Afgørelse

dahl-wulf.dk

Dahl Wulf A/S

MOD

Mikkel Westenholz

13. maj 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”dahl-wulf.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet DAHL WULF A/S (CVR-nummer 32933505) med startdato den 12. maj 2010. Som selskabsnavn var i perioden fra den 12. maj 2010 og til den 3. februar 2013 registreret WULF HOLDING ApS. Selskabet har til formål at eje aktier eller anparter og investere selskabets midler, herunder investere i fast ejendom, og selskabet er endvidere registreret under branchekode ”642020 Ikke-finansielle holdningsselskaber”. Ifølge klageskriftet har klageren drevet virksomhed under navnet DAHL WULF A/S gennem en årrække, bl.a. via domænenavnet ”dahlwulf.dk”. Ved opslag den 8. april 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”dahlwulf.dk” er registreret den 25. februar 2013, og at domænenavnet er registreret af Nicolas Dahl Wulf, der er registreret som havende samme adresse som klageren. Ved opslag den 8. april 2020 på ”dahlwulf.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: På ovenstående hjemmeside under domænenavnet ”dahlwulf.dk” er der under feltet ”HVEM ER VI?” anført bl.a. følgende om klagerens virksomhed: ”Sjællands førende developmentgruppe indenfor liebhaver villaer i særklasse. Passion for liebhaveri Huse på samlebånd kan være ok for nogle. Andre går efter liebhaveri, der skiller sig ud fra mængden; huse, der ikke er til at slippe igen, fordi de er enestående i deres stil, kvalitet og beliggenhed. Det er den slags eksklusive boliger, Dahl Wulf lægger navn til. Et Dahl Wulf hus er et hjem i særklasse. Som interesseret køber vil du opleve den enestående stemning, de lære detaljer og det smukke design, så snart du træder ind ad døren. Et Dahl Wulf hus er alt andet end standardløsninger. Det er smukke, unikke hjem med gode beliggenheder og interessante historier. Husene vil altid fremstå nye, men med den oprindelige sjæl velbevaret med øje for arkitektur, landskab og design. Vi henter velrenommerede arkitekter ind til at skabe de optimale løsninger både inde, ude og indretningsmæssigt. Altid med respekt for byggeriets originale idé. Dermed bliver Dahl Wulf din sikkerhed for det optimale hjem.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg har drevet min virksomhed Dahl Wulf A/S i mange år – og ikke mindst hjemmesiden ”dahlwulf.dk”. Jeg er stødt på en sur kunde, som desværre ønsker at chikanere mig på alle tænkelige måder. Hans seneste tiltag er, at han har lavet en hjemmeside, der til forveksling minder om min virksomheds hjemmeside – den er kun adskilt af en bindestreg. Via denne hjemmeside fremlægger han, hans syn på min virksomhed og ejerne bag og ønsker ved hjælp af dette tiltag at vildlede forbrugeren til: 1) at tro jeg og vi som virksomhed er, som han beskriver det, 2) ønsker de ser hans hjemmeside før min (han har lavet en del Google- optimering), så de løber skrigende bort og ikke tør købe et hus af mig og 3) generelt vil han med dette tiltag (som er et af mang• skade mig og min virksomhed fremadrettet. Jeg mener, der er tale om chikane, og jeg mener ligeledes, at jeg har ret til dette domænenavn, da det er mig, der ejer virksomheden Dahl Wulf og dermed har en direkte relation til dette navn og virksomheden bag. Ydermere er det mit familienavn. Mikkel (ejer af ”dahl-wulf.dk”) har ingen relation til dette navn. [...] Det mener jeg, da der er tale om åbenlys chikane, som kun har til formål at skade mig og min virksomhed fremadrettet og vildlede forbrugeren. Jeg henviser i øvrigt b.la til varemærkeloven §og markedsføringsloven § 21, som også skildrer nogen af disse foranstaltninger, som foreligger i denne sag.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en tegningsudskrift af 8. maj 2013 fra Erhvervsstyrelsen. Af udskriften fremgår det, at DAHL WULF A/S tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. Som direktør er angivet Nicolas Dahl Wulf. Bilagbestår af to udaterede skærmprint fra henholdsvis et opslag på klagerens domænenavn ”dahlwulf.dk” og et opslag på det omtvistede domænenavn ”dahl-wulf.dk”. Herudover indeholder bilaget et skærmprint fra en søgning i Google (www.google.d• på ”dahl wulf”, der ifølge klageren viser, at indklagede har til hensigt at vildlede forbrugere ved at få dem ind på indklagedes hjemmeside og notere sin adresse som klagerens hovedkontor. Ved opslag 9. april 2020 på ”dahl-wulf.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 22. oktober 2019: Ved at klikke på feltet oven for med teksten ”OM DAHL WULF, ledes man videre til en underside, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Den indklagede købte og overtog i 2017 et hus (beliggende på Rudersdalsvej 20, 2040 Holte), der i 2014 er købt, ombygget/tilbygget og solgt i erhvervsøjemed af entreprenørvirksomheden Dahl Wulf A/S. Det viste sig imidlertid at ejendommen var behæftet med massivt byggesjusk, hvilket er dokumenteret af beskikket byggesagkyndig Allan Danielsen (Kelstrupgaard VVS & Ingeniør ApS), som er udpeget af Retten i Lyngby til at udføre et indenretsligt Syn og Skøn på ejendommen (Bilag A). Endvidere forefindes en uddybende beskrivelse og billeddokumentation af forholdene på Indklagedes hjemmeside, som kan tilgås på http://dahl-wulf.dk. Endvidere er det massive byggesjusk dokumenteret i adskillige rapporter fra Teknologisk Institut (bilag B og C), som også konkluderer konstruktionerne med alt sandsynlighed vil udvikle massiv skimmelsvamp, der kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for Indklagede og hans familie. På trods af klagerens lovprisninger og garantier på sin hjemmeside (Bilag D) om ”høj kvalitet” og ”tryghed” for køberne, nægter klageren at stå til ansvar for sit arbejde, hvorfor indklagede og dennes ejerskifteforsikring nu igennem 2½ år har skulle kæmpe med klageren. Dette medfører at indklagedes ejerskifteforsikring (Dansk Boligforsikrin• i efteråret 2018 ser sig nødsaget til at få udført et indenretsligt syn og skøn ved Retten i Lyngby, for derved at bevissikre forholdene til en kommende retssag (Bilag A). Endvidere ser indklagede sig i sommeren 2019 sig nødsaget til at stævne indklagede ved Retten i Helsingør, hvor der for indeværende verserer en retssag om forholdene på ejendommen (bilag E). Det skal endvidere bemærkes, at klagerens virksomheder siden 2014 har været ramt af blokade varsel fra 3F, pga. arbejdsforholdene på hans byggepladser (bilag F) og at klageren i 2014 fik et standsningspåbud af Rudersdal Kommune pga. de rev et asbestholdigt tag ned uden de påkrævede sikkerheds -og sundhedsmæssige foranstaltninger for medarbejdere og naboer (bilag G). I sommeren vælger klageren endvidere af to omgange at lave falske anmeldelser af sin virksomhed på Google. Først omgang ved at hyre et online marketingfirma fra Århus, hvor tre medarbejdere foretager de falske anmeldelser (bilag H). I anden omgang ved at klagerens polske medarbejdere laver anmeldelser af virksomheden (bilag I). Indklagede har efterfølgende ønsket at fortælle sin historie, og derved orientere andre om det arbejde klagerens virksomhed udfører, klagerens forretningsmetoder samt den moral, der hersker i virksomheden, hvorfor hjemmesiden ”dahl-wulf.dk” er blevet etableret. Klagerne blev i øvrigt den 19-09-2019 orienteret omkring hjemmesiden af indklagede (bilag J), samt fik mulighed for at kommenterer på indholdet, men har ignoreret henvendelsen. Klageren har ikke på anden vis forsøgt at komme i kontakt med den indklagede omkring problemstillingen. Endeligt vil indklagede afvise klagerens påstand om chikane (om end klageren formentlig finder det generende, at deres forretningsmetoder bliver afdækket). Indklagede er i sin fulde ret til på Google (bilag 2, side 3) at vise at deres adresse/hus er en Dahl Wulf ombygning. Eftersom indklagede har flere virksomheder registeret på adressen og det også helt