Afgørelse

kjaerulff.dk

Martin Kjærulff Nielsen

MOD

Computernik OÜ

16. januar 2020


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”kjaerulff.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Principalt: Afvisning. Subsidiært: Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg ønsker at benytte domænenavnet til min politiske side. I 2017 var jeg kandidat ved Regionsrådsvalget i Region Hovedstaden. Jeg gik til valg med navnet Martin Kjærulff, da jeg agter at slette mit efternavn Nielsen til næste år. Har valgt at vente til 2020, da det er det år mit pas udløber. Jeg ønsker at benytte domænet kjaerulff.dk til at præsentere mig selv og hvad jeg går til valg på til næste valg i 2021. Selvom meget i dag foregår på de sociale medier, har en personlig hjemmeside stor betydning under en valgkamp. Da det er her vælgerne kan få det store billede af ens profil. Jeg har vedhæftet et billede af min profil på TVLorrys valgtest (Bilag 1). ... Ejeren af kjaerulff.dk, Computernik OÜ, har til formål at sælge domænenavne. Kjaerulff.dk henviser til en salgsside på sedo.com (Bilag 2), hvor domænenavnet er til salg for 775 euro. Svarende til ca. 5.787 kr. Udover kjaerulff.dk ejer Computernik OÜ ligeledes andre domænenavne, der på samme måde er til salg via Sedo.com: fisher.dk lunch.dk recruit.dk med flere På Computernik OÜs hjemmeside, https://domeen.com/, fremgår det desuden at virksomhedens primære formål er at investere i domænenavne. Som der står på deres hjemmeside (Bilag 3) About Us Computernik OÜ is an internet investment and development company with a global presence. Investing in domains since 2000. Computernik OÜ develops, buys, and sometimes rents and sells domains. We develop our own web assets, web portals and technology ourselves. We do not develop for third parties. Virksomheden skriver selv at de sælger domænenavne og de har sat kjaerulff.dk til salg for 775 euro. Hvilket strider imod reglerne for domænenavne.” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint fra TV2’s hjemmeside med en præsentation af klageren som kandidat i forbindelse med regionsrådsvalget i hovedstaden Bilag er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”sedo.com”, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”kjaerulff.dk” er udbudt til salg for 775 euro. Bilagfremstår som skærmprint fra indklagedes hjemmeside. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Computernik OÜ has been investing in domain names since 2000. We invest into generic domain names. We develop, sell, buy and also rent domains. We own over 6000 domains, .ee, .fi and .dk domains. Investing into domain names is allowed business practice in many countries around the world. Denmark included! kjaerulff.dk is GENERIC domain. So it’s valuable. No-one can have EXCLUSIVE rights to GENERIC domain/term! Not even some politician. ... Complaint has no EXCLUSIVE rights to Kjaerulff. There are at leastpeople in Denmark with the family name Kjaerulff. Complaint does not have Trademark for the term Kjaerulff. Family name can`t give exclusive rights to term. If the complaint is that poor, if he can`t pay even €750 for the domain. He should not have any domain names at all!! Looks like politician in Estonia are richer then in Denmark. At least looks like it. We already raised the price for the domain. It’s now €3500.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”I sit svar skriver registranten tydeligt, at virksomheden har registreret domænenavnet alene med vidersalg eller udlejning for øje. I sit svar til Domæneklagenævnet hæver registranten prisen fra 775 euro til 3500 euro. Hvilket yderligere beviser, at registranten overtræder loven.