Afgørelse

boardoffice.dk

Board Governance A/S

MOD

CED HOLDING ApS

16. januar 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Principalt: Registreringen af domænenavnet ”boardoffice.dk” overføres til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet ”boardoffice.dk” slettes. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”2 SAGSFREMSTILLING 2.1 Board Governance A/S Klager, Board Governance A/S (herefter Board Governance), er et aktieselskab, der blev stiftet den 10. august 2005. Virksomheden har Board Office A/S som binavn. Board Office A/S har været registreret som binavn i Erhvervsstyrelsen siden den 23. april 2018. Ovenstående fremgår af udskriftet fra Erhvervsstyrelsen, som fremlægges som sagens bilag 1. Board Governance er indehaver af domænet ”board-office.dk”, der har været registreret som domænenavn siden den 3. oktober 2017 og har tilhørt Board Governance lige siden, hvilket fremgår af udskrift fra DK-Hostmaster, som fremlægges som sagens bilag 2. Board Governance driver virksomhed med udbud af forretnings- og ledelsesorienterende produkter til bestyrelser, bestyrelsesmedlemmer og direktioner både i den private og offentlige sektor. Et af virksomhedens produkter er deres digitale bestyrelsesportal under navnet BOARD OFFICE, som udbydes igennem domænet ”board-office.dk”. Skærmprint fra hjemmesiden liggende på domænet ”board-office.dk” fremlægges som sagens bilag 3. Board Governance er også indehaver af domænerne ”board-people.dk” registreret den 20. februar 2017, ”board-review.dk” registreret 30. april 2018, ”lund-reviews.dk” registreret den 30. april 2018 og ”board-dataroom.dk” registreret den 22. oktober 2018, hvilket fremgår af udskrifter fra DK-Hostmaster, som fremlægges som sagens bilag 4. 2.2 CED Holding ApS Indklagede, CED Holding ApS (herefter kaldt CED Holding), er et anpartsselskab, der blev stiftet den 4. maj 2006. CED Holding er indehaver af domænet ”boardoffice.dk”, der har været registreret som domænenavn siden den 22. juni 2017, hvilket fremgår af udskrift fra DK-Hostmaster, som fremlægges som sagens bilag 5. Claus Ellebjerg Due ejer CED Holding. Claus Ellebjerg Due er tillige administrerende direktør for Boardplace A/S (herefter “Boardplace”). Boardplace, er et aktieselskab, der blev stiftet den 17. januar 2018. Boardplace anvender domænenavnet ”boardoffice.dk”, der som nævnt tilhører CED Holding. Skærmprint af hjemmesiden placeret på det omtvistede domæne ”boardoffice.dk” fremlægges som sagens bilag 6. 2.3 Tvisten Board Governance har konstateret, at Boardplace anvender domænet ”boardoffice.dk” og har opsat re-direct på domænet, sådan at internetbrugere automatisk og straks videresendes til Boardplace’s primære domæne ”boardplace.dk”. Domænet ”boardoffice.dk” er tilnærmelsesvis identisk med Board Governance’s domæne ”board-office.dk”, hvor det eneste som adskiller domænenavne fra hinanden, er en bindestreg. Som anført i afsnit 2.2 er domænet ”boardoffice.dk” registreret af CED Holding den 22. juni 2017. CED Holding anvender dog ikke selv domænenavnet ”boardoffice.dk” - det gør Boardplace til gengæld. Boardplace blev, som anført i afsnit 2.2, stiftet den 17. januar 2018. Board Governance registrerede, som anført i afsnit 2.1, sit domænenavn ”board-office.dk” den 3. oktober 2017, som ligger forud for stiftelsen af Boardplace. Ibrugtagningen af det omtvistede domænenavn ”boardoffice.dk” for de handlinger der gøres indsigelse i mod, ligger dermed uomtvisteligt efter Board Governance’s registrering og anvendelse af domænet ”board-office.dk”. Som det fremgår af udskrifterne fra Board Governance’s og Boardplace’s hjemmesider, se sagens bilag og bilag 6, beskæftiger Board Governance og Boardplace sig begge med forretnings- og ledelsesorienterende udbud af digitale services til bl.a. bestyrelser. Board Governance oplever nu en betydelig nedgang af henvendelser fra annonceringskunder. Desuden får Board Governance henvendelser fra eksisterende kunder, som oplever, at de bliver ledt hen på domænet ”boardplace.dk”, når de