naturligt, at adressen fremstår som et hovedkontor, hvilket dog på ingen måde har noget med Dahl Wulf A/S at gøre. For dog at undgå at de detaljer skal ”forstyrre” klageren, har indklagede rettet titlen på sin adresse til ”En Dahl Wulf Ombygning”, samt fået Google til at fjerne ordet ”Hovedkontor” fra adressen (bilag K). [...] Den indklagede har en legitim, reel og berettiget interesse i domænet ”dahl-wulf.dk”, da indklagede benytter domænet til at orientere andre om det arbejde klageren udfører samt de metoder klageren benytter sig af for at undgå at stå til ansvar for deres arbejde. Endvidere har indklagede en reel interesse i at orientere andre om den skærende kontrast der er mellem klagerens lovprisninger af egen virksomhed (bilag D) og den vurdering, som en uvildig (og af retten udpege• byggesagskyndig fremfører om klagerens arbejde (bilag A). Eftersom indklagede har en konkret og legitim interesse i at orientere om forhold, der knytter sig til deres ejendom, som er ombygget af en virksomhed med navnet Dahl Wulf A/S, så ønsker indklagede (som alle andr• et domæne, der matcher indholdet på en god måde. ”Dahl- wulf.dk” anses af den indklagede som en god repræsentant for det indhold, der er at finde på hjemmesiden. Klageren fremfører at indklagede ikke har en relation til domænenavnet, hvilket er forkert, da indklagede bor i et hus ombygget af Dahl Wulf A/S og dette har haft en altoverskyggende indflydelse på indklagede og dennes families liv igennem de sidste 2½ år, og formentlig vil have det de næste 1½ år, men retssagerne kører. Eftersom klageren har valgt at navngive sin virksomhed Dahl Wulf, må klageren også forvente at forbrugeren anvender og referer til dette navn i forbindelse med både positiv og negativ omtale af virksomheden, hvorfor indklagede må opfattes som berettiget til at bruge navnet i sådant øjemed. Brugen er således ikke foretaget med henblik på at skabe forveksling med efternavnet Dahl Wulf, men er derimod en tydelig og direkte reference til virksomheden. Klageren fremfører at indklagedes hjemmeside (dahl-wulf.d• til forveksling minder om klagerens hjemmeside (”dahlwulf.dk”), hvilket faktuelt er forkert. Indklagedes hjemmeside er ifølge bilagtydeligt forskellig og det fremgår tydeligt af siderne, at formålet med siderne er forskelligt, og at ejerne af de to hjemmesider er forskellige. Indklagede anvender ikke nogen former for hadefulde (eller lignend• kommentarer på ”dahl- wulf.dk”, men beskriver og dokumenterer forholdene ærligt og nøgternt. Indklagede har sobert og ærligt fortalt om deres historie og det fremgår tydeligt på ”dahl- wulf.dk” at det ikke er virksomheden, men en privat familie, der står bag (bilag 2), samt http://dahl-wulf.dk. Endvidere er det er muligt at kontakte indklagede og af privatlivspolitikken på http://dahl-wulf.dk fremgår hvem der står bag. Af klagerens hjemmeside fremstår det derimod ikke hvilken virksomhed der står bag, der fremgår ikke CVR nummer, besøgsadresse eller andre formalia, som man burde forvente fra et redeligt firma (bilag 1, bilag D samt http://dahlwulf.dk), hvorfor deres legitime interesse kan betvivles. Klageren har baseret sin sagsfremstilling på en subjektiv vurdering, der ikke er underbygget med lødig dokumentation og i øvrigt er den sagsfremstillingen som her dokumenteret forkert. Klageren ejer allerede domænet ”dahlwulf.dk” og har haft adskillige år for også at erhverve ”dahl-wulf.dk”, hvis klageren havde vurderet dette domæne var væsentlig for driften af hans virksomhed. Klageren har haft mulighed for at kommentere på hjemmesiden ”dahl-wulf.dk”, men har valgt at ignorere denne mulighed. Klageren har ikke forsøgt at komme i dialog eller kontakt med indklagede omkring problemstillingen, hvorfor klagerens legitime interesse i domænet betvivles. Klageren har ingen varemærkeregistrering og klageren (som er erhvervsdrivend• har derfor ingen særlige rettigheder til domænet. Klageren har, efter indklagede henvendte sig omkring fejl og mangler, tømt virksomheden Dahl Wulf A/S for værdier (bilag L), samt overført forretningsaktiviteterne til virksomheden Dahl Wulf Ejendomme A/S, hvilket er yderligere dokumenteret i stævningen (bilag E) samt bilag M og bilag N, hvorfor de legitime interesser for selskabet Dahl Wulf A/S kan være vanskelig at se. Det bemærkes i øvrigt at klageren ikke har vedhæftet registreringsattest for klagerens virksomhed og bilager forældet samt forkert i forhold til oplysninger, der i dag fremgår af CVR.dk om virksomheden. Det bemærkes at bilagene i klagen ikke er nummeret og navngivne, så de entydigt kan identificeres, hvilket gør det vanskeligt for indklagede at forholde sig til. Klageren fremfører en ukonkrete og udokumenteret påstand om at indklagede overtræder varemærkeloven og markedsføringsloven, hvilket indklagede blot kan afvise, men i øvrigt ikke kan forholde sig til på det fuldstændigt manglende grundlag. Klagerens interesse skal afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser.” Som bilag A har indklagede fremlagt en udfyldt blanket til syn og skøn vedrørende ejendommen Rudersdalsvej 20, 2840 Holte. I bilaget indgår desuden udfyldte blanketter til supplerende syn og skøn-spørgsmål. Det fremgår af den omtalte blanket til syn og skøn bl.a., at rekvirenten er Dansk Boligforsikring A/S, og der er angivet to modparter på blanketten, herunder klageren som den ene (modpart 1). Af blankettens afsnitfremgår bl.a. følgende: ”Dansk Boligforsikring A/S har ejerskifteforsikret ejendommen Rudersdalsvej 20, 2840 Holte pr. 31. marts 2017, hvor Mikkel og Orsolya Westenholz købte den for [udeladt]. Ejendommen blev erhvervet af Dahl Wulf A/S (Modpart 1) i 2013 for [udeladt]. Dahl Wulf A/S foretog en total renovering af ejendommen med ny tagkonstruktion, ny rørføring, gulvvarme, nye forsatsvægge, ligesom de opførte en ny tilbygning. Dahl Wulf A/S solgte herefter ejendommen til [udeladt] for [udeladt]. Tilstandsrapporten der lå til grund for den handel fremlægges som bilag A. [Udeladt] boede kun kort tid i ejendommen og solgte den i 2016 til Dansk Boligforsikring A/S’ kunder. Tilstandsrapporten, som lå til grund for handlen – og for Dansk Boligforsikring A/S’ indtegning af ejerskifteforsikringspolicen er udført af [udeladt] (Modpart 2). Tilstandsrapporten (H-16- 02933-0136) fremlægges som bilag B. Dansk Boligforsikring A/S’ kunder har opdaget rigtig mange fejl og skader på ejendommen, der skyldes dårligt håndværk udført af Dahl Wulf A/S i forbindelse med renoveringen/tilbygningen i 2013/14. Selskabet har forholdt Dahl Wulf A/S de mange fejl, men firmaet har ikke ville påtage sig ansvar. Det er derfor nødvendigt at foretage syn og skøn til bevissikring af de håndværksmæssige fejl. Det er desuden selskabets opfattelse, at en del af de håndværksmæssige fejl burde have været anmærket i den tilstandsrapport, som lå til grund for handlen til selskabets kunder (bilag B). Bevissikringen skal derfor også omfatte evt. fejl og forsømmelser ved huseftersynet foretaget d. 22. august 2016.” Bilag B er en rapport af 17. november 2017 udarbejdet Teknologisk Institut vedrørende fugt og mikrobiologisk undersøgelser af forsatsvægskonstruktioner i kælder på adressen Rudersdalsvej 20, 2840 Holte. Som rekvirent er angivet indklagede. Bilag C er en rapport af 26. september 2017 udarbejdet af Teknologisk Institut vedrørende udtagning af DNA-prøver i tre rum på adressen Rudersdalsvej 20, 2840 Holte. Som rekvirent er angivet Dansk Boligforsikring. Bilag D er en række skærmprint af 26. juli 2019 fra klagerens hjemmeside under domænenavnet ”dahlwulf.dk”. Bilag E er kopi af en stævning af 17. august 2019, hvori indklagede v/ advokat Svend Harbo stævner bl.a. klageren med påstand om betaling af 1.500.000 kr. med tillæg af renter. Det fremgår af stævningen, at sagen drejer sig om fejl og mangler ved det byggeri klageren har udført på den af sagsøgerne ejede