”badaboom”. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Viser til epost datert 02.12.2019, sak 2019-0310-R, der Ole Lundquist Nielsen (klage• med enkeltmannsforetak stiftet 11.11.2017 kalt Bada Boom krever rett på domenenavnet badaboom.dk. Badaboom.dk er kjøpt og eies av badaboom fra den 28.06.2016 i forbindelse med oppstart av eksport til Skandinavia. Badaboom.dk er en del av selskapets virksomhet og merkevare. Badaboom designer og selger bambusklær i Norge, Danmark og Sverige, i tillegg til salg i resten av Europa. Badaboom mottok på epost en henvendelse 04.11.2019 fra klager der han krever selskapets domene overført til seg med begrunnelsen av at badaboom ikke er dansk eller har dansk språk. Det er gitt svar at det ikke er aktuelt da domenet er en del av selskapets virksomhet. 1. Badaboom firma og merkevare ble stiftet januar 2011 med design av bambus klær. 2. Selskapets virksomhet innebefatter salg til blant annet Danmark. 3. Badaboom har legitimt kjøpt og betalt domenet badaboom.dk siden 28.06.2016. 4. Klager startet sitt firma 11.11.2017 – 1,5 år etter badaboom kjøpte badaboom.dk. 5. Klager starter en innkreving av badaboom sitt domene 04.11.2019 a.år etter oppstart av eget firma b.år etter badaboom.dk ble kjøpt 6. Det har ikke vært noen forespørsel om muligheterne for å kjøpe domenet i hele perioden. 7. Badaboom er bevisst inne i Danmark med norsk språk og slik skal det være. 8. Badaboom.dk bliver dirigert direkte til selskapets hovedside og slik skal det være. 9. Badaboom kan ikke finne hva klagers virksomhet har av misjon på tross av stiftelse for tre år siden og ønsker ikke å kobles i Danmark mot denne virksomheten. Badaboom finner det svært spesielt å kreve en slik rett. Ole Lundquist Nielsen har stiftet et selskap med samme navn lenge etter domenet er kjøpt for så kreve eierskap til det betydlig tid etter. Det er vanlig kutyme å sjekke om domener er er ledige til ved registrering av firmanavn. Det er også vanlig kutyme å tilby seg å kjøpe domenet fra eier hvor det er eiers rett til å avstå fra salg.” Som bilag A (litreret af klagenævne• har indklagede fremlagt samme e-mailkorrespondance mellem klageren og indklagede, som fremgår af sagens bilag 1, jf. ovenfor. Ved opslag den 2. december 2019 på ”badaboom.dk” blev der viderestillet til hjemmesiden www.badaboom.no, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved sekretariatets fornyede opslag den 27. januar 2020 på ”badaboom.dk” fremstod hjemmesiden uændret. Ved opslag den 27. januar 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”badaboom.dk”. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 27. januar 2020 på ”badaboom” blev antallet af søgeresultatet oplyst til at være ca. 3.440, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen klager eller indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens virksomhed er registreret i 2017, og at klageren nu ønsker at tilknytte en hjemmeside til virksomheden, • at indklagedes virksomhed ikke er registreret i Danmark, • at domænenavnet ”badaboom.dk” viderestiller til www.badaboom.no, som er en norsk hjemmeside målrettet det norske marked, • at indklagede har afvist klagerens anmodning om overdragelse af domænenavnet ”badaboom.dk”, • at klagerens virksomhed er dansk og målrettet danske kunder, og at det ifølge klageren forekommer naturligt, at danske virksomheder ”registreres i .dk og norske i .no medmindre en virksomhed aktivt dækker begge markeder”, • at klageren som en midlertidig løsning har registreret domænenavnet ”bada-boom.dk”, hvilket imidlertid ikke er en holdbar løsning pga. ligheden med domænenavnet ”badaboom.dk”, og • at domænenavnet ”badaboom.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede driver virksomhed under navnet badaboom og er beskæftiget med design og salg af tøj lavet af bambus som råmateriale, • at indklagede stiftede virksomheden i 2011, og at domænenavnet ”badaboom.dk” blev registreret den 28. juni 2016 i forbindelse med opstart af eksport til Skandinavien, • at indklagedes virksomhed således omfatter salg til Danmark via domænenavnet ”badaboom.dk”, der anvendes til at viderestille til virksomhedens hovedside www.badaboom.no, • at klageren startede sin virksomhed den 11. november 2017 og dermed ca. halvandet år efter indklagedes registrering af domænenavnet ”badaboom.dk”, • at klageren først den 4. november 2019 rettede henvendelse til indklagede med anmodning om overførsel af domænenavnet ”badaboom.dk”, og at indklagede har afvist denne anmodning, da domænenavnet ”badaboom.dk” anvendes som en del af indklagedes virksomhed, og • at der på den baggrund bør ske frifindelse.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”badaboom.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden den 11. november 2017 har drevet virksomhed under navnet Bada Boom / badaboom. Det fremgår ikke, hvad klagerens virksomhed nærmere består i, men klageren har oplyst, at virksomheden er dansk og målrettet danske kunder. Klageren har endvidere oplyst, at klageren ønsker at tilknytte en hjemmeside til sin virksomhed og i den forbindelse ønsker at anvende domænenavnet ”badaboom.dk”, og at klageren – som følge af indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn ”badaboom.dk” – midlertidigt har registreret domænenavnet ”bada-boom.dk”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”badaboom.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har oplyst, at indklagede er en norsk virksomhed med navnet badaboom, som er stiftet i 2011, og som er beskæftiget med design og salg af tøj lavet af bambus som råmateriale. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagedes virksomhed omfatter salg af tøj til Skandinavien, herunder Danmark via domænenavnet ”badaboom.dk”, der således anvendes til at viderestille til virksomhedens hjemmeside www.badaboom.no. Dette understøttes af sekretariatets undersøgelser i sagen, der viser, at domænenavnet ”badaboom.dk” anvendes til at viderestille til indklagedes norske hjemmeside www.badaboom.no, hvorfra der reklameres med salg af beklædningsgenstande mv. af mærket badaboom. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”badaboom.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”badaboom.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”badaboom.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Bada Boom / badaboom, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.