forsøger at komme i kontakt med Board Governance. Grunden til at kunderne bliver ledt hen til ”boardplace.dk” er fordi, at Boardplace har opsat en re-direct mellem ”boardoffice.dk” til ”boardplace.dk”. Board Governance oplever altså, at der sker en skadende forveksling mellem domænenavne ”board- office.dk” og ”boardoffice.dk”. På baggrund heraf samt på grund af Board Governance’s rettigheder, som angivet i afsnit 2.1, har Board Governance valgt at indgive en domæneklage til Klagenævnet for Domænenavne. Board Governance har i forbindelse med indgivelse af domæneklagen til Klagenævnet for Domænenavne fremsendt en orientering til Boardplace og CED Holding herom. ANBRINGENDER 3.1 I strid med god domæne skik Det gøres gældende, at CED Holdings opretholdelse af domænenavnet ”boardoffice.dk” og anvendelse ved udleje til Boardplace, der anvender domænet på en måde, der er i strid med god domæneskik, jf. Internetdomænelovens § 25, stk. 1, hvis Boardplace selv havde været registrant, i sig selv er i strid med god domænenavnsskik. Bestemmelsen i Internetdomænelovens § 25, stk. er udtryk for en generalklausul, der giver hjemmel til at træffe afgørelser baseret på rimelighedsbetragtninger, og en rimelighedsbetragtning i det foreliggende tilfælde tilsiger, at Boardplace’s anvendelse – som CED Holding er ansvarlig for - og CED Holdings opretholdelse af registrering ikke er rimelig i forhold til Board Governance’s interesser. Det gøres gældende, at Board Governance, der aktivt anvender domænet ”board-office.dk” og binavnet ”Board Office A/S” samt udbyder portalen BOARD OFFICE, har en naturlig og beskyttelsesværdig interesse i at få overdraget domænet ”boardoffice.dk”. Domænet ”boardoffice.dk” anvendes ikke af registranten CED Holding. Boardplace anvender ikke domænet ”boardoffice.dk” som deres primære hjemmeside, men til at viderefører/re-direct besøgende til deres primære hjemmeside ”boardplace.dk”. Boardplace’s mål med denne re-direct fra ”boardoffice.dk” til deres primære hjemmeside ”boardplace.dk” er øjensynligt snyltning af Board Governance’s goodwill, idet Bordplace på uberettiget vis forsøger at lede konkurrentens kunder og potentielle kunder til Boardplace’s egen hjemmeside ved brug af re-direct, for derved at tilegne sig sådanne kunder. Boardplace’s opretholdelse af domænenavnet ”boardoffice.dk”, som kun anvendes til at re- direct internetbrugere til ”boardplace.dk”, må derfor anses som illoyal adfærd overfor den konkurrerende virksomhed Board Governance. Efter dialog med CED Holdings og Boardplaces advokat Anette Moll Berg fra DLA Piper følger det af brev af den 16. august 2019, at hendes klienter agter at fortsætte med at benytte domænenavnet ”boardoffice.dk” med opsat re-direct til domænet ”boardplace.dk”. Brevet fremlægges som sagens bilag 7. CED Holdings registrering og Boardplace’s anvendelse af domænet ”boardoffice.dk” er derfor i strid mod god domæneskik, hvorfor Klagenævnet for Domænenavne bør overdrage domænenavnet ”boardoffice.dk” til Board Governance. På baggrund af Board Governance’s legitime og naturlige interesse i at få overdraget domænet ”boardoffice.dk” gøres det gældende, at hverken CED Holding eller Boardplace har en legitim eller anerkendelsesværdig interesse i at bibeholde registreringen af domænet ”boardoffice.dk”, særligt henset til at domænet, som nævnt, blot benyttes til videreførelse af internetbrugerne til et andet domæne. 3.2 I strid med god markedsføringsskik Det gøres gældende, at Boardplaces anvendelse og CED Holdings opretholdelse af domænenavnet ”boardoffice.dk” er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3. Bestemmelsen i markedsføringsloven er udtryk for en generalklausul, der giver hjemmel til at træffe afgørelser baseret på konkurrencerettens almindelige principper, herunder snyltning, udnyttelse af andres indsats og illoyal adfærd mellem erhvervsdrivende. I det foreliggende tilfælde anvender Boardplace, som anført under afsnit 3.1, domænet ”boardoffice.dk” på en sådan måde, hvor Boardplace viderefører besøgende