ejendom Rudersdalsvej 20, 2840 Holte. Bilag F er tilsyneladende en udateret udskrift fra TEKNIQ ARBEJDSGIVERNE. Af udskriften fremgår det, at der er varslet konflikt af Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-forbund og Dansk Metal mod klageren pr. 21. november 2014. Bilag G er et tilsyns- og telefonnotat af 6. marts 2014 fra Teknik og Miljø i Rudersdal kommune om nedrivning af asbestholdigt eternittag på Rudersdalsvej 20, 2840 Holte. Bilag H og I er ifølge indklagede en række udskrifter, der dokumenterer at klageren har modtaget falske positive anmeldelser fra både SEO-specialister og polske ansatte. Bilag J er tilsyneladende en e-mail af 29. september 2019 sendt til bl.a. Nicolas Dahl Wulf, hvori indklagede bl.a. har anført følgende: ”Så er hjemmesiden, som fortæller hvad I har udsat vores familie for, ved at være færdig. I kan tage et kik på http://dahl-wulf.dk hvis I er nysgerrige. Der mangler stadig korrekturlæsning og en række links til diverse baggrundsdokumenter, men ellers er det ved at være klar og resten af arbejdet går så med SEO, så siden bliver nem at finde, hvilket trods alt er vigtige end at få alle detaljer med. Det kan godt tage et par måneder at få den helt op i top af de relevante søgeresultater, men det haster jo heller ikke og vi behøver heller ikke ligge nummer– det er fint at ende lige under jeres hjemmeside, så skal folk nok se det. Hvis der er noget I synes fremstår forkert, så skriv bare og vi tager et kik på det. Det er jo ikke sikkert vi er enige, men hører selvfølgelig gerne på jeres input og tager det til efterretning.” Bilag K er tilsyneladende en udateret udskrift fra Google (www.google.dk), der ifølge indklagede viser, at det ikke længere fremgår, at klagerens virksomhed er registreret på adressen Rudersdalsvej 20, 2840 Holte, så der ikke kan opstå forveksling med klageren. Bilag L består af en årsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2017 vedrørende klageren og en årsrapport vedrørende samme virksomhed for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2018. Bilag M er en række skærmprint af 26. juli 2019 fra hjemmesiden www.proff.dk, der ifølge indklagede kan give et billede af klagerens koncernstruktur. Bilag N er tilsyneladende en oversigt over ejendomme, som klagerens koncern ejer eller har ejet inden for de seneste år (fra 2012 og frem). I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ” 2. SAGENS FAKTISKE OG RETLIGE OMSTÆNDIGHEDER 2.1. Generelt og indledende bemærkninger Det bemærkes indledningsvist, at nærværende klage er indbragt for Klagenævnet på vegne af Dahl Wulf A/S, CVR-nr. 32933505. De reelle ejere af klager er Nicolas Dahl Wulf og Casper Jens Wulf, ligesom klager indgår i en koncernkonstruktion bestående af et søsterselskab benævnt Dahl Wulf Ejendomme A/S, CVR-nr. 38765507. Til brug for sagens oplysning skal klager supplerende oplyse om sagens parter og baggrund, jf. nærmere pkt. 2.2. nedenfor. 2.2. Sagens parter og baggrund Klager blev stiftet den 12. maj 2010 og har til formål at eje aktier eller anparter og investere selskabets midler, herunder investere i fast ejendom. Udskrift fra Erhvervsstyrelsen fremlægges som bilag 3. I 2013 erhvervede klager ejendommen beliggende Ruderdalsvej 20, 2840 Holte, med henblik på renovering og videresalg. I 2014 solgte klager den nævnte ejendom til køber 1, som i 2016 videresolgte ejendommen til indklagede. Efter indklagedes erhvervelse af ejendommen fra køberhar indklagede konstateret en række påståede fejl og mangler ved ejendommen. Der verserer til nævnets orientering således pt. en sag ved Retten i Lyngby og en sag ved Retten i Helsingør vedrørende netop det spørgsmål. Sideløbende med ovennævnte verserende retssager har indklagede imidlertid af flere omgange ageret svært uheldigt over for klager i relation til samarbejdspartnere, potentielle købere og omverdenen i øvrigt. Foruden oprettelse af en såkaldt ”hate site” på Instagram samt henvendelse til samarbejdspartnere og potentielle kunder tilhørende klager, har indklagede fremsendt den som sagens bilagfremlagte e-mail af den 29. september 2019 til klager indeholdende oplysning om samt link til en af indklagede udarbejdet og oprettet hjemmeside i klagers navn, der nærmere angiver en række miskrediterende ytringer og beskyldninger relateret til klager, herunder såvel relateret til de ovenfor nævnte verserende retssager og øvrige forhold vedrørende andre ejendommen relateret til selskaber tilknyttet klager og dennes koncern. Som sagens bilagfremlægges udskrift fra den af sagsøger oprettede hjemmeside, ”www.dahl- wulf.dk”, hvilket domæne, herunder retten hertil, nærværende sag drejer sig om. Nærværende sag vedrører således indklagedes uberettigede registrering og brug af domænenavnet ”dahl-wulf.dk”. 2.3. Krænkelse af klagers varemærke ”Dahl Wulf” Klager gør overordnet gældende, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”dahl- wulf.dk” krænker klagers kendetegnsret i medfør af varemærkeloven. Ifølge varemærkelovens §kan et varemærke stiftes ved enten registrering eller brug. Klager har i de seneste knapår drevet virksomhed med køb, istandsættelse og salg af liebhaverejendomme under navnet ”Dahl Wulf”. Navnet ”Dahl Wulf” er klagers familienavn tilhørende de reelle ejere bag klager, jf. pkt. 2.1. Siden stiftelsen i 2010 har klager således drevet virksomhed ved brug af navnet ”Dahl Wulf” ved intensiv markedsføring af brand og værdisæt tilknyttet ”Dahl Wulf”. Udskrift fra klagers hjemmeside fremlægges som sagens bilag 6, hvoraf fremgår, at klager benytter ”Dahl Wulf” i såvel virksomhedsnavn, domænenavn, betegnelse for ejendomme udført af Dahl Wulf, eksempelvis ”Dahl Wulf huse” mv. Klager har desuden til brug for sin virksomhed oprettet og benyttet følgende domæne ”dahlwulf.dk”, hvorfra klager har og pt. forestår markedsføring af klagers virksomhed, herunder i særdeleshed markedsføring af ejendomme som klager har til salg og/eller har solgt. Domænet ”dahlwulf” blev registreret af klager den 25. februar 2013. Det gøres med henvisning hertil gældende, at betegnelsen ”Dahl Wulf” i sig selv anses for at have tilstrækkeligt særpræg til at kunne opnå beskyttelse som et varemærke for den af klager drevne virksomhed, hvilket varemærke klager har benyttet siden stiftelsen i 2010. Det gøres videre gældende, at klager herved har stiftet varemærkeret ved ibrugtagning af varemærket ”Dahl Wulf” og hermed beslægtede kendetegn, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3. Indklagedes agenda i forbindelse med registrering og brug af domænet ”dahl-wulf.dk” , herunder det heri anførte om klagers erhvervsmæssige og private forhold virker som et åbenlyst forsøg på at presse klager til at anerkende de af indklagede påståede krav og dermed frafalde de af klager fremførte indsigelser og de ovennævnte verserende retssager. Indklagede registrering og brug af domænet ”dahl-wulf.dk” og dermed klagers varemærke, ses således sket med det for indklagede klare formål at opnå en økonomisk vinding. Klager kan med henvisning til ovenstående således forbyde andre, der ikke har klagers samtykke, at gøre brug af et identisk eller lignende varemærke, som anført i varemærkelovens § 4, stk. 1. Det af indklagede registrerede og benyttede domænenavn ”dahl-wulf-dk”, som alene adskiller sig fra klagers varemærke ved benyttelsen af en bindestreg, er identisk med klagers beskyttede varemærke ”dahlwulf.dk” og således er egnet til at skabe forveksling med klagers varemærke, ligesom det er egnet til at skade klager og dennes virksomhed, eftersom indklagedes benytter domænenavnet til at fremkomme med en række beskyldninger og injurierende oplysninger om klager og de reelle ejere af klager. Indklagedes brug af domænet ”dahl-wulf.dk” udgør dermed en krænkelse af klagers varemærkeret til varemærket ”Dahl Wulf”, jf. varemærkelovens § 4. Det gøres på den baggrund gældende, at indklagede således ikke berettiget kan opretholde registreringen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk”, hvorfor indklagede bør tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” til klager. 