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”The Complaints Board also settles other disputes between users and may review decisions made by DK Hostmaster. Read more about the Complaints Board for Domain Names. “with good domain name practice. This term is not defined in the actual Act but by the Danish Complaints Board for Domain Names.” It is well known that investing into domain names is legitimate business practice! Defendant thinks that Denmark is internet savvy country, and goes with the newest trends. For example WIPO https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0770.html “Under appropriate circumstances the offering for sale of a domain name can itself constitute a bona fide offering of goods or services for purposes of paragraph 4(c)(• of the Policy. Allocation Network GmbH v. Gregory, ICANN Case No. D2000-0016 (WIPO March 24, 2000); see also VZ VermögensZentrum AG v. Anything.com, ICANN Case No. D2000-0527 (WIPO August 22, 2000). Respondent's interest in the Domain Name "kis.com" appears to be unrelated to Complainant's trademark, and Respondent thus may well have a legitimate interest in the Domain Name even apart from its Korean Information Site” The Defendant invests in common word domains because it believes that they are inherently valuable due to the fact that they are short and memorable, have diverse commercial uses and do not belong exclusively to one company. The Defendants business strategy of investing in common dictionary word dot-com domains involves no bad faith behavior. The Respondent hosts underdeveloped domain names with domain name parking services that pay a share of the advertising revenue they generate, which is an industry-wide accepted practice. Also why should Martin Kjærulff Nielsen have more rights to kjaerulff.dk then the defendant?” Ved opslag på domænenavnet “kjaerulff.dk” den 30. november 2019 blev viderestillet til hjemmesiden www.sedo.com, hvor sekretariatet har taget følgende kopi: Det fremgår af hjemmesiden, at domænenavnet ”kjaerulff.dk” er udbudt til salg for 3.500 euro. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren i 2020 agter at slette sit efternavn Nielsen, således at hans fulde navn herefter bliver Martin Kjærulff, • at klageren er politisk aktiv og gik til regionsrådsvalget i 2017 under navnet Martin Kjærulff, • at klageren ønsker at benytte domænenavnet ”kjaerulff.dk” til at præsentere sig selv i forbindelse med regionsrådsvalget i 2021, • at ifølge oplysninger på indklagedes hjemmeside er indklagedes primære formål at investere i domænenavne, • at domænenavnet ”kjaerulff.dk” er udbudt til salg for 775 euro, og • at indklagede er registrant af et antal andre domænenavne, der ligeledes er udbudt til salg.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er registrant af mere end 6.000 domænenavne under landedomænerne ”.ee”, ”.fi” og ”.dk”, • at indklagede driver virksomhed med at udvikle, købe, sælge og udleje domænenavne, • at det i mange lande inklusive Danmark er en tilladt forretningsmodel at investere i domænenavne, • at domænenavnet ”kjaerulff.dk” er et generisk domænenavn og derfor er værdifuldt, • at ingen kan have eksklusive rettigheder til generiske domænenavne, • at klageren ikke har eksklusive rettigheder til navnet Kjaerulff, • at der mindst ermennesker i Danmark med navnet Kjaerulff, • at klageren ikke har varemærkeret til navnet Kjaerulff, • at klageren ikke bør være registrant af nogle domænenavne, hvis han ikke er i stand til at betale 750 euro for et domænenavn, • at indklagede nu har hævet prisen på domænenavnet ”kjaerulff.dk” til 3.500 euro, • at indklagedes forretningsstrategi med at investere i almindelige domænenavne ikke involverer ond tro, • at indklagede oplagrer underudviklede domænenavne med henblik på at opnå indtjening via reklamer, hvilket er en accepteret forretningsmodel i branchen, og • at klageren ikke har bedre ret til domænenavnet ”kjaerulff.dk” end indklagede.

Nævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at klagenævnet ikke finder, at der af indklagede er oplyst omstændigheder, som kan føre til en afvisning af sagen. Da det må antages, at domænenavnet ”kjaerulff.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”kjaerulff.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”kjaerulff.dk” viderestiller til hjemmesiden www.sedo.com, hvor domænenavnet ”kjaerulff.dk” er udbudt til salg. Indklagede har endvidere oplyst at drive virksomhed med at udvikle, købe, sælge og udleje domænenavne. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at det er godtgjort, at formålet med indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”kjaerulff.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og da klageren må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”kjaerulff.dk” skal overføres til klageren, Martin Kjærulff Nielsen. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.