Afgørelse

piloture.dk

Pilotur.dk ApS

MOD

AC-AMS Media ApS

20. februar 2020


Påstande:

Klagerens påstande Principalt: Registreringen af domænenavnet ”piloture.dk” slettes. Subsidiært: Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”piloture.dk” til klageren. Indklagedes påstande Frifindelse samt ophævelse af fastlåsningen af stamoplysningerne for domænenavnet.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende om klageren: ”Vi har siden 23. maj 2008 haft registreret og anvendt domænet pilotur.dk til markedsføring af vores ure. Vi sælger piloture til såvel professionelle piloter som privatpersoner. Jeg er selv pilot og vores koncept er, at jeg som pilot ved, hvad man har brug for i cockpittet. Vi benytter denne viden, når vi selv designer eller indkøber ure. Vi har igennem årene haft meget fin mediedækning, idet vores ure bl.a. har været anvendt på ekspeditioner til Sydpolen og Antarktis. Herudover har vi som pilotur.dk annonceret i diverse inflight magasiner hos bl.a. DAT (Danish Air Transpor• og Norwegian. To af flyvevåbnets eskadriller anvender vores ure. Det samme gælder for afsnit af hjemmeværnet og hundeførerforeningen i politiet. pilotur.dk står overfor alle disse professionelle kunder som firmaet bag urene. pilotur.dk har endvidere utallige gange optrådt som præmiesponsor i forbindelse med diverse danmarksmesterskaber indenfor flyvning. pilotur.dk er også kendt som firma ud over danmarks grænser, idet 10% af vores kunder kommer fra udlandet. pilotur.dk har været præmiesponsor for verdensmesterskabet for kvinder i svæveflyvning. 31. maj 2013 registrerede vi pilotur.dk som binavn til firmaet KnowHow2Do-IT Aps (CVR. 25448987) I markedsføringen benytter vi bl.a. det sociale medie Facebook, hvor vi har indrettet en side under navnet pilotur.dk. Vi har investeret mange penge i opbygningen af denne, hvilket har resulteret i, at siden p.t. har 1.819 personer, der synes godt om siden ligesom 1.774 personer følger siden. pilotur.dk er således blevet et etableret brand indenfor markedet for piloture. ... I oktober 2018 registrerede AC-AMS MEDIA Aps domænet piloture.dk Dette domænenavn afviger kun med et enkelt "e" fra vores domænenavn, hvilket allerede har givet anledning til forveksling hos eksisterende og nye kunder. Vi gør gældende, at dette strider mod god skik indenfor domænenavne. Begrundet i markedets udbredte kendskab til brandet og domænet pilotur.dk gør vi endvidere gældende, at AC-AMS Media Aps lukrerer på vores etablerede brand, hvilket strider mod markedsføringsloven. Hele konceptet og den præsenterede storytelling omkring urene er også næsten kopieret 1:1 fra vores side. Således benytter AC-AMS Media den tyske pilot Leo Echtermeyer med dennes passion for fly og håndværk som ambassadør for urene solgt på piloture.dk hjemmesiden. Bilag illustrerer indklagedes (piloture.d• storytelling og bilag illustrerer klagers (pilotur.d• storytelling. Med et domænenavn piloture.dk der kun afviger ubetydeligt fra vores eget pilotur.dk er der lagt op til forveksling mellem to firmaer indenfor samme branche, hvilket også strider mod markedsføringsloven. AC-AMS Media benytter endvidere navnet piloture.dk som portal på de sociale medier, herunder facebook. Også her er konceptet en 1:1 kopi af klagers (pilotur.dk).” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med selskabsnavnet ”KNOWHOW2DOIT HOLDING ApS” og har fået registreret binavnene ”PILOTUR.DK ApS” og ”RISK REPAIR ApS”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indklagede har siden 2018 formidlet salg af de tyske piloture Zeitflügel. Der henvises til fremlagte uddrag af hjemmesiden for den tyske producent, bilag A. Klagers fremlæggelse af bilag og og forklaringer vedrørende storytelling, herunder lukrering på klagers storytelling, har intet på sig. Indklagedes storytelling, bilag 1, er i det store og hele en oversættelse af den tyske producents hjemmeside. Der synes snarere at tegne sig et billede af, at det er klager, der med bilaglukrerer på den tyske hjemmeside. Det er korrekt, at klager siden 2008 har registreret og anvendt domænet pilotur.dk til markedsføring af klagers ure. Det egentlige problem er det navn, klager har valgt. Et pilotur eller piloture er en typebetegnelse for ure af den omhandlede slags. Selve navnet pilotur eller piloture kan ikke registreres som et varemærke i henhold til gældende regler, og klager har ingen særlige rettigheder eller nogen beskyttelsesværdig interesse vedrørende selve betegnelsen pilotur eller piloture. Af samme grund er klager heller ikke særlig beskyttet fordi man har registreret domænet pilotur.dk. Såfremt klager måtte ønske at begrænse forvekslingsmuligheder, burde klager have registreret alle de domæner, som klager måtte mene var