2.4. Indklagedes overtrædelse af navneloven Ifølge navnelovens § 3, stk. 1, er efternavne, der her i landet bæres af 2.000 personer eller færre, beskyttede og kan ikke tages af andre. Da efternavnet ”Wulf” ifølge de tilgængelige offentlige navnelister bæres af under 2000 personer, nærmere bestemt 126 personer, herunder de reelle ejere af klager, er efternavnet beskyttet og kan ikke tages i brug af andre. Ifølge navnelovens § kan den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling kan ske, ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med bruge af navnet. Følgende fremgår af §i navneloven: ”Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan se, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens §skal bl.a. værne bærere af efternavne mod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og bærernes slægt. Bestemmelsen forudsætter, at der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af slægtsnavnet, som er egnet til at skabe forveksling. Indklagede har ikke godtgjort en særlig ret eller øvrige legitime grunde til at gøre brug af det beskyttede efternavn ”Wulf” som kendetegn. Klageren og de reelle ejere heraf, jf. pkt. 2.1., kan derfor modsætte sig indklagedes brug af navnet som kendetegn, herunder som domænenavn, da dette kan skabe forvekslingsmulighed og risiko for, at andre vil sætte brugen i forbindelse med klagers og de reelle ejeres navn. Det gøres på den baggrund endvidere gældende, at indklagede – også under henvisning til navneloven – ikke berettiget kan opretholde registreringen af domænenavnet ”dahlwulf.dk”, hvorfor indklagede bør tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” til klager. 2.5. Indklagedes overtrædelse af domæneloven Foruden indklagedes krænkelse af klagers varemærke, jf. pkt. 2.3 oven for, samt overtrædelse af navneloven, jf. pkt. 2.4 ovenfor, udgør indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” tillige en overtrædelse af bestemmelsen om god domænenavnsskik i §i lov om domæne. Følgende fremgår af §i lov om domæne: ”Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. Overholdelse af lov om god domæneskik gælder både ved registrering, ibrugtagning, markedsføring mv. af et domænenavn. Ifølge forarbejderne har lovgiver forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af det oplyste ovenfor, at klager driver virksomhed under navnet ”Dahl Wulf”, hvilket klager har stiftet varemærkeret til, ligesom navnet udgør et til klager og de reelle ejere beskyttet efternavn i medfør af navneloven. Klager har på den baggrund en naturlig og nødvendig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”dahl-wulf.dk”. Som anført ovenfor skal klagers klare og tydelige interesse imidlertid afvejes i forhold til eventuelle øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser heri. Hertil bemærkes, at domænet ”dahl-wulf.dk” ikke har kommerciel eller øvrig erhvervsmæssig betydning for Indklagede. Endvidere bemærkes, at indklagede har gjort gældende, at indklagede har en legitim, reel og berettiget interesse i domænet ”dahl-wulf.dk”, da indklagede ifølge eget udsagn benytter domænet til at orientere omverdenen om klagers forhold og virksomhed. Heroverfor skal imidlertid tages højde for klagers tungtvejende interesser til domænenavnet, herunder såvel kommercielle, navneretlige og i særdeleshed klagers varemærkeret som kendetegn, som beskrevet og redegjort for i det foregående. I øvrigt ses indklagedes påståede interesser i domænet – om end sådanne i lyset af sagens omstændigheder mest af alt ses motiveret af bevist chikane – at kunne varetages på anden vis, herunder i særdeleshed som led i de verserende retssager, som nærmere beskrevet ovenfor, hvor indklagede via retssystemet har rig mulighed for at forfølge krav og varetage egne interesser. Der ses således ikke forekomme nogen omstændigheder eller øvrige forhold, der tale for, at indklagede skal have ret til at opretholde registreringen og brugen af domænet ”dahl-wulf.dk”, som såvel i medfør af varemærkeloven, domæneloven og navneloven tilhører klager og personer tilknyttet klager. Det bemærkes i øvrigt for en god ordens skyld, at klager bestrider det af indklagede påståede om ”faktiske forhold” relatereret til klager og dennes virksomhed, som ikke har hverken faktisk eller juridisk belæg. Det gøres på den baggrund gældende, at brugen af domænet ”dahl-wulf.dk” har langt større interesse og værdi for klager end for indklagede, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25. Indklagede kan således ej heller med henvisning til domæneloven berettiget opretholde registreringen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk”, hvorfor indklagede bør tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” til klager. 2.6. Opsummerende Det gøres opsummerende gældende, at ovennævnte forhold angivet under pkt. 2.3, pkt. 2.4 og pkt. 2.5, herunder indklagedes ageren i strid med varemærkeloven, navneloven og domæneloven, såvel enkeltstående som samlet bevirker, at indklagede bør tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” til klager.” Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift af 27. november 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende sin virksomhed, jf. nærmere herom oven for under sagsfremstillingen. Bilager tilsyneladende kopi af den e-mail af 29. september 2019, som indklagede har fremlagt som bilag J, jf. oven for i sagsfremstillingen. Bilager tilsyneladende en række udskrifter fra indklagedes hjemmeside under det omtvistede domænenavn ”dahl-wulf.dk”. Bilager tilsyneladende udskrifter fra klagerens hjemmeside under domænenavnet ”dahlwulf.dk”. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Vi henviser til det allerede fremsendte svarskrift, om end vi dog bemærker, at klager i sin replik endnu engang fremfører en række irrelevante, udokumenterede samt forkerte påstande i sin sagsfremstilling. Klager fremfører at indklagede har lavet et ”Hate site” på Instagram, hvilket dels er irrelevant, da indklagede brug af Instagram ikke har noget at gøre med denne sag. Endvidere er påstanden udokumenteret, hvilket kan undre, da det jo ellers ville have været yderst simpelt at vedhæfte en udskrift fra Instagram. Endvidere er påstanden forkert, da Instagram profilen alene indeholder billeder, der viser klagers byggesjusk på ejendommen. Vi noterer os, at klager betragter sit arbejde af en så ekstrem ringe kvalitet, at blot billeder af disse betragtes som et ”Hate site”. For at komme ud over de falske beskyldninger, er udskrift af Instagram profilen vedlagt som Bilag O. [...] I øvrigt må det bemærkes, at indklagede er berettiget til både at registrere samt bruge det omtalte domæne, og at klagers påstand om det modsatte er både udokumenteret og forkert. [...] Krænkelse af varemærke Der finder ingen krænkelse sted af klagers varemærke eftersom klager ikke har fremlagt nogen dokumentation for at have registeret det omtale varemærke. Det må således lægges til grund, at klageren ikke har registeret varemærket Dahl Wulf. Klageren fremfører at have stiftet varemærket Dahl Wulf ved brug. Ifølge varemærkeloven er der dog en række forhold som skal være opfyldt for at et varemærke bliver stiftet ved brug. Retspraksis på området tilsiger, at det hverken er tilstrækkeligt blot at have etableret en virksomhed med det pågældende navn, eller at være til stede online. Ydermere fremgår af varemærkelovens §3, at det er et krav at ” brugen har et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter”. Dahl Wulfs er netop af lokal afgrænset karakter, da de er en mindre ejendomsudvikler/entreprenør, der ifølge årsregnskabet 2018, bilag L.2 har årlige lønudgifter på 