Afgørelse

keldspølserogudlejning.dk

Kelds Pølser & Udlejning ApS

MOD

MYSUPPORT.DK ApS

10. januar 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene ”keldspølserogudlejning.dk”, ”keldspølser.dk” og ”keldspolser.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Kelds Pølser & Udlejning ApS (CVR-nummer 38544829) med startdato den 3. april 2017. Det fremgår, af selskabet oprindeligt blev stiftet som et iværksætterselskab (IVS) og den 19. december 2018 blev omdannet til et anpartsselskab. Selskabet, der har til formål at udleje materiale mv., er registreret under branchekode ”561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. Som bibrancher er registreret ”451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.” og ”464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler”. Sekretariatet har ved en søgning den 23. december 2019 i Google (www.google.d• konstateret, at der under domænenavnet ”kelds-polser.dk” er etableret en hjemmeside for klagerens virksomhed, hvorfra der tilbydes bl.a. udlejning af pølsevogne, telte og service. Ved opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”kelds- polser.dk” er registreret den 6. september 2018, og at klageren er registranten. Ved opslag den 23. december 2019 på ”kelds-polser.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Efter flere år som kunde hos MySupport har vi i starten af 2018 valgt af flytte vor webaktivitet over til et andet firma. I forbindelse med opstart af hjemmeside i 2009 var det MySupport, som stod for at oprette domænet, som vi har benyttet til kelds pølser og udlejning iår. Derfor er det vores påstand, at domænet tilhører os. Vi har 28. februar 2019 fået medhold i lignende sag, mod MySupport på domænet keldspolserogudlejning.dk. Vi håber derfor I kan være behjælpelige med at få rettighederne over vores domæne gennem år, samt stoppe den chikane som vor tidligere udbyder MySupport udsætter os for.” Som bilag (litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en udskrift af 1. november 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Ved opslag den 23. december 2019 på ”keldspølserogudlejning.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 18. november 2019: Sekretariatet har ved opslag den 23. december 2019 på ”keldspølser.dk” taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 18. november 2019: Ved opslag den 23. december 2019 på ”keldspolser.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 18. november 2019: Sekretariatet har ved opslag den 23. december 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede, MYSUPPORT.DK ApS, er registrant af domænenavnene ”keldspølserogudlejning.dk”, ”keldspølser.dk” og ”keldspolser.dk”. Ved opslag den 23. december 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der under navnet MYSUPPORT.DK ApS (CVR-nummer 27918166) er registreret et anpartsselskab med startdato den 22. juni 2004. Desuden har selskabet binavnene APPTOWN.DK ApS, BUSINESSTOOL ApS, DIVISO.DK ApS og RETAINER.DK ApS. Selskabet, hvis formål er angivet som ”udvikling, handel og service”, er registreret under branchekoden ”620100 Computerprogrammering”. Klageren har i klageskriftet, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen, henvist til klagenævnets afgørelse af 28. februar 2019 (j.nr. 2018-0626) vedrørende domænenavnet ”keldspolserogudlejning. dk”, der angik de samme parter som i nærværende klagesag. Af klagenævnets afgørelse i den sag fremgår det bl.a., at nævnet fandt at kunne lægge til grund, at indklagede havde registreret domænenavnet ”keldspolserogudlejning.dk” på vegne af og til brug for enkeltmandsvirksomheden Kelds Pølser og Udlejning v/ Keld Nielsen, og at indklagede således ved registreringen af domænenavnet havde handlet som fuldmægtig for Keld Nielsen. Nævnet fandt herefter, at Keld Nielsen måtte antages at have været den egentlige indehaver af brugsretten til domænenavnet ”keldspolserogudlejning.dk”. Indklagedes registrering af domænenavnet var herefter i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, idet betingelserne for at indklagede kunne udøve tilbageholdelsesret i domænenavnet ikke var opfyldt. Af sagsfremstillingen i den ovennævnte afgørelse fremgår bl.a.: ”I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”MYSUPPORT.dk laver i 2009 en hjemmeside og mailadresse til Kelds Pølser og Udlejning (CVR 31825547) v/Keld Nielsen og opretter i den forbindelse domænenavnet keldspolserogudlejning.dk (se Bilag 4). I 2017 starter jeg selskabet Kelds Pølser og Udlejning IVS (CVR 38544829) på resterne af det købte Kelds Pølser og Udlejning, og får lavet ny hjemmeside hos Seekings A/S, og