Afgørelse

børnesikring.dk

Børnesikring IVS

MOD

KONGERSLEV FASTENERS ApS

20. februar 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”børnesikring.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi Børnesikring opretter firmaet 1/3 2018 og starter med Domænet Bornesikring.dk da vi ikke havde mulighed for at tage Børnesikring.dk der hvor vi købte det (De acceptere ikke æøå domæner). Vi får bygget firmaet og webshoppen op, og begynder at sælge i starten af juni. I slutningen af oktober 2018 begynder virksomheden at give overskud, og vi begynder at opkøbe domæner med boernesikring, babysikring og andet. Den 31/10 2018 skriver vi så til ejerne af domænet Børnesikring.dk omkring domænet, da vi kan se at det bare et tomt. Den 1/11 får vi svar, at de har en plan med domænet, men ikke har haft tid til at lave noget på det. Vi acceptere beslutningen om at de har planer med domænet. Her et år efter, er der stadig ikke sket noget med domænet. ... Begrundelsen for klagen er at domænet ikke bliver brugt efter et år. Vi kunne godt bruge domænet, da det er virksomhedensnavn, men samtidig fordi det er vores produkt. Vi har lige siden vi fandt ud af at de ville bruge domænet accepteret, at de havde planer med det, men efter et år, virker det ikke som om at der er sket noget på websitet. Derfor vil vi mene at planerne ikke er gået igennem, eller bliver realiseret, og derved kan vi bruge domænet til at fremme vores virksomhed.” Bilagogfremstår som kopi af e-mailkorrespondance af 31. oktober og 1. november 2018, hvori bl.a. er anført følgende: ”tak for din henvendelse og interesse for domænet børnesikring.dk Vi har en forretningsplan med domænet børnesikring.dk, ligesom vi har med vores andre domæner, som er online nu: "snittappe.dk, nitter.dk, bolte.dk, og andre..". Vi har planer om at lave en online webshop på børnesikring, men vi er desværre ikke så langt endnu i processen, at du kan se det online.” Bilag er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 1. marts 2018. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi er en erhvervsdrivende virksomhed der lever af at udvikle webshops med henblik på salg af produkter online. Vi ejer flere domains som vi har planlagt at anvende i fremtiden enten til salg eller som oplysningsside. Vores forretning er baseret på at sælge produkter online der primært tilsvarer domænenavnet. Se f.eks snittappe.dk, nitter.dk og bolte.dk. Desuden har vi også andre shops online og flere der er i gang med at blive produceret. Børnesikring.dk er købt med det formål og henblik at sælge produkter online svarer til domænenavnet. Vi har pånuværende tidspunkt stadig planer om at lave en online webshop. Vi forventer at have en færdig webshop klar i løbet af 2020 på børnesikring.dk. ...” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Dette svar der bliver givet, er det samme som vi fik sidste november i en mail, så i hvor langtid kan man holde domænet hen, med en tanke om at lave en webshop? At der er planer med domænet, og at man vil lave en webshop, men der er intet sket, igennem deår man har haft det. Vi har fuld forståelse for, at der er planer om at sælge stort set det samme som vi gør. Dog er der intet sket siden november sidste år, da vi spurgte på domænet, og hvor man ikke er kommet videre med at få noget online, samtidig vil man til Februar have haft domænet iår, uden at der er sket noget med domænet, andet end planer. Vi har både webshop, sociale medier og en fast kundegruppe, samt virksomheden hedder Børnesikring IVS, og derfor vil domænet børnesikring.dk give mening, at tilfalde Børnesikring IVS.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”bornesikring.dk” har sekretariatet den 1. februar 2020 taget følgende kopi: Ved opslag den 30. oktober 2019 og igen den 1. februar 2020 har sekretariatet konstateret, at der ikke er hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”børnesikring.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har navnet ”Børnesikring IVS”, • at klageren startede sin virksomhed den 1. marts 2018 og markedsfører sig på hjemmesiden på domænenavnet ”bornesikring.dk”, • at indklagede ikke bruger domænenavnet ”børnesikring.dk” aktivt, og • at der ikke er sket noget med indklagedes planer i de to år, indklagede har været registrant af domænenavnet ”børnesikring.dk”.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede driver virksomhed med udvikling af webshops med henblik på onlinesalg af produkter, • at indklagedes forretning er baseret på onlinesalg af produkter, der svarer til domænenavnet, • at indklagede er registrant af flere domænenavne, som i fremtiden skal anvendes til enten salg eller som oplysningsside, • at domænenavnet ”børnesikring.dk” er registreret med det formål at sælge produkter online, der svarer til domænenavnet, og • at indklagede forventer at have en færdig webshop på domænenavnet ”børnesikring.dk” i løbet af 2020.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”børnesikring.dk” er i strid med § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der er registreret med startdato den 1. marts 2018, har virksomhedsnavnet Børnesikring IVS og driver en webshop med salg af produkter vedrørende børnesikring på domænenavnet ”bornesikring.dk”. På den anførte baggrund må klageren anses for at have en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over domænenavnet ”børnesikring.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”børnesikring.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ” børnesikring.dk” er en sammenstilling af de to almindelige danske ord ”børne” og ”sikring”, og at også sammenstillingen af de to ord har en generisk betydning. Sådanne betegnelser kan som udgangspunkt frit anvendes af enhver, og domænenavnets signalværdi vil tillige kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”børnesikring.dk” er registreret med det formål at sælge produkter online, der svarer til domænenavnet, og at indklagede forventer at have en færdig webshop på domænenavnet i løbet af 2020. Klagenævnet finder, at en sådan anvendelse af domænenavnet ”børnesikring.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og at indklagede derfor har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Efter en samlet afvejning af de modstående interesser, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i domænenavnet ”børnesikring.dk” i væsentlig grad overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”børnesikring.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Klagenævnet bemærker, at manglende brug af et domænenavn ikke i sig selv er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Der foreligger endvidere ikke oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”børnesikring.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”børnesikring.dk”, inden klageren fik registreret sin virksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister. Da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Børnesikring IVS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.