648.206 kr., og alene udfører sit hverv i et par kommuner nord for København. Dette er således ikke tilstrækkeligt til at stifte et varemærke. Vores opfattelse er endvidere at Domæneklagenævnet alene kan betragte et varemærke som stiftet, hvis der foreligger en reel varemærkeregistrering, og det kun er domstolene, der kan afgøre en strid om selve stiftelsen. At klageren fantaserer om Indklagedes agenda, og udokumenteret og fejlagtigt fabulerer om dennes hensigter er svært uheldigt. Som der tidligere er redegjort for, så ønsker indklagede at bruge sin grundlovssikrede ytringsfrihed til at orientere andre om sine dårlige oplevelser med klagerens firma, hvilket er i indklagedes fulde ret (uagtet om klager ikke synes det er sjovt at kikke på billeder af sit eget ”arbejde” fremlagt på nettet). Det er således ikke påvist, at Dahl Wulf har stiftet et varemærke, og der finder ingen krænkelse sted. Overtrædelse af navneloven Det gøres gældende at klager ikke er en privatperson, og derfor ikke kan påberåbe sig navneloven som baggrund for en klage. Endvidere gøres det gældende, at blot fordi Wulf bæres af under 2.000 personer, så kan dette ikke bredes ud til også at beskytte ”dahl-wulf.dk” eller alverdens andre bogstavkombinationer, der måtte forekomme sammen med Wulf. Eftersom der er en tydelig forskel på ”dahl-wulf.dk” og Wulf, er der ikke nogen oplagt mulighed for at forveksle de to. Det kan i øvrigt undre, at hvis klager oprigtigt kærer sig så meget om efternavnet Wulf, hvorfor de så ikke har valgt at registrere og anvende domænet ”wulf.dk”, der pudsigt nok ikke bliver anvendt pt. Indklagede har redegjort for en reel og legitim interesse i anvendelsen af domænet dahl- wulf.dk, da man ønsker at fortælle en historie, der knytter sig til det konkrete domæne. Endvidere er det tydeligt for enhver, at ”dahl-wulf.dk” intet har med klagerens virksomhed eller familie at gøre. Det er derfor udokumenteret og forkert, når klager hævder at websiden er lavet med formålet at skabe forveksling med ”dahlwulf.dk”. Eftersom klager ikke er beskyttet af navneloven og der ej heller finder en overtrædelse sted, så skal domænet ikke overdrages til klager. Overtrædelse af domæneloven Det virker som om klager kører i ring med sin argumentation og gentager en række argumenter, som indklagede allerede har afvist i ovenstående, hvorfor dette ikke vil blive gentaget her. Eftersom klager har drevet virksomhed i mange år uden at fatte interesse for det omstridte domæne, kan det det ikke lægges til grund at klageren har særlige økonomiske interesser i domænet – ud over at obstruere indklagedes grundlovssikrede ytringsfrihed, og derved undgå dårlig omtale. Det må fremhæves at indklagedes oprigtige og reelle ønske om at udøve sin grundlovssikrede ytringsfrihed til enhver tid må vægte højere end indklagedes økonomiske interesser, hvorfor det på ingen måde er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser.” Som bilag O har indklagede fremlagt en række opslag i form af billeder fra Instagram-profilen ”en_dahl_wulf_ombygning”, der tilsyneladende gør opmærksom på massivt byggesjusk på en ejendom ombygget af klageren. I processkrifthar klageren bl.a. anført følgende: ”2. SUPPLERENDE TIL SAGENS FAKTISKE OG RETLIGE OMSTÆNDIGHEDER 2.1. Krænkelse af klagers varemærke ”Dahl Wulf” Det er noteret, at indklagede gør gældende, at klagers brug af domænenavnet ”dahlwulf.dk” alene er af lokal afgrænset karakter, hvorfor klager – ifølge indklagede – ikke kan anses for at have stiftet ret til varemærket ”Dahl Wulf”. Hertil bemærkes, at det er korrekt, at stiftelse af et varemærke ved brug forudsætter, at brugen har haft et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter. Klagers brug af varemærket ”Dahl Wulf” er sket på landsplan og således i et videre geografisk omfang, end blot af lokal afgrænset karakter. Klager har således bl.a. markedsført sit varemærke ved landsdækkende annoncering, bl.a. i magasinet ”Liebhaverboligen”, som udkommer både fysisk og elektronisk. Som sagens bilagfremlægges udskrift fra klagers annoncering i magasinet ”Liebhaverboligen”. Derudover har klager flere gange markedsført sit varemærke ”Dahl Wulf” ved annoncering i magasinet ”Superior”, som udkommer både elektronisk og i trykt oplag op til 41.000 trykte eksemplarer. Som sagens bilagfremlægges udskrift af klagers annonce i Superior, udgave 12. Som sagens bilagfremlægges udskrift fra en artikel vedrørende klagers virksomhed, herunder varemærke ”Dahl Wulf” fra Sjællandske Nyheder, som et medie, der dækker nyheder og annoncering omfattende hele Sjælland. Hertil kommer, at klagers virksomhed og derigennem brug af varemærket ”Dahl Wulf” – foruden salg af ejendomme i Nordsjælland, herunder Helsingør, Hellerup, Farum, Jægerspris mv. – tillige har aktiviteter og markedsføring i Jylland, konkret i form af køb og salg af grunde. Det kan i den forbindelse oplyses, at klager har solgtgrunde i Jylland og pt. fortsat er ejer af en grund i Jylland, som endnu ikke er solgt, hvorfor der aktuelt fortsat pågår markedsføring og derved brug af klagers varemærke. Foruden ovennævnte har klager desuden ved benyttelse af Google-annoncering, Instagram- profil og LinkedIn-konto forestået en intensiv markedsføring af brand og værdisæt tilknyttet varemærket ”Dahl Wulf”. Dertil kommer at klager i forbindelse med samarbejde med ejendomsmæglere ved salg af ejendomme har markedsført ejendommene, via ejendomsmæglernes kanaler, som ”Dahl Wulf” huse, jf. de som sagens bilagfremlagte salgsopstillinger. Det gøres på den baggrund gældende, at klagers stiftelse af varemærkeret ved brug af ”Dahl Wulf” har været udøvet i et sådant omfang, der er og har været af mere end lokal afgrænset karakter, således at klagers varemærkeret til ”Dahl Wulf” kan anses for at være taget i brug i relation til den relevante omsætningskreds på en tilstrækkelig effektiv måde. Det gøres således fortsat gældende, at indklagedes brug af domænet ”dahl-wulf.dk” udgør en krænkelse af klagers varemærkeret til varemærket ”Dahl Wulf”, jf. varemærkelovens §og at indklagede således ikke berettiget kan opretholde registreringen af domænenavnet ”dahl- wulf.dk”, hvorfor indklagede bør tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” til klager. 2.2. Indklagedes overtrædelse af navneloven Der henvises for en god ordens skyld til det i replikken under pkt. 2.1 og 2.4 anførte, hvortil afklarende bemærkes, at det som anført, er de reelle ejere af klager – Nicolas Dahl Wulf og Casper Jens Wulf – som gør gældende, at indklagede, også under henvisning til navneloven, ikke berettiget kan opretholde registreringen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk”, hvorfor indklagede bør tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” til klager. Det forhold, at indklagedes benytter de reelle ejeres beskyttede efternavn ”Wulf” i sammenhæng med de reelle ejeres mellemnavn ”Dahl”, ændrer ikke ved det forhold, at indklagede uberettiget – og uden legitime grunde – benytter de reelle ejeres beskyttede efternavn i et sådant omfang, at forveksling kan ske. Det fastholdes således, at indklagede – også under henvisning til navneloven – ikke berettiget kan opretholde registreringen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk”, hvorfor indklagede bør tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” til klager. 