Afgørelse

shop.dk

Drive Media v/René Pedersen

MOD

ALLER MEDIA A/S

16. januar 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”shop.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Da jeg ikke kan se domænenavnet shop.dk anvendes aktivt, så ønsker jeg, at anvende domænenavnet til min virksomhedshjemmeside. Jeg driver pt. et reklamebureau, men har på det seneste arbejdet på at få en webshop online. Derfor er det relevant for mig at bruge domænet shop.dk. Hjemmesiden for domænenavnet er blank, og har ifgl. way back machine, kun haft sporadiske digitale spor de seneste mange år. Prøver man i dag at tilgå www.shop.dk viderstilles man automatisk til https://www.allerservice.dk/allershop (se bilag1) Som absolut ingen relevans har for domænet shop.dk. Der oplyses desuden på siden, at shop.dk blev lukket d. 1. juni 2019 (se bilag 2). Datoen 1. juni 2019, der lukkede de officielt shop.dk, men indholdet på domænet shop.dk de henviser til, blev allerede fjernet i 2016 ifgl. Way back machine (se bilag 3) Der har siden hen stort set ikke været noget indhold på siden, siden da, udover at siden viderestilles til https://www.allerservice.dk/allershop. Det har pt. IKKE været mulig at komme i kontakt med dem ifht overdragelse af domænet. Da jeg således ikke kan se, at domænenavnet anvendes aktivt, så ønsker jeg hermed at anvende domænenavnet til brug af min kommende webshop. ... Jeg mener at jeg skal have medhold i klagen, da domænenavnet ikke har været anvendt i årevis og da jeg selv vil bruge siden aktivt pr dags dato.” Som bilaghar klageren fremlagt registreringsbevis vedrørende klageren. Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”aller.dk” har sekretariatet den 15. december 2019 taget følgende kopi: Indklagede er et mediehus og den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Norden. Ved opslag på domænenavnet ”shop.dk” den 22. oktober 2019 og igen den 14. december 2019 blev viderestillet til domænenavnet ”allerservice.dk”, hvor sekretariatet har taget følgende kopi, jf. bilag og 2: Hjemmesiden på domænenavnet ”allerservice.dk” er en webshop, hvorfra der udbydes abonnementer vedrørende indklagedes udgivelser. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 20. december 2016 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”shop.dk”, jf. bilag 3: Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at indklagede blev oprettet som registrant af domænenavnet ”shop.dk” den 8. april 2015. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver reklamebureauvirksomhed, • at klageren arbejder med at oprette en webshop for sin virksomhed, og at det i den forbindelse er relevant for klageren at kunne bruge domænenavnet ”shop.dk”, • at domænenavnet ”shop.dk” ikke anvendes aktivt, • at der kun er sporadiske digitale spor efter brug af domænenavnet ”shop.dk” de seneste mange år, • at domænenavnet ”shop.dk” viderestiller til ”allerservice.dk”, og • at det ikke har været muligt for klageren at komme i kontakt med indklagede med henblik på en overdragelse af domænenavnet ”shop.dk”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”shop.dk” er i strid med § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der driver reklamebureauvirksomhed, og klageren har oplyst at være i gang med at oprette en webshop for sin virksomhed, og at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”shop.dk” til denne webshop. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”shop.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”shop.dk” består af det almindelige ord ”shop.dk”, som oprindeligt er det engelsk ord for ”butik”, men som i dag også må anses for et almindeligt ord i Danmark med samme betydning. En sådan almindelig betegnelse kan som udgangspunkt frit anvendes af enhver, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Indklagede er en medievirksomhed, der tidligere har anvendt domænenavnet ”shop.dk” til en hjemmeside, hvorfra der blev udbudt forskellige tjenesteydelser vedrørende navnlig behandling og terapi. Denne hjemmeside er tilsyneladende nedlagt, og domænenavnet ”shop.dk” anvendes i dag til viderestilling til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”allerservice.dk”, som er en webshop, hvorfra der udbydes abonnementer vedrørende indklagedes udgivelser. Klagenævnet finder, at en sådan anvendelse af domænenavnet ”shop.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”shop.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Drive Media v/René Pedersen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.