beder MYSUPPORT overflytte alle vore aktiviteter til dem (se bilag 2). Men MYSUPPORT vil ikke udlevere vores domænenavn, som jeg tager som en selvfølge er mit, da de har oprettet det i ejet navn (altså MYSUPPORT og ikke Kelds Pølser v/Keld Nielsen). Både vi og Seekings har flere gange uden held forsøgt at få domænet udleveret, og nu har MYSUPPORT lukket af til vores hjemmeside og mail, fordi vi ikke vil betale for domænenavn igennem dem fremover, altså 2018-2019. Det vil vi naturligvis ikke, da alle vore aktiviteter nu er hos Seekings (se bilag 1). Vi har derfor fået oprettet nye midlertidige hjemmeside- og mailadresser gennem Seekings, men ønsker de gamle tilbage hurtigst muligt. Jeg ønsker jeres hjælp, da jeg føler det som en personlig hetz. [...] Det er vores domænenavn, da vi har brugt det uafbrudt i virksomheden siden det blev oprettet.” [...] I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klageren, ”Kelds Pølser og Udlejning IVS (CVR 38544829)” i det følgende kaldet ”Bettina”, er og har aldrig været kunde hos os. Vi har udelukkende haft ”Kelds Pølser og Udlejning (CVR 31825547) v/Keld Nielsen” i det følgende kaldet ”Keld” som kunde. Vi har følgende kommentarer til klagerens sagsfremstilling: ”MYSUPPORT.dk laver i 2009 en hjemmeside og mailadresse til Kelds Pølser og Udlejning (CVR 31825547) v/Keld Nielsen og opretter i den forbindelse domænenavnet keldspolserogudlejning.dk (se Bilag 4)” Dette er korrekt. Det er netop Keld, og ikke klager, vi har som kunde. ”I 2017 starter jeg selskabet Kelds Pølser og Udlejning IVS (CVR 38544829) på resterne af det købte Kelds Pølser og Udlejning, og får lavet ny hjemmeside hos See- kings A/S, og beder MYSUPPORT overflytte alle vore aktiviteter til dem (se bilag 2).” Det fremgår af bilagat Betina har et samarbejde med Seekings A/S og at Seekings skriver at Betina ”har rettighederne til de forskellige domæner” er vi uforstående over for. Det er ikke korrekt. At Bettina ”har købt resterne af Kelds Pølser og udlejning” er ikke noget vi har dokumentation for – og det er for så vidt også sagen uvedkommende. Vi kan konstatere og dokumentere at vi, ikvartal 17, stadig udførte arbejde for Keld (dvs gl. selska• – heriblandt web-arbejde. Til info blev Bettinnas selskab stiftet 03.04.2017 jf. CVR.dk. Klager kan ikke være i god tro, ej heller have en forventning om at vi var orienterede om overdragelsen, da web, mail og andre ydelser kørte og blev bestilt som de har gjort siden 2009. ”Men MYSUPPORT vil ikke udlevere vores domænenavn, som jeg tager som en selvfølge er mit, da de har oprettet det i ejet navn (altså MYSUPPORT og ikke Kelds Pølser v/Keld Nielse• Både vi og Seekings har flere gange uden held forsøgt at få domænet udleveret, og nu har MYSUPPORT lukket af til vores hjemmeside og mail, fordi vi ikke vil betale for domænenavn igennem dem fremover, altså 2018-2019. Det vil vi naturligvis ikke, da alle vore aktiviteter nu er hos Seekings (se bilag 1). Vi har derfor fået oprettet nye midlertidige hjemmeside- og mailadresser gennem Seekings, men ønsker de gamle tilbage hurtigst muligt.” Vi har et økonomisk udestående med Kelds firma og vi har derfor meddelt at vi ikke ønsker at bruge yderligere ressourcer, så længe dette ikke er håndteret. At vi har lukket hostingen for Kelds firma vedrører ikke Klager/Bettina og har derfor ikke relevans for klagen. Endnu engang understreges at vi ikke har fået meddelelse om at løsning, domæner osv. skal overføres til Bettinnas firma – i så fald, vil en naturlig del af denne proces være, at man fik afregnet udestående. [...] Vi påstår frifindelse med baggrund i ovenstående uddybelse af sagen. Vi er bekymrede for at domænet overdrages til 3. part i form af Bettina, som os bekendt, ej heller dokumenteret af klager, har noget med domænet at gøre. Såfremt at nævnet vælger at give klager medhold, mener vi der sker overdragelse til 3. part som ikke tydeligt har dokumenteret at domænet er overdraget fra vores kunde.” Endvidere fremgår af klagenævnets begrundelse i samme afgørelse bl.a. følgende: ”Det kan baggrund af sagens oplysninger lægges til grund, at indklagede har registreret ”keldspolserogudlejning.dk” på vegne af og til brug for enkeltmandsvirksomheden Kelds Pølser og Udlejning v/Keld Nielsen, og at indklagede således ved registreringen af domænenavnet har handlet som fuldmægtig for Keld Nielsen. Keld Nielsen må således antages at have været den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Keld Nielsens enkeltmandsvirksomhed blev ifølge oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister opløst i 2017, og klagenævnet finder efter det oplyste at