2.3. Indklagedes overtrædelse af domæneloven Supplerende til det i replikken under pkt. 2.5 gøres endvidere gældende, at det er i strid med domænelovens § 25, når indklagede, som privatperson, gør brug af et domænenavn, som de facto er enslydende med klagers domænenavn, bortset fra tilføjelsen af en ”-”, når der som i situationen er tale om bevist chikane i form af et ”hatesite” med miskrediterende ytringer og beskyldninger relateret til klager og selskaber tilknyttet klager, og når der utvivlsomt ved den af indklagedes foretagne brug og registrering forekommer en forvekslingsrisiko med klagers domænenavn. Der henvises bl.a. til følgende udtalelser fra den af indklagede oprettede hjemmeside ”www.dahl-wulf.dk” (undertegnedes kursivering): ”.. der troede, at vi havde købt vores drømmehus fra Dahl Wulf. Det viste sig derimod at være det rene boligmareridt, da ejendommen var massivt byggesjusk fra kælder til vist og Dahl Wulf stik mod hvad de lover på deres hjemmeside, ikke vil tage ansvar for deres byggeri”. ”Vi har lavet denne side for at vise hvad der i virkeligheden gemmer sig inde bag facaden og de pæne billeder og de finde ord på www.dahlwulf.dk”. ”Vi fik derfor opfattelse af, at der var tale om en velbygget ejendom, et ordentligt firma og hæderlige mennesker bag. Det skulle desværre hurtigt vise sig at den pæne facade krakelerede...”. Indklagedes anvendelse af domænenavnet, ”dahl-wulf.dk”, er egnet til og ses i øvrigt oprettet med det formål, at skabe forveksling med klagers domænenavn. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” ses således at have som sit eneste formål, at signalere over for omverdenen, at hjemmesiden under domænenavnet indeholder information hidrørende fra klager for derved at fremkomme med en række chikanerende og miskrediterende beskyldninger rettet mod klager. Denne risiko ses Indklagede i lyset af sagens øvrige omstændigheder at have været vidende om og bekendt med allerede ved registreringen af domænenavnet, idet der i øvrigt henvises til indklagedes udtalelser herom på hjemmeside, som citeret ovenfor. Som sagens bilagfremlægges e-mail af den 29. september 2019 fra indklagede til klager, der nærmere dokumenterer ovennævnte, herunder særligt indklagedes chikanøse formål med registrering og brug af domænet og i øvrigt beviste forsøg på at skabe forveksling med klagers domæne, bl.a. ved søgemaskineoptimering, med henblik på at udsprede chikanerende og miskrediterende beskyldninger rettet mod klager. Indklagede har således ved bevist søgemaskineoptimering forsøgt at skabe forveksling med klagers domæne, således at indklagedes domæne fremkommer som første søgeresultat ved en generel søgning på klagers navn og varemærke ”Dahl Wulf”. Det gøres på den baggrund gældende, at eftersom indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” således er egnet til at skabe forveksling med klager, og eftersom indklagede har været klar over dette, udgør indklagedes registrering og brug af det for sagen omhandlede domænenavn chikanøs og illoyal ageren over for klager og er dermed i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Der henvises for en god ordens skyld til klagenævnets afgørelse j.nr. 2014-0059 og j.nr. 2010- 0245 og j.nr. 2014-0098. Det fastholdes således, at indklagede – også under henvisning til domæneloven – ikke berettiget kan opretholde registreringen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk”, hvorfor indklagede bør tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” til klager.” Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift fra hjemmesiden www.liebhaverboligen.dk, der ifølge klagerens oplysninger angår en annonce, klageren har fået bragt i magasinet ”Liebhaverboligen” den 4. november 2019. Bilager ifølge klageren en annonce bragt i ”Superior”. Bilager tilsyneladende kopi af artiklen ”Håndværkertilbuddet var bevaringsværdigt” bragt i Frederiksborg Amts Avis den 3. august 2012. Bilager tilsyneladende kopi af nogle salgsopstillinger, hvor klageren omtales i salgsmaterialet. Bilager i det væsentlige en kopi af den e-mail af 29. september 2019, som indklagede har fremlagt som bilag J, jf. oven for under sagsfremstillingen. I processkrift A har indklagede bl.a. anført følgende: ”Krænkelse af varemærke Det gøres fortsat gældende, at der ikke sker nogen krænkelse af klagers varemærke, eftersom klager ikke har registeret det omtale varemærke. Vores opfattelse er fortsat, at Domæneklagenævnet alene kan betragte et varemærke som stiftet, hvis der foreligger en reel varemærkeregistrering – og det kun er domstolene, der kan afgøre en strid om selve stiftelsen. Subsidiært gøres det gældende at klager ej har stiftet varemærket, da de er en lille lokal entreprenør, der har deres virke i et begrænset geografisk område i en begrænset del af Nordsjælland. Klager fremfører en række ringe dokumenterede påstande om deres virke i form af: Bilag 7: der er en kopi af hjemmeside, hvoraf der ingen dokumentation fremgår om fysisk op geografisk distribution. Om der overhovedet er tale om ”annoncering” i et magasin fremgår ikke af bilaget – og det kan blot betragtes som en ensidig påstand fra klager, der ikke kan tillægges nogen reel bevismæssig værdi. Bilag 8: Det er umuligt at se hvor dette bilag stammer fra, endvidere er det umuligt at læse indholdet. Endvidere er der ingen dokumentation fremlagt omkring oplagstal og geografisk distribution. Bilaget kan derfor ikke tillægges nogen reel bevismæssig værdi. Bilag 9: Bilaget stammer fra Hørsholm Lokalavis, der tilbage i 2012 bragte en artikel om klager. Jf. bilag P har Sjællandske Medier (SN.d• denjanuar 2020 overtaget Hørsholm Lokalavis, hvorfor artiklen nu fremgår af sn.dk. Klager er selvfølgelig godt klar over artiklen er blevet bragt i pågældende lokalavis, og det må betragtes som endnu et forsøg på at vildlede og fremkomme med urigtige oplysninger, når klager lader noget andet fremgå af deres beskrivelse af bilag 9. Selv samme medie har denfebruar 2020 bragt historien i form af bilag Q, hvilket understreger at indklagedes historie har almen interesse, hvorfor indholdet på det omstridte domæne, netop skal ses i en sådan kontekst af almen interesse. Uafhængigt af ovenstående må det fremhæves, at klagers på ingen måde har fremlagt dokumentation for fysisk oplag eller geografisk distribution i henhold til deres påstand om at bilag 9, skulle dokumentere at varemærket har anden end rent lokal anvendelse. Bilag 10: Fremviser blot salgsopstillingen for to ejendomme – begge beliggende i Rungsted, hvilket blot understreger det lokale virke. At sætte sin ejendom til salg igennem en ejendomsmægler kan vel næppe betragtes som landsdækkende salg og marketing. Bilag 11: Er allerede fremlagt først af indklagede (bilag J), så af klager (bilag 4) – og nu altså af klager for tredje gang. Der er intet problematisk i, aktivt at arbejde på at folk kan finde ens hjemmeside (såkaldt SEO). Dette er fuldt lovligt og noget alle arbejder med på internettet. Endvidere fremhæver indklagede i bilagjo eksplicit, at der ikke er noget behov for at få en søge-placering over klager (som derved kunne give anledning til forveksling), men at indklagede blot ønsker folk skal se ”dahl-wulf.dk”, så de hører vores historie også. Endnu engang må indklagede fremhæve, at det undrer, at klager ikke svarer på indklagedes henvendelse (bilag J,og 11) og tager en konstruktiv dialog, hvis der er noget klager er utilfredse med, da indklagede netop opfordrer klager til dette. Indklagedes opfattelse er, at dette indikerer, at man kan stille spørgsmålstegn ved klagers reelle hensigter i denne sag. Set i lyset af klager gerne tager svært uheldige metoder i brug, for at stille sig selv i et bedre lys (jf. f.eks. falske anmeldelser bilag H, bilag I og bilag R), mener klager ikke ovenstående bilag 7-11, kan tillægges nogen egentlig bevismæssig værdi i sin nuværende form – da alt omkring fysisk oplag og geografisk distribution alene er udokumenterede påstande fra klager. Klager fremfører endvidere en påstand om salg af grunde i Jylland, hvilket der ikke er fremlagt nogen form for dokumentation for. Selv hvis klager skulle have solgt nogle grunde i Jylland, er der ikke fremlagt dokumentation for markedsføring af varemærket i denne sammenhæng, hvorfor påstanden om salg af ejendomme må betegnes som aldeles irrelevant – selv hvis salget reelt skulle have fundet sted. Det bør også noteres at