forvekslelige. Ved at registrere et enkelt domæne vedrørende en typebetegnelse kan man ikke forhindre andre i at udøve lovlig konkurrence inden for samme erhverv, her forstået som salg af piloture. Det bestrides, at det på nogen måde skulle være dokumenteret, at klager på illoyal måde har mistet markedsandele på baggrund af indklagedes adfærd. Enhver, der er interesseret i at erhverve et pilotur, skal have mulighed for at søge under betegnelsen pilotur eller piloture, og herefter finder kunden frem til det ur eller det urmærke, man måtte være interesseret i. Det salg af ure, indklagede foretager, foregår i øvrigt via hjemmesiden www.zeitfluegelpiloture.dk. For at illustrere ovennævnte fremlægges som bilag B udskrift fra DK Hostmaster vedrørende domænenavnet ur.dk. Betegnelsen ur er naturligvis ikke beskyttet og af samme grund kan en konkurrent anvende domænet ure.dk, bilag C. Tilsvarende gælder typebetegnelsen dykkerure. Her findes et domæne for dykkeruret.dk, bilag D. En konkurrent har domænet dykkerure.dk, bilag E. Som bilag F fremsendes udskrift vedrørende jagthund.dk, og som bilag G udskrift for domænet jagthunde.dk. Bilag H vedrører domænenavnet jagthunden.dk. Alle vedrører jagthunde, og en sådan typebetegnelse er ikke særskilt beskyttet. Som bilag I vedlægges kopi af skrivelse af 22. oktober 2019 fra indklagedes advokat til klager. ... I forhold til den anden del af indklagedes påstand gøres gældende, at den af klagenævnet foretagne fastlåsning af klagers domæne er uden hjemmel i reglerne, idet samtlige de af hostmaster.dk opsatte betingelser vedrørende typosquatting ikke er opfyldt.” Bilag A fremstår som skærmprint fra en tysksproget hjemmeside for ure af mærket ZEITFLÜGEL. Bilag B er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger for domænenavnet ”ur.dk”. Bilag C er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger for domænenavnet ”ure.dk”. Bilag D er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger for domænenavnet ”dykkeruret.dk”. Bilag E er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger for domænenavnet ”dykkerure.dk”. Bilag F er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger for domænenavnet ”jagthund.dk”. Bilag G er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger for domænenavnet ”jagthunde.dk”. Bilag H er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger for domænenavnet ”jagthunden.dk”. Bilag I er kopi af brev af 22. oktober 2019 fra indklagedes advokat til klageren, hvori det gøres gældende, at indklagede ikke krænker klagerens rettigheder. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Indklagedes svarskrift af 4. november 2019 giver klager anledning til at fremkomme med følgende, idet samtlige de i klagen fremsatte påstande, anbringender og beviseligheder fastholdes. Overfor indklagedes påstand om frifindelse nedlægges påstand om sagens fremme. SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING I indklagedes svarskrift af 4. november 2019 forsøger indklagedes advokat at tegne et forvrænget billede af de faktiske forhold. Klagers storytelling er bygget op over indehaverens (Søren Brae• virke både professionelt og som pilot, hvilket en søgning på Internettet let bekræfter (bilag 4). Udover en næsten kopi af navnet pilotur.dk, har indklagede valgt at sælge et urmærke, Zeitflügel, hvor producenten har samme baggrund som klager, altså en kombination af pilot og interesse for ure. På denne baggrund er det for udenforstående næsten umuligt at se forskel på de to hjemmesider, hvilket giver anledning til forvekslingsmulighed. Dette er klart en overtrædelse af god domænenavneskik. Klager har ikke rejst sagen med henvisning til brud på varemærkeloven. Derimod er sagen rejst med henvisning til brud på loven om internetdomæner, mere specifikt god domænenavneskik samt brud på markedsføringsloven. Som anført i klageskriftet, er klagers påstand, at indklagede med anvendelsen af hjemmesiden piloture.dk lukrerer uretsmæssigt på det navn og rygte, som klager (pilotur.d• har opbygget gennem mere endår. pilotur.dk står i dag som et stærkt brand inden for markedet for piloture. Dette er dokumenteret i klageskriftet med både referencer og henvisning til udbredelsen på de sociale medier (antal følgere). Til yderligere underbyggelse af denne påstand har klager indhentet udtalelser fra Søværnet/Flyvevåbnet (bilag 5) og fra Det Danske Politi (bilag 6). Af begge bilag fremgår klart, at pilotur.dk er et etableret brand, der sættes i forbindelse med høj kvalitet og service. Til yderligere illustration af, hvordan indklagede lukrerer på klagers brand pilotur.dk, har klager foretaget en søgning på Google med søgeordene ”pilotur” og ”Zeitflügel”. (se bilag 7). Af bilagfremgår, hvordan indklagede benytter hjemmesiden ”piloture.dk” som svarside (link• på søgninger foretaget på Google. Indklagede har lavet et bevidst stykke arbejde for at opnå dette. Dette står i kontrast til indklagedes påstand om, at salg foretages via hjemmesiden www.zeitfluegelpiloture.dk. Ved at benytte hjemmesiden ”piloture.dk” som svarside på søgninger, opnår indklagede en klar imagemæssig fordel til skade for pilotur.dk. Hertil kommer, at branded pilotur.dk risikerer at blive sat i forbindelse med et urmærke (Zeitflügel), vi på ingen måder har noget med at gøre. Alt ovenstående er klare overtrædelser af god domænenavneskik. I sit svarskrift giver indklagede sluttelig tre eksempler på hjemmesider, der i navngivning ligger tæt på hinanden. Indklagede forsøger hermed til at vise, at man ikke kan beskytte typebetegnelser. Som tidligere anført har klagers anbringender intet med beskyttelse af varemærke at gøre. Langt mere er det en sag omkring god domænenavneskik, herunder overhængende risiko for forveksling og overtrædelse af markedsføringsloven. I øvrigt gælder det for samtlige tre valgte eksempler, at situationen er fundamental forskellig fra den aktuelle sag mellem klager og indklagede, idet: Eksempel 1: ur.dk vs. ure.dk Domænet ur.dk blev registreret 01/1997. Domænet ure.dk blev registreret 08/2002. Registreringerne ligger begge langt tilbage i tiden (før loven om internetdomæne• og ligger desuden relativt tæt på hinanden (ca. 5,5 år). Det er ikke lykkedes nogen af domænerne at opbygge noget brand. Således har ur.dk kunfølgere på de sociale medier (faceboo• mens ure.dk slet ikke er tilstede på de sociale medier. I forhold hertil har klagers hjemmeside, pilotur.dk, eksisteret siden 05/2008, hvilket er mere end år før indklagede registrerede piloture.dk i 10/2018. Det er lykkedes klager at opbygge et stærkt brand omkring navnet pilotur.dk med ca. 1.800 følgere på de sociale medier. Eksempel 2: dykkeruret.dk vs. dykkerure.dk Domænet dykkeruret.dk blev registreret 01/2012. Domænet dykkerure.dk blev registreret 05/2009. Altså igen tæt på hinanden (2,5 år). Der er ingen risiko for forveksling, idet dykkerure.dk blot indeholder en ligegyldig template med meningsløs tekst, der intet med dykkerure har at gøre. Ingen af hjemmesiderne er repræsenterede på de sociale medier og har som sådan ikke opbygget noget brand omkring navnet. Eksempel 3: jagthund.dk vs. jagthunde.dk vs. jagthunden.dk Domænet jagthund.dk blev registreret 06/1999. Domænet jagthunde.dk blev registreret 06/2018. Domænet jagthunden.dk blev registreret 05/1999. jagthund.dk er en infoportal til formidling af hundehvalpe. Der foretages intet salg. Domænet jagthunde.dk er ikke aktivt. Domænet jagthunden.dk sælger katte- og hundefoder til Frederikssund og omegn. Som det fremgår, er der ingen risiko for forveksling mellem de tre hjemmesider, idet deres formål er vidt forskellige. For hjemmesiderne pilotur.dk og piloture.dk er formålet det samme; at sælge ure – og der er overhængende fare for forveksling mellem de to hjemmesider.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint fra nyhedsmediet Jydske Vestkysten med gengivelse af en artikel af 14. februar 2010 med overskriften ”Rådgiver fascineret af ure”, som handler om klagerens ejer. Bilag er kopi af en meddelelse af 18. november 2019 fra Martin Thorup, der er kommandørkaptajn i Søværnet, hvori bl.a. er anført følgende: ”Pilotur.dk har fra dag et stået som synonym på fleksibilitet, god kvalitet og service. Dette er et skudsmål, som har bredt sig indenfor ovennævnte institutioner. For mig er der ikke nogen tvivl om at ordene pilot & ur er ensbetydende med det etablerede firma pilotur.dk.” Bilager kopi af e-mail af 14. november 2019 fra en medarbejder hos Sydøstjyllands Politi, hvori bl.a. er anført følgende: ”Pilotur.dk er den dag i dag en reference vi giver videre både til eksterne og interne samarbejdspartnere.” Bilager skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af resultaterne ved en søgning på ”zeitflügel pilotur”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Klager Søren Braes’ storytelling er på ingen måde unik. På det tidspunkt, hvor klager oprettede en dansk hjemmeside, eksisterede allerede en tysk hjemmeside vedrørende Zeitflügel. Når man har kendskab til tysk, er det påfaldende hvorledes klages danske hjemmeside ord for ord er direkte efterskrift af Zeitflügels tyske hjemmeside. Som anført i svarskriftet fastholdes det at piloture er en sådan almen samlebetegnelse, at klager hverken inden for varemærkeretten henholdsvis inden for domænenavne kan få en sådan beskyttelse, at beskyttelsen omfatter alle afarter, bøjninger og varianter af denne samlebetegnelse. Der er således på ingen måde tale om en overtrædelse af god domænenavneskik. De af klager fremlagte bilag, bilagog