på hjemmesiden direkte til deres primære hjemmeside ”boardplace.dk”, hvorfra de udbyder en service, som er direkte konkurrerende med Board Governance’s services. Denne opsatte re-direct til Boardpalce’s primære hjemmeside opfattes som snyltning af Board Governance’s virksomhed, da Boardplace lukrere på internetbrugernes fejlstavning eller fejltastning i søgning efter Board Governance’s hjemmeside ”board-office.dk”. Dermed videreføres internetbrugere på uberettiget vis ind på Boardplace’s hjemmeside, når de søger efter Board Governance’s hjemmeside. Boardplace’s anvendelse og CED Holdings opretholdelse af domænenavnet ”boardoffice.dk” er på baggrund af ovenstående illoyal adfærd overfor den konkurrerende virksomhed Board Governance, hvilket er i strid med god markedsføringsskik, hvorfor Klagenævnet for Domænenavne bør overdrage domænenavnet ”boardoffice.dk” til Board Governance.” Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren fik registreret binavnet Board Office A/S den 19. april 2018, jf. bilag 1. Bilager udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren den 3. oktober 2017 fik registreret domænenavnet ”board-office.dk”. Bilag er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren har fået registreret domænenavnene ”board-people.dk”, ”board-review.dk”, ”lund-reviews.dk” og ”board- dataroom.dk”. Bilager kopi af brev af 16. august 2019 fra advokat Anette Moll Berg til klagerens advokat, hvori bl.a. anføres følgende: ”Jeg fastholder, at min klient har ret til domænenavnet "boardoffice.dk" og minder om, at min klient registrerede domænenavnet d, 22. juni 2017, dvs. måneder før din klient registrerede domænenavnet "board-office" d. 3. oktober 2017. Min klient har altså på intet tidspunkt haft ønske om at efterligne din klients domænenavn. Jeg finder det fortsat påfaldende, at din klient Board Govemance A/S med Randi Ib som adm. direktør valgte netop dette domænenavn med bindestreg på tidspunktet for registrering. Man vælger kun "board-office" med bindestreg, hvis domænenavnet uden bindestreg er optaget. Din klient har således kendt til min klients domænenavn på tidspunktet for registrering. Min klient har desuden oplyst, at Randi Ib forud for domæneregistreringeme har haft adgang til min klients BoardPlace-portal i måneder, da BoardPlace hjalp Randi Ib med digitalisering af hendes rekrutteringsportal. Det er påfaldende, at board-office visuelt, konceptuelt og i opsætning minder om min klients produkt og platform. Min klient agter fortsat at benytte domænenarmet "boardoffice.dk" med opsat redirect til domænet "boardplace.dk".” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”board-office.dk” har sekretariatet den 14. december 2019 taget følgende kopier, jf. bilag 3: Ved opslag på domænenavnet ”boardoffice.dk” den 16. oktober 2019 blev viderestillet til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”boardplace.dk”, hvor sekretariatet har taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag 6: Sekretariatet har ikke kunnet konstateret, at betegnelsen ”boardoffice” eller ”board office” anvendes på hjemmesiden. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Archive har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”boardoffice.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden den 23. april 2018 har haft ”Board Office A/S” registreret som binavn, • at klageren er registrant af domænenavnet ”board-office.dk”, • at klageren driver virksomhed med udbud af forretnings- og ledelsesorienterende produkter til bestyrelser, bestyrelsesmedlemmer og direktioner, og et af klagerens produkter er den digitale bestyrelsesportal med navnet BOARD OFFICE, som markedsføres på domænenavnet ”board- office.dk”, • at klageren tillige er registrant af domænenavnene ”board-people.dk”, ”board-review.dk”, ”lund-reviews.dk” og ”board-dataroom.dk”, • at indklagedes ejer tillige er administrerende direktør for virksomheden Boardplace A/S, • at Boardplace A/S anvender domænenavnet ”boardoffice.dk” til viderestilling til Boardplace A/S’ primære