markedsføringsloven og varemærkeloven kun finder anvendelse, såfremt registranten har handlet erhvervsmæssigt, jf. Varemærkeloven § 4, stk. 1, og markedsføringsloven § 2, stk. 1. Således følger, at private handlinger (som der er tale om i denne sal• ikke medfører en krænkelse af rettighedshaveren. Det bør endvidere påpeges at klager i bilag S selv beskriver sig som et firma, der arbejder inden for et begrænset geografisk område i form af: ”Nordkysten fra Hellerup til Helsingør”, hvorfor deres pludselig forsøg på at fremstå som et nationalt selskab virker helt og aldeles konstrueret til lejligheden. Til sidst bemærkes det, at klager i sit Processkriftpåstår at indklagede har gjort ”gældende, at klagers brug af domænenavnet dahl-wulf.dk alene er af lokal afgrænset karakter”, hvilket er forkert, da indklagede aldrig har udtalt sig om klagers brug af domænet ”dahl-wulf.dk”, da der jo netop ikke finder en sådan brug sted af klager. Overtrædelse af navneloven Det gøres fortsat gældende, at klager ikke er en privatperson, og derfor ikke kan påberåbe sig navneloven som baggrund for en klage. Et aktieselskab kan have én eller tusindvis af reelle ejere, og disse ejere kan ikke igennem deres direkte eller indirekte ejerskab påberåbe sig navneloven igennem deres selskab. Dette vil have uoverskuelige juridiske konsekvenser og vil endvidere have skattemæssige konsekvenser for de reelle ejere, hvis de igennem deres selskab opnår personligt vinding (og benytter selskabet midler til dette – f.eks. igennem advokatbistand). Endvidere bør det fremhæves, at den ene reelle ejer bærer navnet Casper Jens Wulf – og der således ikke er sammenfald mellem det omstridte domænenavn og halvdelen af de reelle ejere. Subsidiært gøres det fortsat gældende, at blot fordi Wulf bæres af under 2.000 personer, så kan dette ikke bredes ud til også at beskytte ”dahl-wulf.dk” eller alverdens andre bogstavkombinationer, der måtte forekomme sammen med Wulf. Eftersom klager ikke er beskyttet af navneloven og der ej heller finder en overtrædelse sted, så skal domænet ikke overdrages til klager. Overtrædelse af domæneloven Indklagede vil endnu engang afvise at der er tale om ”hatesites” eller chikane, men en hjemmeside, der dokumenterer fejl og mangler på en, af klager ombygget, ejendom. Formålet er at oplyse offentligheden omkring klagers måde at drive virksomhed. Endvidere vil indklagede afvise, at hjemmesiden er etableret for at skabe forveksling, da indklagede på alle måder har forsøgt at tydeliggøre hensigten med hjemmesiden samt hvem der står bag. Dette fremgår tydeligt og klart i de søgeresultater som fremkommer, når man søger på hjemmesiden, samt når man kommer ind på selve hjemmesiden. At hjemmesiden referer til ”dahlwulf.dk” understøtter netop det faktum at man forsøger at tydeliggøre forskellen på de to sider. Det fremhæves at indklagedes oprigtige og reelle ønske om at udøve sin grundlovssikrede ytringsfrihed til enhver tid må vægte højere end indklagedes økonomiske interesser, hvorfor det på ingen måde er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Klagers anvendelse af falske anprisninger Som dokumenteret i bilag H og I gør klager gentagende gange brug af urigtige og falske anprisninger af deres virksomhed. Dette gentager sig nu endnu engang, da de har hyret et markedsføringsfirma til at bistå dem, se bilag R. Dette firma, der har økonomiske interesser i klager, foretager nu anmeldelser af klager på nettet (uden disse økonomiske interesser fremgå• – imod retningslinjerne fra Google (hvor anmeldelserne forefindes), samt god markedsføringsskik. Af bilag S, fremgår den pressemeddelelse, som selvsamme markedsføringsfirma har hjulpet indklagede med at udsende. Den almene interesse i indklagedes historie, fremført på det omstridte domæne om dokumenteret ved bilag Q, er der tale om en historie med almen interesse, omhandlende klagers virksomhed. Indklagede har derfor en oprigtig interesse i objektivt og sagligt at fremføre og dokumentere sin historie og derigennem oplyse offentligheden omkring klagers forretningsmetoder og moral. Ud over den artikel der fremgår af bilag Q, arbejder et af de nationale dagblade pt. på en lignende artikel, der forventet at blive trykt inden for et 1-2 måneder.” Som bilag P har indklagede fremlagt en udskrift fra hjemmesiden www.sn.dk, hvoraf det fremgår, at Sjællandske Medier pr. 1. januar 2020 har købt Lokalavisen Ugebladet Hørsholm. Bilag Q er en kopi af artiklen ”Familie stævner Hørsholmfirma for grov byggesjusk: Drømmehus forvandlet til mareridt” bragt i Ugebladet Hørsholm den 5. februar 2020. Bilag R er en række udskrifter, som ifølge indklagede dokumenter falske anprisninger af klagerens virksomhed. Bilag S er en pressemeddelelse af 9. december 2019 med overskriften ”Huskøbere af Dahl Wulf Ejendomme ønsker færdigindrettede hjem med gode beliggenheder og interessante historier”. Af pressemeddelelsen fremgår bl.a., at Dahl Wulf Ejendomme har specialiseret sig i at sælge færdige hjem på ”hele Nordkysten fra Hellerup til Helsingør”. Ved opslag den 11. april 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”dahl- wulf.dk”. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 11. april 2020 blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 630, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte syv af søgeresultaterne indklagede i relation til kritisk omtale af klageren, mensaf søgeresultaterne vedrørte klageren eller Dahl Wulf Ejendomme A/S. De resterende fire søgeresultater vedrørte konkrete personer med navnet Dahl Wulf. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren gennem de seneste knaptår har drevet virksomhed med køb, istandsættelse og salg af liebhaverejendomme under navnet Dahl Wulf, • at klageren i forbindelse med markedsføring af sin virksomhed gør brug af domænenavnet ”dahlwulf.dk”, der er registreret af klageren den 25. februar 2013, • at der pt. verserer en sag ved Retten i Lyngby og en sag ved Retten i Helsingør om ejendommen beliggende Rudersdalsvej 20, 2840 Holte, • at indklagede sideløbende med de verserende retssager har ageret svært uheldigt over for klageren i relation til samarbejdspartnere, potentielle købere mv., • at indklagede herudover har oprettet en hjemmeside under domænenavnet ”dahl-wulf.dk”, hvor der fremsættes en række miskrediterende ytringer og beskyldninger mod klageren, • at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” krænker klagerens kendetegnsret i medfør af varemærkeloven, jf. varemærkelovens § 4, • at betegnelsen ”Dahl Wulf” i sig selv må anses for at have tilstrækkeligt særpræg til at kunne opnå beskyttelse som varemærke, • at det bestrides, at klagerens brug af betegnelsen ”Dahl Wulf” alene har været af lokal afgrænset karakter, men derimod har været landsdækkende, • at klageren har stiftet varemærkeret til betegnelsen ”Dahl Wulf” ved ibrugtagning af varemærket, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3, • at det af indklagede registrerede domænenavn ”dahl-wulf.dk” alene adskiller sig fra klagerens varemærke ved benyttelsen af en bindestreg, • at domænenavnet ”dahl-wulf.dk” derfor er egnet til at skabe forveksling med klagerens varemærke, ligesom det er egnet til at skade klageren, • at indklagede herudover med sin registrering og anvendelse af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” overtræder navnelovens § 27, • at der endvidere fra indklagedes side foreligger en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven, • at klageren har en naturlig og nødvendig interesse i (også) at kunne disponere over domænenavnet ”dahl-wulf.dk”, • at domænenavnet ”dahl-wulf.dk” ikke har en kommerciel eller anden erhvervsmæssig betydning for indklagede, • at indklagedes interesse i domænenavnet i lyset af sagens omstændigheder mest af alt ses motiveret af bevist chikane, • at indklagede via retssystemet har rig mulighed