bilag 5, er uden bevismæssig værdi. Jeg bemærker i den forbindelse, at de personer, der har afgivet erklæringer, på ingen måde udtaler sig på vegne det danske forsvar eller dansk politi. Hertil kommer at de fremkomne udtalelser ikke kan erstatte en sagkyndig erklæring. Klager bemærkninger i forhold til eksempel–i replikken er ikke i overensstemmelse med nævnets praksis. Det, der er afgørende, er, at når man anvender et domænenavn, der reelt udgør en samlebetegnelse, har man en meget begrænset beskyttelse. Det er ikke her afgørende, hvornår domænerne er oprettet, i hvilket omfang der sker salg m.v. Det faktum, at forvekslelige domænenavne eksisterer i relation til samlebetegnelser, gør det muligt for den til enhver tid værende ejer af domænet at sælge dette til en, der vil påbegynde aktiv markedsføring/aktivt salg, eller ejeren kan selv vælge at starte dette op. Jeg henviser i den forbindelse til eksempelvedrørende jagthund, jagthunde og jagthunden. Enhver af disse domæneejere vil til enhver tid kunne påbegynde salg af hundehvalpe, hundefoder, accessories til jagthunde m.v. I den forbindelse ville ejeren af domænet jagthunden, dk, der åbenbart sælger katte- og hundefoder, ikke kunne påstå de andre domæneejere uberettigede til at foretage lignende salg af katte- og hundefoder. Det er i princippet det, klager ønsker. Han ønsker at indklagede skal forhindres i at sælge piloture fra en tysk producent. Dette i strid med markedsføringslovens regler om fri konkurrence. Man kan ikke forhindre andre i at drive lovlig konkurrence og salg, blot fordi man selv oprindelig har valgt en samlebetegnelse som navn, herunder en samlebetegnelse der ikke nyder særlig beskyttelse og ikke kan opnå særlig beskyttelse.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”pilotur.dk” har sekretariatet taget følgende kopier, jf. bilag 2: Det fremgår af hjemmesiden, at klageren markedsfører ure under brug af betegnelsen ”North of Denmark”. Ved opslag på domænenavnet ”piloture.dk” har sekretariatet taget følgende kopier, jf. bilag 1: Ved en søgning i Google den 26. januar 2020 på betegnelsen ”pilotur” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 75.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater fremstod fire søgeresultater som vedrørende omtale af klageren, to søgeresultater fremstod som vedrørende omtale af indklagede, mens de resterendesøgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter. I den sidstnævnte gruppe anvendes betegnelsen ”pilotur” for en bestemt type ure. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren sælger piloture til professionelle piloter og privatpersoner, • at klageren siden 23. maj 2008 har været registrant af domænenavnet ”pilotur.dk”, som er blevet anvendt til markedsføring af ure, • at klageren igennem årene har haft meget fin mediedækning og bl.a. har været præsenteret i annoncer i diverse inflight-magasiner hos bl.a. DAT (Danish Air Transpor• og Norwegian, • at klageren utallige gange har optrådt som præmiesponsor i forbindelse med diverse danmarksmesterskaber i forbindelse med flyvning – bl.a. for verdensmesterskabet i svæveflyvning for kvinder, • at klageren også er kendt ud over Danmarks grænser, idet 10% af klagerens kunder er fra udlandet, • at klageren bl.a. markedsfører sig via det sociale medie Facebook under navnet ”pilotur.dk”, og at klageren har investeret mange penge i opbygningen af denne side, • at ”pilotur.dk” er blevet et etableret brand inden for markedet for piloture, • at formålet med klagerens og indklagedes hjemmesider er det samme, • at domænenavnet ”piloture.dk” kun adskiller sig med et "e" fra klagerens domænenavn, hvilket har givet anledning til forveksling hos klagerens eksisterende og nye kunder, • at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”piloture.dk” er i strid med god domænenavnsskik, • at indklagede lukrerer på klagerens etablerede brand i strid med markedsføringsloven, og • at indklagedes koncept på hjemmesiden på domænenavnet ”piloture.dk” er kopieret fra klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden 2018 har formidlet salg af de tyske piloture ”Zeitflügel”, • at ”pilotur” og ”piloture” er en typebetegnelse for en bestemt slags ure, • at navnene ”pilotur” og ”piloture” ikke kan registreres som varemærke, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”piloture.dk” ikke strider mod god domænenavneskik, jf. §i lov om internetdomæner, • at indklagede ikke har handlet illoyalt over for klageren, • at indklagede ikke har foretaget handlinger i strid med markedsføringsloven, • at klageren ikke har dokumenteret nogen forvekslelighed af betydning, og • at en eventuel forvekslingsmulighed skyldes, at klageren har valgt at markedsføre et ur under en typebetegnelse. 12