kunne lægge til grund, at virksomhedens aktiver, herunder brugsretten til det omtvistede domænenavn, i den forbindelse blev overdraget til klageren. Klagenævnet forstår indklagedes anbringender således, at indklagede påberåber sig en ret til at udøve tilbageholdsret i domænenavnet ”keldspolserogudlejning.dk”, indtil klageren har betalt, hvad indklagede mener at have til gode hos Keld Nielsen som følge af ydelser leveret af indklagede. Det følger af almindelige formueretlige regler, at en kreditors adgang til at øve pression mod en skyldner gennem udøvelse af tilbageholdsret forudsætter, at en række betingelser er opfyldt. Kreditor må således kunne godtgøre eller sandsynliggøre, at denne har et krav. Kreditor skal derudover retmæssigt besidde en sådan magt over det tilbageholdte, at denne er i stand til faktisk at hindre, at der sker overdragelse til ejeren, ligesom der skal foreligge en nærmere – snæver – forbindelse (konneksite• mellem kravet og besiddelsen. Indklagede har ikke over for klagenævnet godtgjort eller sandsynliggjort, at denne har et krav mod hverken klageren eller Keld Nielsen, og det er derfor ikke godtgjort, at en helt grundlæggende betingelse for at udøve tilbageholdsret i domænenavnet ”keldspolserogudlejning.dk” er opfyldt. Det følger således allerede heraf, at betingelserne for, at indklagede kan udøve tilbageholdsret i det omtvistede domænenavn, ikke er opfyldt. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er der herefter intet grundlag for at fastslå, at indklagede har nogen legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”keldspolserogudlejning.dk”. Klageren, der har navnet Kelds Pølser og Udlejning ApS, har derimod, en åbenbar interesse i at råde over det pågældende domænenavn. Klagenævnet finder på baggrund af det oven for anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet ”keldspolserogudlejning.dk” samt nægtelse af vederlagsfrit at overføre registreringen af domænenavnet til klageren er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.” Sekretariatet har ved opslag den 23. december 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister konstateret, at der er registreret en enkeltmandsvirksomhed under navnet Kelds Pølser og Udlejning v/Keld Nielsen (CVR-nummer 31825547) med startdato den 1. oktober 2007 og ophørsdato den 30. juni 2017. Virksomheden, der var registreret under branchekoden ”682040 Udlejning af erhvervsejendomme”, havde Keld Nielsen som fuldt ansvarlig deltager. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 23. december 2019 på ”Kelds pølser og udlejning” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.030 søgeresultater, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte hovedparten klageren eller den tidligere enkeltmandsvirksomhed Kelds Pølser og Udlejning v/Keld Nielsen, mens et enkelt af søgeresultaterne vedrørte omtale af klagenævnets afgørelse af 28. februar 2019 (j.nr. 2018-0626) og dermed også indklagede. Ved en lignende søgning i Google den 23. december 2019 på ”Kelds pølser” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 14.300. Af de første søgeresultater vedrørte hovedparten klageren eller den tidligere enkeltmandsvirksomhed Kelds Pølser og Udlejning v/Keld Nielsen, mens et enkelt af søgeresultaterne vedrørte omtale af klagenævnets afgørelse af 28. februar 2019 (j.nr. 2018-0626) og dermed også indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, efter flere år som kunde hos indklagede, i starten af 2018 valgte at flytte sin webaktivitet til et andet firma, • at det i 2009 var indklagede som stod for at oprette domænenavnet, som klageren har benyttet for sin virksomhed gennemår, • at klageren den 28. februar 2019 har fået medhold over for indklagede i en lignende sag ved klagenævnet vedrørende domænenavnet ”keldspolserogudlejning.dk”, • at indklagede udsætter klageren for chikane, • at klageren derfor håber, at klagenævnet kan være behjælpelige med at overdrage rettighederne til de omtvistede domænenavne, og • at domænenavnene ”keldspølserogudlejning.dk”, ”keldspølser.dk” og ”keldspolser.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Klageren har anført bl.a., at klageren, efter flere år som kunde hos indklagede, i starten af 2018 valgte at flytte sin webaktivitet til et andet firma, og ønsker overdraget domænenavnene ”keldspølserogudlejning.dk”, ”keldspølser.dk” og ”keldspolser.dk”. Domænenavnet ”keldspølserogudlejning.dk” er registreret den 29. juni 2009, mens domænenavnene ”keldspølser.dk” og ”keldspolser.dk” begge er registreret den 17. maj 2016. De omtvistede domænenavne er alle registreret af indklagede. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at domænenavnene ”keldspølserogudlejning.dk”, ”keldspølser.dk” og ”keldspolser.dk” på nuværende tidspunkt ikke indeholder nogen aktiv hjemmeside. Klageren har som begrundelse for klagen supplerende henvist til klagenævnets afgørelse af 28. februar 2019 (j.nr. 2018-0826) vedrørende domænenavnet ”keldspolserogudlejning.dk”, og som angik de samme parter som parterne i nærværende klagesag. I denne tidligere klagesag gjorde klageren, Kelds Pølser & Udlejning ApS, gældende bl.a., at indklagede i 2009 registrerede domænenavnet ”keldspolserogudlejning.dk” og udarbejdede en hjemmeside herpå for enkeltmandsvirksomheden Kelds Pølser og Udlejning v/Keld Nielsen. Endvidere blev det gjort gældende, at klageren blev etableret i 2017 i forbindelse med, at klageren købte aktiverne i enkeltmandsvirksomheden Kelds Pølser og Udlejning v/Keld Nielsen. Heroverfor gjorde indklagede i den tidligere klagesag gældende bl.a., at det ikke var dokumenteret, at klageren har købt aktiverne i enkeltmandsvirksomheden Kelds Pølser og Udlejning v/Keld Nielsen, og at indklagede havde et økonomisk udestående med enkeltmandsvirksomheden Kelds Pølser og Udlejning v/Keld Nielsen. Klagenævnet lagde på baggrund af oplysningerne til grund, at indklagede havde registreret domænenavnet ”keldspolserogudlejning.dk” på vegne af og til brug for enkeltmandsvirksomheden Kelds Pølser og Udlejning v/Keld Nielsen, og at indklagede således ved registreringen af domænenavnet havde handlet som fuldmægtig for Keld Nielsen, hvorfor Keld Nielsen var den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Endvidere fremgår det af klagenævnets afgørelse i sagen bl.a., at Keld Nielsens enkeltmandsvirksomhed ifølge oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister blev opløst i 2017, og at klagenævnet efter det oplyste fandt at kunne lægge til grund, at den pågældende virksomheds aktiver, herunder brugsretten til domænenavnet ”keldspolseogudlejning.dk”, i den forbindelse blev overdraget til klageren. Endelig fandt klagenævnet det hverken godtgjort eller sandsynliggjort, at indklagede havde et krav mod hverken klageren eller Keld Nielsen, og at det derfor ikke var godtgjort, at en helt grundlæggende betingelse for at udøve tilbageholdsret i domænenavnet var opfyldt. Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge indklagedes manglende svar virkning til fordel for modparten. Nævnet har fundet grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse i nærværende sag. Klagenævnet lægger således bevismæssigt til grund, at indklagede har registreret domænenavnene ”keldspølserogudlejning.dk”, ”keldspølser.dk” og ”keldspolser.dk” på vegne af og til brug for enkeltmandsvirksomheden Kelds Pølser og Udlejning v/Keld Nielsen. Keld Nielsen må herefter antages at have været den egentlige indehaver af brugsretten til de pågældende domænenavne. Desuden lægger nævnet til grund, at aktiverne i enkeltmandsvirksomheden Kelds Pølser og Udlejning v/Keld Nielsen, herunder brugsretten til de omtvistede domænenavne, ved denne virksomheds opløsning i 2017 blev overdraget til klageren. Da indklagede ikke har svaret i sagen er det uklart, om indklagede også i forhold til domænenavnene ”keldspølserogudlejning.dk”, ”keldspølser.dk” og ”keldspolser.dk” finder at udøve retmæssig tilbageholdsret i domænenavnene, indtil klageren har betalt, hvad indklagede måtte mene at have til gode hos Keld Nielsen som følge af ydelser leveret af indklagede. Under alle omstændigheder har indklagede ikke over for klagenævnet godtgjort eller sandsynliggjort, at denne har et krav mod hverken klageren eller Keld Nielsen, og det er derfor ikke godtgjort, at en helt grundlæggende betingelse for at udøve tilbageholdsret i domænenavnene ”keldspølserogudlejning.dk”, ”keldspølser.dk” og ”keldspolser.dk” er opfyldt. Det følger således allerede heraf, at betingelserne for, at indklagede kan udøve tilbageholdsret i de omtvistede domænenavne, ikke er opfyldt. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagedes handlemåde i forbindelse med opretholdelsen af registreringen af domænenavnene ”keldspølserogudlejning.dk”, ”keldspølser.dk” og ”keldspolser.dk” samlet set fremtræder som illoyal og chikanøs over for klageren. Da indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnene herefter er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, træffer klagenævnet i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnene ”keldspølserogudlejning.dk”, ”keldspølser.dk” og ”keldspolser.dk” skal overføres til klageren, Kelds Pølser & Udlejning ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.