for at forfølge krav og varetage sine interesser i forhold til klageren, og • at domænenavnet ”dahl-wulf.dk” samlet set har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede. Indklagede har gjort gældende bl.a.:, • at indklagede bor i et hus ombygget af klageren og at dette har haft en altoverskyggende indflydelse på indklagede og familien gennem de sidste½ år, • at indklagede har en legitim, reel og berettiget interesse i domænenavnet ”dahl-wulf.dk” med henblik på at orientere andre om gener ved et byggeri, • at det i den forbindelse er ukorrekt, når klageren anfører, at indklagede ikke har en relation til domænenavnet ”dahl-wulf.dk”, • at klageren må forvente, at forbrugere kan anvende og referere til ”Dahl Wulf” i forbindelse med både positiv og negativ omtale af klageren, • at registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” ikke er foretaget med det formål at skabe forveksling med (efter)navnet Dahl Wulf, • at indklagedes hjemmeside under det omtvistede domænenavn endvidere adskiller sig tydeligt fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”dahlwulf.dk”, • at indklagede ikke anvender nogen former for hadefulde kommentarer om klageren, men kun beskriver og dokumenterer forholdene ærligt og nøgternt, • at det fremgår tydeligt af indklagedes hjemmeside, at det ikke er klageren som står bag siden, men derimod en privat familie, • at indklagede ønsker at bruge sin grundlovssikrede ytringsfrihed, hvilket indklagede også er i sin fulde ret til at gøre, • at klageren har haft adskillige år til at erhverve domænenavnet ”dahl-wulf.dk”, hvis klageren mente at domænenavnet var væsentligt for driften, • at klageren ikke har stiftet nogen varemærkeret til betegnelsen ”Dahl Wulf”, idet betingelserne for at have stiftet en sådan ved ibrugtagning ikke er til stede, • at klagerens anvendelsen af betegnelsen ”Dahl Wulf” bl.a. alene er lokal afgrænset karakter, da de alene udfører sit hverv i et par kommuner nord for København, • at der heller ikke er noget grundlag for klagerens påstand om, at indklagede overtræder markedsføringsloven, • at klageren ikke er en privatperson og derfor heller ikke kan påberåbe sig navnelovens bestemmelser, • at der er en tydelig forskel på domænenavnet ”dahl-wulf.dk” og efternavnet Wulf, hvorfor der ikke er nogen mulighed for at forveksle dem, • at indklagedes grundlovssikrede ytringsfrihed til enhver tid må vægte højre end klagerens økonomiske interesser, og • at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i domænenavnet ”dahl-wulf.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesser.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”dahl-wulf.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren har gjort gældende bl.a., at klageren har stiftet en varemærkeret til betegnelsen ”Dahl Wulf” gennem ibrugtagning, og at indklagede med sin registrering og anvendelse af det omtvistede domænenavn krænker klagerens varemærkeret. Eftersom hjemmesiden på domænenavnet ”dahl-wulf.dk” efter sagens oplysninger ikke bliver anvendt til markedsføring af varer eller tjenesteydelser eller til promovering af en specifik erhvervsinteresse, har indklagede ikke taget domænenavnet ”dahl-wulf.dk” erhvervsmæssigt i brug i varemærkeretlig forstand. Der er allerede af denne grund ikke grundlag for at antage, at indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn indebærer en overtrædelse af §i lovbekendtgørelse nr. af 29. januar 2019 (varemærkeloven), som anført af klageren. Selv om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” ikke krænker klagerens kendetegnsrettigheder, forudsætter indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet tillige overholdelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. For så vidt angår domænenavne, der bruges til at komme til orde med politiske synspunkter eller forbrugerkritik, fremgår bl.a. følgende af forarbejderne til bestemmelsen om god domænenavnsskik i § 12, stk. 1, i 2005-domæneloven (lovforslag L 165, folketingsåret 2004-05, 2. saml., ad § 12): ”Et fjerde hensyn angår registrantens ret til at anvende internet-domænenavne til at komme til orde med politiske synspunkter eller forbrugerkritik. Afskæres adgangen generelt til at registrere internet-domænenavne, der indebærer henvisninger til virksomheder, politiske partier eller politiske synspunkter under henvisning til, at en sådan henvisning vil være upassende eller lignende, risikerer man at kunne lægge alvorlige begrænsninger for udfoldelsen af den politiske debat i samfundet.” Herefter opstilles anførte sted nogle scenarier, hvor det kunne være relevant at anvende reglen om god domænenavnsskik. Heriblandt nævnes konflikter, som angår sager, hvor internetdomænenavne registreres for at udtale kritik over personer, virksomheder eller institutioner; de såkaldte ”hadesider”. Om klagenævnets opgave i sådanne sager anføres det, at: ”Her vil klagenævnet skulle foretage en konkret afvejning af de to parters interesser og graden af chikane, som registranten påfører den anden part” Klagenævnet finder, at de anførte hensyn også må indgå ved den interesseafvejning, som skal foretages efter 2014-domænelovens § 25, stk. 1. Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Dahl Wulf A/S med startdato den 12. maj 2010 og har til formål at eje aktier eller anparter og investere selskabets midler, herunder investere i fast ejendom. Klageren har efter det oplyste gennem ca.år drevet virksomhed med køb, istandsættelse og salg af liebhaverejendomme, og klageren registrerede den 25. februar 2013 domænenavnet ”dahlwulf.dk”, som klageren gør brug af i forbindelse med markedsføring af sin virksomhed. Efter sagens oplysninger samt indholdet på hjemmesiden under domænenavnet ”dahl-wulf.dk” lægger klagenævnet til grund, at der er tale om en såkaldt kritik- eller hadeside indeholdende indklagedes personlige kritik af klageren. Det er ikke i sig selv i strid med god domænenavnsskik, at en privatperson gør brug af et domænenavn, som indeholder navnet på en virksomhed, for at komme til orde med kritik mod denne virksomhed. Dette må dog forudsætte, at ytringsfrihedens grænser respekteres, at brugen ikke har karakter af chikane, samt at det domænenavn, som der gøres brug af, ikke er egnet til – og heller ikke anvendes på en måde, som er egnet til – at fremkalde forvekslingsrisiko. Anvendes et domænenavn, som alene indeholder en virksomheds navn, til en kritik- eller hadeside rettet mod den pågældende virksomhed, vil der normalt være en forvekslingsrisiko, idet internetbrugere ved opslag på domænenavnet vil forvente at blive ført til en hjemmeside tilhørende virksomheden. Kritik- eller hadesider må derfor normalt navngives som sådan, eksempelvis med ord som ”anti” eller ”kritik” i tilknytning til kendetegnet. Domænenavnet ”dahl-wulf.dk” er næsten identisk med klagerens navn og forretningskendetegn, og domænenavnet ”dahlwulf.dk” har efter sagens oplysninger i en årrække været anvendt for netop klagerens hjemmeside. Brugen af det omtvistede domænenavn er derfor egnet til at skabe forveksling med klageren, idet domænenavnet er egnet til at signalere, at hjemmesiden under domænenavnet ”dahl-wulf.dk” indeholder information hidrørende fra klageren. Da indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” således er egnet til at skabe forveksling med klageren, og da indklagede må have været klar over dette, fremtræder indklagedes registrering og anvendelse af det omtvistede domænenavn herefter som illoyal og chikanøs over for klageren. Da indklagedes opretholdelse af registreringen af det omtvistede domænenavn ”dahl-wulf.dk” herefter er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, træffer klagenævnet i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”dahl-wulf.dk” skal overføres til klageren, Dahl Wulf A/S. Overførslen gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.