domænenavn ”boardplace.dk”, • at der fra Boardplace A/S’ primære domænenavn ”boardplace.dk” udbydes tjenesteydelser, som er direkte konkurrerende med klagerens tjenesteydelser, • at domænenavnet ”boardoffice.dk” er tilnærmelsesvis identisk med klagerens domænenavn ”board-office.dk”, idet en bindestreg er det eneste, som adskiller domænenavne fra hinanden, • at der sker en skadende forveksling mellem domænenavne ”board-office.dk” og ”boardoffice.dk”, • at klageren registrerede domænenavnet ”board-office.dk tidligere end stiftelsen af Boardplace A/S, • at klageren, der aktivt anvender domænenavnet ”board-office.dk” og binavnet ”Board Office A/S” samt udbyder portalen BOARD OFFICE, har en naturlig og beskyttelsesværdig interesse i domænenavnet ”boardoffice.dk”, • at Boardplace’ brug af domænenavnet ”boardoffice.dk” til viderestilling til domænenavnet ”boardplace.dk” er snyltning på klageren, idet Boardplace A/S på uberettiget vis forsøger at lede klagerens kunder og potentielle kunder til sin egen hjemmeside, • at indklagede ikke har en legitim eller anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af domænet ”boardoffice.dk”, • at indklagedes opretholdelse af domænenavnet ”boardoffice.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og • at indklagedes opretholdelse af domænenavnet ”boardoffice.dk” er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”boardoffice.dk” er i strid med § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, som har binavnet Board Office A/S, er registrant af domænenavnet ”board-office.dk” og markedsfører sine tjenesteydelser bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”board-office.dk” under brug af betegnelsen ”Board Office”. På den anførte finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i også at kunne disponere over domænenavnet ”boardoffice.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, herunder selvsagt indklagedes interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer. Ved denne interesseafvejning må det tages i betragtning, at domænenavnet ”boardoffice” består af en sammenskrivning af to deskriptive, engelske ord, ”board” og ”office”, hvis signalværdi vil kunne anvendes i mange sammenhænge og i øvrigt også af mange andre end sagens parter. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Det fremgår imidlertid af den fremlagte korrespondance af 16. august 2019 mellem parternes advokater, at indklagede over for klager fastholder sin ret til domænenavnet og fortsat ønsker at benytte domænet som pegedomæne til klagers andet domæne, ”boardplace.dk”. Indklagede påberåber sig i den forbindelse blandt andet, at indklagede registrerede domænenavnet ”boardoffice.dk” måneder før, at klager registrerede ”board-office.dk". Efter en samlet vurdering af de modstående interesser finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og fortsatte registrering af domænenavnet ” boardoffice.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet har herved navnlig lagt vægt på, at klager først registrerede domænenavnet ”board-office.dk” efter, at indklagede havde registreret boardoffice.dk, og at det ikke er godtgjort, at indklagede ved sin brug af domænenavnet handler illoyalt over for klager. Således kan det på det foreliggende grundlag ikke lægges til grund, at indklagedes udnyttelse af domænenavnets signalværdi ikke er relevant i forhold til indklagedes virksomhed. Det forhold, at domænenavnet alene anvendes til at viderestille til indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”boardplace.dk”, kan ikke føre til et andet resultat. Der er ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, som indikerer, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”boardoffice.dk” skulle være retsstridig i forhold til klageren. Af denne grund finder nævnet heller ikke grundlag for at antage, at indklagedes opretholdelse af domænenavnet ”boardoffice.dk” er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Board Governance A/S, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.