Nævnets bemærkninger:

Klageren har blandt andet gjort gældende, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”piloture.dk” er i strid med § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klager, som har selskabsnavnet KNOWHOW2DOIT HOLDING ApS, har bl.a. fået registreret binavnet ”PILOTUR.DK ApS” og markedsfører ure under betegnelsen ”North of Denmark” bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”pilotur.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i også at kunne disponere over domænenavnet ”piloture.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”piloture.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”piloture.dk” består af flertalsformen af det almindelige danske ord ”pilotur”. Sådanne betegnelser kan som udgangspunkt frit anvendes af enhver, og domænenavnets signalværdi vil tillige kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Sekretariatets undersøgelser har da også vist, at mange andre på internettet bruger ordet ”pilotur” som betegnelse for en bestemt type ur. Indklagede anvender domænenavnet ”piloture.dk” til markedsføring af piloture, og en sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Efter en samlet afvejning af de modstående interesser, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i domænenavnet ”piloture.dk” i væsentlig grad overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”piloture.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Klagenævnet finder endvidere ikke grundlag for at fastslå, at indklagede har indrettet sin hjemmeside på domænenavnet ”piloture.dk” med henblik på at skabe forveksling med klageren, og indholdet på indklagedes hjemmeside sammenholdt med indklagedes registrering af domænenavnet kan derfor ikke anses for at være illoyal i forhold til klageren. Der foreligger endvidere ikke oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”piloture.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren. Med hensyn til indklagedes påstand om ophævelse af fastlåsningen af stamoplysningerne for domænenavnet ”piloture.dk” fremgår det af pkt. 6.4. i DK Hostmasters ”Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn”, version 10, 2019, at en registrant ikke kan overdrage eller slette et domænenavn, når der ved Klagenævnet for Domænenavne er indledt en klagesag om det pågældende domænenavn. Registranten vil ikke kunne overdrage eller slette domænenavnet, før sagen er hævet, der er indgået forlig, eller Klagenævnet for Domænenavne har truffet afgørelse i sagen. Da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Pilotur.dk ApS, medhold. 14Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.