Afgørelse

barnetsstemme.dk

Gitte Leth Thomsen

MOD

Domain Rights Limited

16. januar 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”barnetsstemme.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har ønsket at købe domænet www.barnetsstemme.dk, det så ud til at være ledigt på hjemmesiden. På Hostmaster kan jeg dog se, at det er ejet af et domænefirma i England. Jeg trykker derfor ”køb domæne” på selve hjemmesiden og udfylder en formular, hvor jeg kan komme med et bud på, hvad jeg vil betale. Jeg skrivereuro, da jeg har på fornemmelsen, at der er tale om Warehousing mv. Jeg får svar tilbage, at de forventer ca. 2.000 euro for domænet samt provision. Jeg skriver tilbage, at jeg ikke kan betale mere endeuro på nuværende tidspunkt, og at han gerne må dobbelttjekke med ejeren af domænet. Han vendte tilbage, at ejeren ikke var interesseret, når prisen var på det niveau. ... Warehousing er ulovligt - og det er efter min opfattelse helt klart det, som der er tale om. Det er ikke lovligt at registrere et domænenavn med det formål at sælge det igen for at profitere på det. Som det fremgår af hjemmesiden, er den ikke i brug til noget formål, end at man kan købe domænet til overpris. I den forbindelse henviser jeg til e-mailkorrespondancen, som jeg har haft med den registrerede part fra England. Det fremgår klart, at de alene gør det for at tjene penge på opkøb af domænenavnet. 2000 Euro + provision.” Bilag er en mailkorrespondance mellem klageren og Internet Vikings AB. Af korrespondancen fremgår, at klageren den 16. oktober 2019 fremsatte et tilbud om at købe domænenavnet ”barnetsstemme.dk” for euro. Det fremgår endvidere, at Internet Vikings ved besvarelsen af henvendelsen samme dag oplyste, at selskabet fungerede som mægler for indklagede, og at indklagede formentlig ikke var villige til at sælge domænenavnet for mindre end 2.000 euro plus pct. i provision. Klageren fastholdt herefter sit tilbud, hvilket Internet Vikings afviste. Det fremgår af klagerens mail af 11. november 2019 til klagenævnet, at klageren har dannet en forening ved navn Barnets Stemme (CVR-nummer 40906428), der har til formål at yde støtte og retshjælp til anbragte børn. Det fremgår endvidere, at baggrunden for klagen er, at klageren ønsker at anvende domænenavnet til brug for denne forening. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.d• har sekretariatet konstateret, at den frivillige forening Barnets Stemme (CVR-nummer 40906428) er registreret med startdato den 4. november 2019. Det fremgår endvidere, at klageren er kontaktperson for foreningen. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”barnetsstemme.dk” den 21. oktober 2019 taget følgende kopi: Ved fornyet opslag herpå den 28. november 2019 fremstod hjemmesiden på samme måde. Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne” ledes man videre til hjemmesiden www.mydomaincontact.com, hvor det er muligt at afgive et tilbud om køb af ”barnetsstemme.dk”. DK Hostmaster har den 29. november 2019 oplyst, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet ”barnetsstemme.dk” – under samme bruger-id (DRL66-DK) er registrant af 135 domænenavne af meget forskellige karakter. Sekretariatet har ved opslag den 29. november 2019 på tilfældigt udvalgte af indklagedes domænenavne konstateret, at der i syv tilfælde fremkom hjemmesider af lignede karakter, som fremkom ved opslaget på domænenavnet ”barnetsstemme.dk”, med en række ”relaterede links”. Endvidere indeholdt disse hjemmesider en opfordring om at købe det pågældende domænenavn. Herudover fremkom en hjemmeside om kunst, en hjemmeside om katte og en blog om bl.a. museumsoplevelser for børn. Ved sekretariatets søgning på ”barnets stemme” den 29. november 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 5.700, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ét klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt hovedsageligt en række forskellige sociale projekter vedrørende børn og børns rettigheder. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”barnetsstemme.dk” til en nydannet forening (Barnets Stemme), der har til formål at yde støtte og retshjælp til anbragte børn, • at indklagedes eneste formål med registreringen af domænenavnet ”barnetsstemme.dk” er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg, hvilket understøttes af, at det fremgår af domænenavnet, at det er til salg, samt af at indklagede har tilbudt at sælge domænenavnet for 2.000 euro plus provision. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”barnetsstemme.dk” ikke har kommerciel betydning for i hvert fald klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”barnetsstemme.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”barnetsstemme.dk” – ud over at indeholde en række ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”. Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”barnetsstemme.dk” er udbudt til salg på hjemmesiden www.mydomaincontact.com. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne (i alt 136 domænenavn• af meget forskellig karakter under top level-domænet ”.dk”, og sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”barnetsstemme.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Som følge af det anførte lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og da klageren må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”barnetsstemme.dk” skal overføres til klageren, Gitte Leth Thomsen. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.