Afgørelse

danpumps.dk

SonFlow A/S

MOD

Nick Nykjær

20. februar 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”danpumps.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Nick Nykjær har for ca.år siden arbejdet for DanPumps A/S som IT specialist, hvor han var ansvarlig for danpumps hjemmesiden, jeg går ud fra, at det er, derfor han har registreret domænenavnet i sit navn. DanPumps, som nu har skiftet brandnavn til SonFlow A/S d. 1/9 2019 er ejet af Aage Søndergaard Nielsen, som på intet tidspunkt har givet Nick tilladelse til at eje danpumps domænet. Vi har benyttet os af hjemmesiden samt domænenavnet i alle disse år. Pga. navneskiftet fra DanPumps til SonFlow, har vi oprettet en ny hjemmeside, men vi bruger den gamle Danpumps hjemmeside til at henvise kunderne til den nye hjemmeside, dvs. danpumps hjemmesiden er linket til sonflow hjemmesiden. D. 14/10 var vi nødt til at betale til eurouno, ellers ville de lukke for danpumps webhotel. ... Nick Nykjær har ikke været tilknyttet til DanPumps i mange år, derfor mener vi, at vi har ret til domænenavnet, da det skal ejes af virksomheden. Vi kan på ingen måder komme i kontakt med Nick Nykjær. Der er blevet ringet og skrevet over en længere periode, men vi får ingen svar, da vi gerne vil bede ham om at overdrage domænenavnet til Sonflow virksomheden.” Ved opslag den 1. februar 2020 på domænenavnet ”danpumps.dk” blev viderestillet til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”sonflow.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at i årene 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 er klagerens hjemmeside arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”danpumps.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede for ca. år siden arbejdede for klageren som IT-specialist og var ansvarlig for klagerens hjemmesiden, • at klageren, der tidligere hed DanPumps A/S, den 1. september 2019 skiftede navn til SonFlow A/S, • at klageren har benyttet domænenavnet ”danpumps.dk” til sin hjemmeside siden dets registrering, og • at klageren har oprettet en ny hjemmeside på domænenavnet ”sonflow.dk”, men bruger domænenavnet ”danpumps.dk” til viderestilling til den nye hjemmeside. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har tidligere haft navnet DanPumps A/S og har i en årrække markedsført sig under dette navn bl.a. på domænenavnet ”danpumps.dk”. Efter klageren den 1. september 2019 skiftede navn til SonFlow A/S, har domænenavnet ”danpumps.dk” viderestillet til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”sonflow.dk”, hvor klageren stadig anvender sit tidligere navn ”DanPumps”. Klageren har endvidere oplyst, at indklagede tidligere har arbejdet for klageren som IT-specialist med ansvar for klagerens hjemmeside, og at indklagede i den forbindelse har registreret domænenavnet ”danpumps.dk” til brug for klageren. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet ”danpumps.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Indklagede, som ikke har afgivet svarskrift i sagen, har ikke afkræftet denne formodning. Det følger endvidere af § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. Som sagen er oplyst, må klageren antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af domænenavnet ”danpumps.dk” overført til sig. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 4

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”danpumps.dk” skal overføres til klageren, SonFlow A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.